Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 271 st.

Västlänken station Korsvägen
Projektet avser en en bergtunnel till Station Korsvägen med avslut i Almedal. Anläggningsarbeten för underjordisk station med uppgångar och installationer samt omgivande tågtunnel. Ca 3,2 km. Ansluter i norr till entreprenad Haga och i syd till befintliga spår på Västkustbanan och Boråsbanan. Stationsdelen består fullt utbyggd av fyra spår och två plattformar. Stationsdelen är ca 48 m bred och har 250 m långa plattformar samt 3 uppgångar. Arkitekt är ett konsortium med Kanotzi, Tyréns, Sweco och Centerlöf & Holmberg AB.
Nybyggnad av station Haga samt tunnel vid Västlänken
Entreprenad Haga startar i norra delen av berget genom Otterhällan, tunneln går vidare med en betontunnel under Roenlundskanalen och övergår till berg ca en tredjedel i Haga station därefter fortsätter som bergtunnel mot entreprenad Korsvägen. Underjordisk station med uppgångar, installationer samt omgivande tågtunnel ca 1500 m lång samt service och räddningstunnel ca 900 m. 250 m lång plattform.
Nybyggnad av fyra grundskolor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av fyra grundskolor. Glöstorpsskolan 4-9 (ca 10000 kvm) och den nya skolan ska utformas för 720 elever. Blackevägen 7-9 (ca 9300 kvm) och ca 630 elever, träningssärskola med 20 platser, lokaler för kulturskola samt nybyggnad av en fullständig idrottsarena (ca 3500 kvm). Option på projekt C grundskola för ca 400-600 elever och projekt D grundskola för ca 400-600 elever. Första skolan planeras att byggstartas under hösten 2018.
Nybyggnad av fyra grundskolor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av fyra grundskolor. Skytteskolan F-9 (ca 12000 kvm) och den nya skolan ska utformas för 840 elever, särskola med 20 platser samt lokaler för kulturskola. Vättnedalsskolan F-6 (ca 6500 kvm) och ca 570 elever. Option på projekt C grundskola för ca 400-600 elever och projekt D grundskola för ca 400-600 elever. Första skolan planeras att byggstartas under hösten 2018.
Nybyggnad av kontor och handel i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och handel. Byggstart tidigast kvartal 2 2019.
Nybyggnad av kontorshus i Gårda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av kontor i Gårda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor med två torn, ett på 14 våningar och ett på 25 våningar sammanlänkade med en lägre byggnad.
Nybyggnad av vattenpark i Göteborg, Huvuddel Vattenpark
Projektet avser nybyggnad av vattenpark med bl a åtta upplevelsepooler, tio vattenrutschbanor, restaurang med kapacitet på 400 sittplatser.
Nybyggnad av parkeringsanläggning i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av parkeringsanläggning med ca 700 platser under mark i 2 plan med in och utfart på vardera sida.
Byggnation av Västlänkens mittuppgång i Göteborg
Projektet avser byggnation av Västlänkens mittuppgång i Göteborg, den nya Station Centralen. Projektet är komplext och en prestigefull del av Västlänkens genomförande i Göteborg som förväntas tillföra stora mervärden. Västtrafik ska äga stamfastigheten och Higab tilldelas genom en 3D-delning en övre del av fastigheten. Under mark urholkar även Västlänken stamfastigheten.
Nybyggnad av skola mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grundskola. Den nya skolan utformas som en F-9 skola för 650 elever inklusive lokaler för träningssärskola, kulturskola samt idrottshall. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av kontor och handel i Krokslätt, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av handel och kontor med parkeringsgarage i källarplan. Markarbetet påbörjades i oktober 2017.
Rivning, ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av 2 byggnader hus C och D, nybyggnad av skola samt ombyggnad av hus A och delvis hus B. Byggstart tidigast september 2018.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av 4-9 skola för ca 720 elever samt 15 elever i särskola (LOA 10300 kvm). Tillagningskök samt matsal kan komma att byggas i en senare entreprenad.
Nybyggnad av kontorshus i Krokslätt, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus. Byggstart tidigast kvartal 3 2018.
Nybyggnad av samhällsfastighet i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av samhällsfastighet. Byggstart tidigast sommar 2019.
Nybyggnad av handel, kontor mm i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av butik, kontor och vårdcentral.
Nybyggnad av centrumhus på Hisingen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av centrumhus, handel, service och p-däck. Mark- och pålningsarbeten påbörjas i september 2017. Framtidens Selma är ett samarbetsprojekt för att utveckla Selma Lagerlöfs Torg i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg. Projektet innefattar kvarteren runt om, och längs med Backadalen och Litteraturgatan i Hisings Backa.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 4-9 skola för ca 720 elever med tillagningskök och lokaler för särskolan, ÅV-hus, förråd, scen samt bullerplank mot Kvibergsvägen.
Om- och påbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av hotell, ombyggnad av fyra huskroppar och påbyggnad av ett höghus.
Nybyggnad av kulturhus i Bergsjön Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt kulturhus i Bergsjön, inom ett anvisat område i anslutning till Rymdtorgets östra entré. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av skola i Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grundskola F-6 skola i 4 plan med souterraäng för ca 380 elever som innehåller förutom undervisningslokaler bl a tillagningskök, matsal, bibliotek, slöjd, gymnastiksal, skyddsrum.
Nybyggnad av F-6 skola i Västra Frölunda, Göteborg
Avser nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 380 elever samt lokaler för kulturskola och en idrottshall. Det ingår även ett tillagningskök.
Nybyggnad av p-däck och butiker i Rud i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av p-däck med 560 platser och butikslokaler (ca 3000 kvm) i bottenplan. Förberedande markarbeten pågår.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor med 5-7 våningar med totalt ca 6400 kvm. Markarbetet pågår. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stadsdelshus på Hisingen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt stadsdelshus med rum för kultur. Mark- och pålningsarbetet påbörjas i september 2017. Framtidens Selma är ett samarbetsprojekt för att utveckla Selma Lagerlöfs Torg i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg. Projektet innefattar kvarteren runt om, och längs med Backadalen och Litteraturgatan i Hisings Backa.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola med tillagningskök och idrottssal. Byggstart oviss.
Nybyggnad av kontor och handel i Torsland
Projektet avser nybyggnad av lokaler för kontor och handel.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ett fyravåningshus med ca 3 500 kvm ovan mark med funktionella lokaler för kontor, handel eller vård. I källarvåningen, ca 1 500 kvm, kommer det finnas plats för garage, förråd och teknikutrymmen.
Nybyggnad av likriktarstationer i Göteborg, paket 2
Avser nybyggnation av sex likriktarstationer för spårvägsdrift, samt demontering/rivning av två st befintliga likriktarstationer. Stationerna är belägna på Opaltorget, Stora Badhusgatan, Arbogagatan, Wieselgrensplatsen, Lundbybadet, Såggatan, Jaegerdorffsplatsen samt Gröna gatan. Oviss byggstart. Uppskattad kostnad.
Utvändig ombyggnad av Frölunda kulturhus
Projektet avser tilläggs isolering, nytt grönt tak och solceller på taket och renovering av fasader med bl a byte av fönster.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad kontorshus.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-5 skola i två plan för ca 150 elever samt ombyggnad av hus B för att klara en ökad belastning på kök, matsal och gymnastik.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 45-50 rum. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Beslut taget i stadsdelsnämnden. Förslag finns på skollokaler för 200 elever.
Nybyggnad och rivning av förskola i Göteborg, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser i Huvuddel 1 rivning av befintlig byggnad söder om matsal/kök och nybyggnad av förskola med 10 avdelningar (ca 1800 kvm LOA) inkluive markarbeten. Huvuddel 2 består av rivning av resterande del av kök/matsal samt iordningställande av norra delen av området och beräknas att påbörjas 2020-08-30.
Uppförande av paviljong till Östra Sjukhuset i Göteborg
Avser uppförande av paviljong med 2 förlossningsrum för patienter med isoleringsbehov, BB-rum, mottagningsverksamhet samt administration. Ytan är ca 1000 m2 fördelade i två plan med förbindelsegång mot befintliga Kvinnokliniken. I entreprenaden ingår att projektera och uppföra paviljonger och förbindelsegång, inklusive mark och grundläggning, samt att upplåta dessa med hyresrätt till beställaren.
Nybyggnad av parkeringshus i Angered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med plats för ca 425 bilar i 4 plan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar på ca 1495 kvm.
Nybyggnad av förskola i Hisings Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar på ca 1495 kvm. När byggnaden är klar kommer den befintliga förskolan att rivas.
Ombyggnad av skola i Göteborg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av skola Huvuddel 1: Hus A ombyggnad av kontors- och bibliotekslokaler till skollokaler och innemiljöförbättrande åtgärder i texilsjlöjdsal, Hus C tillgänglighetsanpassning med utvändiga ramper. Huvuddel 2: renovering av fasad, fönster och dörrar på Hus A, B och C.
Nybyggnad av förskola på Utby, Göteborg
Projektet avser rivning av förskola och nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Rivningsarbetet påbörjas i september/oktober 2017.
Nybyggnad av fossilfri förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en fossilfri förskola med 8 avdelningar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser modernisering av kontor och ny fasad på kontorshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av bilhall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad bilhall, kontor, verkstad och lager.
Nybyggnad och rivning av skola Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola för ca 400 elever och förslag på rivning av befintlig skolbyggnad B. Uppskattad kostnad.
Ombyggnadl av hotell i Göteborg
Projektet avser inglasning av arkad samt ombyggnad av lobby på hotell. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser tillbyggnad av byggnad 5239 på Sahlgrenska sjukhuset med två strålbehandlingsrum för nya linjäracceleratorer med tillhörande manöverrum, väntrum, samtalsrum och teknikrum.
Ny ventilation i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i sjukhus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Avser renovering samt ombyggnad av parkeringsgarage. Parkeringsgaraget ska även delas in i tre stycken sektioner med sina egna infarter. I samband med detta görs utemiljön om på de delar av bostadsgårdarna som måste rivas. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad och anpassning av skola i Göteborg
Avser ombyggnad och anpassning från F-9 skola till F-6 skola och utökning med 150 elever. Ny lösning för ventilationen samt tillgänglighetsanpassning med nya hissar och lyftbord. Kallvinden kommer att byggas om till en ny våning som ska användas som lärarexpedition och grupp/konferensrum. Avser även komplettering av skolgård. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar. Byggstart tidigast januari 2019. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser att bygga på fastigheten med 3 våningar samt tillbyggad en ny galleria mot Sten Sturegatan. Total tillkommande yta beräknas till ca 2 000 m2. Den övriga delen av fastigheten totalrenoveras avseende bygg, vvs, el mm.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg etapp 1 och 2
Ombyggnad: Befintliga stadsdelsbiblioteket ska flyttas till befintliga aulan och fritidsgård (ca 400m²). Fyra nya klassrum med tillhörande grupprum och samtalsrum ska skapas där stadsdelsbiblioteket ligger idag (ca 520m²). Befintligt mottagningskök ska ersättas med ett nytt tillagningskök (ca 125m²). Tillbyggnad: Ett nytt skolbibliotek (ca 60 m²) ska byggas på en av innergårdarna i skolan. Etapp 1: Ombyggnad Aula och fritidsgård till Stadsdelsbibliotek. Etapp 2: Ombyggnad bef Stadsdelsbibliotek till skollokaler. Ombyggnad befintligt mottagningskök till ett nytt tillagningskök. Tillbyggnad av nytt skolbibliotek.
Utvändigt underhåll av kontor i Göteborg
Projektet avser byte av fönster och fasad på kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av ny hotelldel i 3 våningsplan med entrédel, reception, lounge, matsal för 100 personer, hiss och 7 stycken hotellrum.
Tillbyggnad av butik och folktandvård i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad butik för Willys och folktandvård.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad kontorshus (BOA 700 kvm).
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar längs Trollbärsvägen. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av entré, ny hiss mm i museet.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till folktandvårdsklinik, nybyggnad av återvinningshus samt nytt ytskikt på yttertak (ca 2000 kvm).
Om- och tillbyggnad av entré på Svenska Mässan i Göteborg, etapp 1
Projektet avser om- och tillbyggnad av entré 8 på Svenska Mässan.
Renovering av hotell i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av 44 hotellrum.
Ny Södra Entré till Liseberg i Göteborg
Projektet avser ny Södra Entré, för att öka flödet separeras biljettförsäljningen med spärrlinjen och gästfacilitet såsom butik, gästservice, toaletter mm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av storkök och slöjdsal vid skola i Angered
Avser renovering av storkök och träslöjdsal vid Vättleskolan.
Injustering av värmesystem i kontor, Göteborg
Avser injustering av värmesystem i kontor. Uppskattad kostnad.
Renovering av förskola i Göteborg
Avser invändig renovering och ombyggnad av förskola samt byte av fönster.
Renovering av gymnasieskola i Göteborg
Avser invändig renovering så som lokalanpassningar, utbyte av ventilation och belysning, ytskiktsrenovering samt större åtgärder av tak, fasad och fönster. Uppskattad kostnad.
Anpassning av lokaler för skola i Göteborg
Projektet avser anpassning av befintliga lokaler som ska bli evakueringslokaler för Glöstorpsskolan 7-9 och avser ytskiktsrenovering, komplettering av el och vvs, uppdatering av utrymningsstrategier och iordningställande av skolgård för nyttjande av ute idrott, Projektet avser även fasadrenovering av Hus E.
Ombyggnad teater i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av teater.
Nybyggnad av handelslokaler i Björlanda
Projektet avser nybyggnad av handelshus Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser ombyggnad av Medicin Teknik Sahlgrenskas befintliga verkstad och anpassning av isoptonintaget.
Grundförstärkande åtgärder i verksamhetslokaler, Göteborg
Projektet avser grundförstärkande åtgärder med borrning och pålning av stål. Uppskattad kostnad.
Anpassning av lokaler i Göteborg
Projektet avser anpassning av lokaler till kontor och utveckling.
Ombyggnad av gymnasieskola i Göteborg
Avser totalrenovering av alla ytskikt samt byte av belysning i storkök. Man kommer även att byta brunnar och göra el och VVS-installationer. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad till butik i resecentrum, Göteborg
Avser ombyggnad för en ny Västtrafik-butik på plan 1 Hus A i Gamlestaden Resecentrum.
Utvändig renovering av skola i Göteborg
Avser fasadrenovering, byte av glaspartier, ny solavskärmning samt ny fasadbelysning.
Renovering av förskola i Göteborg
Avser in- och utvändig renovering av förskola.
Utvändig renovering av skola i Göteborg
Avser utvändig renovering av Guldhedsskolan Hus A-E och Internationella skolan Hus E (gymnastikbyggnaden) samt invändig ytskiktsrenovering av Guldhedsskolans storkök och matsal i Hus C. Projektet kommer att utföras i två huvuddelar. Huvuddel 1 omfattar utvändig renovering av Guldhedsskolan Hus A-E samt Internationella skolans gymnastikbyggnad (Hus E). Huvuddel 2 omfattar invändig renovering av storkök och matsal i Guldhedsskolans Hus C. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad i förskola i Göteborg
Projektet avser bl a ombyggnad av lokaler, renovering av ytskikt, golv, väggar och delvis undertak, installation av ventilation, renovering/ny installation av storkök, diverse åtgärder av utemiljön. Uppskattad kostnad.
Enkelt avhjälpta hinder i Göteborg
Område 1: Västra Hisingen, Lundby, Angered och Östra Göteborg. Ca 400 fastighets-objekt. Område 2: Örgryte-Härlanda, Majorna-Linné, Centrum. Ca 300 fastighets-objekt. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av ventilation på skola i Göteborg, etapp 1
Entreprenaden innefattar installation av nytt komplett luftbehandlingssystem med FTX-ventilation, inkl. aggregat, kanalsystem, don, spjäll, ljuddämpare, huvar, & galler takgenomföringar mm. Genomgående nya undertak samt ny belysning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av ventilation på skola i Göteborg, etapp 2
Entreprenaden innefattar installation av nytt komplett luftbehandlingssystem med FTX-ventilation, inkl. aggregat, kanalsystem, don, spjäll, ljuddämpare, huvar, & galler takgenomföringar mm. Genomgående nya undertak samt ny belysning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vårdbostad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad boende med särskild service. Uppskattad kostnad.
Renovering av kyrka i Göteborg
Projektet avser renovering av kyrka efter brandskada. Uppskattad kostnad.
Renovering av gymnasieskola i Göteborg
Projektet avser renovering av fönster, sten fasad och tak på gymnasieskola.
Renovering tak, fasad och fönster Hovåsskolan i Göteborg
Projektet avser renovering av fasader, fönster och tak på Hovåsskolan. Skolan kommer att vara i drift under entreprenadtiden.
Nybyggnad av bensinstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad drivmedelsanläggning.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till omklädningsrum och tillbyggnad av förråd i skola.
Ombyggnad av annex i Göteborg
Projektet avser grundförstärkning av fd stallbyggnaden Annexet.
In- ochvändig upprustning av kapell Göteborg
Projektet avser invändig upprustning, renovering av fönster och tornfasad, renovering av järnstaket och omförgyllning av kors. Byggstart april/maj 2018.
Ny belysning i Scandinavium i Göteborg
Projektet avser ny arena belysning i Scandinavium. I projektet ingår också demontering och rivning av vissa befintliga installationer.
Tillbyggnad mikrobryggeri i Göteborg
Projektet avser ihopbyggnad av två fastigheter med lokaler för ett mikrobryggeri och serveringsverksamhet, ny källarvåning på tillbyggnaden med pålningsarbeten. Tillbyggnadsyta; 200 kvm och ombyggnadsyta 100 kvm, Byggstart tidigast slutet 2018.
Nybyggnad av förskola Torslanda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart oviss.
Till - och ombyggnad av befintlig butik.
Kommer att göra en tillbyggnad på den befintliga Ica butiken. Samt ny entre.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler för att rymma fryshotell för förvaring av medicinska prover, labboratorium, kontor samt personalutrymmen.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 2 lokaler till en restaurang.
In- och utvändig upprustning av kyrka Göteborg
Projektet avser renovering av fasad och fönster samt in- och utvändiga tillgänglighetsanpassningar i kyrka. Utvändiga arbeten påbörjas i maj 2018.
Fasadrenovering på skola och kontor i Kviberg, Göteborg, etapp 4
Projektet avser omfogning och omputsning av tegelfasad som är byggnadsminnesförklarat och är utpekat som en del i Göteborgs bevarandeprogram. Byggstart tidigast våren 2018.
Tillbyggnad av bensinstation i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av servicestation och ny automattvätt. Uppskattad kostnad.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: