Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av datacenter (facebook) på Porsön, Luleå, etapp 3
Facebook började planera för en tredje serverhall i Luleå redan för ett år sedan men nu har Facebooks fastighetsbolag Pinnacle Sweden AB sökt bygglov för en tredje serverhall på Porsön, några kilometer norr om Luleå. Enligt Norrländska Socialdemokraten (NSD) så kommer Facebooks tredje serverhall i Luleå bli cirka 380 meter lång och ha en yta på cirka 31.000 kvadratmeter.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Luleå
Planer för ca 400 lgh och lokaler (butiker eller kontor).
Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Luleå, etapp 4
Markanvisningsetapp 4, ca 350 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå, etapp 2
Ändrat antal bostäder. Markanvisningsetapp 2, ca 250 st bostäder.
Nybyggnad av butik samt punkthus i Luleå
Nybyggnad av butik och punkthus i Luleå. De 60 lägenheterna fördelas på två punkthus på sju respektive åtta våningar. Byggnaderna kommer att förses med en aktivitetsyta på taket för de boende. I anslutning till byggnaderna kommer även ett nytt torg att anläggas.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende på Kronanområdet i Luleå
Avser färdigprojektering och byggnation av ett äldreboende med 144 lägenheter. Boendet byggs enligt Miljöbyggnad Silver, med höga krav på låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.
Nybyggnad av folkets hus, kontor, bostäder mm i Luleå
Planer för ca 70 lägenheter, 12-18 våningar. På nedre botten ska Folkets hus ha sina lokaler, 2 våningar med parkeringsplatser, två våningar kontor och resten lägenheter.
Etablering av nytt modernt järnvägscentrum i Luleå, et 1
Första etappen innefattar anslutningsspår. Train Alliance säkrar 32 hektar mark för nytt järnvägscentrum avsett för gods- och persontrafikens behov. Omfattar underhållsverkstäder, svarvanläggning, avisnings- och saneringshallar, uppställningsspår och lager. Anläggningen ska dimensioneras för en största axellast på 35 ton.
Nybyggnad av flerbostadshus på Porsön, Luleå
SABO hus. Lamellhus. 4-5 våningar.
Förtätning av bostäder i Luleå
Avser förtätning av bostäder inom och i anslutning till befintlig bebyggelse på Porsögårdarna.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
50-60 lägenheter i 2-3 våningar. 10 000 kvadratmeter av området får bebyggas med bostadsrätter. Bebyggelsen ska bestå av prisvärda bostadsrätter. Området ligger närmast kedjehusen på Hyvelgränd och Stickvägen.
Nybyggnad av va-ledningar i Luleå, etapp 4E och F
Luleå kommun vill växa och det befintliga va-systemet är identifierat som en begränsande faktor för att uppnå detta mål. Dricks-, spill och dagvattenkapacitet erfordras i en större skala än vad som i dagsläget är tillgängligt. Det befintliga systemet är dessutom åldersstigna och upprustning krävs oavsett kapacitetsbehov. För att öka kapaciteten hos va-systemet ska nytt huvudsystem anläggas, ett arbete som går under benämningen Östra Länken. Östra Länken är indelad i flera etapper. Denna upphandling omfattar de sju etapperna 4E, 4F, 1, 2A, 2B, 2C och 3. Varje etapp är uppdelad i två faser; fas 1 och fas 2. Vinnande anbud erhåller fas 1 för etapp 4F.
Nybyggnad av flerbostadshus i Notviken, Luleå
Nybyggnad av bostäder i Notviken, Luleå.
Om- och nybyggnad av bostäder på Hertsön, Luleå
Planer för 4 nya flerbostadshus med tre lägenheter i varje. Omfattar även ombyggnad av gamla Norrbottensgården.
Nybyggnad av gymnastikhall i Luleå
Ny gymnastikhall i anslutning till befintlig sporthall, Arcushallen. I anslutning till nybyggnation kommer även en del av befintliga lokaler anpassas för gymnastikverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus, parkering under mark mm i Luleå
Parkeringsplats sker delvis under mark. Lokal för butik i bottenvåning. Ny innergård i parkmiljö.
Nybyggnad av spolhall inkl tvättanläggning på Luleå Garnison
Avser uppförande av en ny spolhall med kombinerad tvättanläggning för JAS, helikopter 14, 24 m- fordon, fälthållningsfordon samt avisningsanläggning och reningsanläggning. BTA ca 1400 kvm. Nybyggnation av vägar, mark och stängsel på airside och landside ingår också i projektet.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Råneå
Avser 23 lgh i trygghetsboende i sk SABO-hus.
Nybyggnad av livsmedelsbutik och parkeringsplatser i Luleå
Nybyggnad av butik och ca 150 p-platser.
Nybyggnad av hamburgerestaurang i Luleå
Nybyggnad av hamburgerrestaurang.
Exploateringsområde för bostäder Dalbo i Luleå
Entreprenaden omfattar markarbeten, VA-arbeten, anläggande gator, GC-vägar, cirkulationsplatser, pumpstation samt en GC-port.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad/laboratorium.
Nybyggnad av kedjehus i Luleå
Planer för att bygga 3 småhus, kedjehus.
Nybyggnad av ställverksbyggnad i Luleå
Avser nybyggnation av ställverksbyggnad 24 KV samt nytt 52 KV T2 fack i Jämtön, Luleå kommun.
Nybyggnad av ridhus i Luleå
Nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ny- & ombyggnad av lokaler i Luleå
Entreprenaden omfattar: Ombyggnad i befintlig källardel. Nyproduktion av kontor och personalytor i ny huskropp. Nya fönster och fasader på del av byggnad. Nya skärmtak över nya entréer och lastkaj i fasad. Schakt och omdragning av befintlig kulvert som försörjer huskropp på gården med värme tappvatten el och fiber.
Nyanläggning av konstgräs i Luleå
Nytt konstgräs till Skogsvallen. Installation av kontgrässystem, nytt och begagnat. Markarbeten, el och belysningsarbeten.
Nybyggnad av miljöstation i Råneå
Nybyggnad av återvinningsbyggnad med förrådsutrymmen (2 varmförråd och 2 kallförråd) på ca 240 kvm BYA.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industrihall samt rivning av befintlig kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kylanläggning i Luleå
Nybyggnad av kylanläggning för livsmedelskyla.
Projekteringsledare för projekt Norrbottniabanan
Projekteringsledning vid framtagande av handlingar i järnvägsplaneskedet och bygghandlingsskedet.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorshus, garage samt parkeringsplats.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av förråd - tälthall.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av grilltak/grillhus Råneå 12:104,41:1.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorshus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation, el 12kv.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation, el.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för förrådsbyggnad t o m 2023-06-18.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ncc byggetabelering porsön 1:3 tom 20181031-191031.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorspaviljong (modulsystem) t o m 2028-10-02.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för personalbodar och förrådscontainrar t o m 2020-12-31.
Nybyggnad av sophus i Luleå
Uppförande av sophus.
Nybyggnad av gata i Luleå
Anläggande av gata.
Nybyggnad av pumpstation i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation i bostadsområdet dalbo.
Nybyggnad av enbostadshus i Luleå
Nybyggnad av enbostadshus.
Ny kontorspaviljong till Luleå campus
Akademiska Hus har behov att för att underlätta eventuella och planerade anpassningar på Campus Luleå hyra kontorspaviljonger om ca 65-70 kontor. Uppställningen avser minimum 65 kontorsplatser i tre plan inklusive personalrum, WC och RWC mm.
Nybyggnad av brygga inkl landgång i Luleå kommun
Nybyggnad av flytande betongbrygga inkl landgång.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: