Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 130 st.

Ny godsbangård i Norrköping
Mark, konstbyggnad och BEST.
Nybyggnad av hetvattencentral i Ingelstad, Norrköping
Nybyggnation av hetvattencentral i Ingelsta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.
Nybyggnad av trygghetsboende m.m. i Norrköping
Kommersiella lokaler, 42 lägenheter, vårdcentral mm. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av F-6 skola i Svärtinge
Nybyggnation av en skola med årskurserna F-6. Skolan är komplett med undervisningslokaler, tillagningskök, utemiljö, trafikangöring, fristående idrottshall samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av punkthus på Ektorp, Norrköping
Tomten ligger i korsningen Skarphagsleden-Ektorpsgatan.
Ny och ombyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnad av skola 1 hus i 2 plan med vindar + ombyggnad av befintlig skola.
Nya anslutningsspår på Kardonbanan Åby-Händelö, Norrköping
BEST-arbeten, 7 km. 3 teknikhus. Nya spårväxlar, vägskyddsanläggningar, bullerskärmar med tillhörande kanalisation, kontaktledning, el- signal och telebyggnation.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Nybyggnad av lager ca 28 000 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Björkalund i Norrköping etapp 1
Kommer att byggas i 2 etapper. Sammanlagt 4 hus 80 lägenheter.
Byte av järnvägsbro vid Ättetorp i Åby
Bandel 505 Km 175 + 267. Två nya enkelspårsbroar ska uppföras på respektive sida om befintlig bro. Befintlig dubbelspårsbro ska rivas.
Nybyggnad av enbostadshus, flerbostadshus i Lindö strand etapp 1
56 bostadsrättslägenheter Barlasten 1 och Åran 2
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindö strand
Teamen som tävlar är : Bygg-Fast tillsammans med Krook & Tjäder, Botrygg tillsammans med Utopia Arkitekter samt A-gruppen (byggherre och arkitekt). Tomten är ca 3200 m2 stor.
Nybyggnad av trafikplats i Norrköping etapp 1
Trafikplats. Projektet omfattar nybyggnation av trafikplats, omläggning och nyläggning av VA-ledningar, nybyggnation av gator och cirkulationsplatser med tillhörande anläggningar.
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Det befintliga huset "Ticklösa" skall göras stomrent invändigt och 2 nya punkthus ska byggas.
Ny- och ombyggnad av äldrecenter i Norrköping
Entreprenaden avser att på en sedan tidigare bebyggd fastighet uppföra ett en tillbyggnad efter rivning av del av fastighet, denna tillbyggnad ska innehålla 20 stycken lägenheter för äldreboende i ett plan med tillhörande allmänna utrymmen för kök och diskrum samt personal- och teknikutrymmen mm. Ombyggnaden i befintlig fastighet utgörs av ombyggnad av lägenheter och sköljrum, tak och fasadarbeten mm samt med tillhörande installationer. I entreprenaden ingår även övriga markarbeten såsom anläggande av trädgård, parkeringsytor och övriga utemiljöer.
Nybyggnad av centrumbebyggelse i Norrköping
Nybyggnad av centrumfastigheter och restaurang i Lindö Strand på fastigheterna: Mantåget 1 och Halvslaget.
Nybyggnad av par/radhus och enbostadshus i Lindö strand etapp 2
18-45 bostäder i form av radhus och parhus.
Nybyggnad av distributionsenhet i Händelö, Norrköping
Nybyggnad av en Distributionsenhet för Rusta
Nytt exploateringsområde för bostäder i Norrköping, etapp 2 B
Projektet omfattar nybyggnation av gator och nyläggning av VA-ledningar. Projektet är uppdelat i två huvuddelar: HD Mark och HD VA. Huvuddel Mark: Projektet omfattar ny nya vägar. Ny belysningsanläggning ingår även i huvuddelen. För huvuddel VA: Projektet omfattar nyläggning av VA-ledningar
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Friliggande småhus, parhus, kedjehus och radhus.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Norrköping
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av LSS-boende i Sandtorp, Norrköping
Områdets areal är cirka 5 400 m².
Ny återvinningscentral i Norrköping
Returpunkten på Stohagsgatan ska stängas och ersättas med Sveriges bästa återvinningscentral.
Nybyggnad av skola i Vrinnevi, etapp 2
Upphandlas på option från etapp 1: 1506407. Avrop på option skall senast ske 2018-08-31. Objektet avser nybyggnad innehållande skolverksamhet 2 paralellig, F-klass till årskurs 6. Entreprenaden utförs i etapper enligt huvudtidplan i förfrågningshandling.
Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Lindö strand etapp 1
Uppförande av 6 st enbostadshus, 6 st carport, 1 st förråd samt 1 st avfallshus.
Nybyggnad av villor i Norrköping etapp 1
I denna etapp planeras det för 12 st villor
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Arkösund
Nordanskog 1:75-1:82, 1:89-1:93.
Nybyggnad av provisoriskt kök i Bråvalla
Bråvalla hus 170 byggs om och Ebersteinska kommer flytta dit alla sin praktiska program hösten 2019. I projektet har finns ett behov att bygga ett provisoriskt kök tills det att en permanent lösning finns på plats. Antalet portioner om dagen är ca 800 st. Den provisoriska lösningen beräknas vara i bruk fram till 2022. Kontraktet ska löpa på 3 år med möjlighet till förlängning i två år.
Nybyggnad av park i Norrköping
Nybyggnad av park.
Nybyggnad av väg mm i Norrköping
Området Sandbyhov 30 med närområde är ett tidigare institutionsområde som på initiativ från fastighetsägaren Hemsö ska moderniseras och omvandlas. Projektet omfattar byggnation av infrastruktur i form av vägbyggnation samt till viss del ny VA i en etapp.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Möjliggöra förskoleverksamhet Detaljplan för fastigheterna Jursla 5:219, Jursla 5:19 samt del av Jursla 1:26
Utbyggnad av VA-ledningar i Norrköping
I etapp 1 AD är Nodras uppdrag att bygga ut området med ledningar för dricksvatten och spillvatten, samt skapa öppna lösningar för dagvatten.
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilhall.
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende samt rivning av förskola.
Nybyggnad av vattenverk-slamanläggning mm i Norrköping
Uppförande av slamförtjockningsanläggning och förråd samt anläggande av ny infart.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av affärshus/kontorshus samt rivning av verkstad, skärmtak och staket.
Bergsschakt inför exploateringsområde på Händelö, Norrköping
Ca 300 tusen kubik berg som skall schaktas bort inför exploatering.
Ny mötesplats på Lindö Strand, Norrköping
Ny mötesplats med väg/gata, torg, bad, park mm
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.
Nybyggnad av park i Norrköping
Projektet omfattar utbyggnad av park i stadsdelen Berget i samband med bostadsbyggandet mellan St. Persgatan och Kvarngatan samt breddning av Trappan Klockgjutaregatan. Hemvärnet är en grönyta på Väster (Berget) som är i stort behov av utveckling och upprustning. Området har offentliga ytor kring strömmen i Industrilandskapet men saknar gröna offentliga rum. Inom stadsdelen saknas ytor tillräckligt stora för en stadsdelspark vilket skapar ett stort behov av att utveckla de lokala grönytor som finns.
Nybyggnad av cafékök i bibliotek i Norrköping
Nybyggnad av Café i Stadsbiblioteket
Utbyggnad av vatten och avlopp i Norrköping
Utbyggnad av VA i Dövestad
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 4 enbostadshus samt carport och förråd Östra Eneby 1:120,1:121,1:122,1:123.
Nybyggnad av bilverkstad i Norrköping
Uppförande av industribyggnad; bildemontering.
Nytt elkraftsystem i Eksund, etapp 1
Entreprenör ska tillverka 3 st. modulbyggnader enligt åtföljande ritningar och teknisk beskrivning. Entreprenör ska i modul 1 och 2 montera/installera, 6+7 st. 22 kV ställverksfack. I modul 3 ska installeras en uppsättning av kontrollutrustning. Option på ytterligare en (1) modulbyggnad med ställverk.
Nybyggnad av väg och VA i Norrköping etapp 2 a
Nybyggnad av grusväg ca 150 m och nytt VA.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad.
Nybyggnad av personallokal i Norrköping
Uppförande av personalbyggnad samt rivning av befintlig.
Uppförande av paviljong vid skola i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfällig modulbyggnad anpassad för skolverksamhet.
Utbyggnad av dagvattenledningar mm i Norrköping
Ansluta de 52 nya fastigheterna till vatten och avlopp samt att avleda dagvatten från de delar av området
Nybyggnad av lekmiljö i Norrköping
Nybyggnad av lekmiljö vid Flaggan.
Utbyggnad av gångbana i Norrköping
Omfattar projektering och utbyggnad av gångbana längs Sprängstensgatan fram till Tjalvegården, inklusive belysning.
Konstisbana i Hageby, Norrköping
Projektera, tillverka, leverera och montera en komplett kyla/kompressoranläggning för att kunna konstfrysa befintlig yta för ishockeyrink med is samt belägga färdigyta med konstgräs.
Nybyggnad av VA-ledning på Händelö, Norrköping
Ny VA-ledning till Västerbyholmsgård
Nybyggnad av idrottsplats i Norrköping
Anläggande av spontanidrottsplats.
Nybyggnad av industrihus, lager mm i Norrköping
Uppförande av industribyggnad, lager eller bilhall
Nybyggnad av kedjehus i Norrköping
Uppförande av 7 kedjehus samt carport och förråd Kimstad 78:45,78:44,78:47,78:46,78:41,78:42,78:43.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontorshus.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av 2 lagerlokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av förråd.
Nybyggnad av idrottsplats i Norrköping
Uppförande av idrottsarena.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av boendemoduler; tidsbegränsat.
Nybyggnad av brygga i Norrköping
Uppförande av brygga; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av kiosk i Norrköping
Uppförande av bryggor samt rivning av bryggor samt uppförande av kiosk; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av automatstation i Norrköping
Uppförande av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus och garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: