Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 119 st.

Ny godsbangård i Norrköping
Mark, konstbyggnad och BEST.
Nytt bostadsområde i Norrköping
Fyra kvarter innehållande 22 stadsradhus samt 250 lägenheter i form av flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnation av Råsslaskolan
Nybyggnad av lägenheter i Rambodal, Norrköping
80-90 st lägenheter.Svenska Hyreshus AB har förvärvat denna mark. Avtalet är villkorat av att detaljplan vinner laga kraft.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Kneippen, Norrköping
51 lägenheter fördelade i 4 huskroppar, (hyresrätter). Garage under gårdsbjälklag, delvis under mark. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilanläggning samt skyltar.
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindö strand
Tomten är ca 3200 m2 stor.
Nybyggnad av friidrottsanläggning på Himmelstalund, Norrköping
Nybyggnad av friidrottsanläggning, läktare, omklädningsrum samt starttorn. Arenan ska efter färdigställande motsvara moderna krav enligt Måttboken 2013 inklusive allmän del 2006 och med certifiering enligt klass 2 enligt IAAF 2008.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnad av 2 parallellig F-6 skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Östra Eneby, Norrköping
Planerat projekt med 40-50 st villor.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontor.
Nybyggnad av hotell i Norrköping
Uppförande av hotell.
Ny- och ombyggnad av äldrecenter i Norrköping
Entreprenaden avser att på en sedan tidigare bebyggd fastighet uppföra ett en tillbyggnad efter rivning av del av fastighet, denna tillbyggnad ska innehålla 20 stycken lägenheter för äldreboende i ett plan med tillhörande allmänna utrymmen för kök och diskrum samt personal- och teknikutrymmen mm. Ombyggnaden i befintlig fastighet utgörs av ombyggnad av lägenheter och sköljrum, tak och fasadarbeten mm samt med tillhörande installationer. I entreprenaden ingår även övriga markarbeten såsom anläggande av trädgård, parkeringsytor och övriga utemiljöer.
Nybyggnad av centrumbyggnad (t ex restaurang, café etc) i Norrköping
Avser byggrätt för centrumbyggnad på max tre våningar innehållande t ex restaurang, café, friskvård, spa eller kultur.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus, Fyrby i Norrköping
Ca 20 st radhus, flerbostadshus 4 våningar ca 6000 BTA
Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av lastbilsanläggning i Norrköping
Verkstad, kontor och installationslokaler
Nybyggnad av skola i Vrinnevi
Nybyggnad efter rivningen på projektnr: 1506403
Förhyrning av Service LSS boende i Norrköping
Norrevo Fastigheter AB i Norrköpings kommun avser att handla upp ett hyresavtal för ett Serviceboende LSS- boende för max 20 personer.
Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
- Nybyggnad av gruppbostad - Totalt 6 lgh med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personal-, teknik- och biutrymmen. - Nybyggnad av fristående förrådsbyggnad. - Ombyggnad av carport till soprum i befintlig förrådsbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Nybyggnad av sju stycken enbostadshus samt carport/förråd.
Nybyggnad av förskola i Hageby
Nybyggnad av förskola.
Utbyggnad av VA i Norra Kungssten
Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar till ca 84 stycken fastigheter i Norra kungssten, Graversfors. Spillvattensystemet byggs med självfall till samtliga fastigheter utom två, vilka ansluts med tryckavloppsledningar. Dagvattenledningar byggs ut till ca 64 stycken fastigheter, samt för avvattning av några ytor (dammar och dike). 1 styck pumpsump inklusive pumpar, enligt: 11.2-1 Teknisk beskrivning huvuddel 2, SPU 448 Kungssten Norra.
Exploatering för nytt bostadsområde i Nyköping etapp 2B
Nybyggnation av vägar, GC-vägar, dagvatten, VA, gatubelysning, kanalisation för el och fiber samt markarbeten för fjärrvärme för nytt bostadsområde om ca 300 bostäder i Sandtorp 2 etapp 2.
Nybyggnation av GC-väg i Svärtinge, Norrköping
ny gång- och cykelväg längs norra sidan av Finspångsvägen, från Tingsbrötsvägen och ca 4 km västerut till gränsen mot Finspångs kommun. I åtagandet ingår även gatubelysning samt dagvattenhantering längs sträckan.
Utbyggnad av VA-nätet i Kvarsebo Säter
Entreprenaden avser komplett markarbete, rör- och anläggningsmontage för utbyggnad av VA-näten för vatten och avlopp fram till ett femtiotal fastigheter i området. Kvarsebo-Säter ligger norr om Bråviken ca 35 km öster om Norrköpings tätort.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 9 enbostadshus samt carport och förråd Östra Eneby 1:118,1:117,1:116,1:115,1:114,1:113,1:112,1:111,1:110.
Uppförande av moduler vid skola i Skärblacka, etapp 6
Tre avdelningar för skolverksamhet.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
VA utbyggnad i Vånga, Norrköpings kommun
Entreprenaden består av överföringsledningar för vatten och avlopp ca 1800 m från Vånga tätort till området Vånga Sund plus fördelningsnät i området till respektive fastighetsgräns. På överföringsledningen räknar vi med att ca 1400 m kan utföras med hjälp av styrd borrning. Entreprenaden avser komplett markarbete och rörmontage för utbyggnad av näten för vatten och avlopp fram till ett fyrtiotal fastigheter i området. Alla avloppsanslutningar är i form av självfallsavlopp. Objektet innefattar även två avloppspumpstationer i området Vånga Sund.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 4 enbostadshus samt carport och förråd Östra Eneby 1:120,1:121,1:122,1:123.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerhall.
Anläggning av park/lekplats samt ombyggnation torg/lokalgator m.m. i Norrköping etapp 1
Avser anläggande av ny park, lekplats, byggnation av ett mindre torg samt renovering av befintlig gata. Området avser Tunnbindaregatan och Mjölnareparken.
Exploatering för villor i Fyrby, Norrköping
ca 80 st villatomter som man säljer till privatpersoner.
Ny station 130/10kv i Norrköping
Ny station 130/10kv
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Byggnaden skall vara industriellt producerad och flyttbar. Byggnaden skall anslutas till fjärrvärme och värmesystem skall vara vattenburet.
Nybyggnad av paviljongskola i Norrköping
Entreprenaden avser att uppföra paviljongskola för 13 stycken klasser med tillhörande fritidsverksamhet samt mottagningskök.
Nybyggnad av allmän plats i Norrköping
0,5 km gata, park och natur.
Nybyggnad av garage i Norrköping
Uppförande av garage och verkstad samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad.
Uppställning av förskolepaviljonger i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfälliga modulbyggnader, paviljonger, anpassade för förskoleverksamhet på förskolorna Äpplet, Solstenen och Gullvivan.
Nybyggnad av damm i Norrköping
Anläggande av fördröjningsdamm för dagvatten.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Norrköping
Byggnation av parkeringsplatser, beläggning och belysningsarbeten på Ljuragatan.
Nybyggnad av bryggdäck i Norrköping
Markarbeten, grundläggning och byggnation av bryggdäck med tillhörande belysningsanläggning vid Grytstorget och Moa Martinssons plats.
Nybyggnad av radhus i Norrköping
Uppförande av 8 radhus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus; förhandsbesked.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Uppförande av förskola; förhandsbesked.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av silo i Norrköping
Uppförande av silos.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Uppförande av skola.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad och kontor.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Uppförande av vindskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Uppförande av väderskydd.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Uppförande av skolpaviljong; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av skärmtak i Norrköping
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av mur i Norrköping
Uppförande av stödmur för invallning av cisterner.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Uppförande av tank och väderskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation Sankt Johannes 9:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation Tingstad 7:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation Össby 1:19,1:21.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Norrköping
Uppförande av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagertält, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagertält, tillfällig åtgärd.
Nybyggnad av nätstation i Norrköping
Uppförande av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av personallokal i Norrköping
Uppförande av personalbodar.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Uppförande av förskolepaviljong; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; förråd samt skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; mijöhus/sophus.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av bostadsmoduler; tidsbegränsat.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Norrköping
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av barack i Norrköping
Uppförande av byggbodar, materialupplag samt containers; tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av barack i Norrköping
Uppförande av byggbodar; tidsbegränsat bygglov.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: