Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Gällivare
Bryggeribacken; ca 50 bostäder i villor, radhus och parhus samt ca 60 lgh i flerbostadshus i 2 våningar.
Nybyggnad av bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl
Ca 600 nya bostäder planeras totalt i flera etapper.
Nybyggnad av vård- & omsorgsboende i Repisvaara NV
Vård- omsorgsboende för 85 boende, ersättning Lövberga äldreboende.
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
En arena för idrott, musik, kultur, bio, bibliotek, simhall, äventyrsbad i centrala Gällivare.
Nybyggnad av idrottshall i Gällivare
Objektet avser projektering och nybyggnad av friidrotts- och idrottshall med vidliggande utrymmen för förråd, omklädningsytor, administrativa ytor, caféytor mm med följande optioner: Option 1: Dimensioneras för snözon, 5,0 kN/m2. Option 2: Skumgrop och trampolin. Option 3: Spegelsal inkl. förråd. Option 4: Volymskydd.
Nybyggnad av ishall i Gällivare
Objektet omfattas av nybyggnad av is-­ och evenemangsarena (Hus 1), rivnings-­ och ombyggnadsarbeten för anslutning mot befintlig sporthall (Hus 2) samt markarbeten för parkeringar och angöringar.
Nybyggnad av teknikhus längs Malmbanan mellan Gällivare-Råtsi
Leverans av ca 12 stora och 60 små teknikhus/kiosker.
Stationsförnyelse Ritsem
PK51 stationsförnyelse
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsplats i Skaulo
Ca 40 st lägenheter samt ca 70 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av trygghetsboende i Gällivare
Nybyggnad av trygghetsboende. Ca 50 lägenheter i 3 till 5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Repisvaara, Etapp 1
Nybyggnad av ca 40 bostadsrätter.
Nybyggnad av handels-, industri- & kontorsområde i Gällivare
Nybyggnad av handels-, lättare industri- & kontorsområde. 4 tomter finns.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad flerbostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Planer för 92 lgh från 2 till 6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Planer för ca 36 lgh i 2 till 4 våningar.
Flerbostadshus på Repisvaara NV område nr. 3 i Gällivare
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnationer av 14-20 st lägenheter på del av Gällivare 5:14, Repisvaara NV område nr 3 enligt gällande detaljplan. I entreprenaden skall förutom bostadshus även ingå arbeten för carports, parkeringar, miljöhus m m.
Nybyggnad Nya Sjöparken etapp 2019 i Gällivare
Entreprenaden omfattar mark-, anläggnings-, belysnings- och landskaparbeten för anläggande av park. I entreprenaden ingår även en option som utgörs av parkutrustning.
Nybyggnad av handel-, lager- & kontor i Gällivare
Nybyggnad av handel-, lager- och kontor. Det går även att hyra mark för tillfällig lagring av byggmaterial och uppställning maskiner, formar mm.
Kontaktledningsupprustning på sträckan Gällivare-Koskullskulle
Ca 1 mil kontaktledning med 3 fas hjälpkraft. Objektet är beläget mellan Gällivare driftplats och LKAB:s anläggning i Vitåfors. Bandel 114, km 1313+543 – 1322+002.
Nybyggnad av förskola i Dokkas, Gällivare
Objektet omfattas i huvudsak av följande arbeten: Objektet avser projektering och uppförande av förskolebyggnad ovan grund till fullt färdigt utförande med 2 avdelningar och på fastigheten Dokkas 6:17 i Gällivare. Objektet avser i huvudsak markentreprenad, markplanering för varmgrund, vatten och avlopp. I entreprenaden ingår även markarbeten för lekmiljö samt parkeringsplatser. Inom arbetsområdet kommer en modulbyggnad att uppföras. Modulbyggnaden är upphandlad separat av beställaren.
Nyb av stugor, husv.platser, badpool och grillkiosk, Gällivare
Avser utbyggnad av 100 st husvagnsplatser med el. Ca 10 nya stugor.
Nybygggnad av ställverk Malmberget Hybrit Bio Oil system - EL Container
Denna förfrågan avser Containerställverk för placering ovanjord vid malmförädlingsverken i Malmberget I anbudet ingår leverans av 1 st komplett Containerställverk, projektering, konstruktion, tillverkning, montage, förläggning och inkoppling av allt kablage mellan ingående enheter inom Containerställverket. Avgröning och provning av levererad utrustning ingår i entreprenaden. Leverans och uppställning av 1st containerställverk ingår i entreprenaden.
Infrastruktur centrumbildning i Kiruna
Detta projekt innefattar anläggandet av infrastruktur i Kiruna kommun vid nya Kiruna centrum. I huvudsak omfattas arbeten av VA, fjärrvärme, Opto, El och gata på en total sträcka av ca 1060 m. Objektet är beläget i östra delen nya Kiruna centrum och sträcker sig från Malmvägen mot TGA området och nya sträckningen av väg E10. Översiktligt läge och sträckning framgår av översiktsritning M10.1-001.
Nybyggnad av SGC-väg, etapp 2 i Gällivare,
Nybyggnation av belyst och asfalterad gång- och cykelväg inkl. beläggningsarbeten och skidspårsdragning om cirka 870 meter längs väf 825, Dundretvägen.
Nybyggnad av torg i Gällivare
Nybyggnad av torg ovanpå parkeringsgaraget på Vassara Torg i Gällivare.
Nybyggnad av tvättinrättning i Gällivare
Avser nybyggnad av tvättpaviljong.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Gällivare
P-garage under Vassara Torg, för ca 200 bilar.
Exploateringsområde för flerbostadshus i Gällivare
Planarbetet påbörjas efter sommaren på området kring den gamla bensinmacken som revs för ett antal år sedan. Tanken är att planlägga för flerbostadshus i området.
Uppförande av ny Disponentvilla, Malmberget
Uppförandet av ny Disponentvilla på Solbacken i Koskullskulle.
Nybyggnad av ridhus i Gällivare, etapp 1
Objektet avser markarbeten, utvändigt vatten och avlopp och nybyggnad av etapp 1 ridhus i Gällivare kommun. Det nuvarande ridhuset är i dåligt skick och kommer att rivas i senare etapp.
Mark/infra, Bryggeribacken, Malmberget
Objektet omfattar ny infrastruktur, gata och GC vägar, VA, belysning, elmatning till fastigheter samt grovplanering av tomter för villor på Bryggeribacken, Andra sidan i Gällivare.
Exploatering för industri- & handelsområde i Gällivare
Objektet omfattas i huvudsak av mark-, VA-, väg-, el och optoarbeten.
Nybyggnad av GC-väg Västra Malmberget
Med anledning av att industriområdet till LKABs gruvverksamhet i Vitåfors, och planerad nydragning av industristängsel under 2019, kommer den befintliga gång- och cykelvägen i västra Malmberget att hamna innanför stängslets dragning. LKAB anlägger därför en ny gång- och cykelväg som ansluter till Malmbergets centrum.
Nybyggnad av lekplats i Gällivare
Anläggande av ny lekplats inom bostadsområdet Kv. Forsheden, Gällivare.
Flerbostadshus på Repisvaara NO område nr. 8 i Gällivare
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnationer av 55-60 st lägenheter på del av Gällivare 5:14, Repisvaara NO område nr 8 enligt gällande detaljplan. I entreprenaden skall förutom bostadshus även ingå arbeten för carports, parkeringar, miljöhus m m. a. Grundläggning av mark skall ingå i totalentreprenaden. b. Markarbeten avseende finplanering skall ingå i totalentreprenaden för bostadsområdet och skall redovisas på situationsplan.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov nybyggnad kontorsbyggnad.
Nybyggnad av lekplats i Gällivare
Bygglov nybyggnad lekplats.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation kp222997, Bygglov nybyggnad nätstation ns80864, Bygglov nybyggnad nätstation ns91917 Rosendal 1:1,1:2.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns07178, Bygglov nybyggnad nätstation ns48948, Bygglov nybyggnad nätstation ns93327 Gällivare 59:8,23:5.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns22564, Bygglov nybyggnad nätstation ns60475, Bygglov nybyggnad nätstation ns61708 Gällivare Kronoöverloppsmark 1:6,1:2.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns47008.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov nybyggnad smörjmedelsförråd/kompressorrum.
Nybyggnad av markanläggning i Gällivare
Bygglov nybyggnad spolplatta.
Nybyggnad av mur i Gällivare
Bygglov nybyggnad stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov nybyggnad tältförråd.
Nybyggnad av telestation i Gällivare
Bygglov två stycken teknikhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov/ rivningslov disponentvilla.
Nybyggnad av garage i Gällivare
Bygglov nybyggnad garagebyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov av småhus samt garage Gällivare 12:737,12:747,12:746.
Nybyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov flytt av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage.
Nybyggnad av barack i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för barack.
Nybyggnad av barack i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad manskapsbodar.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov personalbaracker och industribyggnad.
Borrning av brunnar i Sarkasvaara, Gällivare kommun
Avser borrning av sex (6) formationsfilterbrunnar samt rensning av sex (6) befintliga brunnar vid Sarkasvaara vattentäkt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: