Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 126 st.

Nybyggnad av företagslokaler i Karlshamn etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Ombyggnad till mötesseparerad väg sträckan Backaryd-Hallabro
Projektet avser ombyggnad till mötesseparerad väg med mitträcke (2+1) på en 7 km lång sträcka varav 3,5 km ny sträckning samt två broar. Ny riksvägshållplats samt arbete med medlöpande påfartsramp i trafikplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Omfattar 84 hyresrättslägenheter i tre huskroppar med fyra, fem och sex och våningar.
Nybyggnad av bostäder i Karlshamn etapp 2
Objekt i tidigt skede. Planer finns för bostäder i fyra till 10 våningar. Kommunen äger marken i den södra delen av området. Eventuellt påbörjas arbetet med detaljplanen hösten 2017. Totalt kan området rymma upp till 280 lägenheter i elva huskroppar.
Nybyggnad av lägenheter och parkeringsgarage Karlskrona
Rivning av byggnader på platsen pågår för kommande nybyggnation. Parkeringshus med 44 platser under mark.
Nybyggnad av omvårdnadsboende i Karlskrona
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och byggnation av ett nytt omvårdnadsboende med 48 lägenheter, hemtjänstlokal och tillhörande mark och anläggningsarbete.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus med en huskropp och 49 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Karlskrona
Ca 40 bostadsrätter. Ett flerfamiljshus med 20 lägenheter och 20 st friliggande radhus/atriumhus. Radhusen i ett plan. Preliminär byggstart våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Projektet omfattar 40 nya bostäder. Första etappen obj 1397884.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Markområde om ca 4000 m2. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av ishall samt Flyttning av bef kraft/luftledning i Mörrum, Karlshamns kommun
Gamla Jössarinken kan komma att byggas om till träningshall. Innan byggnationen kan påbörjas, måste en elektrisk luftledning flyttas.
Nybyggnad av elevvillor vid folkhögskola i Bräkne-Hoby
Avser nybyggnad av elevvillor intill högskolan i Bräkne-Hoby
Nybyggnad av flerfamiljshus samt markbostäder i Hällaryd
Nybyggnad av 1 flerfamiljshus samt 5-6 markbostäder. Exploatering ska först genomföras på 1217237.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rödeby, Karlskrona
Omfattar ett 20-tal lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nytt bostadsområde, ekoby med förskola i Ronneby
Planer i tidigt skede. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Avser nybyggnad av flerbostadshus i bussemåla gård i Ronneby.
Nybyggnad av radhus i Sölvesborg
Avser nybyggnad av 17 radhus.
Nybyggnad av butik i Ronneby
Avser nybyggnad av ny Järnia butik i Ronneby i Handelsområde Viggen.
Utbyggnad av överföringsledning i Karlskrona
Avser utbyggnad av vatten och avloppsledning.
Nybyggnad av Ambulansstation i Karlskrona
Avser nybyggnad av ambulansstation på ca 2200 kvm.
Nybyggnad av marklägenheter i Mjällby.
Planer finns för nybyggnad av 17 stycken marklägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Sölvesborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder.
Om- och nybyggnad för LSS gruppboende i Karlskrona
Det nya gruppboendet med åtta lägenheter uppföres i en helt ny byggnad. I befintlig intilliggande byggnad Villa Vik, bygger man om till gemensamhets- och personalutrymmen samt gemensamt kök.
Nybyggnad av parhus i Sölvesborg
5 parhus. Objektet ligger på västra sidan av Herrgårdsvägen, Sölvesborg. Exploateringen finns på ID: 1495809
Nybyggnad av lägenheter i Ronneby
Avser fyra till sex lägenheter i bostadsrättsform. Detaljplan finns.
Nybyggnad av bro i Karlskrona
Avser nybyggnad av bro. Angöringar på båda sidor är utförda.
Nybyggnad av ishall i Karlshamn
Avser nybyggnad av ishall i Karlshamn
Nybyggnad av pensionärsbostad i Karlskrona
Avser nybyggnad av hus för äldre eller funktionshindrade. Projektet ska vara klart sommaren 2020.
Nybyggnad av gruppbostad i Olofström
Nybyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av marklägenheter i Hallabro
Option från projektid: 1541206. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planer för nybyggnad av flerbostadshus (24 lgh).
Nybyggnad av marklägenheter i Mölleskog
Avser nybyggnad av 10 st marklägenheter som fördelas i 2 huskroppar med 5 lgh i varje huskropp.
Kabling i Karlshamn
Kabling på grund av att Södra Cell ska utöka.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 21 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Sölvesborg
Nybyggnad, tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av gator och ledningar till Sölve industriområde i Sölvesborgs
Omfattar nybyggnad av nytt exploateringsområde med terrassering för 7 st fastigheter, lokalgata med full överbyggnad, VA-ledningar, pumpstation för spillvatten och dagvatten, belysning, fiber och el.
Nybyggnad av villor i Sölvesborg
Avser nybyggnad av 5 friliggande villor.
Förhyrning av förskolelokaler i Karlskrona
Avser förhyrning av lokaler för förskola med 6 avdelningar, tillagningskök samt skolgård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus (12 lägenheter).
Anläggande av strandpromenad på Pottholmen, Karlskrona, etapp 1
Avser sanering, spontning, trädplanteringar och markarbeten. Det kommer att byggas ytterligare etapper.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Nybyggnad av industribyggnad och kontor.
Anläggande av gator och VA för industri i Karlskrona
Kommunen har 7000 kvm industrimark till försäljning. Omfattar infrastruktur och utfyllnad för att skapa mer hamnyta.
Nybyggnad av överföringsledning i Karlskrona
Upptaget i kommunens investeringsplan. Byggstart efter 2020.
Markområde till försäljning i Karlshamn
Avser nytt verksamhetsområde i Karlskrona. Beläget i direkt anslutning till E22 och östra infarten som anknyter mot Karlskrona.
Nybyggnad av villor i Karlskrona
Avser nybyggnad av sex nya villor som byggs av enskild aktör.
Nybyggnad av konstgräsplan i centrala Olofström
Ombyggnad av befintlig grusplan till ny konstgräsplan. Entreprenaden omfattar mark, VA, samt el- och belysningsarbeten.
Nybyggnad av bilhall och verkstad i Ronneby.
Avser nybyggnad av bilhall och bilverkstad i viggenområdet.
Nybyggnad av veterinärklinik i Sölvesborg
Avser nybyggnad av veterinärklinik på ca 556 kvm.
Nybyggnad av gym i Sölvesborg
Avser nybyggnad av gym i Sölvesborg.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Sölvesborg
Nybyggn av avloppsreningsverk.
Nybyggnation byggnation av hängbro, Olofström
Nybyggnation av hängbro över Frickasundet i Halens naturreservat i Olofström. Hängbron kommer att ingå i naturreservatets vandringsleder och användas av gående, cyklister, permobiler m.fl. Avståndet över Frickasundets vattenyta är ca 60 meter.
Nybyggnad av verkstad i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av verkstadsbyggnad, förråd och garage.
Utbyggnad av cirkulationsplats i Ronneby kommun
Avser nybyggnad av cirkulationsplats.
Nybyggnad av vågbrytare i Karlskrona
Avser leverans och montage av vågbrytare ( trä- och betongponton).
Nybyggnad av fritidsgård i Nättraby
Avser nybyggnad av fritidsgård i Nättraby, Karlskrona kommun.
Entreprenad gällande anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge
Avser anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge.
Utbyggnad av gator och ledningar till verksamhetsområde i Sölvesborg
Avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde med gator, va och ledningar.
Utfyllning av Verkö samt kaj på Verkö
Nybyggnad av Kaj på Verkö samt utfyllning.
Nybyggnad av elfilter i Ronneby
Objektet avser en komplett, fullt driftklar och utprovad. Anläggning för stoftrening av rökgaser vid via förbränning av fastbränsle inom angivna myndighetskrav.
Nybyggnad av automatstation i Karlskrona
Avser nybyggnad av tankstation.
Exploateringsområde för bostäder i Asarum, etapp 2
Detaljplan finns. Projekteringsskede. Objektet kommer att lämnas ut på markanvisningstävlin avseende byggande av markbostäder. Delar av området avser självbygg.
Exploateringsområde för bostäder i Asarum, etapp 3
Detaljplan finns. Projekteringsskede. Objektet kommer att lämnas ut på markanvisningstävlin avseende byggande av markbostäder. Delar av området avser självbygg.
Upphandling av svaveldoseringsutrusning för kraftvärmeverk i Karlskrona
Objektet är beläget på fastigheten Västra Rödeby 3:1 inom Mältans avfallsanläggning, ca 2 mil norr om centrala Karlskrona. Affärsverken Karlskrona AB avser att upphandla en totalentreprenad för uppförande av en doseringsanläggning avseende svavel till Kraftvärmeverket på Mältan. Doseringsanläggningen med tillhörande byggnad kommer att uppföras i anslutning till Kraftvärmeverkets norra del, på en gjuten platta. Svaveldoseringsutrustningen ska bidra till lägre utsläpp av CO och NOx och minska risken för alkalikloridinducerad korrosion i eldstad och på värmeöverförande ytor.
Nybyggnad av väderskydd i Karlskrona
Avser nybyggnad av väderskydd för att kunna genomföra utbildningar med åtgärder vid haveri och skador på fartyg.
Nybyggnad av lager i Ronneby
Avser nybyggnad av mindre förråd som riktar sig in på privat personer och mindre företag .
Nybyggnad av panncentral i Karlshamn
Karlshamn Energi avser att kompletta sin panncentral i Mörrum med en bioolje-panna på cirka 4 MW för spets- och reservproduktion. Upphandlingen avser en funktionsupphandling omfattande en biooljepanna i container med tillhörande olje-tank och tankstation.
Utbyggnad med gång- och cykelväg i Karlskrona
Utbyggnad med GC-väg utmed Gullbernavägen.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Rivning av byggnad samt bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Sölvesborg
Nybyggn av två tvåbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Sölvesborg
Nybyggnad av stålhall.
Nybyggnad av lager i Sölvesborg
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av fem flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (71 st bostäder och 2 st lokaler).
Nybyggnad av räddningscentral i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av ambulansstation.
Nybyggnad av datorhall i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av server/datahall samt marklov för fällning av träd.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Olofström
Avser nybyggnad av industribyggnad för kullan 2:1
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Avser nybyggnad av förråd, cykelskjul och omlastningsrum.
Nybyggnad av lager i Sölvesborg
Nybyggnad av en mindre lagerbyggnad.
Ramavtal Stängsling, Karlskrona
Ramavtal för stängsling
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Rivningslov samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Rivningslov samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Sölvesborg
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Karlshamn
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av plank i Sölvesborg
Nybyggnad av glasplank.
Nybyggnad av förråd i Sölvesborg
Nybyggnad av hamnbod.
Nybyggnad av kiosk i Sölvesborg
Periodiskt bygglov för sommarcafe/glasskiosk.
Nybyggnad av nätstation i Karlshamn
Nybyggnad av nätstation Grimsmåla 1:4,1:5.
Nybyggnad av nätstation i Sölvesborg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Karlshamn
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Karlshamn
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Sölvesborg
Nybyggn av komplementbyggn.
Nybyggnad av automatstation i Sölvesborg
Nybyggnad av dieselanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: