Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl
Ca 600 nya bostäder planeras totalt i flera etapper.
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
En arena för idrott, musik, kultur, bio, bibliotek, simhall, äventyrsbad i centrala Gällivare.
Nybyggnad av ishall i Gällivare
Objektet omfattas av nybyggnad av is-­ och evenemangsarena (Hus 1), rivnings-­ och ombyggnadsarbeten för anslutning mot befintlig sporthall (Hus 2) samt markarbeten för parkeringar och angöringar. Nybyggnadsyta Hus: BTA, ca 6 790 m2. Utvändig mark: ca 16 000 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Nybyggnad av teknikhus vid styrområde Gällivare och Björkliden
Ca 30 teknikhus driftplats och 120 teknikhus linje för leverans under 2019, 2020 och 2021 till etapp ERTMS Gällivare och Björkliden.
Stationsförnyelse Ritsem
PK51 stationsförnyelse
Nybyggnad av förskola i Gällivare
Objektet avser markentreprenad för uppförande av förskolebyggnad på fastigheten Robsam 1:361 i Gällivare.
Nybyggnation av flerbostadshus på Repisvaara NO område nr. 7, Gällivare
Nybyggnation av flerbostadshus på Repisvaara NO område nr. 7.
Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara, Gällivare
Nybyggnation av flerbostadshus på Repisvaara nordväst område nr. 1.
Nybyggnad av idrottshall i Gällivare
Objektet avser projektering och nybyggnad av friidrotts- och idrottshall med vidliggande utrymmen för förråd, omklädningsytor, administrativa ytor, caféytor mm med följande optioner: Option 1: Dimensioneras för snözon, 5,0 kN/m2. Option 2: Skumgrop och trampolin. Option 3: Spegelsal inkl. förråd. Option 4: Volymskydd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Exploatering för handel-, lager- & kontor i Gällivare
Objektet omfattas i huvudsak av mark-, VA-, vägarbeten. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Nybyggnad av handel-, lager- & kontor i Gällivare
Exploateringsområde för handel-, lager- och kontorsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara, Gällivare
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnationer av 18 st lägenheter på del av fastigheten Gällivare 5:14, Repisvaara Nordost, enligt gällande detaljplan.
Nybyggnad av flerbostadshus på Repisvaara, Gällivare
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnationer av 12 st lägenheter på del av fastigheten Gällivare 5:14, Repisvaara NO enligt gällande detaljplan.
Exploateringsområde för nya bostäder i Gällivare
Nybyggnad av bostäder på 1502626.
Nybyggnad av tvättinrättning i Gällivare
Bygglov nybyggnad två tvättpaviljonger.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 5 enbostadshus och garage Dundret 5:189,5:172,5:213,5:175,5:183.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus och garage, Gällivare 12:467,5:14.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 3 enbostadshus och garage Koskullskulle 2:112,2:95,1:261.
Nybyggnad av gc-väg Repisvaara, etapp 1 i Gällivare,
Ny belyst och asfalterad gång- och cykelväg inkl skidspårsdragning om cirka 840 meter längs väg 825, Dundretvägen. Markförläggning av fjärrvärmeledning samt beläggningsarbeten. I markarbeten ingår: Schakt, för fjärrvärmeledning och nedläggning av fjärrvärmerör i ledningsschakt. Mottagning och lossning av rörleveranser för nybyggnad v ca 940 m fjärrvärmeledning i GC-Väg i Repisvaara. Fjärrvärmeledningar i mark förläggs friktionsfixerade.
Nybyggnad av vattenreservoar Repisvaara Gällivare
Ny dricksvattenreservoar om 1200 m3. Reservoaren är av typen högreservoar och byggs delvis under jord. Distribution av dricksvatten från reservoarens sker med hjälp av befintlig tryckstegringsstation som ligger cirka 200 meter från den planerade Reservoaren. Objektet omfattar i huvudsak betongarbeten, mark- och VA-arbeten, EL, och rörinstallationer.
Nybyggnad av Sandförråd FAB Gällivare
Nybyggnation av sandförråd i Koskullskulle enlig bifogat förfrågningsunderlag.
Elmontage ställverk MVA00SJ408 Vitåfors, Gällivare
LKAB avser att byta ut ett ställverk i Vitåfors Anrikningsverk (MVA00SJ408) som installerades ca 1975. Anledningen till bytet är att ställverket är av äldre datum, personsäkerheten och anläggningssäkerhet behöver förbättras och ställverket har utsatts för påverkan från en ställverksbrand 2008. Nytt ställverk köptes in under återuppbyggnaden efter branden 2008. Anläggningen skall uppfylla prestandakrav i enlighet med vad som beskrivs i denna förfrågan. I denna entreprenad ingår demontage och montage av ställverk. Leverans av kabel, kabelstege och annan erforderlig kringutrustning samt demontage av kabel som berörs av utbytet av ställverk. Utrustningen skall vara dimensionerad och konstruerad för kontinuerlig drift 24 h/dygn, 8150 h/år. Ställverksbytet kommer att ske under produktionsstopp v820-821. LKAB önskar offert på el-installation och kapslingar enligt bifogade handlingar. Objekt: LKAB Malmberget, Ställverk MVA00SJ408.
Leverans samt montage av 1st Tälthall LKAB Vitåfors
LKAB avser upphandla Leverans samt montage av 1st Tälthall 15x40m, med nockhöjd på 7,4m till Borrkärnarkivet LKAB Vitåfors Objekt Förfrågan omfattar Leverans samt montage av 1st Tälthall 15x40m, nockhöjd 7,4m till Borrkärnarkivet LKAB Vitåfors, med följande kravspecifikation: - Dimension 15x40m, nockhöjd 7,4m - Montage av hallen - Asfalterad golvyta i hallen - Montage av 1st elcentral 230, 400V 16A placerad inne vid dörr - Dragning av matarkabel till elcentralen - Belysning i tak - Hallen skall tåla vinterklimat Leveranstid Tälthallen ska vara färdigställd samt monterad med ovan kravspecifikation v.37 2018.
Anläggande av stamledning fjärrvärme etapp 2 Repisvaara, Gällivare
Entreprenaden omfattar Anläggande av fjärrvärmeledningar med tillhörande arbeten enligt förfrågningsunderlag för objektet.
Nybyggnad av tunnel i Gällivare
Upphandlingen omfattar anläggande av ny vägbro över en GC-väg. Bron ska lanseras på plats från norra sidan om väg E45. Entreprenaden utgörs i huvudsak av mark- och betongarbeten. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Nybyggnad av parkområde, etapp 1 i Gällivare
Avser mark-, anläggnings-, belysnings- och landskapsarbeten för anläggande av park. Objektet avser anläggande av betongpark/skatepark i Sjöparken i Gällivare.
Rörentreprenad - Ny panncentral Baron, projekt Ventilation Printzsköld
Brytningen från malmkroppen Printzsköld utgör en betydande del av den planerade råmalmsproduktionen i Malmberget. För att möjliggöra denna brytning enligt gällande produktionsplan så måste en god funktion och tillräcklig kapacitet i Printzskölds ventilationssystem säkerställas. Denna planerade uppgradering benämns som projekt ”Ventilation Printzsköld”. Som en del i ovanstående arbeten kommer LKAB uppföra en ny panncentral benämnd Barons-PC samt ny undercentral benämnd Upland-UC. Den nya anläggningens installerade värmeeffekt kommer uppgår till 30MW. Värmen kommer huvudsakligen produceras via högspännings-elpannor, som komplement kommer mobila enheter med andra bränslen nyttjas för topplast och redundans. De mobila enheterna avses vid behov kunna flyttas och därmed erhålla flexibilitet gentemot framtida förändringar i gruvbrytning eller vid val av annat bränsle. För uppvärmning av friskluft till gruvan kommer befintliga ventilationshus i Baron och Upland att renoveras, byggnaderna benämns ibland även som ”Svampen-Baron” respektive ”Svampen-Upland”. Denna förfrågan omfattar huvudsakligen rörinstallationsarbeten för ovan nämnda anläggningar.
Nybyggnad av lekplats i Gällivare
Avser mark & anläggningsarbeten samt elarbeten för en ny lekplats i del av kv Forsheden.
Nybyggnad av butik i Gällivare
Bygglov nybyggnad butikslokal.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov nybyggnad lagerhall.
Dricksvatten till Baronen panncentral - Ventilation Printzsköld
Pump- och röranläggning för att förse Upland och Baronen panncentraler med dricksvatten.
Dragning samt rivning av industristaket, Malmberget
Staketdragning samt rivning av befintligt staket på LKAB Vitåfors.
Kraftmatning 20 kV ELIN-CA1000 Malmberget
LKAB Malmberget avser att förstärka friskluften i Printzskölds brytningsområde. Denna förfrågan avser förläggning (kabeldragning/montage) av ny 20 kV kraftmatning från ELIN-ställverket i Blodstensverket ovan jord till CA1000 under jord.
Nybyggnad av barack i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för barackmoduler.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation, projektid 258644.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av toalett i Gällivare
Bygglov nybyggnad toalett samt sophus Gällivare S:21,25:1.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 nätstationer, Nuortikon 1:17,Nattavaara 10:14,Markitta 4:8,Nattavaara 13:3.
Nybyggnad av gäststuga i Gällivare
Bygglov nybyggnad 5 st gäststugor, Bygglov nybyggnad enbostadshus Malmberget 1:161.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad 7 nätstationer Bönland 1:4,Flakaberg 1:4,Neitaskaite 1:17,Risträsk 1:8,Bönträsk 1:2,Flakaberg 1:9,Bönträsk 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad av 6 nätstationer ns89864 Koskullskulle 2:2,1:1,Kavaheden 1:2,Robsam 1:1,Storlandet 5:1.
Nybyggnad av fritidshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Gällivare
Bygglov nybyggnad cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage.
Nybyggnad av automatstation i Gällivare
Bygglov för tankstation.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov för tälthall vid asfaltverket i sarkasvaara.
Nybyggnad av förråd i Gällivare
Anmälan komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: