Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadshus och skola på Östra Valla etapp 2
I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark
Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Linköping
Ca 374 lgh (hyresrätter) i fyra lamellhus och ett punkthus. 4-10 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor, butiker i Linköping
40 talet lägenheter. ca 13 500 kvm kontor
Nybyggnad av simhall/äventyrsbad på Stångebro, Linköping
50 meter simbassäng.Simhallen kommer att placeras strax söder om Tinnissjön med separat fastighet innehållande kontor, restaurang och restaurangkök.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Ebbepark, Östra Valla
Ca 290 bostäder i 3 etapper, varje etapp är uppdelad i 2 faser. Upphandlingen är en så kallad samverkansentreprenad. 19 000 BOA. I projektet ingår även att bygga 3 mindre lokaler ca 350 kvm och garage. De nordvästra och sydöstra delarna ligger i etapp 1. Ca 150 bostadsrätter och 140 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
2 huskroppar med gemensamt garage under mark. Tvättstuga i entréplan.
Nybyggnad av Tinnerbäckshuset, 480 i Linköping
US 045480 Fus 3. Eventuellt anlitas delar av entreprenörerna från ramavtal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vasastaden, Linköping etapp 2
3-9 våningar. I bottenplan byggs fem lokaler för butiker och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
1 punkthus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och LSS-boende i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus och miljöhus samt anläggande av parkering. Samt ett LSS-boende.
Nybyggnad av bilhall i Linköping
Bygglov för nybyggnad av bilanläggning samt anläggande av parkeringar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
43 lägenheter. Totalt så består kvarteret av 165 lägenheter fördelade på tre hus.
Nybyggnad av studentlägenhet på Lambohov, Linköping
Projektet avses innehålla ca 50 studentlägenheter fördelat på 1 ROK ca 25 m2/ lägenhet. Även parkeringsplatser, markanläggning och lokalgata.
Nybyggnad av skola på Tallboda, Linköping
Nybyggnad av en skola med tillhörande utemiljö. Byggnaden uppförs i två plan, samt idrottshall i ett plan. För 220 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
34 lägenheter. Totalt så består kvarteret av 165 lägenheter fördelade på tre hus.
Nybyggnad av parkeringshus i Linköping
Nybyggnad av parkeringshus vid den nya simhallen.
Nybyggnad av parkeringshus i Linköping
Nytt parkeringshus med offentliga lokaler.
Påbyggnad av parkeringshus i Linköping
Påbyggnad på befintligt parkeringshus med 2 våningar.
Nybyggnad av företagspark i Linköping
Linköping aviation park, ett företagskluster kring flygverksamhet som ska ligga granne med Saabs landningsbana och Linköping city airport.
Nybyggnad av flerbostadshus på Vasastaden, Linköping
Man vill förtäta området Gustav Adolfsgatan-Engelbrektsgatan med 15-20 nya lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Linköping
Nybyggnad av förskola i 2 plan i Sturefors, inklusive utmiljö. Total bruttoarea ca 1846 m2 Komplementbyggnader: ca 90 m2 Behandlad tomtarea ca 7403 m2
Nybyggnad av produktionslokal, kontor och lager i Linköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av särskilt boende i Vikingstad
Nybyggnad av gruppbostad eller särskilt boende på Bankeberg 11:139 m fl.
Nybyggnad av ungdomsbostad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av elevhem och träningsanläggning.
Exploatering för bostadsområde i Vikingstad, etapp 1
Objektet består av utbyggnad av lokalgator, park på ca 20 000 m2, lekplats, VA fjärrvärme, elsystem, trumma under Bankebergsvägen samt dikesrensning och ny dagvattendamm.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Strandskyddsdispens för uppförande av 3 enbostadshus och brygga, Viggeby 5:2,5:3,5:4.
Utbyggnad av kammare med kulvertsystem i Linköping, etapp 3
Avser schaktarbeten för och montering av beställaren tillhandahållna kulvert- och kammardelar av plast respektive betong. Omfattar även uppförande av platsbyggda källare för Felleshus.
Ny fjärrkylledning i Tornby, Linköping etapp 1
Ny ledning från centrala Linköping till Tornby.
Nybyggnad av omklädningsrum och kansli i Möjetorp
Arbetet avser nybyggnad av klubbhus för Hjulsbro IK. Del av Ullstämma 5:1.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Uppbyggnad av djurstall och personallokal i Linköping
Återuppbyggnad av djurstall 900 kvm och personallokal 50 kvm.
Om och tillbyggnad av skola i Linköping
Bygglov för om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av parhus i Linköping
Nybyggnad av tvåbostadshus (parhus).
Ny gc-port och gc-väg längs Brokindsleden, Linköping
Avser nybyggnation av GC-port under Vårdsbergsvägen och GC-väg längs Brokindsleden.
Anläggande av fiskomlöp och fiskränna vid Stångån, Linköping
Projektet avser anläggande av ett fiskomlöp i Nykvarn och en fiskränna i Tannefors i natur-, och kulturhistorisk miljö (parkmiljö) längs Stångån i Linköping.
Ombyggnad av utemiljö i Ryd, Linköping
Upprustning av utemiljön, Rivning befintliga murar och staket/plank och uppsättning av nya kompositplank och staket med tillhörande mark inom fastigheterna 2801 Ostborret 1, 2802 Ostborret 2, 2803 Ostborret 3, 2804 Ostborret 4, 2805 Ostborret 5 och 2806 Ostborret 6 på adresserna Rydsvägen 264-408.
Nybyggnad av omklädningsrum, kiosk, kansli mm i Linköping
Objektet avser nybyggnad av omklädningsrum, kiosk, kansli mm i ett plan. Total bruttoarea ca 270 m2. Projektet ligger vid Skarpans IP alldeles intill Bäckskolan i Linköping.
Nybyggnad av lokalgator i Garnisonsområdet, Linköping
Objektet består av nybyggnad av två st lokalgator öster om Bataljonsgatan. Arbetena i denna etapp avser till första lagret asfalt. Det innefattar även nya VA, fjärrvärmeledningar samt elsystem i de nya lokalgatorna.
Nybyggnad av kvarterspark med lekytor i Manstorp
Objektet består av nybyggnation av kvarterspark med lekytor.
Nybyggnad av naturrum i Tinnerö, Linköping
Nybyggnad av naturum i Tinnerö
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler, kontor, lager och tvätthall.
Nybyggnad av gc-väg i Linköping
Avser en tre meter bred gång- och cykelväg med kantstöd på östra sidan av Videgatan mellan Malmslättsvägen och Syrengatan. Ombyggnad av del av övergångställen vid Videgatan/Malmslättsvägen samt nybyggnad av trapp och ramp mellan Malmslättsvägen och Johannesborgsparken.
Ramavtal kvalitetsgranskare för Vallastaden i Linköping
Avser upphandling av kvalitetsgranskare som ska följa upp att kvalitetsprogrammet, som gäller för Vallastaden, efterföljs i samband med bygglovshandlingar, projekteringshandlingar samt efter byggnationens genomförande i Vallastaden. Avtalet omfattar en initial avtalstid på 1 år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet med 1+1+1 år. Maximal avtalstid är 4 år.
Anläggande av upplevelsestig i Linköping
En upplevelsestig ska anläggas i Fornparken. Upplevelsestigen kommer att bestå av en promenadslinga med ett antal stationer där besökaren genom enklare aktiviteter får vetskap om vad man kan se och uppleva i eklandskapet.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av lager och kontor i Linköping
Nybyggnad av lager och kontor
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för 3 enbostadshus.
Nybyggnad av kontorslokal i Linköping
Kontorslokal på ca 1700 kvm
Nybyggnad av bilhall i Linköping
Nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av förråd för barnvagnar.
Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Nybyggnad av 2 st enbosatdshus med garage.
Nybyggnad av nätstation i Linköping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av manskapsbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av mottagningsstation, 2 st transformatorer.
Nybyggnad av toalett i Linköping
nybyggnad av toalett, rivning av befintlig toalett.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Bodetablering och upplag.
Nybyggnad av garage i Linköping
Bygglov för cykelgarageboxar (pendula) vid resecentrum.
Nybyggnad av lager i Linköping
Bygglov för lagertält.
Nybyggnad av lager i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Nybyggnad av paviljong i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för paviljong.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Tidsbegränsat bygglov förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Uppförande av byggbodar i två plan.
Nybyggnad av cistern i Linköping
strandskyddsdisipens för cictern.
Upphandling av konsult gällande bygglogistik för område Folkungavallen i Linköping
Ett större kvarter i väster avsätts för skoländamål i syfte att ge plats åt en grundskola för 350 elever. Skolan ska också ha inslag av lokaler centrumändamål mot omgivande gator.
Ombyggnad av gata i Linköping
Avser byggnation av övergångsställe, cykelöverfart, fartdämpande åtgärder av busskuddar med refuger och målning, trafiksäkerhetsåtgärder, förstärkt belysning, skyltsättning samt breddning av befintlig cykelbana.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: