Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny infrastruktur på Tofta skjutfält på Gotland etapp Infra
VA, el- och värmeförsörjning, vägar, planer, mark, stängsel och grindar.
Nybyggnad av flerbostadshus Visby
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Projektets omfattning är oviss men planer finns för 100-150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på A7-området i Visby
Kvarter C omfattar 6100 m2 mark.
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av hotell och anläggande av parkeringar.
Nybyggnad av bryggeri i Österby, Visby
Avser byggnation av Bryggeri på en tomt om 10000 kvm.
Vindkraftverk på Näsudden, Gotland
Avser 3 st vindkraftverk. Effekt på 2,0 mW per verk, höjd 95 meter och med en vingbredd på 100 vingdiameter.
Nybyggnad av gång- o cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn
Den aktuella utbyggnadsetappen omfattar en förlängning av gång- och cykelvägen från där nuvarande gång- och cykelväg slutar (norr om Västergarn) ner till Klintehamn, en sträcka på drygt 7 km. 2 nya gc-broar.
Nybyggnad av kontorslokal m.m etapp Hus Gotland
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall
Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Visby
Detta är ett av tre kvarter som kommer att bebyggas.
Nybyggnad av elanslutning vid färjeläge i Visby Hamn
Totalentreprenad avser att försörja Destination Gotlands färjor med landström till frekvenserna 50 och 60Hz när de ligger för kaj i Visby hamn. Entreprenören ska projektera, bygga, driva, underhålla mm och leasa ut anläggningen till och med 2037-01-31 till Region Gotland.
Nya krafttransformatorer på Gotland
Avser fem krafttransformatorer inkl platsmontage.
Nybyggnad av verkstad i Visby, Gotland
Avser nybyggnad av verkstad, kontorslokaler och däcklager.
Nybyggnad av industribyggnad i Visby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Exploateringsarbete för bostadsområde i Visby
Avser nybyggnation av VA-ledningar för nytt bostadsområde. Kommer troligen att samordnas med el-och fjärrvärmeledningar som Gotlands Energi är byggherre för.
Utbyggnad av va-system i Gnisvärd, etapp 3
Avser anläggning av nya spillvattenledningar samt en spillvattenpumpstation, man kommer även att ersätta äldre vattenledningar. Omfattar ca totalt 4 km ledningssträcka.
Ny överföringsledning mellan Kvarnåkershamn - Alva, Gotland
Avser va-ledningar på en sträcka om ca 14 km.
Anläggande av gång- och cykelvägar på A7-området i Visby
Avser nybyggnad av tre gång- och cykelvägar på A7-området.
Exploateringsarbete för bostadsområde i Visby
Avser nybyggnation av gata för nytt bostadsområde.
Va-förnyelse i Stjärnrike, Gotland
Avser byte av dagvatten-, dricksvatten- samt spillvattenledningar i området Strjärnrike. Det skall även anläggas en ny servisbrunn åt Gotlandshem med ny servisledning till varje byggnad. Stjärngatan-Siriusgatan i Visby. Avser en längd om ca 270 meter + 230 meter.
Ny överföringsledning mellan Eksta-Fröjel, Gotland
Avser va-ledningar på en sträcka om ca 6,5 km.
Ny överföringsledning mellan Silte - Eksta, Gotland
Avser va-ledningar på en sträcka om ca 6,5 km.
Anläggande av provisorisk gångbro, Visby kryssningskaj
Avser ny provisorisk gångbro i anslutning till det nya kryssningskajsområdet, över länsväg 142.
Nybyggnad av bilhall i Visby
Nybyggnad av bilförsäljningsbyggnad och anläggande av parkering.
Nybyggnad av stugby i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st fritidshus.
Nybyggnad av industrihus i Visby
Förhandsbesked för uppförande ackumulatortank (geab).
Nybyggnad av servicebyggnad i Visby
Nybyggnad servicehus och sopbod med plank för avfallshantering.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus och gäststuga.
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av garage och uppförande av plank (samt rivning av garage).
Nybyggnad av grupphus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Visby
Anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av förråd i Visby
Uppförande av manskapsbodar - tidsbegränsat lov t.o.m 2020-06-30.
Nybyggnad av mur i Visby
Uppförande av mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Visby
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Visby
Uppförande av återvinningsstation.
Anbud på generalkonsult, Gotland
Projekteringsarbetet omfattar teknikfacken konstruktion, VVS, el, sö och mark och miljö.
Nybyggnad av växthus i Visby
Nybyggnad av odlingsväxthus.
Anbud byggledning, grupp Hus Gotland
Avser byggledning och kontroll för fem byggnader samt tillhörande markarbeten på körytorna i anslutning till byggnaderna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: