Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Nybyggnad av bostadsområde i Halmstad, etapp 2
Avser nybyggnad av bostadsområde med 400-500 bostäder innehållande villor, flerbostadshus, radhus, skola och förskola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 240 rum, restaurang och bar samt högdel med lounge och takterrass. Magnolia Bostad AB kommer att bygga och driva projektet till färdigställande, sen tar Alecta över som fastighetsägare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 255 lägenheter i två huskroppar med 3-5 våningar. Pålningsarbetet påbörjas i juni 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 158 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 150 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av 4-9 skola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en 4-9 skola på Kärleken i Halmstad med plats för 540 elever med tillhörande utemiljö samt ett tillagningskök och personallokaler. Byggnaden projekteras enligt miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av bilanläggning med tillhörande verksamheter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bilanläggningar med tillhörande verksamheter, 11000-14000 kvm i bottenplan med upp till 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av 55 lägenheter i två huskroppar om fem våningar som är sammanlänkade med en landgång.
Nybyggnad av radhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 38 lägenheter i radhusform med 2 och 5 rok. Lägenheterna med 2 rok har uteplats och de med 5 rok är etagelägenheter med dubbla balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus om ca 10.000 kvm. Antal lägenheter är ej fastställt. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av fritidshusområde i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 50 fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 30 lägenheter med tillhörande förråd och finplanering. Uppskattad kostnad.
Ny- och tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola (1000 kvm) och tillbyggnad av matsal (366 kvm).
Nybyggnad av bro över Nissan i Halmstad
Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 4-6 avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av bostadsrätter i Halmstad
Avser nybyggnad av 26 bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av skola och förskola i Steninge
Avser nybyggnad av en F-3 skola med plats för 80 förskolebarn samt 60 grundskolebarn.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad, etapp 2
Planer finns på nybyggnad av gruppboende. Troligtvis äldreboende.
Nybyggnad skärmtak i Halmstad
Projektet avser ett skärmtak för 26 st lastbilar/containers, ska kunna ställas upp i sammanlagt 26 st fack.
Nybyggnad av skola och förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av skola och förskola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus med 2 och 3 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av trygghetsboende i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter i trygghetsboende i fyra våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik om ca 2000 kvm. Terrasserings arbeten inför nybyggnationen påbörjas i juni 2018.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med fyra avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av skärmtak för insats- och utbildningsförband i Halmstad
Avser nybyggnad av skärmtak om 15 m djup med 26 dubbelfack. Totalt ca 1900 kvm samt marksanering.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder, handel och kontor. Byggstart oviss.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av förskola i Fyllinge.
Nybyggnad av förskola och skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av förskola och skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bostäder, handel och kontor totalt 12000 kvm. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gymnasium Kristinehed, Halmstad
Projektet avser nybyggnad för fordonsutbildningen med bl.a verkstad, tvätthall, lektionssalar och kontor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihall i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av industri/lagerbyggnad samt ombyggnad av befintlig byggnad (4000-5000 kvm). Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av ca 10 lägenheter i stadsradhus. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 10-15 lägenheter.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Halmstad
Projektet avser nybyggnad kvarters gator, GC-banor, VA- och dagvattenledningar samt dagvattenmagasin, bullerskydd, schakt för fjärrvärme- och elledningar samt finplanering med bl a växter och plattytor inför nytt bostadsområde. Uppskattad kostnad.
Uppställning av skolpaviljonger i Halmstad
Projektet avser uppställning av tillfälliga paviljonger för grundskola vid Sannarpsgymnasiet. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förråd mm i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av komplementbyggnad, tvättstuga/förråd/skyddsrum efter brand.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Projektet avser nybyggnad en permanent året runt- och sommarrestaurang på kajen vid Österbro. Dessutom vill man att Fisktorget utvecklas till en allmän torgyta.
Nybyggnad av gång- och cykelbana i Halmstad
Avser anläggande av ca 1,5 km gång- och cykelbana med dagvattenbrunnar, upphöjda passager, gatubelysning samt räcke.
Nya reservpannor till sjukhus i Halmstad
Avser installation av en biooljeeldad reservpanna på 6 MW som ska användas som reserv för värmeförsrjning samt en biooljeeldad panna som ska användas som reserv för värmeförsörjningen av fjärrvärmenätet.
Nybyggnad av fotbollsplan samt flytt av GC-väg, Halmstad
Avser anläggande av ny fotbollsplan av naturgräs samt flytt av befintlig GC-väg.
Nybyggnad av serverrum i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av serverrum. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/lokal. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Avser nybyggnad av garage på ca 100 kvm. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av samlingslokal i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av gemensamhetsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Marklov - pålning inför nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av vändplan i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av väntplatser.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd 2018 - 2022 nybyggnad av bod och lagertält.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering 2018-03-26 -- 2019-01-15, the bulls pub.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering 2018-03-26 -- 2019-01-15, zigges garage.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering 2018-04-01--? mitt i lilla torg.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering 2018-05-15 -- 2018-09-05, the fox and anchor.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering 2018-2019 - la cocaracha.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering, morfars 2018-03-26--2020.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering, tre hjärtan 2018-05-02--2018-10-02.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering, vinyl.
Nybyggnad av paviljong i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av paviljong för hallands konstmuséum - 2018-05-28--2018-08-26.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av sommarrestaurang 2018-06-01--2018-09-31.
Nybyggnad av toalett i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av tillfällig toalett, 20180501 - 20180930.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för uppförande av plank runt uteservering - 2018-04-01-2023-12-31-dubliner.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för uppförande av plank runt uteservering-2018-05-05 - 2023-09-15-fox & anchor.
Nybyggnad av mur i Halmstad
Bygglov för uppförande mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Marklov för tillfällig åtgärd anordnande parkering samt yta för containrar, mercado - 20180206-20280226.
Nybyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Periodiskt lov - anordnande av parkering/uppställningsplatser för husbilar, 3 st platser sommartid 1 maj - 30 september.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Marklov - anordnande av bullervall.
Nybyggnad av kallförråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad runt container.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, cykelförråd och miljörum.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av miljöstation/plank.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av mobilbasstation med fackverkstorn samt teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av mobilstation/antenn på tak, n110852-c.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av plank runt tillfällig toalett, ernst wigforss plats.
Nybyggnad av mur i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av stenmur.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod med 36m högt torn/mast, tn0146a.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning (flytt av befintlig) eld-002 vallavägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef. - n318.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n148940 snöstorps mölla.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n148944 årnarp.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n148952 hallaberg.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n148941 björkås.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n148942 röinge.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n148943 bäckåkra.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, spmn672 vårdberget.
Nybyggnad av utbildningslokal i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av uteklassrum.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av våghus - hem.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd -fogdegatan-hållplats gunillaparken.
Nybyggnad av sophus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av (flyttning av) miljöhus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av bullerplank, sannarps grundskola.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av elektrisk ledning i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av elbilspool.
Nybyggnad av fritidshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: