Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Falun
Avser bland annat två 25-meters bassänger och undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten. Projektet delas upp i 3 faser. Produktionsfas beräknas påbörjas om ett år.
Nybyggnad av bilanläggning i Falun, hus 1
Avser uppförande av bilskadecenter, bilhall och lackeringsverkstad.
Nybyggnad av affärslokaler i Falun
Avser nybyggnad av bostäder, kontor, handel och parkering under jord.
Nybyggnad av bostäder i Falun
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Falun
Projektet omfattar 40 bostadsrätter med 2 till 4 rum och kök. Samtliga ska ha balkong eller terrass. Avser 4 våningar plus indragen vind. Säljsläpp under augusti 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Surbrunnshagen, Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 78 lägenheter samt en lokal på ca 100kvm.
Nybyggnad av äldreboende i Falun
Avser nybyggnad av äldreboende med 60 lägenheter.
Nybyggnad av F-6 skola i Falun
Avser nybyggnad en ny Södra skola på parkmarken belägen mellan Kommunernas Hus och den befintliga Södra skolan. Nybyggnaden planeras för en två-parallell F-6 skola med lokaler för lärosalar, bibliotek, gemensamhets- och personalutrymmen. Den nya skolans utformas av fyra huskroppar som binds samman med ett torg innehållande ett atrium.
Nybyggnad av radhus i Falun
Avser nybyggnad av 14 radhus, garage, förråd och båtbryggor. Varje hus är 159 kvm fördelat på 2 plan.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Detaljplanen tillåter småindustrier. 4-5 tomter till försäljning.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i centrala Falun
Projektet avser nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende i centrala Falun innehållande 60 lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Falun
Nybyggnad av kontor som byggs med 2 flyglar, 250 kvm vardera, mittenbyggnaden blir ca 200 kvm och innehåller kontor, gym, bastu m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Planförslaget ger möjlighet att bygga bostäder i fem våningar vid Kyrkbacksvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus (36 lgh) och bullerplank.
Nybyggnad av förskola i Enviken, Falun
Avser rivning av befintlig förskolebyggnad på fastigheten samt uppföra ny förskolebyggnad i två plan med 6 avdelningar.
Nybyggnad av seniorbostäder i Surbrunnshagen, Falun
Avser nybyggnad av 36 lägenheter med en total boarea på 2 112 m2 för +55 och planeras stå klara 2021. De tre huskropparna, som byggs enligt deras koncept Nova, kommer att byggas samman med en vinterträdgård.
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Falun, etapp 2
Avser nybyggnad av 10 kedjehus samt carport/förråd. Etapp 1 finns på projektid: 1566665.
Nybyggnad av radhus i Falun, etapp 1
Avser nybyggnad av 14 radhus om 130 kvm samt 8 radhus om 144 kvm i två plan.
Nybyggnad av radhus i Surbrunnshagen, Falun
Avser nybyggnad av 18 radhus i Surbrunnshagen, Leksand.
Förläggning av el- och optoledningar i Toftbyn, Falun, etapp 4
Markarbeten avseende samförläggning av el- och optoledningar. Elinstallationsarbeten, fiberblåsning och installation hos fastighetsägare ingår i arbetena. Objektet är beläget i Toftbyn, Kvarntäckt samt Ramsnäs.
Nybyggnad av industri i Enviken
21221 m2 samt 9741 m2 ledig mark
Exploateringsarbeten för flerbostadshus i Falun, etapp 2
Avser exploateringsarbeten inför nybyggnad av flerbostadshus på Regementsområdet i Falun. Objektets läge är öster om Falu centrum och ligger väster om Högbobäcken mellan Surbrunnsvägen, Kungsgårdsvägen och Högbobäcken. Projektid för nybyggnaden: 902166
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 3 hektar ledig mark.
Nybyggnad gruppboende i Lilla Källviken, Falun
Avser nybyggnad av gruppboende omfattande sex lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen och teknikrum samt en förrådsbyggnad och yttre markmiljö.
Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.
Anläggande av gång- och cykelväg i Falun
Avser nybyggnad av ca 500 m GC-väg samt va-ledningar, fjärrvärmearbeten, el- och optoledningar för intilliggande industrifastigheter. Källviksvägen ska breddas i korsningen Källviksvägen/Tunavägen.
Leverans av transformator till ställverksstation i Falun
Avser leverans av 2 krafttransformatorer, 63/80 MVA, som levereras fritt på fundament i driftfärdigt skick.
Nybyggnad av sjöförlagda VA-ledningar mellan Falun-Bjursås, etapp 1
Avser nya vatten- och avloppsledningar mellan Falun och Bjursås. Omfattar projektering och utförande av sjöförlagda ledningar för tryckspill och vatten inklusive landfästen i sjön Varpan och i Sjön Grycken.
Nybyggnad av överföringsledningar mellan Falun-Bjursås, etapp 1
Avser nya överföringsledningar för vatten och spill från Falun till Grycksbo via Bergsgården med alla tillhörande anordningar i form av brunnar, ventiler, avluftningar mm samt anläggande av 1 avloppspumpstation i Grycksbo och 1 avloppspumpstation i Bergsgården.
Nybyggnad av pistmaskinsgarage i Falun
Projektet avser nybyggnad av pistmaskingarage inkl. personalutrymmen i plan 1 samt lokaler för föreningar på plan 2. Objektet är beläget på Lugnets skidstadion i Falun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Anläggande av gång- och cykelvägar i Falun, etapp 1
Ett stråk från Slätta/Herrhagen till Källviken. Delas upp i etapper. Detta avser sträckan från Södra skolan till Strandvägen.
Anläggande av gång- och cykelvägar i Falun, etapp 2
Upptaget i cykelplan. Ett stråk från Slätta/Herrhagen till Källviken. Delas upp i etapper. Etapp 2 blir Myntgatan, sträckan Strandvägen-Gruvgatan.
Utbyggnad av VA-ledningar i Falun
Utbyggnation av allmänt vatten och avlopp i Kniva.
Nybyggnad av torg i Falun
Sydvästra hörnet av den befintliga Vasaparken ska byggas om till ett torg med gradänger ner mot den övriga parken, resterande park kommer att byggas i ett senare skede. Torget, som blir ca 600 m2, beläggs med naturstensplattor och omges på två sidor av GC-väg. På torget kommer träd att planteras och även en murlåda med sittbänkar samt konstverket Bubo som central punkt. Total berörd yta ca 2.400 m2.
Nybyggnad av insamlingsbyggnad för återbruk i Falun
Avser byggnation på Falu återvinningscentral av en insamlingsbyggnad för att ta emot material som kan återbrukas. Byggnationen kommer bli en del i det som kallas Kretsloppspark och som ska leda till ett ökat återbruk genom att det ska bli enklare att lämna sina saker för återbruk istället för att slänga det.
Exploateringsarbeten inför kommande industriområde i Falun
Avser exploatering inför nybyggnad av industriområde.
Nybyggnad av asfaltsbana och gc-väg i Falun, etapp 1
Planer finns på dränering av mark samt anläggande av asfaltsbana för rullskidor m.m med olika sträckor, varierande mellan ca 0,5-3 km. Asfaltbanan omfattar en sträcka på ca 3,5km som följer befintliga elljusspår samt ansluter mot stadionområdet. Kommer utföras i två olika etapper. Etapp 1 är beläget på Lugnets idrottsanläggning och etapp 2 i Lugnets naturreservat.
Nybyggnad av asfaltsbana och gc-väg i Falun, etapp 2
Planer finns på dränering av mark samt anläggande av asfaltsbana för rullskidor m.m med olika sträckor, varierande mellan ca 0,5-3 km. Asfaltbanan omfattar en sträcka på ca 3,5km som följer befintliga elljusspår samt ansluter mot stadionområdet. Kommer utföras i två olika etapper. Etapp 1 är beläget på Lugnets idrottsanläggning och etapp 2 i Lugnets naturreservat.
Förläggning av el- och optoledningar i Toftbyn, Falun, etapp 6
Markarbeten avseende samförläggning av el- och optoledningar. Elinstallationsarbeten, fiberblåsning och installation hos fastighetsägare ingår i arbetena. Objektet är beläget i Toftbyn, Kvarntäckt samt Ramsnäs. Detta projekt avser återställningsarbeten.
Nybyggnad av bussgata, hållplats samt GC-väg i Falu kommun
Avser ny busshållplats med tillhörande infartsväg samt omläggning av gc-väg vid avfarten mellan Korsnäsvägen och Tryckerivägen.
Utbyggnad av mottagningsstation på Falu Lasarett, E2
Installation av nya Hög-och Lågspänningsställverk samt Transformatorer kommer att genomföras som separat entreprenad E2 efter färdigställande av entreprenad E1. Entreprenad E1 finns på projektid: 1554932
Anläggande av dagvattendamm i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Nybyggnad av datorhall i Falun
Bygglov för nybyggnad av datahall.
Nybyggnad av personallokal i Falun
Nybyggnad av gruvarbetargård.
Nybyggnad av grupphus i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av brygga i Falun
Bygglov för anläggande av båtbrygga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov för anläggande av en parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov för anläggande av sex stycken parkeringsplatser.
Nybyggnad av toalett i Falun
Bygglov för nybyggnad av 2 stycken toaletter (utedass).
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd och skämtak över sopkärl samt uppsättning av staket och skyltanordningar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av logi i Falun
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av logibyggnad.
Nybyggnad av skola i Falun
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modulbyggnad för skolverksamhet.
Nybyggnad av skola i Falun
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmodul.
Nybyggnad av servering i Falun
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av uteservering.
Nybyggnad av väg i Falun
Strandskyddsdispens för nybrytning av väg.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av lada.
Nybyggnad av nätstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av nätstation och rivning av befintlig nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Falun
Bygglov för nybyggnad av offentlig toalett.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av slogbod och torrdass.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av sprinklertank med pumphus.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av sugtransformatorskyddsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov för nybyggnad av teknikbod och mobiltorn.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av vindkraftverk i Falun
Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av plank i Falun
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för uppförande av två tält, plank och nybyggnad av förråd samt uppsättning av skyltanordning.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för uppförande av tälthall och rivning av skärmtak.
Nybyggnad av plank i Falun
Bygglov för uppställning av container och nybyggnad av plank.
Nybyggnad av servering i Falun
Bygglov för uteservering (kopparhatten).
Mobila reservkraftverk i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Nybyggnad av virkestork i Falun
Avser nybyggnad av en virkestork vid Balungstrand sågverk.
Nybyggnad av förråd (slogbod) och grillstuga, Falun
Avser två timrade monteringsfärdiga byggnader för utplacering i två olika naturreservat i Dalarna. Timmerbyggnaderna ingår som en del i Dalfolkets dopgåva till Prins Gabriel.
Uppförande av bullerplank i Falun
Projektet avser uppförande av ett bullerplank (enligt trafikverkets normer) mot grannfastighet, 25 meter långt samt 2,5-3 meter högt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: