Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Ca 180 st lägenheter, bostadsrätter. 4-10 st våningar. Garage för ca 180 st bilar under mark.
Nybyggnad av räddningsstation i Luleå
Luleå kommun har beslutat att bygga en ny huvudbrandstation för Luleå innehållande lokaler för Räddningstjänsten, Ambulansverksamhet för Region Norrbotten samt för ytterligare en verksamhet (kontorsverksamhet).
Nybyggnad av studentbostäder på campusområdet på Porsön, Luleå
Akademiska hus avser att uppföra nybyggnad av studentbostäder på Porsön 1:405 i Luleå, byggnaden har en BTA om ca 8200 kvm och avser 199 lägenheter med 4-5 våningar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Etablering av nytt modernt järnvägscentrum i Luleå, et 1
Första etappen innefattar anslutningsspår. Train Alliance säkrar 32 hektar mark för nytt järnvägscentrum avsett för gods- och persontrafikens behov. Omfattar underhållsverkstäder, svarvanläggning, avisnings- och saneringshallar, uppställningsspår och lager. Anläggningen ska dimensioneras för en största axellast på 35 ton.
Om-, till & nybyggnad av hotell i Luleå
Tillbyggnad av Scandic hotell i Luleå med 112 rum. Tomtarea 5000 kvm.
Förtätning av bostäder i Luleå
Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för förtätning och nybyggnation av bostäder och för ändring från studentbostäder till bostäder.
Exploateringsområde för bostäder Dalbo i Luleå
Entreprenaden omfattar markarbeten, VA-arbeten, anläggande gator, GC-vägar, cirkulationsplatser, pumpstation samt en GC-port.
Nybyggnad av flerbostadshus i Notviken, Luleå
Nybyggnad av bostäder i Notviken, Luleå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
3-6 våningar. Gültzauudden.
Om- och nybyggnad av bostäder på Hertsön, Luleå
Planer för 4 nya flerbostadshus med tre lägenheter i varje. Omfattar även ombyggnad av gamla Norrbottensgården.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad sam rivning av industribyggnad Plogen 1.
Nybyggnad av gymnastikhall i Luleå
Ny gymnastikhall i anslutning till befintlig sporthall, Arcushallen. I anslutning till nybyggnation kommer även en del av befintliga lokaler anpassas för gymnastikverksamhet.
Ny- om- & tillbyggnad av flerbostadshus, parkering under mark mm i Luleå
Nyproduktion av bostadshus med 16 lägenheter, lokaler, ett gårdshus (lägenhet) samt delvis påbyggnad av befintlig fastighet Gersen 3. Utökning av befintligt parkeringsgarage.
Nybyggnad av spolhall inkl tvättanläggning på Luleå Garnison
Avser uppförande av en ny spolhall med kombinerad tvättanläggning för JAS, helikopter 14, 24 m- fordon, fälthållningsfordon samt avisningsanläggning och reningsanläggning. BTA ca 1400 kvm. Nybyggnation av vägar, mark och stängsel på airside och landside ingår också i projektet.
Nybyggnad av förskola i Luleå
Berget 2.0 avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar. Byggnaden är i en våning med teknikrum ovanpå. På fastigheten har en byggnad som använts till skola/förskola nyligen rivits.
Nybyggnad av livsmedelsbutik och parkeringsplatser i Luleå
Nybyggnad av butik och ca 150 p-platser.
Nybyggnad av vattentorn i Sörbyarna, Luleå
Avser nybyggnad av två högreservoarer för dricksvatten (s.k. vattentorn) med tillhörande tryckstegringar för dricksvatten samt nödvändiga va-ledningar och transport/drift-vägar.
Uppförande av kontorspaviljong vid Luleå Tekniska Universitet
Avser kontorsmodul för 100 kontor till Luleå Tekniska Universitet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av stugor i Klubbviken , Luleå
Planer på utbyggnad av flera stugor.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industrihall samt rivning av befintlig kontorsbyggnad.
Lokala bullerskärmar längs statliga vägar i norra delen av Norrbottens län
Ca 25 fastigheter i norra delen av Norrbottens län.
Lokala bullerskärmar längs statliga vägar i södra delen av Norrbottens län
Ca 25 fastigheter i södra delen av Norrbottens län.
Utbyggnad av fiberoptiska områdesnät inom Bensbyn och Mulön, Luleå
Entreprenaden omfattar leverans, installation samt verifiering av fiberoptiskt områdesnät. Objektet är beläget inom Bensbyn och Mulön inom Luleå kommun.
Utbyte av högspänningsställverk till Luleå Tekniska Universitet
Akademiska Hus ämnar byta ut befintligt HSP-ställverk, Station 3, C-Huset, på universitetsområdet i Luleå. Det gamla ställverket består idag av säkringslastfrånskiljare och ska uppdateras till ett modernt ställverk. Kontraktet avser komplett konstruktion, leverans, montage, intrimning, provdrift samt prestandaprov av elanläggningen omfattande.
Utbyte av lågspänningsställverk vid Luleå Tekniska Universitet
Objektet avser att byta ut befintlig anläggning, STV 3, STN C, med två nya lågspänningsställverk. Objektet är beläget inom Porsön 1:405, 971 87 Luleå, C-huset, station 3, Luleå Tekniska Universitet.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Upphandling av modulbyggnad för logopeder/kuratorer vid Sunderby sjukhus i Luleå
Region Norrbotten avser att hyra tillfälliga lokaler för Logopeder på Sunderby sjukhus. Hyresperioden är 4 år med möjlig förlängning på 1+1 år.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för manskapsbodar t o m 2021-01-31.
Nybyggnad av skärmtak i Luleå
Nybyggnad av fristående skärmtak, teknikbod för automatstation. rivning av befintligt skärmtak samt kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Luleå
Nybyggnad av pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av skärmtak i Luleå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Luleå
Nybyggnad av tryckstegringsstation för kommunalt dricksvatten.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av vaktstuga.
Nybyggnad av verkstad i Luleå
Förhandsbesked för nybyggnad av verkstad och garage.
Nybyggnad av carport i Luleå
Nybyggnad av carport samt rivning av befintlig efter brand.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Luleå
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av skärmtak Fältpluton, Luleå Garnisonsområde F21
Avser uppförande av nytt skärmtak för uppställning av fälthållningsfordon. Skärmtaket uppförs bredvid byggnad 94 och utrustas med uttag för motorvärmare och tryckluft.
Nya mobila reservkraftaggregat i Luleå
Upphandlingen avser inköp av 2 st mobila reservkraftaggregat om 300 kVA. Leveransen ska ske fritt till Björkskataleden 95 Luleå Energi förråd inom Luleå Kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: