Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 137 st.

Nybyggnad av distributionsenhet i Händelö, Norrköping
Nybyggnad av en Distributionsenhet för Rusta
Nybyggnad av logistikfastighet i Norrköping
Norr om Östra Bravikenvägen, ett område på ca 170 000 kvm.
Nybyggnad av lager/logistikcenter i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av lager/logistik och kontor ca 60 000 kvm kan komma att etappindelas.
Nybyggnad av kontor, centrumverksamhet mm i Norrköping
Ett område på ca 22 hektar som kan inrymma nybyggnad av verksamheter, kontor, samlingslokaler, kyrka, skola och centrumverksamhet.
Ny godsbangård i Norrköping
Mark, konstbyggnad och BEST.
Nybyggnad av hetvattencentral i Ingelstad, Norrköping
Nybyggnation av hetvattencentral i Ingelsta.
Nybyggnad av butiker och restauranger i Ingelsta, Norrköping
Ca 25 st nya butiker och restauranger. Silvret 1 och Silvret 9
Nya bostäder i Norrköping
240 hyresrätter och 50 p-platser
Nybyggnad av skola, idrottshall mm i Norrköping
F-6 skola för ca 400 elever, idrottshall storkök och matsal.
Nybyggnad av punkthus i Norrköping
154 bostäder i sex punkthus.
Nybyggnad av trygghetsboende m.m. i Norrköping
Kommersiella lokaler, 42 lägenheter, vårdcentral mm. Miljöbyggnad Silver. Utsedd leverantör av garageportar är ASSA ABLOY.
Nybyggnad av hotell i Västra Saltängen, Norrköping
Nybyggnad av hotell i hörnet Norra Promenaden och Drottninggatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Nybyggnad av 116 lägenheter. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av hotell i Norrköping
Ca 228 Microlägenheter i korsningen Repslagaregatan och Kristinagatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandtorp, Norrköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager/logistikcenter i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av lager/logistik ca 25 000 kvm, kontor 900 kvm och entresolplan på 4000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
2 hus ca 45-50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Uppförande av flerbostadshus samt marklov.
Rivning och nybyggnad av förskola i Ektorp, Norrköping
Rivning av 940 kvm och nybyggnad av 2 avdelningar ca 250 kvm
Nybyggnad av centrumbebyggelse i Norrköping
Nybyggnad av centrumfastigheter och restaurang i Lindö Strand på fastigheterna: Mantåget 1 och Halvslaget.
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Det befintliga huset skall göras stomrent invändigt och 2 flygelbyggnader i form av punkthus ska byggas.
Nybyggnad av par/radhus och enbostadshus i Lindö strand etapp 2
18-45 bostäder i form av radhus och parhus.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
4 avd förskola i Hageby
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindö strand etapp 2
49 st bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av småindustri i Kungsängen, Norrköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 880018. Ca 40 hektar ledig mark.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Norrköping
Planerade markanvisningar inom området är 3 tomter för radhus/parhus/kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
30 lägenheter med lokaler i botten.
Nybyggnad av LSS-boende i Norrköping
Nybyggnad av LSS-boende
Nybyggnad av förskola i Hageby
Avser nybyggnad av förskola på 6 avdelningar i 2 plan med tillhörande verksamhetsutrymmen och tillagningskök m.m. Byggnaden är cirka 1720 kvm (BTA). Den utvändiga miljön består bland annat av nytt miljöhus, nya förråd, nytt barnvagnsförråd och nytt cykeltak. Markytan innehåller även lekredskap och parkeringsytor, belysning m.m.
Utbyggnad av verksamheter på Händelö i Norrköping
Möjliggöra för verksamheter i området.
Nybyggnad av LSS-boende i Sandtorp, Norrköping
Lägenheterna är fördelade på tre flerbostadshus om vardera fyra våningar med generösa gårdsterrasser.
Nybyggnad av LSS boendei Norrköping
Bygglov för nybyggnad av LSS boende.
Nybyggnad av kedjehus i Norrköping etapp 2
I denna etapp planeras det för 10 st kedjehus
Nybyggnad av villor i Norrköping etapp 1
I denna etapp planeras det för 12 st villor
Nybyggnad av industri och kontor i Norrköping
Uppförande av industri och kontorsbyggnad.
Utbyggnad av lokalgator mm i Norrköping
Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom lokalgata, gång- och cykelväg och park inom och i anslutning till detaljplan för Fiskeby 1:43 (Tråbrunna).
Nybyggnad av cafékök i bibliotek i Norrköping
Nybyggnad av Café i Stadsbiblioteket
Exploatering för bostäder i Skärblacka
Exploatering för bostäder
Nybyggnad av bussverkstad samt uppställningsplatser i Norrköping
Avser nybyggnad av bussverkstad med uppställningsplatser inkl rampsystem.
Ombyggnad av Östra Promenaden i Norrköping
Projektet ”Trädföryngring och ombyggnad av Östra promenaden” innebär byte av alla träden på Östra promenaden (ca 200 st.), avsmalning av ett körfält, ny gångbana, belysning, möblering och planteringar. Ombyggnad av korsningen Gustav Adolfsplan med omgivande gång- och cykelvägar samt grönytor inklusive borttagande av tunnel. Korsningsombyggnaden föranleder också ombyggnad av Södra promenaden till och med Parkgatan samt en del av Söderköpingsvägen. Omfattande ledningsomläggningar ingår även i projektet då dessa ska flyttas utanför trädens växtbäddar.
Nybyggnad av radhus, småhus mm i Fiskeby, Norrköping
Lss boende, äldreboende, radhus och småhus.
Nybyggnad av grupphus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av parkering, g-c-väg mm i Norrköping
Etapp 1: Utförande av tillfällig entré från fastigheten Vattenkanna 4 till befintlig gång- och cykelväg. Utförande av ny parkeringsyta, gata, belysning, dagvatten, med mera längs med Badhusgatan och utföra gång- och cykelväg mellan ny parkeringsyta och utförd parkeringsyta samt utföra permanent entré till fastigheten Vattenkannan 4. Utförande av gata, dagvatten, belysning, med mera längs med Dagsbergsvägen och i anslutning till Vattenkannan 1. Etapp 2: Utförande och upprustning av gata, belysning, dagvatten, med mera. Del av Albrektsvägen i anslutning till fastigheterna Vattenkannan 1, 2, 3 och 4.
Nybyggnad av parhus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Ny och ombyggnad av gata mm i Norrköping etapp 2
Renovering av gatan (ca 150 meter), nyanläggning av en mindre park (ca 450 m2), nya stentrappor, ledningsarbete och ny belysning.
Upprustning av fastighet i Norrköping
Upprustning av Forsteénska gården
Nybyggnad av cykelbana i Norrköping
Sträckan mellan Värmlandsgatan och Norr tull längs med Norra promenaden.
Tillfälliga paviljonger till Eneby kyrkskola i Norrköping
Avser uthyrning av tillfälliga skolpaviljonger inkl leverans, montage och färdigställning.
Ny ledning Skärblacka-Gillberga
40 kV L21 ny ledning Skärblacka-Gillberga.
Ny kulvert under Östra Bravikenvägen/Bravikenspåret i Norrköping
Projektet omfattar nybyggnation av ca 90 m kulvert för dagvatten samt ledningar för spill- och färskvatten från Fliset 1 under Östra Bravikenvägen (gata, spår & CG-väg) till norr om vägen. Entreprenaden avser leverans av komplett anläggning samt återställning av gata, gc-väg & spår.
Nybyggnad av väg, VA mm i Norrköping etapp 2 b
Exploatering för 20- 25 tomter.
Nybyggnad av park i Norrköping
Ny park med terrasser mot Motala ström.
Nybyggnad av park i Norrköping
I etapp två kommer vi att lägga asfalt, så gräs, bygga cykelbanor och göra andra finjusteringar i området.
Nybyggnad av park i Norrköping
Mellan Ellen Mobergs gata och fastigheten Pukan 1 finns mark planlagd som parkmark. Parkområdet är, enligt detaljplan, på cirka 1800 kvadratmeter och ska komma att innehålla lekutrustning för små barn samt några parkbänkar och belysning.
Nya gång- och cykelvägar i Norrköping
Längs Havregatan byggs en ny gångväg med gatubelysning, en trädrad, och angöringsficka för sopbil. Till och från Rambodalsskolan blir det en ny gång- och cykelväg med gatubelysning.
Nybyggnad av annex i Norrköping
Nybyggnad av annex till hotell. Radhus med 6 lägenheter.
Nybyggnad av lekpark i Norrköping
Byggnation av en ny lekmiljö med flera olika lekredskap i höjd med Tamburinens skola i Klockaretorpet. Lekmiljön ska byggas för att vara tillgänglig för alla. Ny växtlighet ska planteras och ny belysning ska installeras för att skapa en trygg miljö.
Uppförande av paviljong Djäknepark i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfällig modulbyggnad anpassad för fritidsgårdsverksamhet.
Uppförande av paviljonger för skolverksamhet i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfälliga modulbyggnader anpassade för skolverksamhet.
Nybyggnad av panncentral i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av panncentral i industribyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av samlingslokal i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av samlingslokal.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av idrottsplats i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Arkösund
Nybyggnad av samlingslokal
Nybyggnad av enbostadshus i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Uppställning av förskolemodul i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskolepaviljong.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolpaviljong.
Nybyggnad av veterinärstation i Norrköping
Uppförande av bodar för gränsveterinär; tillfällig åtgärd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: