Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av galleria i Falun
Planerat tidigt projekt. Nybyggnad av galleria mm.
Nybyggnad av kontor, bostäder och hotell i Falun
Avser nybyggnad av kontor, bostäder och hotell på ca 10 hektar.
Nybyggnad av bilanläggning i Falun, hus 2
Avser uppförande av bilskadecenter, bilhall och lackeringsverkstad. Utförs i två etapper. Hus 2 görs först.
Nybyggnad av flerbostadshus i Surbrunnshagen, Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 78 lägenheter samt en lokal på ca 100kvm.
Nybyggnad av äldreboende i Falun
Avser nybyggnad av äldreboende med 60 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Falun
Avser nybyggnad av 14 radhus, garage, förråd och båtbryggor. Varje hus är 159 kvm fördelat på 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Planförslaget ger möjlighet att bygga bostäder i fem våningar vid Kyrkbacksvägen.
Nybyggnad av kontor i Falun
Nybyggnad av kontor som byggs med 2 flyglar, 250 kvm vardera, mittenbyggnaden blir ca 200 kvm och innehåller kontor, gym, bastu m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus (36 lgh) och bullerplank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Förslag finns på bostäder i Vasaparken.
Nybyggnad av förskola i Enviken, Falun
Avser rivning av befintlig förskolebyggnad på fastigheten samt uppföra ny förskolebyggnad i två plan med 6 avdelningar.
Nybyggnad av seniorbostäder i Surbrunnshagen, Falun
Avser nybyggnad av 36 lägenheter med en total boarea på 2 112 m2 för +55 och planeras stå klara 2021. De tre huskropparna, som byggs enligt deras koncept Nova, kommer att byggas samman med en vinterträdgård.
Nybyggnad av kedjehus i Falun
Nybyggnad av fjorton kedjehus med carport och förråd.
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Falun, etapp 2
Avser nybyggnad av 10 kedjehus samt carport/förråd. Etapp 1 finns på projektid: 1566665.
Nybyggnad av radhus i Falun, etapp 1
Avser nybyggnad av 14 radhus om 130 kvm samt 8 radhus om 144 kvm i två plan.
Förläggning av el- och optoledningar i Toftbyn, Falun, etapp 4
Markarbeten avseende samförläggning av el- och optoledningar. Elinstallationsarbeten, fiberblåsning och installation hos fastighetsägare ingår i arbetena. Objektet är beläget i Toftbyn, Kvarntäckt samt Ramsnäs.
Nybyggnad av kraftstation i Linghed, Falun
Projektet omfattar nybyggnad av kraftstation i Linghed. Rivning av gammal kraftstation kommer ske först och finns på projektid: 1545279.
Nybyggnad av kraftstation i Yttertänger Falun
Projektet omfattar nybyggnad av kraftstation i Yttertänger. Rivning av kraftstationer kommer först att ske och finns på projektid: 1545273
Förlängning av gångtunnel vid Falu resecentrum
Förlängning av gångtunnel från Falu resecentrum till Tisken.
Anläggande av gång- och cykelväg i Falun
Avser nybyggnad av ca 500 m GC-väg samt va-ledningar, fjärrvärmearbeten, el- och optoledningar för intilliggande industrifastigheter. Källviksvägen ska breddas i korsningen Källviksvägen/Tunavägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Leverans av transformator till ställverksstation i Falun
Avser leverans av 2 krafttransformatorer, 63/80 MVA, som levereras fritt på fundament i driftfärdigt skick.
Nybyggnad av sjöförlagda VA-ledningar mellan Falun-Bjursås, etapp 1
Avser nya vatten- och avloppsledningar mellan Falun och Bjursås. Omfattar projektering och utförande av sjöförlagda ledningar för tryckspill och vatten inklusive landfästen i sjön Varpan och i Sjön Grycken.
Nybyggnad av överföringsledningar mellan Falun-Bjursås, etapp 1
Avser nya överföringsledningar för vatten och spill från Falun till Grycksbo via Bergsgården med alla tillhörande anordningar i form av brunnar, ventiler, avluftningar mm samt anläggande av 1 avloppspumpstation i Grycksbo och 1 avloppspumpstation i Bergsgården.
Nybyggnad av gruvarbetargård i Falun
Nybyggnad av gruvarbetargård.
Nybyggnad av pistmaskinsgarage i Falun
Projektet avser nybyggnad av pistmaskingarage inkl. personalutrymmen i plan 1 samt lokaler för föreningar på plan 2. Objektet är beläget på Lugnets skidstadion i Falun.
Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.
Anläggande av gång- och cykelvägar i Falun, etapp 1
Ett stråk från Slätta/Herrhagen till Källviken. Delas upp i etapper. Detta avser sträckan från Södra skolan till Strandvägen.
Upprustning/iordningsställande av markområde i Falun
Projektet avser en försköning av området för att göra Faluns stadskärna attraktivare. Bl.a. kommer det att skapas större gångytor/fria ytor, utökning av parkeringsplatser. En del av etapp 2 består byggnation av en gångbrygga i ån
Nybyggnad av torg i Falun
Sydvästra hörnet av den befintliga Vasaparken ska byggas om till ett torg med gradänger ner mot den övriga parken, resterande park kommer att byggas i ett senare skede. Torget, som blir ca 600 m2, beläggs med naturstensplattor och omges på två sidor av GC-väg. På torget kommer träd att planteras och även en murlåda med sittbänkar samt konstverket Bubo som central punkt. Total berörd yta ca 2.400 m2.
Nybyggnad av insamlingsbyggnad för återbruk i Falun
Avser byggnation på Falu återvinningscentral av en insamlingsbyggnad för att ta emot material som kan återbrukas. Byggnationen kommer bli en del i det som kallas Kretsloppspark och som ska leda till ett ökat återbruk genom att det ska bli enklare att lämna sina saker för återbruk istället för att slänga det.
Exploateringsarbeten inför kommande industriområde i Falun
Avser exploatering inför nybyggnad av industriområde.
Nybyggnad av asfaltsbana och gc-väg i Falun, etapp 1
Planer finns på dränering av mark samt anläggande av asfaltsbana för rullskidor m.m med olika sträckor, varierande mellan ca 0,5-3 km. Asfaltbanan omfattar en sträcka på ca 3,5km som följer befintliga elljusspår samt ansluter mot stadionområdet. Kommer utföras i två olika etapper. Etapp 1 är beläget på Lugnets idrottsanläggning och etapp 2 i Lugnets naturreservat.
Nybyggnad av asfaltsbana och gc-väg i Falun, etapp 2
Planer finns på dränering av mark samt anläggande av asfaltsbana för rullskidor m.m med olika sträckor, varierande mellan ca 0,5-3 km. Asfaltbanan omfattar en sträcka på ca 3,5km som följer befintliga elljusspår samt ansluter mot stadionområdet. Kommer utföras i två olika etapper. Etapp 1 är beläget på Lugnets idrottsanläggning och etapp 2 i Lugnets naturreservat.
Utbyggnad av mottagningsstation på Falu Lasarett, E2
Installation av nya Hög-och Lågspänningsställverk samt Transformatorer kommer att genomföras som separat entreprenad E2 efter färdigställande av entreprenad E1. Entreprenad E1 finns på projektid: 1554932
Förläggning av el- och optoledningar i Toftbyn, Falun, etapp 6
Markarbeten avseende samförläggning av el- och optoledningar. Elinstallationsarbeten, fiberblåsning och installation hos fastighetsägare ingår i arbetena. Objektet är beläget i Toftbyn, Kvarntäckt samt Ramsnäs. Detta projekt avser återställningsarbeten.
Nybyggnad av bussgata, hållplats samt GC-väg i Falu kommun
Avser ny busshållplats med tillhörande infartsväg samt omläggning av gc-väg vid avfarten mellan Korsnäsvägen och Tryckerivägen.
Nybyggnad av affärshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av affärslokal.
Nybyggnad av grupphus i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Falun
Nybyggnad av avloppspumpsstation på Stallgården 1:559 och Gassarvet 1:1.
Nybyggnad av förråd i Falun
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av brygga i Falun
Bygglov för anläggande av båtbrygga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov för anläggande av en parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av toalett i Falun
Bygglov för nybyggnad av 2 stycken toaletter (utedass).
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Nybyggnad av pumpstation samt rivning av bef. pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av elverk i Falun
Nybyggnad av reservkraftscontainer för servicehus (ca 3x7 m) på Borgärdet 2:19, RÖnndalen 4:53 och Västanberg 27:1.
Nybyggnad av soprum i Falun
Nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av soprum i Falun
Nybyggnad av soprum/förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av skola i Falun
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmodul.
Nybyggnad av barack i Falun
Tidsbegränsat bygglov för servicebyggnader/containrar.
Nybyggnad av servering i Falun
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av uteservering.
Nybyggnad av plank i Falun
Uppförande av plank.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd och skämtak över sopkärl samt uppsättning av staket och skyltanordningar.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av lada.
Nybyggnad av nätstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av nätstation och rivning av befintlig nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Falun
Bygglov för nybyggnad av offentlig toalett.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av sprinklertank med pumphus.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av sugtransformatorskyddsbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Falun
Bygglov för nybyggnad av toalett (utedass).
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av vindkraftverk i Falun
Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av plank i Falun
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för uppförande av tälthall och rivning av skärmtak.
Nybyggnad av plank i Falun
Bygglov för uppställning av container och nybyggnad av plank.
Nybyggnad av servering i Falun
Bygglov för uteservering (kopparhatten).
Nybyggnad av avloppspumpstation i Falun
Strandskyddsdispens för nybyggnad av avloppspumpstation.
Områdesskydd avseende för huvudkontor och kraftvärmeverk
Avser områdesskydd med skjutgrindar, stängsel och staket, passersystem och allmänbelysning vid samtliga grindar/passerterminaler vid huvudkontor och kraftvärmeverk i Falu kommun.
Nybyggnad av virkestork i Falun
Avser nybyggnad av en virkestork vid Balungstrand sågverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: