Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenheter och parkeringsgarage Karlskrona
Rivning av byggnader på platsen pågår för kommande nybyggnation. Parkeringshus med 44 platser under mark.
Nybyggnad av omvårdnadsboende i Karlskrona
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och byggnation av ett nytt omvårdnadsboende med 48 lägenheter, hemtjänstlokal och tillhörande mark och anläggningsarbete.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus med en huskropp och 49 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Karlskrona
Ca 40 bostadsrätter. Ett flerfamiljshus med 20 lägenheter och 20 st friliggande radhus/atriumhus. Radhusen i ett plan. Preliminär byggstart våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Projektet omfattar 40 nya bostäder. Första etappen obj 1397884.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rödeby, Karlskrona
Omfattar ett 20-tal lägenheter. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av överföringsledning i Karlskrona
Avser utbyggnad av vatten och avloppsledning.
Nybyggnad av Ambulansstation i Karlskrona
Avser nybyggnad av ambulansstation på ca 2200 kvm.
Om- och nybyggnad för LSS gruppboende i Karlskrona
Det nya gruppboendet med åtta lägenheter uppföres i en helt ny byggnad. I befintlig intilliggande byggnad Villa Vik, bygger man om till gemensamhets- och personalutrymmen samt gemensamt kök.
Nybyggnad av bro i Karlskrona
Avser nybyggnad av bro. Angöringar på båda sidor är utförda.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Karlskrona
Avser nybyggnad av hus för äldre eller funktionshindrade. Projektet ska vara klart sommaren 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planer för nybyggnad av flerbostadshus (24 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 21 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus (12 lägenheter).
Förhyrning av förskolelokaler i Karlskrona
Avser förhyrning av lokaler för förskola med 6 avdelningar, tillagningskök samt skolgård.
Anläggande av strandpromenad på Pottholmen, Karlskrona, etapp 1
Avser sanering, spontning, trädplanteringar och markarbeten. Det kommer att byggas ytterligare etapper.
Anläggande av gator och VA för industri i Karlskrona
Kommunen har 7000 kvm industrimark till försäljning. Omfattar infrastruktur och utfyllnad för att skapa mer hamnyta.
Nybyggnad av villor i Karlskrona
Avser nybyggnad av sex nya villor som byggs av enskild aktör.
Nybyggnad av överföringsledning i Karlskrona
Upptaget i kommunens investeringsplan. Byggstart efter 2020.
Nybyggnad av vågbrytare i Karlskrona
Avser leverans och montage av vågbrytare ( trä- och betongponton).
Entreprenad gällande anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge
Avser anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge.
Nybyggnad av fritidsgård i Nättraby
Avser nybyggnad av fritidsgård i Nättraby, Karlskrona kommun.
Nybyggnad av verkstad i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av verkstadsbyggnad, förråd och garage.
Utfyllning av Verkö samt kaj på Verkö
Nybyggnad av Kaj på Verkö samt utfyllning.
Nybyggnad av automatstation i Karlskrona
Avser nybyggnad av tankstation.
Upphandling av svaveldoseringsutrusning för kraftvärmeverk i Karlskrona
Objektet är beläget på fastigheten Västra Rödeby 3:1 inom Mältans avfallsanläggning, ca 2 mil norr om centrala Karlskrona. Affärsverken Karlskrona AB avser att upphandla en totalentreprenad för uppförande av en doseringsanläggning avseende svavel till Kraftvärmeverket på Mältan. Doseringsanläggningen med tillhörande byggnad kommer att uppföras i anslutning till Kraftvärmeverkets norra del, på en gjuten platta. Svaveldoseringsutrustningen ska bidra till lägre utsläpp av CO och NOx och minska risken för alkalikloridinducerad korrosion i eldstad och på värmeöverförande ytor.
Nybyggnad av väderskydd i Karlskrona
Avser nybyggnad av väderskydd för att kunna genomföra utbildningar med åtgärder vid haveri och skador på fartyg.
Utbyggnad med gång- och cykelväg i Karlskrona
Utbyggnad med GC-väg utmed Gullbernavägen.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Rivning av byggnad samt bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av fem flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (71 st bostäder och 2 st lokaler).
Nybyggnad av räddningscentral i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av ambulansstation.
Nybyggnad av datorhall i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av server/datahall samt marklov för fällning av träd.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Avser nybyggnad av förråd, cykelskjul och omlastningsrum.
Ramavtal Stängsling, Karlskrona
Ramavtal för stängsling
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Rivningslov samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Rivningslov samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av cykelskjul.
Nybyggnad av automatstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av mur i Karlskrona
Bygglov för stödmur.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av bullerplank.
Nybyggnad av telestation i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av teknikbod.
Nybyggnad av omklädningsrum i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av tillfälliga omklädningsrum.
Nybyggnad av silo i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av spånsilo.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av garage i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av garage, förråd Stäven 3,4.
Nybyggnad av sophus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av utbildningslokal i Karlskrona
Avser nybyggnad av väderskydd för maskiner.
Nybyggnad av hall för lagerhantering i Karlskrona
Avser uppförande av ett tält för lagerhantering på Mältans avfallsanläggning i Karlskrona.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: