Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bibliotek, biograf mm i Kiruna nya stadskärna, kv 5
Huset kommer att innehålla bland annat kongresshall, bio-/teatersalonger, bibliotek, restaurang, café, ungdomens hus med mera.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Nybyggnad av ca 80-100 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Objektet omfattar nybyggnation av 50-70 lägenheter i varierande storlekar inklusive parkeringar. Ingår i SKL-avtalet.
Nybyggnad av bostadsrätter i Kiruna
Nybyggnad av bostadsrätter vid foten av skidbacken i Luossavaara, Kiruna.
Anläggande av ny reningsprocess i Kiruna
Befintligt Vattenverk i Kiruna kommun kommer att kompletteras med en ny separat processbyggnad där ett nytt reningssteg bestående av kemisk fällning med lamell-sedimentering kommer att placeras. Entreprenaden omfattar även byten av nuvarande filterbottnar, mindre renoveringar av filter i befintlig anläggning. Upphandlingen genomförs som Öppet förfarande, entreprenadform Generalentreprenad, AB 04, omfattning enligt AFB.22.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luossavaara Etapp 3
Luossavaara Etapp 3 Flerfamiljshus Förfrågan avser uppförande av flerbostadshus inom Luossavaara Etapp 3. Entreprenörerna kommer att kunna lämna anbud med förslag efter egen bedömning och optimering avseende karaktär på bebyggelse i förhållande till områdets förutsättningar och detaljplan. Projektet upphandlas som en totalentreprenad med ABT 06 som grund och omfattar mark/infra/bygg. FFU preliminärt ute Q4 2017. Anbudsinfordran preliminärt Q1 2018. Upphandling preliminärt Q1 2018. Entreprenadstart (mark/infra/bygg) preliminärt Q2 2018.
Nybyggnad av bostadshus kvarteret 4 nya Kiruna centrum
Översiktlig information om objektet m.m. Bostadsprojekt inom Kvarter 4 i nya Kiruna Centrum omfattar ca 5.700 m² BTA fördelade på 3 huskroppar. En fjärde huskropp avser en option på 2400 m2 BTA. Området indelas i huvuddelar som följer de hustyper som skall byggas. Se AFD.1. Anbudsgivare lämnar anbud på uppförande av bostäder i sin helhet (samtliga huvuddelar).
Nybyggnad av industrihus, bensinstation mm i Kiruna, etapp 3
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för industrimark och truckstopp med fordonsservice, bensinstation, uppställningsplats för långtradare samt servicehus.
Nybyggnad flerbostadshus Luossavaara 1:2, Etapp 2c samt etapp 3 Kiruna
Projektet avser att bebygga etapperna 2c och 3 på fastigheten Luossavaara 1:2 i Kiruna kommun med bostäder samt komplementbyggnader. (Se handling 07.6 för ritning över arbetsområdena). Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnationer av lägenheter på del av fastigheten Luossavaara 1:2 i Kiruna enligt gällande detaljplan. Entreprenören skall själv föreslå en möjlig bebyggelse i sitt anbud. Arbetena skall innefatta kompletta mark och infrastrukturarbeten samt uppförande av flerfamiljshus.
Nybyggnad av betongfabrik i Kiruna
Betongfabrik till Berg & Betong för Samhällsomvandlingen i Kiruna.
Nybyggnad av hotell i Kiruna
Bygglov nybyggnad hotell.
Nybyggnad av biltvätt i Kiruna
Gör det själv tvätt.
Nybyggnad av industrihall i Kiruna
Nybyggnad av industrihall.
Utbyggnad av ortsammanbindande nät mellan Laxforsen-Kallovaara, Kiruna kommun
Objektet avser anläggandet av ortsammanbindande nät mellan Laxforsen-Kallovaara i Kiruna kommun.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum vid ishall i Kiruna
Entreprenaden omfattar planering, projektering, rivning och nybyggnad av befintliga omklädningsrum samt byggande av nya omklädningsrum med tillhörande utrymmen i direkt anslutning till Matojärvi ishall.
Vägbyggnad Fa1250 (väg i ort) Kiruna
Entreprenaden omfattar vägkonstruktion, asfaltering samt anlägg-ning av dräneringsledning (betong samt stålrör) med tillhörande dräneringsbrunnar avseende transportort Fa1250 samt tappsling-eområde (infart-/utfartssida tappar 231, 232 och 232 samt infart pumpstation och bassänger Fa1250).
Ny drickvattenledning från KP11 till KS Kiruna
Försörjningen av dricksvatten till SAK industriområde går idag via KP11, som är belägen precis utanför blåsort CA175. Dricksvattenledningen går i dagsläget in i blåsorten och vidare genom schakt M0 upp till KS. Tidigare har försörjningen av dricksvatten i gruvan gått nedåt i schakt M0, men detta är ombyggt så att ledningen endast försörjer vatten uppåt i schakt M0. Blåsorten är i dåligt skick, frostsprängningar har gjort att berg har fallit på ledningarna och hela orten är avspärrad då det finns risk för ytterligare ned-fall av berg. Detta är enda försörjningen av dricksvatten till industriområdet och produktionen är beroende av dricksvatten. Därav genomförs detta projekt för att installera ny ledning som kan säkra försörjningen av dricksvatten.
Mark och infrastrukturarbeten Jägarskolan Etapp 2 Kiruna
LKAB kommer i början av maj att komma ut med en förfrågan för att genomföra mark- och infrastruktursarbeten inom området kallat Jägarskolan etapp 2. Detta område är beläget mellan Jägarskolan i Kiruna och Kurravaaravägen inom fastigheten Jägarskolan 8:5. Arbetena kommer att omfatta ungefär halva detaljplaneområdet beläget närmast Kurravaaravägen.
Mark och infrastrukturarbeten Jägarskolan Etapp 2 Kiruna
Entreprenaden avser anläggningsarbeten för området beläget på fastigheten Jägarskolan 8:5 omfattande: - anläggande av vägar - anläggande av infrastruktur - grovterrassering av tomter - belysning för området - sanering av markföroreningar - borttagande av befintlig infrastruktur.
Nybyggnad av brandgarage i Riksgränsen
Entreprenaden omfattar nybyggnad av brandgarage åt deltidsbrandkåren i Riksgränsen. I entreprenaden ingår mark, bygg och installationsarbeten.
Nybyggnad av brandgarage i Övre Soppero
Entreprenaden omfattar nybyggnad av brandgarage åt deltidsbrandkåren i Övre Soppero. I entreprenaden ingår mark, bygg och installationsarbeten.
Anläggande av gc-vägar i Kiruna
Avser anläggande av gång- och cykelväg invid Jökelvägen, Etapp 2, inom Kiruna kommun. Entreprenaden omfattar mark- och anläggningsarbeten, samt en del VA-arbeten. Det planeras även anläggande av gång- och cykelväg invid Stamgatan, Etapp 3 (del A och del B). Beslut om Etapp 3 (option) fattas efter analys av kostnader för Etapp 2.
Pilotförsök Ala Lompolo Kiruna
Omfattning Entreprenaden omfattar: • Markarbeten inför utförande av de muddrings- och avvattningsarbeten som kommer att utföras under augusti 2018 – september 2018. Option avslutning av avvattning efter provsvar. • Skötsel av arbetsområdet under entreprenadtiden. • Skalskydd i form av viltstängsel sätts upp för arbetsområdet under entreprenadtiden samt lämnas kvar vid entreprenad-avslut. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.
Nybyggnad av parkeringsplatser i nya Kiruna Centrum
Nybyggnad av ca 250 st parkeringsplatser med motorvärmarstolpar. Objektet ligger sydväst om nya Stadshuset.
Tillverkning och leverans av lagerhus Kiruna
Tillverkning och leverans av lagerhus enligt ritning 5006368, samt lagerhus enligt ritning 5006369.
Överföringsledning Baron PC - Upland UC Kiruna
Byggnation av värme i en överföringsledning mellan Baron panncentral och Upland undercentral.
Nybyggnation av takkupor Kiruna
Hjalmarlundbohmsvägen 3 & 4. Förfrågan avser nybyggnation av takkupor enl. bifogade ritningar och bygglov.
Nybyggnad av mast i Kiruna
Bygglov 6 meter ostagad mast intill trafikverkets befintliga teknikhus.
Nybyggnad av förråd i Kiruna
Bygglov komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad 3 prefabricerade nätstationer Kiruna 1:1,1:121.
Nybyggnad av ställverk i Kiruna
Bygglov nybyggnad inomhusställverk 40/20 kv.
Nybyggnad av mast i Kiruna
Bygglov nybyggnad kameratorn.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad nätstation 24 kw.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad prefabricerad kopplingsstation.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad prefabricerad nätstation Lainio 34:1,Lainio S:28.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad pumphus brunn 3, Bygglov nybyggnad pumphus brunn 4 Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1.
Nybyggnad av förråd i Kiruna
Bygglov nybyggnad sandförråd.
Nybyggnad av ställverk i Kiruna
Bygglov nybyggnad ställverksbyggnad 24 kv.
Nybyggnad av transformatorstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad transformatorstation Saivomuotka 12:2,13:6,18:1.
Nybyggnad av skärmtak i Kiruna
Bygglov nybyggnad väderskydd för cykelparkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: