Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 129 st.

Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Planer på 700 bostäder. Radhus, villor och bostadsrätter.
Utveckling av kvarter i Norrköping
Projektet projekteras och byggs enligt Miljöbyggnad Silver. Totalt omfattar projektet cirka 15 000 kvm byggrätt samt garage och sammanlagt cirka 110 student- och forskarbostäder. Kv. Bommen bebyggs utmed S:t Persgatan, Kungsgatan och Södra Grytsgatan. Utsedd entreprenör gällande portar är ASSA ABLOY.
Ny godsbangård i Norrköping
Mark, konstbyggnad och BEST.
Nybyggnad av bostäder och äldreboenden i Norrköping
Vårdboende 72 lägenheter, hyresrätter ca 120 lägenheter och garage i 2 plan
Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.
Ny 7-9 skola Smedby i Norrköping
Smedby 7-9, 4- paralell
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Kommer att bli både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av F-6 skola i Svärtinge
Nybyggnation av en skola med årskurserna F-6. Skolan är komplett med undervisningslokaler, tillagningskök, utemiljö, trafikangöring, fristående idrottshall samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Hageby, Norrköping
Två punkthus i åtta våningar och två dubbla lamellhus i tre våningar med totalt 132 lägenheter.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnation av Råsslaskolan
Ny och ombyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnad av skola 1 hus i 2 plan med vindar + ombyggnad av befintlig skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Kneippen, Norrköping
51 lägenheter fördelade i 4 huskroppar, (hyresrätter). Garage under gårdsbjälklag, delvis under mark. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av friidrottsanläggning på Himmelstalund, Norrköping
Nybyggnad av friidrottsanläggning, läktare, omklädningsrum samt starttorn. Arenan ska efter färdigställande motsvara moderna krav enligt Måttboken 2013 inklusive allmän del 2006 och med certifiering enligt klass 2 enligt IAAF 2008.
Nybyggnad av F-3 skola på Ektorp
Rivning ligger på projnr; 1040229
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnad av 2 parallellig F-6 skola.
Nybyggnad av enbostadshus i Östra Eneby, Norrköping
Planerat projekt med 40-50 st villor.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontor.
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Det befintliga huset "Ticklösa" skall göras stomrent invändigt och 2 nya punkthus ska byggas.
Ny- och ombyggnad av äldrecenter i Norrköping
Entreprenaden avser att på en sedan tidigare bebyggd fastighet uppföra ett en tillbyggnad efter rivning av del av fastighet, denna tillbyggnad ska innehålla 20 stycken lägenheter för äldreboende i ett plan med tillhörande allmänna utrymmen för kök och diskrum samt personal- och teknikutrymmen mm. Ombyggnaden i befintlig fastighet utgörs av ombyggnad av lägenheter och sköljrum, tak och fasadarbeten mm samt med tillhörande installationer. I entreprenaden ingår även övriga markarbeten såsom anläggande av trädgård, parkeringsytor och övriga utemiljöer.
Nybyggnad av centrumbyggnad (t ex restaurang, café etc) i Norrköping
Avser byggrätt för centrumbyggnad på max tre våningar innehållande t ex restaurang, café, friskvård, spa eller kultur.
Nybyggnad av hotell i Norrköping
Uppförande av hotell.
Nybyggnad av parhus och villor i Norrköping
Ca 5 hektar mark som ska bebyggas med parhus och villor.
Återuppbyggande av sporthall efter brand Norrköping, etapp 2
Återuppbyggnad av sporthall efter brand.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontorshus, fasadändring samt rivning.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Nybyggnation av en 6 avd. förskola i två plan på cirka 1700 kvm (BTA). Nytt miljöhus på cirka 40 kvm samt nytt förråd på cirka 40 kvm. Ny förskoletomt på cirka 4000 kvm med parkering och lekredskap
Nybyggnad av skola i Vrinnevi, etapp 1
Option på etapp 2: 1515990. Objektet avser nybyggnad innehållande skolverksamhet 2 paralellig, F-klass till årskurs 6. Entreprenaden utförs i etapper enligt huvudtidplan i förfrågningshandling.
Nybyggnad av skola i Vrinnevi, etapp 2
Upphandlas på option från etapp 1: 1506407. Avrop på option skall senast ske 2018-08-31. Objektet avser nybyggnad innehållande skolverksamhet 2 paralellig, F-klass till årskurs 6. Entreprenaden utförs i etapper enligt huvudtidplan i förfrågningshandling.
Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
- Nybyggnad av gruppbostad - Totalt 6 lgh med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personal-, teknik- och biutrymmen. - Nybyggnad av fristående förrådsbyggnad. - Ombyggnad av carport till soprum i befintlig förrådsbyggnad.
Förhyrning av Service LSS boende i Norrköping
Norrevo Fastigheter AB i Norrköpings kommun avser att handla upp ett hyresavtal för ett Serviceboende LSS- boende för max 20 personer.
Nybyggnad av förskola i Hageby
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Nybyggnad av sju stycken enbostadshus samt carport/förråd.
Nybyggnad av väg/gata i Norrköping
Projektet är en option av Bråvalla trafikplats.
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping etapp 2B
Nybyggnation av vägar, GC-vägar, dagvatten, VA, gatubelysning, kanalisation för el och fiber samt markarbeten för fjärrvärme för nytt bostadsområde om ca 300 bostäder i Sandtorp 2 etapp 2.
Nybyggnation av GC-väg i Svärtinge, Norrköping
ny gång- och cykelväg längs norra sidan av Finspångsvägen, från Tingsbrötsvägen och ca 4 km västerut till gränsen mot Finspångs kommun. I åtagandet ingår även gatubelysning samt dagvattenhantering längs sträckan.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 9 enbostadshus samt carport och förråd Östra Eneby 1:118,1:117,1:116,1:115,1:114,1:113,1:112,1:111,1:110.
Uppförande av moduler vid skola i Skärblacka, etapp 6
Tre avdelningar för skolverksamhet.
VA utbyggnad i Vånga, Norrköpings kommun
Entreprenaden består av överföringsledningar för vatten och avlopp ca 1800 m från Vånga tätort till området Vånga Sund plus fördelningsnät i området till respektive fastighetsgräns. På överföringsledningen räknar vi med att ca 1400 m kan utföras med hjälp av styrd borrning. Entreprenaden avser komplett markarbete och rörmontage för utbyggnad av näten för vatten och avlopp fram till ett fyrtiotal fastigheter i området. Alla avloppsanslutningar är i form av självfallsavlopp. Objektet innefattar även två avloppspumpstationer i området Vånga Sund.
Nybyggnad av handel/industri, Norrköping
Nybyggnad av industrihus, kontor på halva övervåningen.
Nybyggnad av kontor och lager i Norrköping
Uppförande av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Uppförande av lagerhall.
Anläggning av park/lekplats samt ombyggnation torg/lokalgator m.m. i Norrköping etapp 1
Avser anläggande av ny park, lekplats, byggnation av ett mindre torg samt renovering av befintlig gata. Området avser Tunnbindaregatan och Mjölnareparken.
Ny station 130/10kv i Norrköping
Ny station 130/10kv
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Byggnaden skall vara industriellt producerad och flyttbar. Byggnaden skall anslutas till fjärrvärme och värmesystem skall vara vattenburet.
Nyanläggning av park vid Hästskodammens strand, Norrköping
Avse nyanläggning av park vid Hästskodammens strand samt tre optioner. Option 1 består av brygga i gallerdurk i anslutning till sittgradäng vid Hästskodammens strand. Option 2 består av belysning på Kråkholmen. Option 3 består av vattenspruta vid Hästskodammens strand.
Nybyggnad av bullerskärm i Norrköping
Ny bullerskärmen ca 220 M för att sänka ljudnivån från trafikbuller för fastigheterna Pressen 1 till 7 och Sidan 1 längs Ståthögavägen.
Nybyggnad av paviljongskola i Norrköping
Entreprenaden avser att uppföra paviljongskola för 13 stycken klasser med tillhörande fritidsverksamhet samt mottagningskök.
Ny och tillbyggnad av väg i Norrköping
Granuddsvägen kommer att byggas ut mellan Ramshällsvägen och Västerbyholmvägen. Även en förlängning av Ramshällsvägen kommer att ingå i detta.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Uppförande av industribyggnad.
Projekteringsledare BEST till Ostlänken
Projekteringsledare BEST till produktionsenhet Norrköping. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år + 1 år.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Uppförande av 3 enbostadshus samt garage Svärtinge 85:6,85:7,85:8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus; förhandsbesked.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Norrköping
Uppförande av tre parhus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Uppförande av verkstad och kontor.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Norrköping
Byggnation av parkeringsplatser, beläggning och belysningsarbeten på Ljuragatan.
Nybyggnad av bryggdäck i Norrköping
Markarbeten, grundläggning och byggnation av bryggdäck med tillhörande belysningsanläggning vid Grytstorget och Moa Martinssons plats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkering; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkeringsplats; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkeringsplats; tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkeringsyta.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av industribyggnad; transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; förråd samt skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; mijöhus/sophus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: