Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 253 st.

Ny- och ombyggnad på Medicinareberget i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av en ny forsknings- och undervisningsbyggnad. Nybyggnationen ska bestå av två huskroppar i sju våningsplan samt en mellan liggande del som bl a rymmer atrium och mötesrum. Byggnaden kommer främst att innehålla avancerade labbmiljöer men även undervisningslokaler och kontor. Lokalerna får dessutom en flexibel utformning så att de ska kunna ändras utefter universitets framtida behov. Ombyggnad av den befintliga Medicinarelängan. Grundarbetet påbörjas i juni 2020.
Nybyggnad av skola, äldreboende mm i Göteborg
Fastigheten omfattar nybyggnation av skola F-6 för cirka 400 barn, en idrottssal, och ett äldreboende med cirka 100 platser samt tillagningskök och parkeringsgarage. Byggnadens BTA uppgår till cirka 15 000kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Gamlestaden, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler och handel med garage i bottenplan.
Nybyggnad av parkeringshus mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus i 8 våningar. Byggnaden inrymmer ca 500 p-platser på plan 1-6, plan 7 innehåller en fullskalig idrottshall samt ytor för kontors- eller annan verksamhet och plan 8 inrymmer restaurangverksamhet och kommersiell odling (MatTaket).
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig skola, nybyggnad av F-9 skola (ca 12000 kvm) och den nya skolan ska utformas för 840 elever, särskola med 20 platser samt lokaler för kulturskola.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola F-9 samt tillagningskök, skolan är sammanlänkad med en fullstor idrottshall.
Nybyggnad evakueringsbyggnad vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av evakueringsbyggnad 4215 vid Östra Sjukhuset, ca 7000 kvm innehållande primärt mottagningar och 2 stycken källarplan med teknik.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kommersiella lokaler. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av sport- och ishall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av sporthall innehållande motsvarande två fullmåttshallar med omställningsmöjlighet till en hall för evenemang med skjutbara läktare och en ny ishall.
Ny- och påbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor med 15 våningar samt två våningars påbyggnad på befintlig byggnad.
Nybyggnad av en F-6 skola i Torslanda
Projektet avser en ny skolbyggnad i tre våningsplan med idrottshall i markplan samt källare med teknikutrymmen för 580 elever samt grundsärskola för totalt 27 elever. Option 1: rivning av hus H och Option 2: rivning av hus G.
Nybyggnad av temporärt parkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av temporärt parkeringshus med ca 720 platser i plan med ytterligare ca 10 parkeringsplatser på utsidan.
Nybyggnad av kulturhus i Bergsjön Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt kulturhus i Bergsjön, inom ett anvisat område i anslutning till Rymdtorgets östra entré.
Nybyggnad av kyrka i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en huvud-kyrksal med 1000-1200 sittplatser som med flexibilitet ska möta både församlingens allmänna gudstjänstbehov så väl som en ökad maxkapacitet för musikaler, konserter och andra större sammanhang. Kompletterande kyrksalar, Ett öppet flexibelt och välkomnande kyrktorg ( det vill säga entrérum). Ett café med förutsättningar för lunchservering under vardagarna mm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad och rivning av skola Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola (hus G) för ca 400 elever och rivning av befintlig skolbyggnad B (inkl idrottshall. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola med tillagningskök och idrottssal.
Nybyggnad av handel och kontor i Hovås, Göteborg
Avser nybyggnad av kontorshus på 4200 kvm. Huset kommer helt i trä.
Ombyggnad av teater med scen i Göteborg
Projektet avser ombyggnation av den "Gamla repsalen" till en ny teaterscen för att kunna möjliggöra mindre uppsättningar av olika slag. För att fortsätta hävda sig i konkurrensen och kunna öka besöksantalet behöver Stadsteatern utöka och uppgradera sin service och tillgänglighet för att motsvara behov och förväntningar från besökare. Stenkonservator: Studio Västsvensk Konservering, Gamlestadsvägen 2-4 B2, 415 11 Göteborg, tel 010-4414340, Sara Roberts.
Nybyggnad av kontor, miljöhall, kallförråd mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor, miljöhall & övernattningsrum ca 7000 kvm. Byggstart tidigast hösten 2020.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ett fyravåningshus med ca 3 500 kvm ovan mark med funktionella lokaler för kontor, handel eller vård. I källarvåningen, ca 1 500 kvm, kommer det finnas plats för garage, förråd och teknikutrymmen.
Nybyggnad av parkeringshus i Göteborg
Avser nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av designcentrum i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av designcentrum.
Nybyggnad av fossilfri förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en fossilfri förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad till gymnasieskola på Norra Älvstranden, Hisingen
Projektet avser ombyggnad till gymnasieskola.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Fyrklövern
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 7 avdelningar.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Äpplet
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola Göteborg, program Fyrklövern
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart oviss.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar och tillagningskök samt rivning av den befintliga förskolan när den nya är inflyttad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar med plats för 72 barn och ett tillagningskök. Grunden blir platta på mark.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser viss ombyggnad av befintliga lokaler i hus D, E och F, samt en tillbyggnad från norra gaveln på hus F. Utbyggnaden omfattar ett arbetslag med fyra stycken klassrum, fyra stycken grupprum, kapprum, ett samtalsrum samt arbetsrum för lärare.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 5 avdelningar, tillagningskök, ÅV-hus och förrådsbyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, tillagningskök och förrådsbyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om-, till- och påbyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser att bygga på fastigheten med 3 våningar samt tillbyggad en ny galleria mot Sten Sturegatan. Total tillkommande yta beräknas till ca 2 000 m2. Den övriga delen av fastigheten totalrenoveras avseende bygg, vvs, el mm.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och tillagningskök som ska förläggas ovanpå befintligt skyddsrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av parkeringsdäck med 60 platser, miljörum och cykelförråd.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder. Byggstart oviss.
Ombyggnad av församlingshus i Göteborg
Avser ombyggnad och ändrad användning av lokaler, frälsningsarmén det blir 4 huskroppar som blir berörda. Bygglov för rivning och nybyggnad av plank Haga 30:10.
Förbättring av inne klimat i skola i Göteborg
Projektet avser förbättring av inneklimat i gymnasieskola och omfattar ombyggnad av ventilationssystem, byte av belysningsarmaturer samt byte av undertak i byggnad Anglia på Lindholmen. I entreprenaden ingår även balansering, injustering och kontroll av värme- och ventilationssystem för att säkerställa projektets huvudsyfte - ett gott inomhusklimat.
Ombyggnad av hamburgerbar i Göteborg
Projektet avser invändig ombyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av skola innehållande 2 klassrum, hemkunskapssal, toaletter och teknikrum.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Avser nybyggnad av kontor, verkstad och lagerbyggnad, 9 stycken moduler. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser anpassning av 4 operationssalar på plan 4 med tillhörande utrymmen samt byte ventilationsaggregat i fläktrum plan 5 samt arbeten på plan 3 som berörs av arbetena på plan 4 samt pumpbyte på plan 99.
Om- och tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor och utställningshall.
Ombyggnad av Slottsskogsvallen i Göteborg
Projektet avser en utvändig renovering av Slottsskogsvallens huvudbyggnad och anslutande läktare och omfattar i huvudsak ny träfasad, putsning av sockel, nytt tak på läktare inkl förstärkning av befintlig stålkonstruktion, nytt skärmtak till entrén, byte av vissa dörrar och fönster samt rivning inkl sanering av miljöfarligt avfall bl a asbest, PCB-fogar och blyhaltig färg.
Ombyggnad av arenaventilation mm i Göteborg, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser ombyggnad av system för arenaventilation med tillhörande byggåtgärder. Huvuddel 1: Avser ombyggnad av ventilationssystem TF1 samt allmänventilation i snickeri och verkstad och därmed sammanhängande arbeten. Huvuddel 2: Avser installation av avfuktare för ventilationssystem TF6 samt därmed sammanhängande arbeten.
Renovering förskola i Göteborg
Projektet avser renovering av ytor och nya ytskikt, byte av fönster, anpassning av kök och tillgänglighetsanpassning samt diverse utvändiga arbeten så som målning av fasad på förskola samt omfattande markarbeten. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av affärshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av butik och frysrum, nybyggnad av väderskydd och ändring av parkering.
Tillfälliga moduler vid skola i Göteborg
Projektet avser inhyrning av tillfälliga moduler till skola. Modulerna ska innehålla 14 klassrum F-6 i 2 plan med mottagningskök och matsal. I entreprenaden ingår även erforderliga markarbeten för grundläggning, anslutning av teknisk försörjning och inhägnad. Uppskattad kostnad. Hyrestid är 24 månader.
Akutåtgärder bygg, sanering mm på förskola i Göteborg
Projektet avser akuta åtgärder på förskola med bl a byte av tak, ytterdörrar och fönster, stammar ska bytas då man har haft stora problem med avloppsrör. Fuktskador i källarvägg och andra ställen behöver åtgärdas och även vissa lekredskap byts ut och kompletteras. Dagvatten och spillvatten ledningar separeras.
Utvändigt underhåll av hotell i Göteborg
Avser fasadändring på hotell/restaurang hela fasaden ska bytas.
Ombyggnad till folktandvård i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av dagliga verksamhetslokaler på plan 3 till folktandvård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare informaiton.
Renovering golv och utbyte av ljusarmaturer i skola i Göteborg
Projektet avser renovering av ytskikt samt byte av belysning i salar i skola. 40% av arbetet utförs under 2020 och 60% under 2021 när gymnasiet har lovdagar.
Fasadrenovering på terminal/kontor mm i Göteborg
Projektet avser ny fasad på en gavel på terminal/kontor.
Ny entré till vandrarhem i Göteborg
Projektet avser ny entré och installation av en hiss i vandrarhem. Byggstart oviss.
Utvändigt underhåll av kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring på kontor och montering av ventilationsaggregat.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av interventionslabb i sjukhus med omklädningsrum, teknikrum, tvätthall och manöverrum.
Ombyggnad av Silvias barnsjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av akutrum, traumarum, konferensrum, arbetsrum, ambulanshall och en toalett i barnsjukhuset samt fasadändring.
Åtgärder ställverk i Valhallabadet i Göteborg
Projektet avser att Valhallabadets befintliga transformatorer och lågspänningsställverk som är placerade i källaren ska bytas ut mot nya transformatorer och lågspänningsställverk.
Ombyggnad av förskola i Krokslätt
Avser invändig ombyggnad av förskola på Glasmästaregatan 6E. Förskolan är belägen i ett flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad till gynekologimottagning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till gynekologimottagning (1572 kvm). Arbeten kommer även att utföras i angränsande tekniska och allmänna fastighetsutrymmen (ca 235 kvm). Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kök och matsalar vid skola i Torslanda, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av kök och matsalar i hus A. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad till gym i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal för Fitness 24-seven med därtill hörande bygg-, vvs-, el- och styr-arbeten. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av skola i Göteborg, etapp 1
Projektet avser renovering av tegelfasad och fönsterrenovering på gymnasieskola (fasad mot väster + söder).
Avtal avseende Serviceavtal för underhåll, provning och beredskap för ställverksanläggningar i Stor Göteborg och Alingsås Lasarett.
Projektet avser ravtal serviceavtal för underhåll, provning och beredskap för ställverksanläggningar. Avtalet kan förlängas med 3+3 år. Uppskattad kostnad.
Renovering av Lundbybadet i Göteborg
Projektet avser renovering av betongkonstruktioner, utbyte av luftbehandlingsaggregat, nya in- och utloppsledningar i två bassänger, utbyte av el-centraler och nytt tätskikt i bassäng. Uppskattad kostnad.
Renovering av skola i Göteborg, etapp 1
Projektet avser renovering av grundskola (årskurs 4-9) omfattar bl a nya ytskikt, nytt el- och telesystem samt ny ventilation. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad för godsterminal i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av godsterminal för frakttrafik i Göteborgs södra skärgård och ska kompletteras med en ny personalbyggnad, befintlig prefabricerad byggnad ska flyttas. Uppskattad kostnad.
Aggregatbyte i sjukhus i Göteborg
Projektet avser utbyte av ventilationsaggregat LB3 och LB4 placerade i fläktrum på plan 6 i sjukhus.
Utvändigt underhåll av kontor i Göteborg
Avser fasadändring på kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kyrka i Göteborg
Avser tillbyggnad av kyrkobyggnad.
Nybyggnad av butik i Göteborg
Avser nybyggnad av butikslokal och rivning av befintlig byggnad. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av skola i Göteborg
Projektet avser fasadrenovering av byggnad Santos nordvästfasad och byggnad Atlets nordväst- och sydvästfasad i form av beklädning av fasadytan med skivmaterial samt byte av fönster på byggnad Atles sydvästfasad.
Ombyggnad av terminal/kontor mm i Göteborg
Projektet avser ny utrymningstrappa på terminal/kontor, nytt miljöhus och parkeringar.
Ombyggnad till kontor i Västra Frölunda
Avser ombyggnad av plan 6 med fler kontorsrum och ändringar i kontorsrum. Uppskattad kostnad.
Konvertering till bergvärme i förskola och skola i Göteborg, Huvuddel 1
Avser konvertering av uppvärmningssystemet från elpanna till bergvärmepump. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ny entré TNE avdelnig 364 på Östra sjukhuset i Göteborg
Projektet avser en ny entré för patientintag till avdelning 364/TNE i psykiatriska kliniken. Uppskattad byggstart och kostnad.
Målning och varvsöversyn på fullriggaren Barken Vkiing/Hotell i Göteborg
Projektet avser målning skorv och rigg samt varvsöversyn på fullriggaren Barken Viking. Uppskattad kostnad.
Ny elkraftstyr i parkeringshus vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser ny elkraftstyr i parkeringshus vid sjukhus.
Utvändigt underhåll av skola i Göteborg
Projektet avser fasadändring på skola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av ventilation i gymnastiksal i Göteborg
Projektet avser installation av nytt ventilationsaggregat i gymnastiksal. Uppskattad kostnad.
Utvändiga åtgärder på skola i Göteborg
Projektet avser i huvudsak fasadmålning, fönsterbyte, fasadåtgärder, VVS och byte av entrépartier på skola.
Installationer i motionsanläggning i Göteborg
Projektet avser i huvudsak utbyte av ventilationsaggregat och anpassningar av kanaler och system samt utbyte av värmesystem inklusive bergvärmepump och anpassningar av system. Uppskattad kostnad.
Indragning kyla i läkemedelsrum på sjukhus i Göteborg
Projektet avser indragning av fläktluftkylare för kontrollerad temperatur i 11 läkemedelsrum på sjukhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Lokalanpassning i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning till kontor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Byte av fastighetsautomation i kontor, ateljé mm i Göteborg
Projektet avser modernisering av den befintliga styranläggningen i ateljé, kontor, hantverk och industri. Uppskattad byggstart och kostnad.
Modernisering av hissar i Göteborg Universitet, etapp 1
Projektet avser modernisering av linhissar i universitetet (hiss 107 och 111). Hissarna ska moderniseras med syfte att öka kapaciteten, högre tillgänglighet för personer med olika funktionshinder, säkerställa tillgången på reservdelar och minskad energiförbrukning. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av kontorshus i Göteborg
Projektet avser byte av fönster på kontorshus.
Byte av ställverk i sjukhus i Göteborg
Projektet avser att byta ut transformatorer och lågspänningsställverk med tillhörande utrustning i station TS5032V samt utföra cellindelning av ställverk och transformatorer i sjukhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av aggregat mm i arena i Göteborg
Projektet avser att byta ut ventilationsaggregat LA32, LA30, LA10, LA11 och LA19 med tillhörande shunt, apparatskåp mm samt helrenovering av fläktrummet med bl a nya ytskikt på vägg, tak och golv. Uppskattad kostnad.
Byte av hissar i sjukhus i Göteborg
Projektet avser utbyte av befintliga hissar i huvudtrapphus i Centralkliniken och består av fem personhissar och tre sänghissar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Yttre underhåll parkeringsdäck i Göteborg
Projektet avser yttre underhåll av parkeringsdäck med bl a tvättning av fasad, höjning av över däcks inramning för att minska fallrisk, byte av mellanliggande fasadmaterial och ny utrymning. Uppskattad kostnad.
Rivning av kontor mm i Göteborg
Projektet avser rivning av industri-, lager- och kontorsbyggnader. Rivningsstart tidigast hösten 2020. Uppskattad kostnad.
Renovering av ishall i Göteborg
Projektet avser renovering av omklädningsrum inklusive duschutrymmen och WC, ombyggnad RWC, nya utrymningstrappor, nytt tak samt målning och mindre reparationer av fasad på ishall. Uppskattad kostnad.
Ramavtal Säkerhetstekniska system Västra Götalands län
Projektet avser ramavtal av säkerhetstekniska system med tillhörande varor och tjänster. Upphandlingen är indelad i följande avtalsområden: Delområde A - Inbrottslarm och passersystem Delområde B - Brandlarm Delområde C - Kamerabevakning. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende hantverkartjänster, Higab AB
Projektet avser ramavtal hantverkstjänster bygg. Avtalet kan förlängas med 1+1 år. Uppskattad kostadn.
Rivning av bussgarage och hallbyggnader i Göteborg
Projektet avser rivning av bussgarage och hallbyggnader. Uppskattad kostnad.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: