Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av datacenter (facebook) på Porsön, Luleå, etapp 3
Facebook började planera för en tredje serverhall i Luleå redan för ett år sedan men nu har Facebooks fastighetsbolag Pinnacle Sweden AB sökt bygglov för en tredje serverhall på Porsön, några kilometer norr om Luleå. Enligt Norrländska Socialdemokraten (NSD) så kommer Facebooks tredje serverhall i Luleå bli cirka 380 meter lång och ha en yta på cirka 31.000 kvadratmeter.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Luleå
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för exploatering och utveckling av Kulturbyn för bostäder, mindre verksamheter, kontor samt förskola.
Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Luleå, etapp 4
Markanvisningsetapp 4, ca 350 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå, etapp 2
Ändrat antal bostäder. Markanvisningsetapp 2, ca 250 st bostäder.
Nybyggnad av butik samt punkthus i Luleå
Nybyggnad av butik och punkthus i Luleå. De 60 lägenheterna fördelas på två punkthus på sju respektive åtta våningar. Byggnaderna kommer att förses med en aktivitetsyta på taket för de boende. I anslutning till byggnaderna kommer även ett nytt torg att anläggas.
Nybyggnad av räddningsstation i Luleå
Luleå kommun har beslutat att bygga en ny huvudbrandstation för Luleå innehållande lokaler för Räddningstjänsten, Ambulansverksamhet för Region Norrbotten samt för ytterligare en verksamhet (kontorsverksamhet).
Nybyggnad av bostadsområde och butiker på Kronan, et 2
Byggnation av ca 1200-1800 st bostäder samt service och butiker.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Nybyggnad av Teknikens hus i Luleå
Planer att bygga nya lokaler på Södra Hamnplan i Luleå.
Nybyggnad av folkets hus, kontor, bostäder mm i Luleå
Planer för ca 70 lägenheter, 12-18 våningar. På nedre botten ska Folkets hus ha sina lokaler, 2 våningar med parkeringsplatser, 2 våningar kontor och resten lägenheter.
Om-, till & nybyggnad av hotell i Luleå
Tillbyggnad av Scandic hotell i Luleå med 112 rum. Tomtarea 5000 kvm.
Etablering av nytt modernt järnvägscentrum i Luleå, et 1
Första etappen innefattar anslutningsspår. Train Alliance säkrar 32 hektar mark för nytt järnvägscentrum avsett för gods- och persontrafikens behov. Omfattar underhållsverkstäder, svarvanläggning, avisnings- och saneringshallar, uppställningsspår och lager. Anläggningen ska dimensioneras för en största axellast på 35 ton.
Förtätning av bostäder i Luleå
Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för förtätning och nybyggnation av bostäder och för ändring från studentbostäder till bostäder.
Förtätning av bostäder på Gültzauudden i Luleå
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bebygga del av området mellan Repslagargatan och Älvgatan med bostäder. Prövningen kommer inledningsvis att utgå från att tre nya flerbostadshus uppförs, tre till sex våningar höga. Planområdets exakta omfattning är i dagsläget inte bestämt.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad sam rivning av industribyggnad Plogen 1.
Ny- om- & tillbyggnad av flerbostadshus, parkering under mark mm i Luleå
Nyproduktion av bostadshus med 16 lägenheter, lokaler, ett gårdshus (lägenhet) samt delvis påbyggnad av befintlig fastighet Gersen 3.
Utökning av verksamhetsområde i Luleå
Efter att planen vunnit laga kraft kommer planområdet (Storheden 1:1 och Öhemmanet 1:11) att styckas i en eller flera nya fastigheter. Beställare = markägare.
Nybyggnad av förskola i Luleå
Berget 2.0 avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar. Byggnaden är i en våning med teknikrum ovanpå. På fastigheten har en byggnad som använts till skola/förskola nyligen rivits.
Nybyggnad av spolhall inkl tvättanläggning på Luleå Garnison
Avser uppförande av en ny spolhall med kombinerad tvättanläggning för JAS, helikopter 14, 24 m- fordon, fälthållningsfordon samt avisningsanläggning och reningsanläggning. BTA ca 1400 kvm. Nybyggnation av vägar, mark och stängsel på airside och landside ingår också i projektet. Nybyggnad av tvättanläggning i spolhall inom område K0104. Tvättanläggning utförs som en totalentreprenad. Tvättanläggningen utgör en sidoentreprenad till husbyggnadsentreprenaden för nybyggnad av spolhall och nätstation. Husbyggnadsentreprenören kallas i denna AF för generalentreprenör och övertar beställarens samordningsansvar, se även AFD.131och AFD.371. Tillkommande bruttoarea 1460m².
Nybyggnad av livsmedelsbutik och parkeringsplatser i Luleå
Nybyggnad av butik och ca 150 p-platser.
Nybyggnad av vattentorn i Sörbyarna, Luleå
Avser nybyggnad av två högreservoarer för dricksvatten (s.k. vattentorn) med tillhörande tryckstegringar för dricksvatten samt nödvändiga va-ledningar och transport/drift-vägar.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
Planer på att bygga lägenheter på befintligt parkeringhus.
Uppförande av kontorspaviljong vid Luleå Tekniska Universitet
Avser kontorsmodul för 100 kontor till Luleå Tekniska Universitet.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industrihall samt rivning av befintlig kontorsbyggnad.
Nybyggnad av tvättanläggning (fordon) vid Luleå Räddningsstation
Avser tvättanläggning (fordon) i Luleå Räddningsstation som sidoentreprenad till utförandeentreprenaden för uppförande av Luleå Räddningsstation (projekt 1027627).
Nybyggnad av ridhus i Luleå
Nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyggnad av fiberoptiska områdesnät inom Bensbyn och Mulön, Luleå
Entreprenaden omfattar leverans, installation samt verifiering av fiberoptiskt områdesnät. Objektet är beläget inom Bensbyn och Mulön inom Luleå kommun.
Utbyte av högspänningsställverk till Luleå Tekniska Universitet
Akademiska Hus ämnar byta ut befintligt HSP-ställverk, Station 3, C-Huset, på universitetsområdet i Luleå. Det gamla ställverket består idag av säkringslastfrånskiljare och ska uppdateras till ett modernt ställverk. Kontraktet avser komplett konstruktion, leverans, montage, intrimning, provdrift samt prestandaprov av elanläggningen omfattande.
Utbyte av lågspänningsställverk vid Luleå Tekniska Universitet
Objektet avser att byta ut befintlig anläggning, STV 3, STN C, med två nya lågspänningsställverk. Objektet är beläget inom Porsön 1:405, 971 87 Luleå, C-huset, station 3, Luleå Tekniska Universitet.
Upphandling av modulbyggnad för logopeder/kuratorer vid Sunderby sjukhus i Luleå
Region Norrbotten avser att hyra tillfälliga lokaler för Logopeder på Sunderby sjukhus. Hyresperioden är 4 år med möjlig förlängning på 1+1 år.
Nybyggnad av hotell i Luleå
Nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för barackläger t.o.m 2020-11-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för byggbaracker t o m 2021-01-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för manskapsbodar t o m 2021-01-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats t o m 2022-09-30, Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga arbetsbaracker t o m 2020-05-02 Porsön 1:440,1:416.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av lokal.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av ställverk i Luleå
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av teknikhus bredband.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av teknikhus för bredband.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Luleå
Nybyggnad av tryckstegringsstation för kommunalt dricksvatten.
Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av tält/pelletsförråd.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av vaktstuga.
Nybyggnad av bastu i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av återvinningsstation i Luleå
Ersätta tidigare återvinningsstation.
Nybyggnad av verkstad i Luleå
Förhandsbesked för nybyggnad av verkstad och garage.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av 2 cykelhus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Luleå
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av cistern i Luleå
Nybyggnad av dieselcistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Luleå
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av skärmtak Fältpluton, Luleå Garnisonsområde F21
Avser uppförande av nytt skärmtak för uppställning av fälthållningsfordon. Skärmtaket uppförs bredvid byggnad 94 och utrustas med uttag för motorvärmare och tryckluft.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: