Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 248 st.

Nybyggnad av station Haga samt tunnel vid Västlänken
Entreprenad Haga startar i norra delen av berget genom Otterhällan, tunneln går vidare med en betontunnel under Roenlundskanalen och övergår till berg ca en tredjedel i Haga station därefter fortsätter som bergtunnel mot entreprenad Korsvägen. Underjordisk station med uppgångar, installationer samt omgivande tågtunnel ca 1500 m lång samt service och räddningstunnel ca 900 m. 250 m lång plattform.
Nybyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus med 37 och 11 våningar med utrymme för restaurang, kafé, kultur och gym.
Nybyggnad av kontor och handel i Gårda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och handel. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Ny- och ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett servicehus innehållande bl a konferenslokaler, storkök, godsmottagning, bårhus, laboratorium och eventuellt patienthotell samt ombyggnad av tre hus med befintliga verksamhetslokaler. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av kontor i Gårda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor med två torn, ett på 14 våningar och ett på 25 våningar.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av universitetslokaler.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av skola mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grundskola. Den nya skolan utformas som en F-9 skola för 650 elever inklusive lokaler för träningssärskola, kulturskola samt idrottshall. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av utbildningslokaler på Lindholmen i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av utbildningslokaler.
Nybyggnad av kontor och handel i Krokslätt, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av handel och kontor med parkeringsgarage i källarplan. Markarbetet påbörjades i oktober 2017.
Rivning, ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av 2 byggnader hus C och D, nybyggnad av skola samt ombyggnad av hus A och delvis hus B. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av 4-9 skola för ca 720 elever samt 15 elever i särskola (LOA 10300 kvm). Tillagningskök samt matsal kan komma att byggas i en senare entreprenad.
Nybyggnad av handel, kontor mm i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av butik, kontor och vårdcentral. Byggstart augusti/september 2018.
Nybyggnad av centrumhus på Hisingen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av centrumhus, handel, service och p-däck. Mark- och pålningsarbeten påbörjas i september 2017. Framtidens Selma är ett samarbetsprojekt för att utveckla Selma Lagerlöfs Torg i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg. Projektet innefattar kvarteren runt om, och längs med Backadalen och Litteraturgatan i Hisings Backa.
Nybyggnad av ishallar i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två ishallar i området.
Om- och påbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av hotell, ombyggnad av fyra huskroppar och påbyggnad av ett höghus.
Nybyggnad av skola i Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grundskola F-6 skola i 4 plan med souterraäng för ca 380 elever som innehåller förutom undervisningslokaler bl a tillagningskök, matsal, bibliotek, slöjd, gymnastiksal, skyddsrum.
Nybyggnad av F-6 skola i Västra Frölunda, Göteborg
Avser nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 380 elever samt lokaler för kulturskola och en idrottshall. Det ingår även ett tillagningskök.
Nybyggnad av p-däck och butiker i Rud i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av p-däck med 560 platser och butikslokaler (ca 3000 kvm) i bottenplan. Förberedande markarbeten pågår.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor med 5-7 våningar med totalt ca 6400 kvm. Markarbetet pågår. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av handel och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av handel och bostäder. Omfattning oklar. Byggstart tidigast kvartal 1 2018.
Nybyggnad av stadsdelshus på Hisingen, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt stadsdelshus med rum för kultur. Mark- och pålningsarbetet påbörjas i september 2017. Framtidens Selma är ett samarbetsprojekt för att utveckla Selma Lagerlöfs Torg i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg. Projektet innefattar kvarteren runt om, och längs med Backadalen och Litteraturgatan i Hisings Backa.
Rivning och nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av skola och idrottssal samt nybyggnad av skola med integrerad gymnastiksal (ca 4700 kvm LOA).
Rivning samt nybyggnad av F-6 skola i Västra Frölunda
Den befintliga Björkåsskolan samt vaktmästarbyggnad ska rivas och ny skola ska uppföras på fastigheten. Den nya skolan ska rymma 380 elever i årskurserna F-6. Skolan ska rymma ett tillagningskök för ca 400 portioner. Rivningsstart är beräknad till juni 2017.
Ombyggnad av teater med scen i Göteborg
Förstudien syftar till att undersöka och beskriva en ombyggnation av den "Gamla repsalen" till en ny teaterscen för att kunna möjliggöra mindre uppsättningar av olika slag. För att fortsätta hävda sig i konkurrensen och kunna öka besöksantalet behöver Stadsteatern utöka och uppgradera sin service och tillgänglighet för att motsvara behov och förväntningar från besökare. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av likriktarstationer i Göteborg, paket 2
Avser nybyggnation av sex likriktarstationer för spårvägsdrift, samt demontering/rivning av två st befintliga likriktarstationer. Stationerna är belägna på Opaltorget, Stora Badhusgatan, Arbogagatan, Wieselgrensplatsen, Lundbybadet, Såggatan, Jaegerdorffsplatsen samt Gröna gatan. Oviss byggstart. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ett fyravåningshus med ca 3 500 kvm ovan mark med funktionella lokaler för kontor, handel eller vård. I källarvåningen, ca 1 500 kvm, kommer det finnas plats för garage, förråd och teknikutrymmen.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet omfattar ombyggnad av 3800 kvadratmeter kontor samt nya fasader. Lokalerna kommer förutom showroom även innefatta kontor, konferens och plats för utveckling och försäljning.
Nybyggnad av skola i Biskopsgården, Göteborg
Planer finns för förskola på ca sex avdelningar i två till tre våningar. Byggstart tidigast början 2018.
Nybyggnad och rivning av förskola i Göteborg, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser i Huvuddel 1 rivning av befintlig byggnad söder om matsal/kök och nybyggnad av förskola med 10 avdelningar (ca 1800 kvm LOA) inkluive markarbeten. Huvuddel 2 består av rivning av resterande del av kök/matsal samt iordningställande av norra delen av området och beräknas att påbörjas 2020-08-30.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-5 skola i två plan för ca 150 elever samt ombyggnad av hus B för att klara en ökad belastning på kök, matsal och gymnastik.
Ombyggnad/renovering av badanläggning i Angered
Hammarkullebadet med intilliggande gym står inför en totalrenovering.
Uppförande av paviljong till Östra Sjukhuset i Göteborg
Avser uppförande av paviljong med 2 förlossningsrum för patienter med isoleringsbehov, BB-rum, mottagningsverksamhet samt administration. Ytan är ca 1000 m2 fördelade i två plan med förbindelsegång mot befintliga Kvinnokliniken. I entreprenaden ingår att projektera och uppföra paviljonger och förbindelsegång, inklusive mark och grundläggning, samt att upplåta dessa med hyresrätt till beställaren.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar på ca 1495 kvm.
Nybyggnad av förskola i Hisings Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar på ca 1495 kvm. När byggnaden är klar kommer den befintliga förskolan att rivas.
Ombyggnad i Frölunda kulturhus
Projektet avser invändig renovering av ventilation, el och data i skolbloket, storkök, gångstråk och brandsäkerhet i kulturhus.
Nybyggnad av förskola på Utby, Göteborg
Projektet avser rivning av förskola och nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Rivningsarbetet påbörjas i september/oktober 2017.
Ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av ca 4 000 m² lokalyta för stadsdelsförvaltningen i Kortedala. Det ingår även en större tillgänglighetsanpassning av ytan mellan fastighetens entré Tideräkningsgatan. och byte av räcken runt "torget" samt anläggande av ny markbeläggning och ny belysning.
Renovering av p-hus och tillbyggnad av bostäder i Bergsjön
Projektet avser renovering av parkeringshus och tillbyggnad av två hus med 13 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Ombyggnadl av hotell i Göteborg
Projektet avser inglasning av arkad samt ombyggnad av lobby på hotell. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av F-3 skola i Angered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en 3-parallellig F-3 skola innehållande en idrottshall samt ett tillagningskök. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser tillbyggnad av byggnad 5239 på Sahlgrenska sjukhuset med två strålbehandlingsrum för nya linjäracceleratorer med tillhörande manöverrum, väntrum, samtalsrum och teknikrum.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar.
Nybyggnad av förskola Kålltorp Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Ombyggnad av entré på Svenska Mässan i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av entré 8 på Svenska Mässan.
Nybyggnad av resecentrum i Angered
Projektet avser nybyggnad av resecentrum i två plan, bottenplan innehåller vänthall, konceptbutik, kafé mm och på plan två personalytor och teknikutrymmen, även miljöbyggnad och skärmtak ska byggas.
Ombyggnad och anpassning av skola i Göteborg
Avser ombyggnad och anpassning från F-9 skola till F-6 skola och utökning med 150 elever. Ny lösning för ventilationen samt tillgänglighetsanpassning med nya hissar och lyftbord. Kallvinden kommer att byggas om till en ny våning som ska användas som lärarexpedition och grupp/konferensrum. Avser även komplettering av skolgård. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Göteborg
Projektet avser byte av fönster och fasad på kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad kontorshus (BOA 700 kvm).
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av ny hotelldel i 3 våningsplan med entrédel, reception, lounge, matsal för 100 personer, hiss och 7 stycken hotellrum.
Tillbyggnad av butik och folktandvård i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad butik för Willys och folktandvård.
Ombyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av entré, ny hiss mm i museet.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till folktandvårdsklinik, nybyggnad av återvinningshus samt nytt ytskikt på yttertak (ca 2000 kvm).
Ombyggnad av kontorshus
Avser relining.
Moduler för tillfälliga lokaler för förskola i Göteborg
Avser inhyrning av tillfälliga lokaler för evakuering av förskola med fyra avdelningar med administrativa lokaler samt kök. Uppskattad kostnad.
Injustering av värmesystem i kontor, Göteborg
Avser injustering av värmesystem i kontor.
Anpassning av lokaler för skola i Göteborg
Projektet avser anpassning av befintliga lokaler som ska bli evakueringslokaler för Glöstorpsskolan 7-9 och avser ytskiktsrenovering, komplettering av el och vvs, uppdatering av utrymningsstrategier och iordningställande av skolgård för nyttjande av ute idrott, Projektet avser även fasadrenovering av Hus E.
Ombyggnad av sängbutik i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av sängbutik samt tillbyggnad av entré med rulltrappa.
Ombyggnad teater i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av teater.
Renovering av gymnasieskola i Göteborg
Projektet avser renovering av fönster, sten fasad och tak på gymnasieskola.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser ombyggnad av Medicin Teknik Sahlgrenskas befintliga verkstad och anpassning av isoptonintaget.
Ombyggnad av gymnasieskola i Göteborg
Avser totalrenovering av alla ytskikt samt byte av belysning i storkök. Man kommer även att byta brunnar och göra el och VVS-installationer. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändig renovering av skola i Göteborg
Avser utvändig renovering av Guldhedsskolan Hus A-E och Internationella skolan Hus E (gymnastikbyggnaden) samt invändig ytskiktsrenovering av Guldhedsskolans storkök och matsal i Hus C. Projektet kommer att utföras i två huvuddelar. Huvuddel 1 omfattar utvändig renovering av Guldhedsskolan Hus A-E samt Internationella skolans gymnastikbyggnad (Hus E). Huvuddel 2 omfattar invändig renovering av storkök och matsal i Guldhedsskolans Hus C. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad till butik i resecentrum, Göteborg
Avser ombyggnad för en ny Västtrafik-butik på plan 1 Hus A i Gamlestaden Resecentrum.
Ombyggnad av hissar - Karlaplatsen, Göteborg
Avser ombyggnad av 9 hissar i byggnader. Avser Bernhards Gränd 2, 3, 7, 11, Bymolnsgatan 1, 5, 7 och Norra Fjädermolnsgatan 16, 22.
Utvändig renovering av skola i Göteborg
Avser fasadrenovering, byte av glaspartier, ny solavskärmning samt ny fasadbelysning.
Enkelt avhjälpta hinder i Göteborg
Område 1: Västra Hisingen, Lundby, Angered och Östra Göteborg. Ca 400 fastighets-objekt. Område 2: Örgryte-Härlanda, Majorna-Linné, Centrum. Ca 300 fastighets-objekt. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i förskola i Göteborg
Projektet avser bl a ombyggnad av lokaler, renovering av ytskikt, golv, väggar och delvis undertak, installation av ventilation, renovering/ny installation av storkök, diverse åtgärder av utemiljön. Uppskattad kostnad.
Förskole paviljonger i Göteborg
Projektet avser montering av paviljonger inför rivning av skola och nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av ventilation på skola i Göteborg, etapp 1
Entreprenaden innefattar installation av nytt komplett luftbehandlingssystem med FTX-ventilation, inkl. aggregat, kanalsystem, don, spjäll, ljuddämpare, huvar, & galler takgenomföringar mm. Genomgående nya undertak samt ny belysning. Uppskattad kostnad.
Renovering tak, fasad och fönster Hovåsskolan i Göteborg
Projektet avser renovering av fasader, fönster och tak på Hovåsskolan. Skolan kommer att vara i drift under entreprenadtiden.
Ombyggnad av annex i Göteborg
Projektet avser grundförstärkning av fd stallbyggnaden Annexet.
In- ochvändig upprustning av kapell Göteborg
Projektet avser invändig upprustning, renovering av fönster och tornfasad, renovering av järnstaket och omförgyllning av kors. Byggstart april/maj 2018.
Ny belysning i Scandinavium i Göteborg
Projektet avser ny arena belysning i Scandinavium. I projektet ingår också demontering och rivning av vissa befintliga installationer.
Tillbyggnad mikrobryggeri i Göteborg
Projektet avser ihopbyggnad av två fastigheter med lokaler för ett mikrobryggeri och serveringsverksamhet, ny källarvåning på tillbyggnaden med pålningsarbeten. Tillbyggnadsyta; 200 kvm och ombyggnadsyta 100 kvm, Byggstart tidigast sommar 2018.
Fasadrenovering skola i Göteborg
Projektet avser byte av fönster och fasadrenovering på skola.
Till - och ombyggnad av befintlig butik.
Kommer att göra en tillbyggnad på den befintliga Ica butiken. Samt ny entre.
In- och utvändig upprustning av kyrka Göteborg
Projektet avser renovering av fasad och fönster samt in- och utvändiga tillgänglighetsanpassningar i kyrka. Utvändiga arbeten påbörjas i maj 2018.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 2 lokaler till en restaurang.
Fasadrenovering på skola och kontor i Kviberg, Göteborg, etapp 4
Projektet avser omfogning och omputsning av tegelfasad som är byggnadsminnesförklarat och är utpekat som en del i Göteborgs bevarandeprogram. Byggstart tidigast våren 2018.
Utvändigt underhåll av affärshus i Göteborg
Projektet avser tilläggsisolering och ny fasad (sto-fix system) på affärs-/flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Upprustning av fasad på p-däck Göteborg
Projektet av renovering av fasad på p-däck i 2 plan samt kontorslokal ovanpå med plåtfasad och Dansk havssten.
Ramavtal avseende arkitekttjänster för Liseberg AB
Avser ramavtal avseende tekniska konsulter - arkitekttjänster för Liseberg AB. Uppdragen omfattar förstudie, program, projektering, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Bygglov för ombyggnad, lokalanpassning samt ändring av fasad.
Renovering av tornfasader på kyrka Göteborg
Projektet avser renovering av tornfasad på kyrka.
Nybyggnad av omklädningsrum i Hisings Kärra, Göteborg
Avser nybyggnation av omklädningsbyggnad vid Klarebergsvallen samt tillhörande markarbeten. Byggnaden har en yta om BOA 283 m2, LOA 258 m2. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av ventilationen i sporthall i Västra Frölunda
Avser byte av luftbehandlingsaggregat samt ombyggnad av ventilationssystem i handbollshall.
Invändig ombyggnad i konserthus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser invändig ombyggnad med bl a akustiktak vid vestibulen och foajen samt WC-paketet utanför Stenhammarsalen.
Upprustning av sporthall i Gamlestaden, Göteborg
Projektet avser invändig upprustning samt upprustning av plåttak. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Lokalanpassning av kontor i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning av kontor.
Drift och underhåll av el i trafikcentraler i Göteborg och Malmö
Avser trafikcentraler i Göteborg och Malmö. Option på förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av kontorsmoduler i Göteborg
Behovet av moduler är 5-10 år. Avser 4 moduler i 2 plan innehållande möteslokaler och toaletter. Våning 1 ska vara tillgänglighetsanpassad.
Rivning av sjukhusbyggnad i Göteborg
Avser rivning av byggnad 5024 på Sahlgrenska sjukhuset.
Nybyggnad av solceller på kontor i Göteborg
Avser nybyggnad av solceller på CA-huset.
Nybyggnad av solceller på universitet i Göteborg
Avser nybyggnad av solceller på Kemigården.
Nybyggnad av solceller på restaurang i Göteborg
Avser nybyggnad av solceller på Kårrestaurangen.
Konvertering till bergvärme i förskola i Göteborg
Avser konvertering av uppvärmningssystemet från elpanna till bergvärmepump.
Konvertering till bergvärme i förskola och skola i Göteborg
Avser konvertering av uppvärmningssystemet från elpanna till bergvärmepump.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: