Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 123 st.

Nybyggnad av simhall/äventyrsbad på Stångebro, Linköping
Ny Simhall i nära anslutning till befintlig simhall inom Folkungavallen, Innerstaden 1:12. Den nya anläggningen ska uppföras vid Tinnerbäcksbadets södra strand, i sluttningen upp mot tidigare fotbolls- och friidrottsarena. Den nya simsportsanläggningen ska med sitt unika läge och arkitektur ange tonen för den stadsdel som kommer att växa fram inom Folkungavallen. Objektet avser nybyggnation av simsportanläggning med en yta av ca 21 700 m² BTA.
Nybyggnad av bostadshus och skola på Östra Valla etapp 2
Sankt Kors tillsammans med Stångåstaden, bostäder, skola samt verksamhetslokaler i etapp-2 av Ebbepark som kallas Dynamiken. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 3 huskroppar med bostäder, skola, butik och kontor. Wahlbecks Företagspark
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Ebbepark, Östra Valla
Ca 290 bostäder i 3 etapper, varje etapp är uppdelad i 2 faser. Upphandlingen är en så kallad samverkansentreprenad. 19 000 BOA. I projektet ingår även att bygga 3 mindre lokaler ca 350 kvm och garage. De nordvästra och sydöstra delarna ligger i etapp 1. Ca 150 bostadsrätter och 140 hyresrätter. Industribyggnaden 1-2 samt Industrifastigheten 1-3
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor, butiker i Linköping
40 talet lägenheter. ca 13 500 kvm kontor. Laddstolpar.
Nybyggnad av flexibel förskola/skola i Vikingstad, Linköping
flexibel förskola och skola med tillagningskök och kapacitet upp till 600 barn för åldrarna 1-12 år. Matsal och skolidrottshall för 350-400 barn.
Nybyggnad av bostäder i Ryd etapp 1
I denna etapp planeras för 85 lägenheter. Förtätning på 13 platser med ca 570 bostäder i hus på 4-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Valla
Wahlbecksområdet. 4-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Kvarteret Intellektet 9 och 11. 109 st lägenheter.
Nybyggnad av småhus, gruppboende och förskola i Linköping
Stadsnära lantligt boende, förskola och gruppbostad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ebbepark, Östra Valla etapp 1
Denna etapp kommer att byggas i samarbete med Sankt Kors som är byggherre för verksamhetslokalerna. 20 st lägenheter och ca 800 kvm verksamhetslokaler.
Nybyggnad av ackumulator mm i Linköping
Nybyggnad av accumulator för 30 000 L vatten. Ca 45 m hög och 32 m i diameter. Lambohov 2:20
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
6 våningar mot Kunskapslänken, 5 våningar mot Paradisgatan, Gårdshus 2 våningar. Tilldelningsområdet ska delas in i två fastigheter mot Kunskapslänken. Samma arkitektkontor får inte rita de två fastigheterna. Minst en lokal (minst 30 m2) ska finnas i bottenvåning mot Kunskapslänken/Paradisgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallastaden
Tilldelningsområdet består av tre fastigheter, Intervallet 7, 8 & 9. Samma arkitektkontor får inte rita två fastigheter som gränsar mot varandra. Minst en lokal (minst 30 m2) ska finnas i bottenvåning mot Lärdomsgatan/Paradisgatan.
Nybyggnad av hotell i Linköping
Nybyggnad av hotell på Storgatan.
Nybyggnad av p-hus i Linköping
Nybyggnad av parkeringshus, komplexet byggs i fyra halvplan samt ett takplan med totalt 159 platser varav tolv är laddplatser.
Nybyggnad av kedjehus i Sturefors
Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, etapp 1
43 lägenheter och en samlingslokal/övernattningslägenhet. Detta är ett NCC Folkboende projekt.
Nya bostäder och förskola i Linköping
30-35 bostäder kedjehus och mindre flerbostadshus.
Nybyggnad av studentlägenhet på Lambohov, Linköping
Projektet avses innehålla ca 50 studentlägenheter fördelat på 1 ROK ca 25 m2/ lägenhet. Även parkeringsplatser, markanläggning och lokalgata.
Om och tillbyggnad av skola i Linköping
Om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av miljöhus.
Nya bostäder i Linköping
30-40 friliggande enbostadshus och radhus.
Nybyggnad av bostadshus på Östra Valla etapp 2
I denna fastighet byggs det 40 lägenheter. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark
Nybyggnad av företagspark i Linköping
Linköping aviation park, ett företagskluster kring flygverksamhet som ska ligga granne med Saabs landningsbana och Linköping city airport.
Nybyggnad av utomhusbassäng på Stångebro, Linköping
Rivning samt nybyggnation av 50-meters utomhusbassäng i partnering. Bassängen används idag på SM-nivå och ska klara av gällande regler vid en nybyggnation. Till bassängen kommer det även att dras ny reningsledning och anläggas en brunn. Tinnerbäcksbadet ska hållas öppet sommaren 2019 och ny utomhusbassäng ska vara i drift till sommarsäsongen 2020 vilket resulterar i en byggtid mellan cirka september 2019 till april 2020.
Nybyggnad av multihall i Linköping
Multihall med tre fullstora planer och läktare.
Nybyggnad av radhus i Vikingstad
Radhus 27 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallastaden
Inom Markanvisning 2017 Vallastaden kommer 75 lägenheter, 14 radhus och 1 villa att markanvisas. Dessa ligger i kvarteren Integralen, Integrationen, Insikten och Initiativet. 10-15 lgh, 680-800 m2 i BTA.
Nybyggnad av parkeringshus i Linköping
Nybyggnad av parkeringshus vid den nya simhallen.
Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Objektet avser nybyggnad av gruppbostad med totalt 4 byggnader. Huvudbyggnad med personalutrymmen, och 6 st lägenheter, aktivitetshus, förråd och teknikutrymmen. Total BTA ca 750 m2 uppdelad på dessa byggnader. Behandlad tomtarea ca 3000 m2.
Nybyggnad av brandstation i Ljungsbro
Nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av förskola i Linköping
Nybyggnad av förskola i 2 plan i Sturefors, inklusive utmiljö. Total bruttoarea ca 1846 m2 Komplementbyggnader: ca 90 m2 Behandlad tomtarea ca 7403 m2
Nytt bostadsområde i Linköping
Exploatering för 38 villor och kopplade hus.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsplats i Linköping
Det det finns tidiga tankar på två punkthus och fem lägre hus. Beställare=markägare. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kontor och lager i Linköping
Nybyggnad av kontor och lager samt anläggande av p-platser.
Nybyggnad av idrottshall i Sturefors
Nybyggnation av idrottshall, skolmåltidslokal med tillagningskök samt bibliotek.
Nybyggnad av industri och kontor i Linköping
Industrilokaler med entrésolplan med kontor.
Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Gruppbostad, aktivitetshus och förråd. Behandlad tomtarea ca 3000 m2.
Nybyggnad av aktiv mötesplats i Ljungsbro
Avser nybyggnation av utegym, hinderbana, agilitybana, skate, lekområden, grönytor, grill- och sittplatser vid värmeverket i Ljungsbro mellan Hedagatan och kanalbanken.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
3 radhustomter 2-3 våningar.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
Inom Markanvisning 2017 Vallastaden kommer 75 lägenheter, 14 radhus och 1 villa att markanvisas. Dessa ligger i kvarteren Integralen, Integrationen, Insikten och Initiativet.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontorslokaler/ verkstad ca 450 kvm
Nybyggnad av tvätthall i Linköping
Nybyggnad av tvätthall.
Ny gc-väg längs Brokindsleden, Linköping
Nybyggnation av GC-väg längs Brokindsleden mellan Ekholmsvägen och Uvebergsvägen.
Exploatering för bostäder i Linköping
Objektet består av markarbeten för nybyggnad av gator, gång och cykelvägar samt teknisk försörjning i form av vatten och avlopp, dagvattenledningar, fjärrvärme, el samt belysning och opto.
Utökat verksamhetsområde i Linköping
Lambohov 2:20 Användningen i planen blir verksamhetsområde som omfattar service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, fordonsservice, handel med skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. Kontor blir tillåtet, samt träningslokaler i begränsad omfattning.
Exploatering för bostäder i Linköping
Exploatering för 30-40 friliggande enbostadshus och radhus.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
2 radhustomter på Inspirationen 13 & 14.
Nybyggnad av ett besökcentrum med café och eventuellt butiker i Linköping
Det kommer främst att bli ett besökscentrum med café. Eventuellt någon butik.
Nybyggnad av lekplats mm i Linköping
Nybyggnad av lekplats, utegym och padelbana
Utbyggnad av gator, gc-vägar samt finplanering i Linköping
Avser markarbeten för gator, gång- och cykelvägar samt plantering av växter. Objektet är beläget i södra delen av Möjetorp, öster om väg 687 (Brokindsleden) och norr om Landeryds golfbana.
Ny gc-väg utmed Rydsskogen, Linköping
Avser ny och ombyggnation av ca 650 m gång- och cykelväg och belysningsanläggning.
Bodetablering i Vallastaden, Linköping
Etablering av energieffektiva manskaps- och kontorsbodar för kommande utbyggnadsetapper i Vallastaden.
Nybyggnad av aktivitetspark i Linköping
Ny aktivitetspark på Himnafjället med Pump track/MTB-bana, linbana, hinderbana, klätterställning, rutschkana, ytor att bara ”hänga” på med mera.
Nya återbrukshallar i Gärstad, Linköping
Nybyggnad av återbrukshall i Ullstämma.
Nya återbrukshallar i Hackefors, Linköping
Nybyggnad av återbrukshall i Ullstämma.
Nya återbrukshallar i Linköping
Nybyggnad av återbrukshall i Ullstämma.
Nybyggnad av naturrum i Tinnerö, Linköping
Objektet består av uppförandet av en mindre entrébyggnad i naturreservatet Tinnerö eklandskap vid Fröberget som är reservatets största infartsparkering.
Nybyggnad av gator i Linköping
Objektet består av utbyggnad av lokalgator till ett nytt bostadsområde beläget vid nuvarande Skogsvallen i Hjulsbro. Innefattar även ombyggnad av Vårdsbergsvägen aktuell sträcka med bla vänstersvängfält till nya området. I samband med utbyggnaden av lokalgatorna så utför även Tekniska Verken utbyggnad av sitt ledningsnät till det nya bostadsområdet.
Ny gc-väg i Östra Valla, Linköping
T1, genom Vallskogen, mellan Kunskapslänken och Trumslagaregatan.
Nybyggnad av lekplats i Norrberga, Linköping
Nybyggnation av lekplats med tillhörande grönyta och kulle.
Nybyggnad av förskola i Ryd, Linköping
På gamla Victoria Parks kontors tomt
Nybyggnad av verkstad i Linköping
Nybyggnad av verkstad., Anmälan för ändrad planlösning kontor. Valla 1:2.
Nybyggnad av vårdhem i Linköping
Nybyggnad av vårdlokaler.
Nybyggnad av tennishall i Linköping
Nybyggnad av padelbana.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor, garage, verkstad samt upplag.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt skyltanordning - 4 st.
Nybyggnad av cykelväg i Linköping
Ny cykelväg mellan Ålerydsrondellen och Haningeleden. Blir en del av cykellänken Tvärleden som går från Linköpings östra stadsdelar till Djurgården och vidare till Vallastaden, universitetet och Mjärdevi.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Nybyggnad av 27 st enbostadshus och komplementbyggnader samt plank. Bankeberg 11:337 och 11:338
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Nybyggnad av 32 enbostadshus och garage på Norrberga 3:69 mfl.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (4 stycken) och garage.
Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus (gruppboende).
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus (studentbostäder).
Uppförande av kontorsmoduler i Linköping
Kontorsmoduler, 200 platser.
Nya cykelvägar i Linköping etapp 2
En tre meter bred, dubbelriktad och extra lyxig cykelbana mellan Skäggetorps centrum och Abisko rondellen. Byggs i 3 etapper.
Nya cykelvägar i Linköping etapp 3
En tre meter bred, dubbelriktad och extra lyxig cykelbana mellan Skäggetorps centrum och Abisko rondellen. Byggs i 3 etapper.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Bygglov för 3 st gasförråd.
Nybyggnad av carport i Linköping
Bygglov för nybyggnad av carport och vinterträdgård samt rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplats 7 st.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplatser - 3 st.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: