Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 128 st.

Nybyggnad av kontor, centrumverksamhet mm i Norrköping
Ett område på ca 22 hektar som kan inrymma nybyggnad av verksamheter, kontor, samlingslokaler, kyrka, skola och centrumverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.
Nybyggnad av trygghetsboende m.m. i Norrköping
Kommersiella lokaler, 42 lägenheter, vårdcentral mm. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av F-6 skola i Svärtinge
Nybyggnation av en skola med årskurserna F-6. Skolan är komplett med undervisningslokaler, tillagningskök, utemiljö, trafikangöring, fristående idrottshall samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av punkthus på Ektorp, Norrköping
Tomten ligger i korsningen Skarphagsleden-Ektorpsgatan.
Nybyggnad av ungdomsbostäder i Norrköping
Ca 228 Microlägenheter i korsningen Repslagaregatan och Kristinagatan.
Nya anslutningsspår på Kardonbanan Åby-Händelö, Norrköping
BEST-arbeten, 7 km. 3 teknikhus. Nya spårväxlar, vägskyddsanläggningar, bullerskärmar med tillhörande kanalisation, kontaktledning, el- signal och telebyggnation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björkalund i Norrköping etapp 1
Kommer att byggas i 2 etapper. Sammanlagt 4 hus 80 lägenheter.
Byte av järnvägsbro vid Ättetorp i Åby
Bandel 505 Km 175 + 267. Två nya enkelspårsbroar ska uppföras på respektive sida om befintlig bro. Befintlig dubbelspårsbro ska rivas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindö strand
Teamen som tävlar är : Bygg-Fast tillsammans med Krook & Tjäder, Botrygg tillsammans med Utopia Arkitekter samt A-gruppen (byggherre och arkitekt). Tomten är ca 3200 m2 stor.
Ny- och ombyggnad av äldrecenter i Norrköping
Entreprenaden avser att på en sedan tidigare bebyggd fastighet uppföra ett en tillbyggnad efter rivning av del av fastighet, denna tillbyggnad ska innehålla 20 stycken lägenheter för äldreboende i ett plan med tillhörande allmänna utrymmen för kök och diskrum samt personal- och teknikutrymmen mm. Ombyggnaden i befintlig fastighet utgörs av ombyggnad av lägenheter och sköljrum, tak och fasadarbeten mm samt med tillhörande installationer. I entreprenaden ingår även övriga markarbeten såsom anläggande av trädgård, parkeringsytor och övriga utemiljöer.
Nybyggnad av centrumbebyggelse i Norrköping
Nybyggnad av centrumfastigheter och restaurang i Lindö Strand på fastigheterna: Mantåget 1 och Halvslaget.
Nybyggnad av par/radhus och enbostadshus i Lindö strand etapp 2
18-45 bostäder i form av radhus och parhus.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Friliggande småhus, parhus, kedjehus och radhus.
Nybyggnad av distributionsenhet i Händelö, Norrköping
Nybyggnad av en Distributionsenhet för Rusta
Nybyggnad av slakteri på Händelö
Nybyggnad av kycklingslakteri
Rivning och nybyggnad av hyresrätter Finspång
Rivning av befintlig fastighet och nybyggnad av flerbostadshus.
Ställverksbyte vid Norrköpings Central
Utbyte av befintligt ställverk modell-65 till ny modell-95.
Nybyggnad av LSS-boende i Sandtorp, Norrköping
Områdets areal är cirka 5 400 m².
Ny återvinningscentral i Norrköping
Returpunkten på Stohagsgatan ska stängas och ersättas med Sveriges bästa återvinningscentral.
Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Lindö strand etapp 1
Uppförande av 6 st enbostadshus, 6 st carport, 1 st förråd samt 1 st avfallshus.
Nybyggnad av väg/gata i Norrköping
Projektet är en option av Bråvalla trafikplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av bostadsrätter
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Arkösund
Nordanskog 1:75-1:82, 1:89-1:93.
Nybyggnad av boende med särskild service i Åby
Bostäder och bostäder med särskild service.
Nybyggnad av provisoriskt kök i Bråvalla
Bråvalla hus 170 byggs om och Ebersteinska kommer flytta dit alla sin praktiska program hösten 2019. I projektet har finns ett behov att bygga ett provisoriskt kök tills det att en permanent lösning finns på plats. Antalet portioner om dagen är ca 800 st. Den provisoriska lösningen beräknas vara i bruk fram till 2022. Kontraktet ska löpa på 3 år med möjlighet till förlängning i två år.
Nybyggnad av park i Norrköping
Nybyggnad av park.
Nybyggnad av väg mm i Norrköping
Området Sandbyhov 30 med närområde är ett tidigare institutionsområde som på initiativ från fastighetsägaren Hemsö ska moderniseras och omvandlas. Projektet omfattar byggnation av infrastruktur i form av vägbyggnation samt till viss del ny VA i en etapp.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Kontor för hemtjänst och hemsjukvård
Utbyggnad av park i Norrköping etapp 2
I denna etapp byggs parker. Etapp 1 är gata och belysning.
Bergsschakt inför exploateringsområde på Händelö, Norrköping
Ca 300 tusen kubik berg som skall schaktas bort inför exploatering.
Nybyggnad av vattenverk-slamanläggning mm i Norrköping
Uppförande av slamförtjockningsanläggning och förråd samt anläggande av ny infart.
Exploatering av mark för bostäder i Krokek etapp 1
Vatten- och avloppsanläggningar samt gator med belysning. Detta projekt är etapp 1 av totalt fem planerade etapper. När alla etapper är genomförda kommer cirka 300 friliggande bostäder och cirka 150 lägenheter att stå klara.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Nybyggnad av park i Norrköping
Projektet omfattar utbyggnad av park i stadsdelen Berget i samband med bostadsbyggandet mellan St. Persgatan och Kvarngatan samt breddning av Trappan Klockgjutaregatan. Hemvärnet är en grönyta på Väster (Berget) som är i stort behov av utveckling och upprustning. Området har offentliga ytor kring strömmen i Industrilandskapet men saknar gröna offentliga rum. Inom stadsdelen saknas ytor tillräckligt stora för en stadsdelspark vilket skapar ett stort behov av att utveckla de lokala grönytor som finns.
Nybyggnad av cafékök i bibliotek i Norrköping
Nybyggnad av Café i Stadsbiblioteket
Nytt elkraftsystem i Eksund, etapp 1
Entreprenör ska tillverka 3 st. modulbyggnader enligt åtföljande ritningar och teknisk beskrivning. Entreprenör ska i modul 1 och 2 montera/installera, 6+7 st. 22 kV ställverksfack. I modul 3 ska installeras en uppsättning av kontrollutrustning. Option på ytterligare en (1) modulbyggnad med ställverk.
Nytt elkraftsystem i Eksund, etapp 2
Avser utförande av markarbeten, kabelförläggning samt installationer av 3 st. fabriksfabricerade moduler innehållande, 22kV ställverk, förläggning av 22kV kabel och kontrollutrustning, och därtill även kompletteringar av befintlig omformarstation.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 4 enbostadshus samt carport och förråd Östra Eneby 1:120,1:121,1:122,1:123.
Nybyggnad av bilverkstad i Norrköping
Uppförande av industribyggnad; bildemontering.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad.
Ny gång- och cykelväg längs väg 881 mellan Ljunga-Djurön, etapp 1
Etapp 1 omfattar sträckan Arkösundsvägen (väg 209) till Marbyvägen (väg 882) inklusive omstigningshållplats med planskild passage vid väg 209 i Ljunga. Även tillgänglighetsanpassning av busshållplatser ingår.
Ny gång- och cykelväg längs väg 881 mellan Ljunga-Djurön, etapp 2
Etapp 2 omfattar sträckan Marbyvägen (väg 882) till Djurö. Även tillgänglighetsanpassning av busshållplatser ingår.
Nybyggnad av väg och VA i Norrköping etapp 2 a
Nybyggnad av grusväg ca 150 m och nytt VA.
Nytt utegym och upprustning av park mm i Norrköping
Nytt utegym, upprustning av park och lekmiljö.
Nybyggnad av parkering, g-c-väg mm i Norrköping
Nybyggnad av parkering och GC-väg
Nybyggnad av lekmiljö i Norrköping
Nybyggnad av lekmiljö vid Flaggan.
Nybyggnad av garage i Norrköping
Uppförande av garage och verkstad samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av personallokal i Norrköping
Uppförande av personalbyggnad samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av idrottsplats i Norrköping
Anläggande av spontanidrottsplats.
Nybyggnad av VA-ledning på Händelö, Norrköping
Ny VA-ledning till Västerbyholmsgård
Nybyggnad av hotell i Norrköping
Uppförande av hotell/vandrarhem.
Nybyggnad av industrihus, lager mm i Norrköping
Uppförande av industribyggnad, lager eller bilhall
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av sågverk i Norrköping
Uppförande av justerverk och två torkkanaler.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerlokal/förråd.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Rivning av bef. lagerdel, uppförande av ny lagerdel samt fasadändring.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av 2 lagerlokaler.
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilhall.
Nybyggnad av tvätthall i Norrköping
Uppförande av biltvätt.
Nybyggnad av brygga i Norrköping
Uppförande av brygga; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av cistern i Norrköping
Uppförande av cistern.
Nybyggnad av garage i Norrköping
Uppförande av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Uppförande av enbostadshus och garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: