Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 84 lägenheter samt 2 st lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av 69 lägenheter fördelat på 5-6 huskroppar med bostadsrätter. Husen byggs i 2-4 våningar.
Ny- och ombyggnad av f-6 skola i Båstad
Projektet avser nybyggnad av f-6 skola i 2 plan, byggnad benämnd G. Samt ombyggnad av befintlig högstadie, byggnad H. Rivning av befintliga delar av skolbyggnader finns på separat projekt, se ID 1564449.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av 53 lägenheter fördelat på ca 4-5 huskroppar med hyresrätter. Husen byggs i 2-4 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Båstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som en naturlig fortsättning på området som uppförts väster om aktuellt område. Planen möjliggör för bostadsbebyggelse i en till två vångar utformade både som friliggande hus och/eller kedjehus, parhus respektive radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Exploateringsarbeten samt nybyggnad av ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av f-6 skola i Båstad
Planer finns för en nybyggnad av förskola, F-6. Finns inget namn på detta än. Omfattning är oklar, uppskattad byggstart och uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Nybyggnad av flerbostadshus 16 st lgh. Sabo kombohus.
Utbyggnad av VA-ledningsnät, Båstad till Sydvatten, etapp 1
En ny överföringsledning planeras att anläggas mellan anslutningspunkt för inkoppling mot Sydvatten i Grevie Kyrkby och befintlig ledning i Rammsjö. Option på ytterligare etapper 1519417, 1559487, 1559488. Entreprenadsform är Totalentreprenad i samverkan.
Exploateringsarbeten för bostäder i Förslöv, Båstad
Avser exploateringsarbeten för ca 60 st villatomter, styckebyggnation. Objektet är beläget i Förslöv, ca 1 mil från Båstad. Området omfattar en del av Förslöv 2:4 samt fastigheterna i anslutning till Färgerivägen/Langetoftsvägen.
Anläggande av va-ledning och vägar i Förslöv Båstad
Avser utredning samt förprojektering av dagvattenhantering, VA och vägar. Planer finns för ett nytt verksamhetsområde som ligger intill stationen. Området omfattar fastigheten Vistorp 7:19 samt en mindre del av fastigheten Vistorp 9:2 och är ca 27 hektar stort.
Nybyggnad av industrihus i Båstad
Avser nybyggnad av verkstad, kontor samt lagerbyggnad.
Exploateringsarbeten för bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Projektet avser nybyggnad av gata, va-ledningar och belysning.
Nybyggnad av gc-väg i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017-2021.
Ny- och ombyggnad av va-ledningar i Båstad
Avser omläggning av befintliga vatten- och spillvattenledningar i västra delen av Ekorrvägen samt anäggande av nya dagvattenledningar. Objektet är beläget i Riveraområdet i Hemmeslöv, Båstad kommun.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad Etapp 2
Avser fortsättning med gång och cykel väg som ska koppla ihop banvallen inom Båstad och mellan Grevie och Förslöv, etapp 2.
Nybyggnad av återvinningsstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral.
Anläggande av lekplatser, Båstad
Avser nybyggnad av lekplats.
Nybyggnad av vatten- och spillvattenledning i Båstad
Avser VA-utbyggnad, Lyavägen. Utbyggnaden är planerad till hösten 2019.
Nya bryggor i Torekov, Båstad
Avser rivning av två befintliga badbryggor, anläggning av två nya badbryggor. Anläggning av ny ramp.
Nybyggnad av industrihus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av idrottsplats i Båstad
Bygglov för nybyggnad av multiarena.
Nybyggnad av mur i Båstad
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Båstad
Bygglov för nybyggnad av plank runt byggarbetsplats.
Nybyggnad av toalett i Båstad
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Båstad
Bygglov nybyggnad tvåbostadshus.
Nybyggnad av mast i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 36 m hög mast samt teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 36 m hög monopole-mast samt två teknikbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av friggebod i Båstad
Bygglov för nybyggnad av friggebod samt grind vid infart.
Nybyggnad av gäststuga i Båstad
Bygglov för nybyggnad av garage/gästhus.
Nybyggnad av cykelgarage i Båstad och Förslöv
Engångsrapport! Avser nybyggnad av cykelgarage vid Båstads och Förslövs järnvägsstationer. Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2019.
Trafik- och riskutredning i Båstad
Avser en trafikutredning för att avgöra planförslaget för Vistorp 7:19 (Förslövs verksamhetsområde) påverkan på väg 105 samt vid behov föreslå lösningar för säkra korsningspunkter. Uppdraget omfattar även en riskutredning avseende farligt gods som transporteras på våg 105 och Västkustbanan.
Naturinventering i Båstad
Avser inventering av naturvärden med ny detaljplan för Vistorp 7:19.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: