Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus, både bostadsrätter och hyresrätter med gemensamma lekplatser och ytor för umgänge.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Båstad
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Båstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 84 lägenheter samt 2 st lokaler.
Nybyggnad av parkeringshus
Projektet är i idéstadiet och planer finns för nybyggnad av parkeringshus vid Båstads station. Oviss omfattning, byggstart och kostnad.
Ny- och ombyggnad av f-6 skola i Båstad
Projektet avser nybyggnad av f-6 skola i 2 plan, byggnad benämnd G. Samt ombyggnad av befintlig högstadie, byggnad H. Rivning av befintliga delar av skolbyggnader finns på separat projekt, se ID 1564449.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Båstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som en naturlig fortsättning på området som uppförts väster om aktuellt område. Planen möjliggör för bostadsbebyggelse i en till två vångar utformade både som friliggande hus och/eller kedjehus, parhus respektive radhus.
Nybyggnad av F-6 skola i Båstad
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av elevhem i Båstad
Avser nybyggnad av elevhem för Apelrydskolan. Elevhemmet kommer att ha ca 35 rum samt kök, allrum och andra gemensamma utrymmen.
Nybyggnad av bostäder m.m i Hemmeslöv, Båstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder m.m i blandad bebyggelse. Bostadsområdet Hemmeslöv ligger ca 300 m norr om planområdet.
Nybyggnad av brandstation i Båstad
Planer finns för ny brandstation inom Båstads tätort. Byggplats och igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av radhus i Båstad
Avser nybyggnad av radhus med 8 bostäder om 70-75 kvm per bostad.
Utbyggnad av VA-ledningsnät, Båstad till Sydvatten, etapp 1
En ny överföringsledning planeras att anläggas mellan anslutningspunkt för inkoppling mot Sydvatten i Grevie Kyrkby och befintlig ledning i Rammsjö. Option på ytterligare etapper 1519417, 1559487, 1559488. Entreprenadsform är Totalentreprenad i samverkan.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Planområdet ligger mot Hallandsvägen.
Exploateringsarbeten för bostäder i Förslöv, Båstad
Avser exploateringsarbeten för ca 60 st villatomter, styckebyggnation. Objektet är beläget i Förslöv, ca 1 mil från Båstad. Området omfattar en del av Förslöv 2:4 samt fastigheterna i anslutning till Färgerivägen/Langetoftsvägen.
Nybyggnad av industrihus i Båstad
Avser nybyggnad av verkstad, kontor samt lagerbyggnad.
Exploateringsarbeten för bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Projektet avser nybyggnad av gata, va-ledningar och belysning.
Ny- och ombyggnad av va-ledningar i Båstad
Avser omläggning av befintliga vatten- och spillvattenledningar i västra delen av Ekorrvägen samt anäggande av nya dagvattenledningar. Objektet är beläget i Riveraområdet i Hemmeslöv, Båstad kommun.
Nybyggnad av vatten- och spillvattenledning i Båstad
Avser VA-utbyggnad, Lyavägen. Utbyggnaden är planerad till hösten 2019.
Nya bryggor i Torekov, Båstad
Avser rivning av två befintliga badbryggor, anläggning av två nya badbryggor. Anläggning av ny ramp.
Nybyggnad av telestation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 36 m hög monopole-mast samt två teknikbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av friggebod i Båstad
Bygglov för nybyggnad av friggebod samt grind vid infart.
Nybyggnad av fritidshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av gäststuga i Båstad
Bygglov för nybyggnad av garage/gästhus.
Nybyggnad av nätstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Båstad
Bygglov för nybyggnad av plank runt byggarbetsplats.
Nybyggnad av plank i Båstad
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av toalett i Båstad
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation efter rivning av befintlig.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av parhus i Båstad
Bygglov nybyggnad tvåbostadshus.
Trafik- och riskutredning i Båstad
Avser en trafikutredning för att avgöra planförslaget för Vistorp 7:19 (Förslövs verksamhetsområde) påverkan på väg 105 samt vid behov föreslå lösningar för säkra korsningspunkter. Uppdraget omfattar även en riskutredning avseende farligt gods som transporteras på våg 105 och Västkustbanan.
Naturinventering i Båstad
Avser inventering av naturvärden med ny detaljplan för Vistorp 7:19.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: