Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, kontor, marina m m i Karlskrona
Ny stadsdel planeras med bostäder, kontors- och handelslokaler, skolor, trädgårdsanläggningar med mera. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny sträckning av E22 mellan Lösen och Jämjö
Ombyggnad till mötesfri motortrafikled. Fram till korsningen med länsväg 738 vid Torstäva får vägen två körfält i vardera riktningen och därefter omväxlande ett respektive två körfält. Vägen breddas i befintlig sträckning fram till Ramdala (7 kilometer), därefter går vägen i ny sträckning norr om Jämjö (8 kilometer). I objektet ingår även byggnation av tre trafikplatser
Exploatering för nybyggnad av kontor, bostäder och butiker i Karlskrona
Markägare är till viss del Real Nya bostäder i Karlskrona och till viss del kommunen.
Nybyggnad av bostäder i Karlskrona
Avser nybyggnad av 3 bostadshus, varav det högsta är 8 våningar. Bostadsrättsförening kommer att bildas. Ett boende direkt vid havet med hög komfort. Detaljplanen är lagakraftvunnen.
Nybyggnad av flerbostadshus på Pantarholmen, Karlskrona Etapp 2
I denna andra etapp byggs bostadsrätter. Det blir 4 st huskroppar med 3-7 våningar. 2 hus med hyresrätter( 45 lgh) samt 2 hus med bostadsrätter (62 lgh) + gemensamt garage under mark. Projektet utföres i två etapper. Etapp 1: 1409615.
Nybyggnad av omvårdnadsboende i Karlskrona
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och byggnation av ett nytt omvårdnadsboende med 48 lägenheter, hemtjänstlokal och tillhörande mark och anläggningsarbete.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus med en huskropp och 49 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Projektet omfattar 40 nya bostäder. Första etappen obj 1397884.
Nybyggnad av markbostäder i Torhamn Karlskrona
Tanken är att uppföra ca 60 marklägenheter för seniorboende. Marken kommer att försäljas, kanske under 2017. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kulturhus i Karlskrona
Nybyggnad av kulturhus.
Nybyggnad av förskola i Karskrona
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus på Trossö i Karlskrona
Planer i tidigt skede. Byggstart år 2021 eller senare. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus för äldre i Lyckeby Karlskrona
Byggande av nytt flerbostadshus med inriktning för äldre, innehållande lägenheter och gemensamhetslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rödeby, Karlskrona
Omfattar ett 20-tal lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av Ambulansstation i Karlskrona
Avser nybyggnad av ambulansstation på ca 2200 kvm.
Om- och nybyggnad för LSS gruppboende i Karlskrona
Det nya gruppboendet med åtta lägenheter uppföres i en helt ny byggnad. I befintlig intilliggande byggnad Villa Vik, bygger man om till gemensamhets- och personalutrymmen samt gemensamt kök.
Nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns för nybyggnad av 21 lägenheter och 5 våningar.
Nybyggnad av lägenheter på Trossö, Karlskrona
Planområdet ligger inom stadsdelen Kalvhagen på norra Trossö.
Anläggande av gator och VA för industri i Karlskrona
Kommunen har 7000 kvm industrimark till försäljning. Omfattar infrastruktur och utfyllnad för att skapa mer hamnyta. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus (12 lägenheter).
Nybyggnad av äldreboende i Karlskrona
Avser nybyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av miljöhus i Lyckeby, Karlskrona
Nybyggnad av 5 stycken miljöhus, ombyggnad av mark med nya beläggningar, elinstallationer etc.
Nybyggnad av vågbrytare i Karlskrona
Avser leverans och montage av vågbrytare ( trä- och betongponton).
Nybyggnad av verkstad i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av verkstadsbyggnad, förråd och garage.
Nybyggnad av fritidsgård i Nättraby
Avser nybyggnad av fritidsgård i Nättraby, Karlskrona kommun.
Entreprenad gällande anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge
Avser anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge.
Nybyggnad av automatstation i Karlskrona
Avser nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av byggvaruhus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av bygghandel samt rivning av befintliga byggnader.
Upphandling av svaveldoseringsutrusning för kraftvärmeverk i Karlskrona
Objektet är beläget på fastigheten Västra Rödeby 3:1 inom Mältans avfallsanläggning, ca 2 mil norr om centrala Karlskrona. Affärsverken Karlskrona AB avser att upphandla en totalentreprenad för uppförande av en doseringsanläggning avseende svavel till Kraftvärmeverket på Mältan. Doseringsanläggningen med tillhörande byggnad kommer att uppföras i anslutning till Kraftvärmeverkets norra del, på en gjuten platta. Svaveldoseringsutrustningen ska bidra till lägre utsläpp av CO och NOx och minska risken för alkalikloridinducerad korrosion i eldstad och på värmeöverförande ytor.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av förråd, cykelskjul och omlastningsrum.
Nybyggnad av affärshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av försäljningslokal med kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (24 lgh).
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Nybyggnad av småbåtshamn i Karlskrona
Avser ombyggnad/nybyggnad av fritidsbåtanläggning.
Nybyggnad av småbåtshamn i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flytbrygga/småbåtsanläggning.
Nybyggnad av carport i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av ställverk i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnader + brandväggar.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av väderskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlskrona
Marklov för schaktning för parkeringar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för parkering/avställningsplats.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Rivningslov för lekförråd samt nybyggnad av lekförråd.
Installation av solceller på flerbostadshus i Karlskrona
Avser installation av solceller på flerbostadshus. Objektet är beläget på Marieberg med följande adresser; Mariebergsvägen 12-22 och Nyhemsvägen 1A-1E i Karlskrona.
Nybyggnad av hall för lagerhantering i Karlskrona
Avser uppförande av ett tält för lagerhantering på Mältans avfallsanläggning i Karlskrona.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Avser ett nytt tält / lager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: