Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 356 st.

Nybyggnad av kontor, hotell, kultur och butiker i Göteborg
Projektet avser rivning av befintliga hus (ca 18000 kvm) och nybyggnad av kontor, hotell, kultur och butiker. Rivningsarbetet påbörjades i början av september 2016. Pålningsarbetet påbörjades i april 2017 och arbetet med bottenplattan påbörjas i september 2017. Centraldammsugare: Cenva AB, Förrådsgatan 32, 542 35 Mariestad, tel 0501-399300.
Nybyggnad för Drottning Silvias barnsjukhus Göteborg
Projektet avser nybyggnad av barnsjukhus i 8 våningar med 2 kulvertplan under mark.
Nybyggnad av specialistsjukhus i Högsbo, Göteborg
Projektet avser ny sjukhusbyggnad, rivning av 3 byggnader, omläggning av VA-ledning samt en ny byggnad som ska innehålla p-hus och försörjningsbyggnad.
Nybyggnad av spårvagnsdepå mm på Hisingen, Göteborg, etapp 2
Projektet avser ny spårvagnsdepå, verkstäder och personalutrymmen. Objektet avser; Kohesionspålning med betongpåle, preliminärt ca 60-70 st plintar med 3 st pålar/plint, medellängd ca 40-50 meter (totalt ca 7000-10000 lpm). Option på grundläggning med ca 500 kvm betongplatta på mark och källarväggar i betong till en kommande byggnad. Uppskattad byggstart.
Utveckling av centralstationsområdet i Göteborg
Projetet avser utbyggnad av stationsområdet med bl a stations och centrumbebyggelse. Koncept tas fram av ett Skandinaviskt arkitektteam bestående av HNAP, Danmark, Reiulf Ramstad Arkitekter och Kanozi Arkitekter.
Nybyggnad av kontorshus och hotell Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och hotell med ca 230 rum (ca 15000 kvm). Förberedande arbeten påbörjas under kvartal 4 2018.
Nybyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av hotell med 453 rum, 20 mötesrum, 2 restauranger och barer.
Nybyggnad av skola mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grundskola. Den nya skolan utformas som en F-9 skola för 650 elever inklusive lokaler för tränings särskola och kulturskola samt en idrottshall (ca 4000 kvm) med sutterängvåning.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Har tidigare ingått i objektnummer 1186728. Kostnaden ej officiell.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grundskola 4-9 (ca 10000 kvm) och den nya skolan ska utformas för 720 elever.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig skola, nybyggnad av F-9 skola (ca 12000 kvm) och den nya skolan ska utformas för 840 elever, särskola med 20 platser samt lokaler för kulturskola. Rivningsarbeten påbörjas i februari/mars 2019.
Rivning, ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av 2 byggnader hus C och D, nybyggnad av skola samt ombyggnad av hus A och delvis hus B. Rivningsarbetet påbörjas i januari 2019.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kommersiella lokaler. Byggstart tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av handel, kontor mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av butik, kontor och vårdcentral. Markarbetet påbörjas i december 2018.
Nytt universitetsbibliotek i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad lokaler för universitetsbiblioteket på universitetet. Uppskattad kostnad och byggstart.
Om- och påbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av hotell, ombyggnad av fyra huskroppar och påbyggnad av ett höghus.
Nybyggnad av F-6 skola i Västra Frölunda, Göteborg
Avser nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 380 elever samt lokaler för kulturskola och en idrottshall. Det ingår även ett tillagningskök, förråd och återvinningshus.
Nybyggnad av affärshus på Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Om- och tillbyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av museum med bl a att bygga ett underjordiskt jätteakvarium, ett nytt kafé med möjlighet till uteservering, ny större entré, två hissar istället för en och två olika trappor en i den västra delen och en i den östra. Den nya utformningen av Gamla Varvsparken innebär ett nytt entrétorg med sittplatser, välkomnande planteringar och plats för publikt konstverk samt en parkdel med grönytor för mer informellt umgänge i form av gräsytor, sittgradänger och nya karaktärsskapande träd.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola med tillagningskök och idrottssal.
Nybyggnad av handel och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av handel och bostäder. Omfattning och byggstart oklar.
Nybyggnad av handel och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av handel och bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av affärshus, bilhall mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad lokal, bilhandel och byggvaruhandel mm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ett fyravåningshus med ca 3 500 kvm ovan mark med funktionella lokaler för kontor, handel eller vård. I källarvåningen, ca 1 500 kvm, kommer det finnas plats för garage, förråd och teknikutrymmen. Byggstart tidigast årsskiftet 2019/2020.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad kontorshus. Byggstart oviss.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser tillbyggnad av byggnad 5239 på Sahlgrenska sjukhuset med två strålbehandlingsrum för nya linjäracceleratorer med tillhörande manöverrum, väntrum, samtalsrum och teknikrum.
Nybyggnad och rivning av förskola i Göteborg, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser i Huvuddel 1 rivning av befintlig byggnad söder om matsal/kök och nybyggnad av förskola med 10 avdelningar (ca 1800 kvm LOA) inkluive markarbeten. Huvuddel 2 består av rivning av resterande del av kök/matsal samt iordningställande av norra delen av området och beräknas att påbörjas 2020-08-30.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med tillagningskök i två plan med åtta avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad förskola med 4 avdelningar.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser modernisering av kontor och ny fasad på kontorshus. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av F-3 skola i Angered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en 3-parallellig F-3 skola innehållande en idrottshall samt ett tillagningskök. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar och tillagningskök samt rivning av den befintliga förskolan när den nya är inflyttad.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av huvud kontor. Markarbetet påbörjas i februari 2019.
Nybyggnad och rivning av skola Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola för ca 400 elever och förslag på rivning av befintlig skolbyggnad B. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Hisings Backa, Göteborg
Projektet avser renovering av en sekelskiftesskola, utöver renovering ska befintliga byggnader tillgänglighetsanpassas. Backaskolan som ska anpassas från F-5 till F-6 skola genom en tillbyggnad av Hus E, ca 2250 kvm BTA. Renovering och tillgänglighetsanpassning av Hus A, B, C och D och omfattar ca 2400 kvm BTA. Uppskattad kostnad.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Avser viss ombyggnad av befintliga lokaler i hus D, E och F, samt en tillbyggnad från norra gaveln på hus F. Utbyggnaden omfattar ett arbetslag med fyra stycken klassrum, fyra stycken grupprum, kapprum, ett samtalsrum samt arbetsrum för lärare.
Rivning och nybyggnad av skola i Angered
Projektet avser rivning av hus C (modulbyggnad) och nybyggnad av en ny skolbyggnad innehållande 6 klassrum, bildsal, musiksal, personalrum mm.
Ny ventilation i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i sjukhus.
Ombyggnad av kontorslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontorslandskap (ca 3200 kvm) samt mindre omklädningsrum (ca 50 kvm).
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor på Majorna, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Byggstart oviss.
Renovering av förskolor i Göteborg
Avser in- och utvändig renovering av två förskolor inklusive ventilerade golv, el, kök och vvs.
Nybyggnad av likriktarstationer i Göteborg, paket 2
Avser nybyggnation av sex likriktarstationer för spårvägsdrift, samt demontering/rivning av två st befintliga likriktarstationer. Stationerna är belägna på Opaltorget, Stora Badhusgatan, Arbogagatan, Wieselgrensplatsen, Lundbybadet, Såggatan, Jaegerdorffsplatsen samt Gröna gatan.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, tillagningskök och förrådsbyggnad. Uppskattad kostnad.
Hyra lokaler i centralt läge i Göteborg
Projektet avser ca 10000 kvm lokaler för komvux som dom ska hyra. Nybyggnad eller ombyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 5 avdelningar, tillagningskök, ÅV-hus och förrådsbyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar och tillagningskök.
Nybyggnad av cykelparkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus för cyklar, vissa rivningsarbeten ingår samt sänkning av befintlig stödmur mm.
Ombyggnad av restaurang mm i Göteborg
Projektet avser ändring restaurang, kasino, utställning och kontor. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Installation av kylcentral i sjukhus i Göteborg
Avser leverans och montage av en ny kylanläggning med total effekt av 4 MW kompressorkyla med tillhörande kyltorn, rörsystem, kraftmatning, styrsystem och kringutrustning.
Tillbyggnad av lägenhetshotell i Göteborg
Bygglov tillbyggnad lägenhetshotell. Kontakta byggherre för mer information.
Ombyggnad av kontor och verkstad, sametablering verkstäder i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och samman byggnad av kontor och verkstad, indragning av fjärrvärme till kontorsbyggnaden och nybyggnad av förråd.
Yttre renovering av museum i Göteborg
Avser underhåll av museum. Omläggning av tak, renovering av en del av fasaden, samt ska samtliga fönster renoveras.
Renovering av förskola i Västra Frölunda
Avser invändig renovering som omfattar renovering av samtliga ytskikt, ny ventilationsanläggning, ny el-central, nytt passersystem, utvändiga målningsarbeten, nya fönster och dörrar, ny WC och pedagogiska kök. Nya trappor in- och utvändigt. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bensinstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad bensinstation och skyltar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändig renovering av skola i Göteborg
Projektet avser renovering av fasader, byte av fönster, målning av plåttak samt rengöring av fasader på skola.
Ombyggnad av stationshus i Göteborg
Avser ombyggnad av stationshuset som tillhör Lisebergbanan. Omfattar ny murad fasad mot öster, man ska göra en större uteservering, ny utrymningstrappa samt anpassningar i den befintliga restaurangen och i köområdet för attraktionen Lisebergbanan. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av skola i Göteborg
Avser renovering av fasader, tak och fönster vid skola.
Utvändig renovering av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser byte av fasad, från tegel- till stålfasad, på parkeringshus.
Renovering av fasad och fönster på skola i Göteborg
Projektet avser renovering av fasad och fönster på skola.
Stambyte och relining i sjukhus i Göteborg
Avser stambyte i byggnad 5205, 5255 samt 5283. Omfattar även byte av vissa våtenheter samt relining av utvalda delar.
Renovering av garage i Östra Gårdsten, Angered
Avser betongrenovering och målning av befintliga parkeringsgarage. Mellanbjälklag kommer att få nytt tätskikt, golv i källare kommer att få ny asfalt. Alla befintliga "burar" kommer att rivas.
Anpassning av sjukhus för ny MR-kamera i Göteborg
Avser anpassning för byte av MR-kamera vid Sahlgrenska sjukhuset.
Utvändig renovering av skola i Göteborg
Avser fasadrenovering, byte av glaspartier, ny solavskärmning samt ny fasadbelysning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Göteborg
Avser nybyggnad av parkeringshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad förskola (paviljong). Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kök och matsalar vid skola i Torslanda
Projektet avser ombyggnad av kök och matsalar i hus A & D.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad PCI på plan 6, 7 och 8 samt inbyggnad av terrass på plan 8. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändig renovering av skola i Göteborg
Projektet avser utvändig renovering av Guldhedsskolan Hus A-E. Uppskattad kostnad.
Uppgradering medicinsk tryckluftscentral i sjukhus i Göteborg
Projektet avser utbyte av två stycken tryckluftskompressorer och mindre ombyggnationer i tryckluftscentralen. Förutom kompressorer byts även en del av dess kringutrusning samt en del anpassningar för det nya systemet.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av förskola till socialkontor och tillbyggnad av entré. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad mikrobryggeri i Göteborg
Projektet avser ihopbyggnad av två fastigheter med lokaler för ett mikrobryggeri och serveringsverksamhet, ny källarvåning på tillbyggnaden med pålningsarbeten. Tillbyggnadsyta; 200 kvm och ombyggnadsyta 100 kvm, Byggstart tidigast sommar 2019.
Ny entré till vandrarhem i Göteborg
Projektet avser ny entré och installation av en hiss i vandrarhem. Byggstart oviss.
Utvändigt underhåll av affärshus i Göteborg
Projektet avser ny entré på Nordstaden mot Norra Hamngatan.
Underhåll av tillagningskök i Göteborg
Projektet avser ytskikts renovering av tillagningskök på skola.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 2 lokaler till en restaurang.
Renovering av förskola i Göteborg
Projektet avser bl a att invändiga ytskikt samt avdelningskök ska renoveras, målning av fasad ny ytterdörr samt ny takpapp.
Renovering av skola i Göteborg
Projektet avser renovering av fasad, tak- och fönsterbyte inklusive takavvattning och plåtarbeten på Hus A och B samt invändig invändig målning i Hus A.
Utvändig renovering av skola i Göteborg
Projektet avser utvändig renovering av Internationella skolan Hus E med bl a renovering av fasad, fönster, ytterdörrar, omläggning av tak inkl plåtar mm. Uppskattad kostnad.
Upprustning av Carolus XI Rex i Göteborg
Projektet avser utvändig restaurering av bastionens murar, invändig restaurering av bastionens rum samt upprustning av ovanpåliggande parkyta/bastionsutrymmens tak. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Göteborg
Projektet avser tilläggsisolering och ny fasad (sto-fix system) och puts samt fönsterbyte på affärs-/flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för att förbättra arbetsmiljön och skapa en säkrare hantering av kemikalier i bl a kemisalar och preparationsrum. Nya ventilationsaggregat placeras på vinden och förberedelser utföras för framtida utbyggnad av ventilation i övriga plan. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Renovering av fasad på aktivitetshus i Göteborg
Projektet avser renovering av fasad på aktivitetshus. Byggstart tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Byggnation av nya hörnhissar på sjukhus i Göteborg
Projektet avser att befintlig Centralklinik kommer att utökas med två nya godshissar från plan 98 till plan 8 och ska placeras i en utbyggnad som byggs ihop med befintlig. Uppskattad byggstart och kostnad.
Evakueringsbyggnad vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser evakueringsbyggnad 4215 vid Östra Sjukhuset. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser Klinisk kemis lokaler byggs om för laboratorieverksamhet mm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontorslokaler till ett bönerum med tillhörande expeditioner och samtalsrum. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av delar av avdelning 95 (verksamhet för intensivvård). Uppskattad byggstart och kostnad.
Grundförstärkande åtgärder i verksamhetslokaler, Göteborg
Projektet avser grundförstärkande åtgärder med borrning och pålning av stål.
Invändigt underhåll av skolor i Göteborg
Avser invändigt underhåll av skolor såsom omläggning av golv och målningsarbeten.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till en trygghetscentral som ska tillhandahålla säkerhetstjänster till VGR:s verksamheter som larmhantering, kameraövervakning och passagesystem. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till kontor i Västra Frölunda
Avser ombyggnad för arkiv på plan 1 samt ROT-renovering av plan 2 från förskola till socialkontor.
Utvändigt underhåll av rehabiliteringshem i Göteborg
Avser fasadändring, fönsterbyten, nytt cedumtak, solceller på vägg och tak samt tillbyggnad hisstopp, lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Installation av solcellsanläggning på sjukhus i Göteborg
Avser installation av solcellsanläggning vid Östra sjukhuset i Göteborg. Uppskattad kostnad.
Renovering i garage i Göteborg
Projektet avser stämpning i garage under gård.
Fasad och rumsrenovering av skola i Kortedala
Avser in och utvändig renovering av hus E. Förstärkning, isolering och tätning av bjälklag som idag är klädd med cementbaserad skiva. Invändig ytskiktsrenovering i del av byggnad inklusive el.
Ombyggnad vattenrening i bassäng i Göteborg
Projektet avser att befintliga öppna sandfilter ersätts med nya trycksandfilter. Delar av det befintliga filtret återanvänds som utjämningstank. Nya pumpar och ventiler ersätter befintliga kring filtren. Vattenreningen placeras i befintliga utrymmen vid bassängen.
Fönsterbyte i gymnasieskola i Borås Etapp 1
Avser fönsterbyte och ett dörrparti.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: