Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av utställningshall i Jönköping
Avser nybyggnad av utställningshall för mässor på 10 000 kvm, samt tillagningskök, nya mässtråk och förråd.
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser nybyggnad av kontorslokaler. Den nya byggnaden Science Towers är planerad till cirka 12300 kvm BTA samt eventuellt ett garage under mark och kommer att byggas i direkt anslutning till Science Park och Jönköping University.
Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätt) i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköping
Denna etapp avser nybyggnad av 40 bostadsrätter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av lägenheter i Jönköping
Avser nybyggnad av 88 st lägenheter samt lokaler i bottenvåning. Parkering för 61 bilar. Det kommer finnas laddstationer för elcykel, elbil och liknande utrustning i anslutning till entrén eller parkeringen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköping
Avser nybyggnad av 100 lgh, 3-6 våningar i 6 huskroppar. Det kommer vara en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.
Nybyggnad av lägenheter i Jönköping, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 66 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 66 lgh i 1 huskropp, en del kommer att ha 10 våningar och en lägre del med 5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planerat projekt. Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 8-9 våningar, ca 80 lägenheter och garage under mark.
Nybyggnad av bilhall i Jönköping
Avser nybyggnad av bilhall och serviceverkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av 65-70 lägenheter. En del lägenheter får egna terrasser och på taket planeras en gemensam inglasad takträdgård 40 meter över marken som kan användas året runt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus i 2 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020.
Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Dalvik, Jönköping
Riksbyggen planerar att bygga ett höghus med ca 54 lägenheter i 10 våningar samt garage i 2 källarplan.
Nybyggnad av studentbostäder mm i Jönköping
Avser nybyggnad av 50 mindre studentlägenheter i 1 eller 2 huskroppar.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av 44 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter fördelat på fyra olika hus.
Nybyggnad av skola och sporthall i Fagerslätt, Jönköping
Avser nybyggnad av skola för 350 elever. Den nya skolan organiseras för verksamheten F-6. Samt en fullstor idrottshall med mindre läktare. I skolan ska finnas ett tillagningskök och matsal. Förskolan Id 1533575
Nyb av villor i Jönköping, etapp 8
Etapp 8 omfattar uppförande av ca 21 villor.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar och plats för 120 barn i tre våningar. Storkök kommer byggas på första våningen.
Nyb av villor i Jönköping, etapp 6
Etapp 6 omfattar nybyggnad av radhus och kedjehus.
Anläggingsentreprenad Skeppsbron, etapp 1 Jönköping
Avser utbyggnad av allmän platsmark, gator och VA för Skeppsbron etapp 1. I uppdraget ingår anpassning av del av Jordbrovägen utmed exploateringsområdet och anläggande av ny distributionsledning för vatten och ny huvudledning för avlopp genom området. Planteringar och tillfällig gestaltning för del av etapp 1. Entreprenaden omfattar i huvudsak utförande av: — Nybyggnad av gator — Ledningsarbeten, VA-ledningar inkl. brunnar och linjeavvattning för avvattning av berörda ytor m.m. — Pålning för VA-ledningar — Pumpstation för spillvatten — Arbeten gällande fjärrvärme- och fjärrkylaledningar exkl. läggning av ledningarna — Skydd av befintliga kablar och ledningar som berörs av entreprenaden — Schakt och återfyllning för belysning, el, tele, opto, kabelarbeten, kabelskyddsrör och sättning och riktning av stolpfundament för belysning — Planteringar längs gatan mellan kvarter 3 och kvarter 4 — Tillfällig gestaltning på gatan öster om kvarter 3 och kvarter 4 — Återställande av mark
Nybyggnad av behandlingshem i Jönköping
Nybyggnad av behandlingshem i 2 plan, bra-yta 1200 kvm.
Nybyggnad av förskola i Norrahammar
Avser nybyggnad av förskola med 6 avd för 90 barn,
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar. Tidigt skede.
Nybyggnad av uppställningsplatta vid flygplatsen , Jönköping
Avser nytt område/platta för uppställning av flygplan på 8000 kvm.
Nybyggnad av bostäder Taberg, Jönköping
Avser nybyggnad av bostäder i Jönköping.
Nybyggnad av stall Ridddersberg i Tenhult, Jönköping
Nybyggnad av skola med stall och teknikbod.
Anläggande av huvudvattenledning mm i Jönköping
Avser utbyggnad av ny huvudvattenledning, samt samförläggning av högspänningsledningar och optoledningar i centrala Jönköping. Mikrotunnling DN800 mm betongskyddsrör ca 280 m uppdelat på två delsträckor (90 m + 190 m) · Huvudvattenledning DN500 mm segjärn ca 335 m inkl installation i skyddsrör. · 3 st sänkbrunnar (2 st mottagningsstationer och 1 st tryckstation) · Förberedelser och kringarbeten åt Jönköpings Energi för kanalisation av elledningar i befintlig V250 GJJ. · Schakt- och fyllningsarbeten · Option: Styrdborrning för kabelskyddsrör ca 100 m
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av en förskola i 2 våningar, 6 avdelningar med plats för 90 barn.
Nybyggnad av parhus i Jönköping
Ändrad omfattning, planer finns för nybyggnad av parhus. Omfattning oklart.
Nybyggnad av LSS gruppbostad i Jönköping
Nybyggnad av gruppbostad/LLS boende , 6 boendelägenheter + personal- och gemensamhetsutrymmen
Nybyggnad av LSS gruppbostad 3 Stensholm, Jönköping
Avser nybyggnad för gruppboende med 6 lägenheter samt tillhörande personalutrymmen, komplementbyggnad och markanläggning.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor för Socialförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm samt för Utbildningsförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 9 lägenheter.
Nybyggnad av stall och ridhus mm i Jönköping
Avser nybyggnad av länga med 2 ridhus, nybyggnad av stall, ombyggnad till lösdrift samt parkering.
Exploateringsarbeten för nytt planerat bostadsområde i Tenhult
Detaljplanen är planlägga för bostäder i ett kollektivtrafiknära område i södra Tenhult. Bostäderna finns på objekt nr 1337460
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Planer på nybyggnation av 8 st radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av ett flerbostadshus med 8 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som skall innehålla 8 stycken lägenheter uppdelat på 3 våningar där suterrängvåning ingår. 1-4 r.o.k.
Projektstöd el och infrateknik för Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge & Skåne län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Nybyggnad av cykelparkering i Jönköping
Avser anläggning av 2 st nya cykelparkeringar i Jönköping. Objekten är belägna på följande platser: Rosenlunds vårdcentrum, adress Hermansvägen 5 samt Länssjukhuset Ryhov, adress Sjukhusgatan.
Överföringsledning för fjärrvärme i Jönköping
Avser mark-, svetsnings- & muffningsarbeten gällande överföringsledning för fjärrvärme DN300/500 mellan KVVT(Kraftvärmeverket Torsvik) till Stigamo industriområde.
Nybyggnad av vattenreningsanläggning i Jönköping
Avser ny vattenreningsanläggning.
Nybyggnad av parkeringshus i Jönköping
Avser nybyggnad av parkeringshus med 550 p-platser.
Upphandling av transportabel panncentral i Jönköping
Avser transportabel panncentral, containerpanna, 12MW, bioolja.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Anordnande av p-plats (utökning av bef. p-plats).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation på Tokarp 6:1 och Vätterslund 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Strandskyddsdispens för komplementbyggnader.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på Nickarp 1:1 och Strömsholm 1:1.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov t.om 2022-06-30 för anordnande av upplag, bodetablering mm.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Jönköping
Uppförande av bullerskärm.
Nybyggnad av mur i Jönköping
Uppförande av mur (l-stöd).
Nybyggnad av skylt i Jönköping
Uppsättning av skylt - tidsbegränsat bygglov tom 2022-0501 och bodetablering.
Nybyggnad av garage i Jönköping
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Jönköping
Nybyggnad av garage och förråd samt rivning av bef. byggnader.
Nybyggnad av hönshus i Jönköping
Nybyggnad av hönshus med tillhörande gård.
Nybyggnad av klubbhus i Jönköping
Nybyggnad av klubbstuga.
Nybyggnad av skola i Jönköping
Nybyggnad av skolpaviljong/modulbyggnad - tidsbegränsat bygglov på Raststället 2 och Tenhult 15:1.
Nybyggnad av soprum i Jönköping
Nybyggnad av sopskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation på Svarttorps-Högstorp 1:5 och 3:3, Hässlarp 2:2, Strömsholm 1:1, Nickarp 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Nybyggnad av väderskydd och uppsättning av skylt.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Ändring av bef. modulkontor till nya - tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av flytbrygga till småbåtshamnen i Gränna, Jönköping
Avser flytbrygga (betongbrygga) till småbåtshamn i Gränna, 67 x 2,5 meter.
Nybyggnad av skärmtak/väderskydd i Jönköping
Avser ett väderskydd inklusive inredning (bänk/bord) för Naturskolan. Objektets läge är John Bauer parken vid Rocksjön i centrala Jönköping.
Nybyggnad av maskinhall i Jönköping
Nybyggnad av maskinhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: