Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser rivning av fyra befintliga hus samt nybyggnad av nya flerbostadshus med totalt ca 300 lägenheter. Flerbostadshusen byggs i ytterkanterna av området och i mitten planeras för ett område med kullar och grönytor. Under parken byggs ett parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 100-150 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av väldesignade bostäder, ett nytt koncept. 33 radhuslägenheter och 57 lägenheter i 3 st flerbostadshus i 3 våningar.
Nybyggnad av vårdboende och förskola, Kristianstad
Avser nybyggnad av äldreboende (särskilt boende) med 60 platser fördelat på 6 avdelningar med en total yta på 3900 kvm. I bottenplanet planeras det eventuellt för skollokaler på en yta om cirka 500 kvm.
Ny-till och ombyggnad av F-6 skola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avd. Samt tillbyggnad och ombyggnad av befintliga lokaler för att rymma ca 400 elever.
Nybyggnad av bostäder i Hammar, Kristianstad
Avser nybyggnad av fyra fyravåningshus med totalt 96 hyreslägenheter. Husen är baserade på loftgångslösning med inglasade balkonger. Projektet omfattar även markarbeten för att skapa en attraktiv utemiljö, med bland annat synligt dagvatten och gröna ytor.
Nybyggnad av rättscentrum i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av ett rättscentrum för rättsvårdande myndigheter. Området ligger vid bangårdsområdet strax norr om Kristianstads centralstation.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser flerbostadshus i fyra våningar. totalt 48 lägenheter. Lägenheterna är fördelade på en- till fyrarummare. Fasaderna är putsade och stora delar dessutom inglasade i form av balkonger. Adress: Södra Kaserngatan / Österlånggatan
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser 54 lägenheter hyresrätt (och ägarlägenheter) Bostadsstorlek: 2,3,5:or. 6 våningar.
Nytt industriområde i Kristianstad
Nytt industriområde beläget i Horna. Antal tomter är ej fastställt.
Nybyggnad av förskola och skola i Österslöv/Fjälkestad, Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2024.
Ny trafikled i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av väg söder om soptippen.
Rivning samt nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser rivning av förskolan Gamlegårdsskolan och sedan nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för totalt 144 barn. Även nybyggnad av tillagningskök som förutom att serva förskolan med mat även ska laga mat till ett äldreboende.
Nybyggnad av konceptförskola, Kristianstad
Avser nybyggnad av konceptförskola med 8 avdelningar. Skolan är belägen på Näsby med adress Tvedegårdsvägen. Verksamheten finns idag i befintliga lokaler som ska rivas och befintliga paviljonger som ska avvecklas. BTA nybyggnad: 2249 m2 Total tomtarea: 9300 m2
Nybyggnad av vattenverk, Kristianstad
Tre mindre vattenverk ska ersättas med ett gemensamt vattenverk för områdena Everöd, Huaröd, Ö. Sönnarslöv, Gärds Köpinge samt på sikt även Vittskövle.
Nybyggnad av hotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av 33 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar samt 18 hotellägenheter i 1 huskropp.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6-8 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 22 bostäder i form av radhus och kedjehus. Uppskattad kostnad.
Viltpassage väg 21 delen Kristianstad - Hässleholm
Viltpassage vid Ekeberg samt viltsäkring av väg 21 delen Vankiva-Önnestad.
Nybyggnad av radhus i Åhus,Kristianstad
Avser nybyggnad av 17 stycken radhus.
Framdragande av kommunalt vatten och avlopp i Kristianstad
Planer finns för framtagande av kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder på fängelsetomt. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lägenheter i Åhus
Avser nybyggnad av 18 lägenheter.
Nybyggnad av lakvattenreningsanläggning i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin samt en pumpstation ( projekt 1481496) under 2018-2019 med idrifttagande senast våren 2020.
Nybyggnad av anläggning för flytande narturgas i Kristianstad
Nybyggnad av industrilokaler och gastank. Kommer eventuellt att etappindelas.
Nybyggnad av marklägenheter i Yngsjö
Nybyggnad av 13 marklägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad eller ombyggnad till byggvaruhus i Kristianstad
Planer finns för antingen nybyggnad av byggvaruhus eller bygga om befintlig fastighet till att passa verksamheten. Ingen fastighet fastställd i dagsläget. Byggstart och kostnad oviss.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Detaljplaneärende. Avser nybyggnad av parhus/kedjehus alternativt friliggande enbostadshus
Ny skyddsvall i Kristianstad etapp 1
Avser ny skyddsvall vid Hammarslundsvallen
Va-utbyggnad i Åhus, Kristianstad
Avser utbyggnad av VA-ledningar samt fiber. Stationssamhälle Horna 3:12 m fl, Kristianstad.
Nybyggnad av radhus i Arkelstorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, 8 lägenheter i två huskroppar.
Nybyggnad av kontorshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Önnestad
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gator, va-ledningar och el-ledningar till nytt bostadsområde med ca 80 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Exploatering inför bostadsbebyggelse i Önnestad, Kristianstad
På området planeras för förskola, äldreboende, villatomter samt flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av markbostad i Kristianstad
Nybyggnad av 6 st marklägenheter.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av lager .
Nybyggnad av lekplats i Gamlegården, Kristianstad
Avser ny storlekplats som ska vara jämställd och interaktiv.
Ny- och tillbyggnad av tvätthall med spolplatta i Kristianstad
Avser tillbyggnad av befintlig maskinhall med spolplatta och öppen spolhall. Samt en förbindelsegång mellan maskinhallen och spolhallen.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av 2 st parhus med komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av kontorsbyggnad samt rivning av bef. byggnad.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation på Eskilstorp 18:2 och Eskilstorp 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation på Vittskövle 25:17, Eskilstorp 17:1, Everöd 25:1, Vittskövle 93:1 och Vittskövle 34:6.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation på Vittskövle 37:1 och Lyngby 21:4.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation på Västra Vram 10:29 och Knopparp 5:3.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av skärmtak i Kristianstad
Nybyggnad av skärmtak för permobil.
Nybyggnad av toalett i Kristianstad
Nybyggnad av torrtoalett vid badplats samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kristianstad
Uppsättning av bullerdämpande plank.
Nybyggnad av paviljong i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av paviljonger t.o.m 2021-12-31.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för skolbyggnad.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för skollokaler.
Nybyggnad av altan i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av veranda och köksbod.
Nybyggnad av kiosk i Kristianstad
Återuppbyggnad av ny kiosk/gatukök.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kristianstad
Nybyggnad av bullerplank samt komplettering av bef. bullervall.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Kristianstad
Bygglov för skärmtak med stödmur.
Nybyggnad av oljecistern i Åhus, Kristianstad
Avser ny liggande rostfri oljetank på 100 m3. Tanken ska placeras utomhus. Panncentralen ligger i Åhus Hamnområde.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: