Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 146 st.

Nybyggnad av distributionsenhet i Händelö, Norrköping
Nybyggnad av en Distributionsenhet för Rusta
Nybyggnad av hetvattencentral i Ingelstad, Norrköping
Nybyggnation av hetvattencentral i Ingelsta.
Nybyggnad av bostäder och äldreboenden i Norrköping
Vårdboende 72 lägenheter, hyresrätter ca 120 lägenheter och garage i 2 plan. Miljöbyggnad silver.
Ev nybyggnad av vattenverk i Norrköpings alt Finspångs kommun
Avser utredning av möjligheter till nybyggnad av ett gemensamt vattenverk för Nodra och Finspångs Tekniska Verk som räknas vara i bruk 2029.
Nybyggnad av punkthus i Norrköping
154 bostäder i sex punkthus.
Nybyggnad av trygghetsboende m.m. i Norrköping
Kommersiella lokaler, 42 lägenheter, vårdcentral mm. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Norrköping
Ca 100 lgh totalt, 5-6 st våningar. Både hyresrätter samt studentlägenter. Parkeringshus under mark med ca 170 platser. Butiker i bottenplan.
Rivning och nybyggnad i Norrköping
Rivning av förskola, affärshus mm. Nybyggnad av flerbostadshus mm
Nybyggnad av punkthus på Ektorp, Norrköping
Tomten ligger i korsningen Skarphagsleden-Ektorpsgatan.
Ny och ombyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnad av skola 1 hus i 2 plan med vindar + ombyggnad av befintlig skola.
Byte av järnvägsbro vid Ättetorp i Åby
Bandel 505 Km 175 + 267. Två nya enkelspårsbroar ska uppföras på respektive sida om befintlig bro. Befintlig dubbelspårsbro ska rivas.
Nya anslutningsspår på Kardonbanan Åby-Händelö, Norrköping
BEST-arbeten, 7 km. 3 teknikhus. Nya spårväxlar, vägskyddsanläggningar, bullerskärmar med tillhörande kanalisation, kontaktledning, el- signal och telebyggnation.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Nybyggnad av lager ca 28 000 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
117 lägenheter i 5 hus mestadels 1 or och 2 or.
Nybyggnad av radhus i Krokek
17 radhus, 8 lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus och flerbostadshus i Norsholm
40 lägenheter, 11 kedjehus och 5 radhus.
Nybyggnad av enbostadshus, flerbostadshus i Lindö strand etapp 1
56 bostadsrättslägenheter Barlasten 1 och Åran 2
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindö strand
Teamen som tävlar är : Bygg-Fast tillsammans med Krook & Tjäder, Botrygg tillsammans med Utopia Arkitekter samt A-gruppen (byggherre och arkitekt). Tomten är ca 3200 m2 stor.
Nybyggnad av trafikplats i Norrköping etapp 1
Trafikplats. Projektet omfattar nybyggnation av trafikplats, omläggning och nyläggning av VA-ledningar, nybyggnation av gator och cirkulationsplatser med tillhörande anläggningar.
Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
Uppförande av vårdboende samt rivning av förskola.
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Det befintliga huset "Ticklösa" skall göras stomrent invändigt och 2 nya punkthus ska byggas.
Ny- och ombyggnad av äldrecenter i Norrköping
Entreprenaden avser att på en sedan tidigare bebyggd fastighet uppföra ett en tillbyggnad efter rivning av del av fastighet, denna tillbyggnad ska innehålla 20 stycken lägenheter för äldreboende i ett plan med tillhörande allmänna utrymmen för kök och diskrum samt personal- och teknikutrymmen mm. Ombyggnaden i befintlig fastighet utgörs av ombyggnad av lägenheter och sköljrum, tak och fasadarbeten mm samt med tillhörande installationer. I entreprenaden ingår även övriga markarbeten såsom anläggande av trädgård, parkeringsytor och övriga utemiljöer.
Nybyggnad av centrumbebyggelse i Norrköping
Nybyggnad av centrumfastigheter och restaurang i Lindö Strand på fastigheterna: Mantåget 1 och Halvslaget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindö strand etapp 2
49 st bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av par/radhus och enbostadshus i Lindö strand etapp 2
18-45 bostäder i form av radhus och parhus.
Förtätning med bostäder i Norrköping
Möjliggöra förtätning inom befintligt bostadsområde.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Friliggande småhus, parhus, kedjehus och radhus.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Norrköping, etapp 2 B
Projektet omfattar nybyggnation av gator och nyläggning av VA-ledningar. Projektet är uppdelat i två huvuddelar: HD Mark och HD VA. Huvuddel Mark: Projektet omfattar ny nya vägar. Ny belysningsanläggning ingår även i huvuddelen. För huvuddel VA: Projektet omfattar nyläggning av VA-ledningar
Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av förskola i Hageby
Avser nybyggnad av förskola på 6 avdelningar i 2 plan med tillhörande verksamhetsutrymmen och tillagningskök m.m. Byggnaden är cirka 1720 kvm (BTA). Den utvändiga miljön består bland annat av nytt miljöhus, nya förråd, nytt barnvagnsförråd och nytt cykeltak. Markytan innehåller även lekredskap och parkeringsytor, belysning m.m.
Utbyggnad av verksamheter på Händelö i Norrköping
Möjliggöra för verksamheter i området.
Nybyggnad av LSS-boende i Sandtorp, Norrköping
Områdets areal är cirka 5 400 m².
Ny återvinningscentral i Norrköping
Returpunkten på Stohagsgatan ska stängas och ersättas med Sveriges bästa återvinningscentral.
Nybyggnad av kontor, restaurang och affär i Nordantill
Verksamheter som detaljhandel, kontor, restaurang och dagligvaruhandel.
Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Lindö strand etapp 1
Uppförande av 6 st enbostadshus, 6 st carport, 1 st förråd samt 1 st avfallshus.
Nybyggnad av gator och park i Norrköping
Huvudgata samt lokalgator och park.
Nybyggnad av kedjehus i Norrköping etapp 2
I denna etapp planeras det för 10 st kedjehus
Nybyggnad av villor i Norrköping etapp 1
I denna etapp planeras det för 12 st villor
Nybyggnad av radhus i Norrköping etapp 3
I denna etapp planeras det för 18 st radhus
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Arkösund
Nordanskog 1:75-1:82, 1:89-1:93.
Nybyggnad av väg mm i Norrköping
Området Sandbyhov 30 med närområde är ett tidigare institutionsområde som på initiativ från fastighetsägaren Hemsö ska moderniseras och omvandlas. Projektet omfattar byggnation av infrastruktur i form av vägbyggnation samt till viss del ny VA i en etapp.
Nybyggnad av bensinstation i Norrköping
Uppförande av bensinstation, biltvätt och butik; förhandsbesked. Ca 300-400 m2 stor byggnad.
Utbyggnad av VA-ledningar i Norrköping
I etapp 1 AD är Nodras uppdrag att bygga ut området med ledningar för dricksvatten och spillvatten, samt skapa öppna lösningar för dagvatten.
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping, etapp 3
Avser detaljprojektering av gator, gc-vägar, spårväg, konstbyggnader, park/torg, VA och belysning på allmän plats inom detaljplanen Klockaretorpet 1:1.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Kontor för hemtjänst och hemsjukvård
Bergsschakt inför exploateringsområde på Händelö, Norrköping
Ca 300 tusen kubik berg som skall schaktas bort inför exploatering.
Nybyggnad av kedjehus i Norrköping
Uppförande av 7 kedjehus samt carport och förråd Kimstad 78:45,78:44,78:47,78:46,78:41,78:42,78:43.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av affärshus/kontorshus samt rivning av verkstad, skärmtak och staket.
Utbyggnad av lokalgator och belysning i Norrköping
Nybyggnation av gator och GC-vägar med tillhörande anläggningar samt omläggning och nyläggning av VA-ledningar.
Nybyggnad av vattenverk-slamanläggning mm i Norrköping
Uppförande av slamförtjockningsanläggning och förråd samt anläggande av ny infart.
Nybyggnad av gruppbostad i Norrköping
Uppförande av lss-boende.
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.
Ny mötesplats på Lindö Strand, Norrköping
Ny mötesplats med väg/gata, torg, bad, park mm
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Nybyggnad av cafékök i bibliotek i Norrköping
Nybyggnad av Café i Stadsbiblioteket
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Marken är 100 hektar. Uppförande av kontor, samlingslokal m.m.
Nya verksamheter industri, kontor och lager mm i Smedby
Nybyggnad av verksamheter som lättare industri, kontor, lager, grossist, handel, showroom och enklare produktion.
Nybyggnad av bilverkstad i Norrköping
Uppförande av industribyggnad; bildemontering.
Nytt elkraftsystem i Eksund, etapp 1
Entreprenör ska tillverka 3 st. modulbyggnader enligt åtföljande ritningar och teknisk beskrivning. Entreprenör ska i modul 1 och 2 montera/installera, 6+7 st. 22 kV ställverksfack. I modul 3 ska installeras en uppsättning av kontrollutrustning. Option på ytterligare en (1) modulbyggnad med ställverk.
Nybyggnad av lekmiljö i Norrköping
Nybyggnad av lekmiljö vid Flaggan.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad.
Utbyggnad av dagvattenledningar mm i Norrköping
Ansluta de 52 nya fastigheterna till vatten och avlopp samt att avleda dagvatten från de delar av området
Uppförande av paviljong vid skola i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfällig modulbyggnad anpassad för skolverksamhet.
Nybyggnad av park i Norrköping
Mellan Ellen Mobergs gata och fastigheten Pukan 1 finns mark planlagd som parkmark. Parkområdet är, enligt detaljplan, på cirka 1800 kvadratmeter och ska komma att innehålla lekutrustning för små barn samt några parkbänkar och belysning.
Nybyggnad av parkering, g-c-väg mm i Norrköping
Nybyggnad av parkering och GC-väg
Utbyggnad av gångbana i Norrköping
Omfattar projektering och utbyggnad av gångbana längs Sprängstensgatan fram till Tjalvegården, inklusive belysning.
Nybyggnad av park i Norrköping
Park intill Borgen, nya förskolan och St Maria ortodoxa kyrka. Omgiven av Anna Särströms gata, Calle Lindströms gata och Karin Swanströms gata ligger parkområdet. Här planeras en park med vatteninslag, naturliga mötesplatser bland tallar och ekar och lekytor för barn.
Nybyggnad av industri i Norrköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ökad byggnadshöjd för siloanläggning på fastigheten, ändamål för industri
Konstisbana i Hageby, Norrköping
Projektera, tillverka, leverera och montera en komplett kyla/kompressoranläggning för att kunna konstfrysa befintlig yta för ishockeyrink med is samt belägga färdigyta med konstgräs.
Nybyggnad av bensinstation i Norrköping
Uppförande av bensinstation.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontorshus.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerlokal samt skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: