Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
En arena för idrott, musik, kultur, bio, bibliotek, simhall, äventyrsbad i centrala Gällivare.
Nybyggnad av ishall i Gällivare
Objektet omfattas av nybyggnad av is-­ och evenemangsarena (Hus 1), rivnings-­ och ombyggnadsarbeten för anslutning mot befintlig sporthall (Hus 2) samt markarbeten för parkeringar och angöringar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad flerbostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av handel-, lager- & kontor i Gällivare
Nybyggnad av handel-, lager- och kontor. Det går även att hyra mark för tillfällig lagring av byggmaterial och uppställning maskiner, formar mm.
Kontaktledningsupprustning på sträckan Gällivare-Koskullskulle
Ca 1 mil kontaktledning med 3 fas hjälpkraft. Objektet är beläget mellan Gällivare driftplats och LKAB:s anläggning i Vitåfors. Bandel 114, km 1313+543 – 1322+002.
Nybyggnad av förskola i Dokkas, Gällivare
Objektet omfattas i huvudsak av följande arbeten: Objektet avser projektering och uppförande av förskolebyggnad ovan grund till fullt färdigt utförande med 2 avdelningar och på fastigheten Dokkas 6:17 i Gällivare. Objektet avser i huvudsak markentreprenad, markplanering för varmgrund, vatten och avlopp. I entreprenaden ingår även markarbeten för lekmiljö samt parkeringsplatser. Inom arbetsområdet kommer en modulbyggnad att uppföras. Modulbyggnaden är upphandlad separat av beställaren.
Nybygggnad av ställverk Malmberget Hybrit Bio Oil system - EL Container
Denna förfrågan avser Containerställverk för placering ovanjord vid malmförädlingsverken i Malmberget I anbudet ingår leverans av 1 st komplett Containerställverk, projektering, konstruktion, tillverkning, montage, förläggning och inkoppling av allt kablage mellan ingående enheter inom Containerställverket. Avgröning och provning av levererad utrustning ingår i entreprenaden. Leverans och uppställning av 1st containerställverk ingår i entreprenaden.
Exploatering för industri- & handelsområde i Gällivare
Objektet omfattas i huvudsak av mark-, VA-, väg-, el och optoarbeten.
Nybyggnad av SGC-väg, etapp 2 i Gällivare,
Nybyggnation av belyst och asfalterad gång- och cykelväg inkl. beläggningsarbeten och skidspårsdragning om cirka 870 meter längs väf 825, Dundretvägen.
Nybyggnad av torg i Gällivare
Nybyggnad av torg ovanpå parkeringsgaraget på Vassara Torg i Gällivare.
Infrastrukturarbeten i Kiruna
Entreprenaden omfattar anläggande av infrastruktur i Kiruna vid nya Kiruna centrum. I huvudsak omfattas arbeten av VA, fjärrvärme, Opto, El och gata på en total sträcka av ca 840 m. Gatan byggs upp till nivå förstärkningslager och överytan tätas. Objektet är beläget i östra delen nya Kiruna centrum och sträcker sig från Malmvägen mot TGA området och nya sträckningen av väg E10.
Nybyggnad av tvättinrättning i Gällivare
Avser nybyggnad av tvättpaviljong.
Nybyggnad av parkeringsgarage i Gällivare
P-garage under Vassara Torg, för ca 200 bilar.
Exploateringsområde för flerbostadshus i Gällivare
Planarbetet påbörjas efter sommaren på området kring den gamla bensinmacken som revs för ett antal år sedan. Tanken är att planlägga för flerbostadshus i området.
Uppförande av ny Disponentvilla, Malmberget
Uppförandet av ny Disponentvilla på Solbacken i Koskullskulle.
Nybyggnad av ridhus i Gällivare, etapp 1
Objektet avser markarbeten, utvändigt vatten och avlopp och nybyggnad av etapp 1 ridhus i Gällivare kommun. Det nuvarande ridhuset är i dåligt skick och kommer att rivas i senare etapp.
Ny bränsledepå vid Lapland Airport, Gällivare
Anläggande av ny bränsledepå på Lapland Airport i Gällivare, placerad invid den befintliga bränsledepån. Förlängning av betongplatta, montage av väderskydd samt anläggande av spillplatta. För den nya bränsledepån kommer inköp av bränselcistern samt processutrustning för anläggningen att göras separat från denna entreprenad.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av Industritält Malmberget
LKAB har i behov av att köpa ett industritält till Malmberget för lagerhållning av material. Storlek 10x20 meter.
Mark/infra, Bryggeribacken, Malmberget
Objektet omfattar ny infrastruktur, gata och GC vägar, VA, belysning, elmatning till fastigheter samt grovplanering av tomter för villor på Bryggeribacken, Andra sidan i Gällivare.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus och garage Gällivare 12:734,12:766,12:764,12:671.
Nybyggnad av GC-väg Västra Malmberget
Med anledning av att industriområdet till LKABs gruvverksamhet i Vitåfors, och planerad nydragning av industristängsel under 2019, kommer den befintliga gång- och cykelvägen i västra Malmberget att hamna innanför stängslets dragning. LKAB anlägger därför en ny gång- och cykelväg som ansluter till Malmbergets centrum.
Nybyggnad av lekplats i Gällivare
Anläggande av ny lekplats inom bostadsområdet Kv. Forsheden, Gällivare.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad industribyggnad samt parkeringsytor.
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov nybyggnad kontorsbyggnad, Bygglov nybyggnad industribyggnad Gällivare 12:597.
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov nybyggnad kontorsbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation kp222997, Bygglov nybyggnad nätstation ns80864, Bygglov nybyggnad nätstation ns91917 Rosendal 1:1,1:2.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns07178, Bygglov nybyggnad nätstation ns48948, Bygglov nybyggnad nätstation ns93327 Gällivare 59:8,23:5.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns14178, Bygglov nybyggnad nätstation ns16064 Gällivare 4:21.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns22564, Bygglov nybyggnad nätstation ns60475, Bygglov nybyggnad nätstation ns61708 Gällivare Kronoöverloppsmark 1:6,1:2.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns47008.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns65797.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov nybyggnad smörjmedelsförråd/kompressorrum.
Nybyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Byggglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av garage i Gällivare
Bygglov nybyggnad garage.
Nybyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av barack i Gällivare
Bygglov nybyggnad baracker.
Nybyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov nybyggnad cykelhus Gällivare 74:11,74:12.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage.
Borrning av brunnar i Sarkasvaara, Gällivare kommun
Avser borrning av sex (6) formationsfilterbrunnar samt rensning av sex (6) befintliga brunnar vid Sarkasvaara vattentäkt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: