Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Tjärna Ängar, Borlänge
Nybyggnad av skola för 600 elever. Skolan omfattar förskola, årskurs F-5 samt en idrottshall. Skolan omfattar 9 200 kvadratmeter varav 2 000 kvadratmeter avser idrottshall.
Markområde till försäljning avseende industri/handel i Borlänge
Området omfattar ca 42,5 ha avsett för småindustriell etablering. Delar av området närmast Ludvikavägen kan användas för handel och kontor.
Nybyggnad av bostäder vid Jakobsgårdarna i Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i den nya stadsdelen Jakobsdalen. Omfattning i etapp 2 är oklar. Etapp 1 finns på projektid: 1422529
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter i hyresrättsform.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Byggplats Östermalm vid Grådarondellen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av moderna lägenheter centralt i Borlänge. Objektet är beläget där Frälsningsarmén låg. Omfattning oklar.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
HSB Dalarna planerar att bygga ett nytt huvudkontor.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 2
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor. Etapp 1 finns på projektid: 1222568.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser bostäder på Läroverksvallen i närheten av Hagagymnasiet. Omfattning är för dagen oklar. 1-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus på kvarteret Föreningen. Området planeras för bostäder i form av flerbostadshus. Förslaget möjliggör för en eller flera huskroppar som sträcker sig som ett U kring planområdet. Byggnadshöjden inom planområdet varierar, med 5 våningar föreskrivet antal för byggnadskroppen längs med Tunagatan. Byggrätten mot tomtens östra sida förslås till 3-5 våningar. Byggrätten i hörnet Hummelgatan/Målaregatan föreslås till 3-4 våningar.
Markområde till försäljning avseende handel/industri, Borlänge
Exploateringsmarken är avsedd för handel- och industriändamål. Tomtarea: 33 700 m²
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för totalt 12 huskroppar, som grupperar sig längs omgivande vägar och ger utrymme för en fri yta i planområdets centrala del. Planen föreslås medge byggnader i 3 våningar, där det ingår inredd vind. Totalt planeras 3 etapper. Detta avser andra etappen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser nybyggnad av 32 bostäder. Varje huskropp består av 4 bostäder. Beläget mellan Röda vägen och Hagagymnasiet.
Nybyggnad av kök och matsal vid Maserskolan, Borlänge
Avser nybyggnad av separat matsal och kök vid Maserskolan i Borlänge.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av parhus och radhus i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 14 bostäder i parhus och radhus i trä på platsen för Alsbäcks nedlagda skola.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Nybyggnad av industrilokal på 200 kvm samt en kontorsmodul på 3x9 m.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Nybyggnad av lagerbyggnad på 160 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 35 bostäder på Wallintorget i Borlänge.
Anläggande av GC-väg och VA-ledningar i Borlänge
Avser anläggande av GC-väg med belysning samt VA-ledningar.
Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Borlänge
Avser nybyggnad av industri- och kontorslokaler.
Nybyggnad av anläggning för uppgradering av biogas vid Fagersta by i Borlänge
Borlänge Energi avser uppföra en uppgraderingsanläggning av biogas vid avloppsreningsverket vid Fagersta by. Samt en kompressorstation för fyllning av mobila gaslager och dispenser för tankning av fordon. Anläggningarna samlokaliseras i direkt anslutning till reningsverket i Fagersta by i Borlänge.
Nybyggnad av GC-väg i Södra Backa, Borlänge
Anläggning av gång- och cykelväg med belysning och träd längs Lustbergsvägen. I samband med detta ska en dagvattenledning D600 betong att byggas.
Nybyggnad av deponigasanläggning i Borlänge
Omfattar uppförande och leverans av komplett deponigasanläggning.
Nya va-ledningar mellan Dalsjö by och Igeltjärna, Borlänge kommun
Avser utbyggnad av vatten och avlopp mellan Dalsjö by och Igeltjärna och omfattar en sträcka på totalt ca 2200 m. Borlänge kommun.
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 1
Planerat projekt. Denna etapp avser ombyggnad av Hagavägen på sträckan Jussi Björlings väg till Engelbrektsgatan samt ombyggnad av Tyras torg. VA-arbeten omfattar ledningar i dimensioner från DN32 till DN800 på en sträcka av totalt är ca 280m.
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 4
Planerat projekt. Denna etapp avser ombyggnad av Hagavägen på sträckan Masergatan till gc-väg norr om Maserskolan samt Masergatan framför Soltorgsskolan. VA-arbeten omfattar ledningar på en sträcka av totalt ca 160 meter. Fjärrvärmearbeten omfattar ledningar på total sträcka av ca 470 meter.
Installation av passivt fiberoptiskt nät i Rämshyttan, Borlänge
Avser installation av erforderlig aktiv utrustningen, drift av bredbandsnätet och tillhandahållande av bredbandstjänster i Rämshyttan, Borlänge kommun. I dag vill 49 av totalt 56 anslutna fastigheter i området erhålla bredbandstjänster.
Nybyggnad av anslutningsväg i Borlänge
Avser anläggande av ny infart.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av kiosk i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av kiosk/glass.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av lagertält, marklov mm.
Nybyggnad av mast i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod.
Nybyggnad av plank i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av plank (staket runt industriområde).
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av markanläggning i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av spolplatta för hästar.
Nybyggnad av telestation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tryckstegring för vatten Strandbro 14:6,Yttre Medväga 10:25.
Nybyggnad av gäststuga i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av övernattningsstugor samt rivningslov för befintliga.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av garage/förråd / nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Borlänge
Bygglov för uppsättande av bullerplank samt spiraltrappa.
Nybyggnad av regionnät i Borlänge
Strandskyddsdispens för anläggande av kabelförläggning.
Nybyggnad av va-ledning i Borlänge
Strandskyddsdispens för anläggande av vattenledning med pump.
Nybyggnad av brygga i Borlänge
Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Strandskyddsdispens för nybyggnad av hygienbod.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd mellan 2 containers.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av skola i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmodul.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av tält.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Borlänge
Marklov för schakt/fyllning av bullervall.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av enbostadshus och garage på Burgrevgården 2:7 & 2:10.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Borlänge
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Nybyggnad av transformatorhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av kylanläggning i Borlänge
Nybyggnad av kylanläggning.
Nybyggnad av damm i Borlänge
Strandskyddsdispens för anläggande av fångdamm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: