Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea).
Nybyggnad av simhall i Timrå
Timrå kommun upphandlar uppförandet av en ny simanläggning för att kunna erbjuda sina kommuninvånare och föreningslivet goda förutsättningar för sport, lek och rekreation. Detta ska ske genom samverkansformen partnering.
Nybyggnad av skidgymnasium i Sollefteå
Nybyggnad av skidgymnasium på Sollefteå gymnasium.
Om- & nybyggnad av resecentrum i Sundsvall
Sundsvalls Centralstation byggs om till ett nytt resecentrum. I projektet ingår ombyggnad av befintlig stationsbyggnad, ny bussdockning för fjärr- och förortsbussar, ny gång- och cykelväg med bro över Parkgatan, höjning av befintligt trähus samt markarbeten för att förbättra angöring och framkomlighet för fordonstrafik. Sundsvalls stationsbyggnad är byggnadsminne och skyddas av Kulturminnneslagen och antikvariskt utlåtande ska följas. Byggnadsminnet omfattar stationshuset (By 1) med mur och uthus/soprumsbyggnad, expeditionshuset samt lokstallets fasader. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) huvuddelar med gemensam starttid. Huvuddelarna kommer att ha olika färdigställandetider och besiktningstillfällen.
Nybyggnad av simhall i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en totalentreprenad avseende nybyggnation av simhall.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus.
Modernisering av Kulturmagasinet i Sundsvall
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Kulturmagasinet är en anläggning som ingår i utredningen.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Objektet avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanden från Storgatan ner till ån samt del av Sjögatan i centrala Sundsvall. I området kommer: nya väderskydd, ett elipsformat tak, markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss btg-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad. Total bruttoarea ca 15100 m². Sundsvall Elnät: Förläggning nya elledningar samt sättning av ett nytt kabelskåp. Hantering av befintliga ledningar tills de nya är inkopplade.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Modernisering av badhus i Sundsbruk
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Malandsbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Modernisering av badhus på Alnön, Sundvall
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investera i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Alnöbadet är en anläggning som ingår i utredningen.
Nybyggnad till förskola på Haga, Sundsvall
Entreprenaden avser nybyggnad av Geijers förskola med 8 avdelningar och omfattar en tvåvånings huvudbyggnad med eventuella komplementbyggnader (t.ex. förvaringsförråd, vagnsförråd). Sundsvalls kommun avser att upphandla byggnation av en (1) förskola med option att under de kommande två (2) åren ha möjlighet att avropa ytterligare X st likadana förskolor placerade på annan plats inom Sundsvalls kommun.
Om- & tillbyggnad av skola i Örnsköldsvik
Projektet omfattar byggnads-, mark- och installationsarbeten för tillbyggnad av en träningsskola kopplad till Ängetskolans grundsärskola.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Upphandling av Generalentreprenad för verksamhetsanpassning till Norrbackaskolan i del av f.d. Nackstaskolan på Axvägen 5 i Sundsvall.
Nybyggnad av tennishall i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av brandstation i Timrå
Tidiga planer på nybyggnad av brandstation.
Modernisering av fritidsgård i Skönsmon
Sundsvall behöver fler moderna lokaler för kultur och idrott. Därför vill de investerar i en utveckling och modernisering av lokaler fram till 2021 som möjliggör kultur och idrott. Skönsmons fritidsgård är en anläggning som ingår i utredningen. Totalt har man avsatt 504 miljoner kronor för alla objekten.
Tillbyggnad av ridhus i Kramfors
Entreprenaden omfattar tillbyggnad av ridhus och stall avseende mark och husbyggnadsarbeten inklusive samtliga installationsarbeten. Entreprenadens omfattning framgår av handlingar. Entreprenaden indelas i följande huvuddelar: Huvuddel 1, Huvuddel 2.
Nybyggnad av förskola i Kramfors
Avser ny förskola med fyra avdelningar.
Renovering av kontor i Sundsvall
Renovering av kontorsbyggnad.
Ombyggnad för industriprogrammet på Västermalms skola, Sundsvall
Objektet avser om- och tillbyggnad av husdel V1 för Industriprogrammet vid Västermalms skola. Denna verksamhet bedrivs i dag i intilliggande husdel V2. För utbildningsverksamheten ombyggs för ny svets- respektive maskinbearbetningshall med tillhörande utrymmen för undervisning och personalrum mm. Tillbyggnad av fläktrum sker på lågdel byggnadens östra sida, samt med personalutrymmen mm på befintligt lågdel/skyddsrum.
Tillbyggnad av särskola i Timrå
Entreprenaden omfattar en utbyggnad av Bergeforsens skola i två plan. Utbyggnaden ansluts mot befintlig byggnad.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av affärs/kontorshus.
Uppbyggnad av affärshus i Björna
Återuppbyggnad efter brand.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av restaurang och kontorsdel efter brand.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från handel till endast kontor.
Ombyggnad till kontorslokaler etapp 1 i Sundsvall
Ombyggnad av lokaler på Metropol.
Ombyggnad till kontorslokaler etapp 2 i Sundsvall
Ombyggnad av lokaler på Metropol.
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av förskola.
Ombyggnad till restaurang i Sundsvall
Ombyggnad till restaurang.
Ombyggnad av korttidsboende i Sundsvall
Ombyggnad av korttidsboende.
Fasadrenovering av kontorshus i Sundsvall
Fasadbyte samt tilläggsisolering av tak.
Ombyggnad till gym i Sundsvall
Ombyggnad till gym.
Ombyggnad av kontor i Kramfors
Ombyggnad till kontor för Krambo.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av skolbyggnadens växthus till skolsal.
Renovering av kyrktorn vid Hässjö kyrka
Reparation av övre delen av kyrktornet som under lång tid blivit vattenskadat.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Om- & tillbyggnad av församlingshus i Timrå
Om- och tillbyggnad av församlingshem med 1 våning.
Ombyggnad av affärshus i Kramfors
Planförslagets syfte är att tillgodose möjligheten för ägaren till Nordingrå Prästbord 1:72 att bedriva handel i lokalen på fastigheten.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av butik till kontor.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Renovering av järnvägstrapp vid resecentrum i Sollefteå
Befintlig stentrapp framför järnvägsstation ska renoveras. Trappen ska i huvudsak återställas så att full funktions uppnås. I entreprenaden ingår även arbeten vid sidan om trappen.
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av kontors- och lagerlokal.
Ombyggnad av skola i Kramfors
Ombyggnad från bibliotek till lektionssal.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Nybyggnad av vårdbostad i Sundsvall
Bygglov för boende inom socialpsykiatrin.
Ombyggnad av kontor i Timrå
Ansökan bygglov - ändrad användning från samlingslokal till kontor.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av två kontorsbyggnader med verkstäder/butiker i bottenplan samt parkeringsplatser.
Tillbyggnad av bilhall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av försäljningshall.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Renovering av kontorslokaler.
Tillbyggnad av kontor i Kramfors
Tillbyggnad av industri/kontor.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontor med personalutrymmen/förråd, brösta 1:101.
Tillbyggnad av servering i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av tak på uteservering, örnsköldsvik 8:26.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av tak/pergola på affärshus, köpmannen 2.
Nybyggnad av barack i Kramfors
Tillfällig bodetablering.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Uppsättande av teknikbod.
Rivning av garage i Sundsvall
Rivningslov för rivning av garagebyggnad.
Nybyggnad av barack i Härnösand
Tidsbegränsat bygglov - etablering kontor/upplag.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av affärs/kontorshus - t o m 2024-10-31.
Tillbyggnad av carport i Sundsvall
Tillbyggnad av carport för mc (vid flerbostadshus.).
Ventilationsarbeten i sporthall i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av fläktrum, installera ventilation i sporthall, hörnett 23:1.
Tillbyggnad av församlingshus i Sollefteå
Tillbyggnad av församlingshem/kapell.
Tillbyggnad av garage i Kramfors
Tillbyggnad av garage/gravkapell, tak över uteförråd.
Tillbyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad/fasadändring av affärs/kontorshus/industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för teknikhus signal för järnväg.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av affärshus.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av mc-garage.
Nybyggnad av samlingslokal i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av moduler för övernattning & möten samt 10 parkeringsplatser.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av teknikbod i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av teknikhus för järnväg.
Rivning av carport i Timrå
Ansökan rivning - rivning av uthus och carport.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Anmälan för invändig ombyggnad från rum till toaletter i kyrkobyggnad.
Nybyggnad av kontor i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av kontor/lägenhet.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Sundsvall
Bygglov för fasadändring montage av ny dörr.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov för fasadändring på kontorsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av carport i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av förråd med carport samt nybyggnation av plank.
Nybyggnad av garage i Härnösand
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av personallokal i Sollefteå
Nybyggnad av personalbod.
Nybyggnad av telestation i Härnösand
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Sollefteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Härnösand
Nybyggnad av byggbodar (tidsbegränsat t.o.m 2020-01-31).
Nybyggnad av garage i Härnösand
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av personalbyggnad i Örnsköldsvik
Nybyggnad av fristående lunchrum/raststuga, byviken 1:48.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: