Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Åre

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Åre
Området ska planläggas. Byggstart, antal lägenheter m.m. kan ej anges.
Nybyggnad av bostäder i Åre
Ny detaljplan krävs. Uppförande av mellan 40-60 lägenheter fördelat på 5 till 7 byggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
5 huskroppar samt parkeringshus. Syftet med detaljplanen är att skapa cirka 135 nya bostäder för permanentboende i centrala Åre. I planeringen ingår också att förbättra förhållanden för angöring och parkering vid Åre skola. Fastigheterna Totten 2:39, 2:40, 2:44, 15:41, 1:42 och 1:45 - 1:47 m.fl
Nybyggnad av bostäder i Åre
Bostäder på nuvarande Camp Duved i Duved by. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning av bostäder, möjlighet till carport/förråd/bullerskydd, säkra mark för befintlig idrottsplats, skapa nytt gång- och cykelstråk, ge utrymme för strandskydd med natur och parkmiljö samt förbättringar av Sockenstugevägen.
Nybyggnad av bostäder i Åre
Planens syfte är att möjliggöra för bostäder, hantverk och tekniska anläggningar. Byggnader ska utformas med hänsyn till omgivande värdefull miljö (Horneys villa, Stora och Lilla Lund samt övriga byggnader på sanatorieområdet.
Nybyggnad av bostäder i Åre
Åre kommun samråder nu om ett förslag till detaljplan för bostäder på fastigheterna England 3:59 och 3:62. Planens syfte är att möjliggöra för förtätning av bostäder mellan Duved by och Tegefjäll. Fastigheterna England 3:59 och 3:62 omfattas av planförslaget. Terrängen inom planområdet är brant och bebyggelsen ska anpassas väl till dessa förutsättningar. Planen medför ett angeläget tillskott av bostäder i området.
Nybyggnad av bostäder i Åre
Åre kommun samråder nu om ett förslag till detaljplan på fastigheterna Bräcke 3:1-3:2, S:1-2 och del av 1:67. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning av bostäder i främst flerbostadshus och ge utrymme för strandskydd med natur och en gång-cykelbana längs med Kallströmsväg.
Nybyggnad av kedjehus i Åre etapp 5-6
Planer finns på 80-90 lägenheter.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Bydalens dalgång
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Planförslaget innebär att det kan byggas sammanlagt cirka 180-190 lägenheter. Av dessa föreslås 150 lägenheter i elva flerbostadshus på området mellan väg 638 och E14. Dessa byggnader ska vara i tre våningar inklusive en suterrängvåning. Söder om väg 638 föreslås det mellan 30-40 lägenheter. Dessa får uppföras i två våningar.
Nybyggnad av seniorbostäder i Åre
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett flerbostadshus i form av ett seniorboende vid Åresjöns strand, samtidigt som allmänhetens tillgänglighet till Åresjöns strand säkerställs.
Nybyggnad av boende och handelslokaler i Åre, etapp 1
Nybyggnaden skall vara färdigställd till VM 2019. Etapp 1 omfattar nya hus på parkeringen väster om dalstationen. Ca 50 lägenheter. Parkeringarna ska placeras under huset i garage.
Nybyggnad av lägenheter i Åre by
Planer finns för nybyggnad av lägenheter i Åre by.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Åre kommun samråder nu om ett förslag till detaljplan för bostäder på fastigheterna Stamgärde 2:88 och del av Stamgärde 2:89 i Undersåker. Planens syfte är att möjliggöra bostäder i form av kedjehus på fastigheten Stamgärde 2:88. Förslaget innebär att den befintliga bebyggelsen, den gamla mejeribyggnaden, rivs och ersätts av bostäder.
Nya GC-portar i Åre
2 gc-broar över järnväg samt 1 vägport.
Nybyggnad av restaurang och värmestuga i Åre
Omfattar nybyggnad av restaurang samt 3 stycken nya lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter i 2 huskroppar samt en teknikbod.
Nybyggnad av fritidshus i Bydalen
Planer finns på 4 fritidshus. 1 hus på 400kvm, 1 hus på 150 kvm samt 2 hus på 90kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av 150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus på Totten 1:155-1:160 (hus 1, 2 & 3).
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokaler i Åre etapp 1
Sammanlagt i alla etapper ska det bli ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av ridhus i Björnänge
Etapp 2 omfattar nybyggnad av ridhus, omklädningsrum och cafeteria. Etapp 1 se objektnummer 1085026. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Järpen
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av gc-väg längs E14 mellan Vik-Frönäset
1,6 km lång sträcka, 2,5 m bred, vägbelysning.
Ny gc-väg längs väg 321 i Gärdsta
Ca 1,6 km lång sträcka, 2,5 m bred.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten Hamre 1:373,1:374,1:375,1:376,1:377,1:378.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
1 flerbostadshus som ska byggas om invändigt till 5 lgh, ett uthus som ska rivas och byggas upp nytt med 2lgh, en ladugård som ska byggas om till 3 lgh.
Nybyggnad av reningsverk i Åre
Anmälan för nybyggnad av reningsverk.
Nybyggnad av affärshus i Åre
Ansökan om marklov för kommande byggnation av handelscentrum på fastigheten storlien 1:293, storlien, Ansökan om marklov för uppförande av bullervall på fastigheten storlien 1:293, åre Storlien 1:293.
Ny vattentäkt/vattenverk m.m.i Bydalens dalgång
Ny vattentäkt/vattenverk någonstans i eller omedelbart utanför dalgånge. Nyanläggning av ca 9 km huvudledningar för spillvatten inkl pumpstationer från Höglekardalen, via Hovdem Bydalen och Fjällhalsen till det nya avloppsreningsverket (1310936) Nyanläggning av ca 9 km huvudledningar för vatten inkl tryckstegringar och resservoarer från det blivande vattenverket till Höglekardalenm Hovde, Bydalen och Fjällhalsen Nyanläggning av områdesledningar i områden som idag saknar ett utbyggt ledningsnät för va-försörjning Renovering och sanering av befintliga områdesledningar som inlöses och införlivas i den allmänna anläggningen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parhus i Åre
Bygglov för nybyggnad av 24 (?) parhus på fastigheterna hamre 1:363-1:368,1:371-1:378, 1:335-1:342, duved.
Nybyggnad av stugby i Åre
Nybyggnad av nio fritidshus. 3 etapper. Tre fritidshus i varje etapp.
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten hamre 1:107, duved.
Nybyggnad av servicebyggnad i Åre
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av målhus/bod på fastigheten lien 4:1, ullådalen, åre.
Nybyggnad av personallokal i Åre
Tidsbegränsat lov för uppförande av personalbodar på fastigheten mörviken 1:118, åre.
Nybyggnad av automatstation i Åre
Tidsbegränsat lov för uppförande av tankstation på fastigheten österuppland 1:29, järpen Eriksberg 16,Hamre 1:135,Österuppland 1:29.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten åre-svedje 1:367, lödingsväg, åre.
Nybyggnad av fritidshus i Åre
Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten hammarnäs 7:85.
Nybyggnad av garage i Åre
Bygglov för nybyggnad av garage och carport på fastigheten fabriken 10, industrivägen 5, järpen.
Nybyggnad av förråd i Åre
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd) på fastigheten hårbörsta 2:61, björnen falken 10 åre, Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd) på fastigheten hårbörsta 2:62, björnen falken 12 åre Hårbörsta 2:61,2:62.
Nybyggnad av förråd i Åre
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten björnänge 1:6, åre.
Nybyggnad av nätstation i Åre
Bygglov för nybyggnad av nätstation m 276, på fastigheten hammarnäs 7:11, höglekardalen, hallen.
Nybyggnad av nätstation i Åre
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hammarnäs 7:2, höglekardalen, hallen.
Nybyggnad av pumpstation i Åre
Bygglov för nybyggnad av pumphus b123 på fastigheten lilltevedalen 1:18, bergtjärnsvägen, storlien.
Nybyggnad av pumpstation i Åre
Bygglov för nybyggnad av pumpstation b116 på fastigheten storlien 1:311, toppvägen, storlien.
Nybyggnad av pumpstation i Åre
Bygglov för nybyggnad av pumpstation b125 på fastigheten lilltevedalen 1:434, storlienvägen 168, storlien.
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (j195) pch rivning befintlig på fastigheten köjan 1:2, edsåsdalen 664 undersåker.
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation m277 på fastigheten hammarnäs 6:1, höglekardalen 256, hallen.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Bygglov för nybyggnad enbostadshus på fastigheten dalen 1:106, myrvägen 8, undersåker.
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Bygglov för nybyggnation av markstation på fastigheten hammarnäs 3:7, m 365, överhallen 130, hallen.
Nybyggnad av staket i Åre
Bygglov för nytt staket på fastigheten mörviken 1:18 m fl.
Nybyggnad av förråd i Åre
Bygglov för uppföra av komplementbyggnad på fastigheten totten 1:67, alprosvägen 14, åre.
Nybyggnad av mast i Åre
Bygglov för uppföra radiomast (2 meter) på fastigheten totten 1:68, kurortsvägen 20g.
Nybyggnad av staket i Åre
Bygglov för upplag, staket och skylt.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Nybyggnad av enbostadshus på Handöl 1:348 och Handöl 1:349.
Nybyggnad av busshållplats i Åre
Marklov för anläggande av busshållplatser på fastigheten mörsils-eggen 2:222, mörsil.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Åre
Marklov för uppföra bullervall på fastigheten storlien 1:293, åre.
Nybyggnad av telestation i Åre
Ansökan om bygglov för teknikbyggnad på fastigheten mörviken 1:130, lundsgårdsvägen 20, åre.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: