Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 148 st.

Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Nybyggnad av simhall i Timrå
Timrå kommun upphandlar uppförandet av en ny simanläggning för att kunna erbjuda sina kommuninvånare och föreningslivet goda förutsättningar för sport, lek och rekreation. Detta ska ske genom samverkansformen partnering.
Ny- och ombyggnad av sporthall mm i Sundsvall
Avser nya idrotts- och rackethallar. Även renovering av befintlig.
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea).
Nybyggnad av hotell i Härnösand
120-125 rum, 45 m hög byggnad.
Nybyggnad av handelslokaler i Sundsvall
Byggrätt på 45 000 m2.
Om- & nybyggnad av resecentrum i Sundsvall
Sundsvalls Centralstation byggs om till ett nytt resecentrum. I projektet ingår ombyggnad av befintlig stationsbyggnad, ny bussdockning för fjärr- och förortsbussar, ny gång- och cykelväg med bro över Parkgatan, höjning av befintligt trähus samt markarbeten för att förbättra angöring och framkomlighet för fordonstrafik. Sundsvalls stationsbyggnad är byggnadsminne och skyddas av Kulturminnneslagen och antikvariskt utlåtande ska följas. Byggnadsminnet omfattar stationshuset (By 1) med mur och uthus/soprumsbyggnad, expeditionshuset samt lokstallets fasader. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) huvuddelar med gemensam starttid. Huvuddelarna kommer att ha olika färdigställandetider och besiktningstillfällen.
Nybyggnad till förskola på Haga, Sundsvall
Entreprenaden avser nybyggnad av Geijers förskola med 8 avdelningar och omfattar en tvåvånings huvudbyggnad med eventuella komplementbyggnader (t.ex. förvaringsförråd, vagnsförråd). Sundsvalls kommun avser att upphandla byggnation av en (1) förskola med option att under de kommande två (2) åren ha möjlighet att avropa ytterligare X st likadana förskolor placerade på annan plats inom Sundsvalls kommun.
Nybyggnad av handelsområde i Birsta, Sundsvall
Avser nybyggnad av butikslokaler, ca 4000 kvm.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Nybyggnad av tennishall i Sundsvall
Nybyggnad av padelhall med 12 banor samt konferensytor, omklädningsrum, loungeavdelning och plats för gym.
Ny- & ombyggnad av vårdboende i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en generalentreprenad avseende om- och tillbyggnad av Sidensjögården.
Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon
3-4 tomter för mindre störande verksamhet.
Nybyggnad av skidgymnasium i Sollefteå
Nybyggnad av skidgymnasium på Sollefteå gymnasium.
Tillbyggnad av ridhus i Kramfors
Entreprenaden omfattar tillbyggnad av ridhus och stall avseende mark och husbyggnadsarbeten inklusive samtliga installationsarbeten. Entreprenadens omfattning framgår av handlingar. Entreprenaden indelas i följande huvuddelar: Huvuddel 1, Huvuddel 2.
Nybyggnad av affärshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av affärshus samt uppsättande av skylt.
Ombyggnad för industriprogrammet på Västermalms skola, Sundsvall
Objektet avser om- och tillbyggnad av husdel V1 för Industriprogrammet vid Västermalms skola. Denna verksamhet bedrivs i dag i intilliggande husdel V2. För utbildningsverksamheten ombyggs för ny svets- respektive maskinbearbetningshall med tillhörande utrymmen för undervisning och personalrum mm. Tillbyggnad av fläktrum sker på lågdel byggnadens östra sida, samt med personalutrymmen mm på befintligt lågdel/skyddsrum.
Ombyggnad av kontor i Kramfors
Ombyggnad till kontor för Krambo.
Tillbyggnad av särskola i Timrå
Entreprenaden omfattar en utbyggnad av Bergeforsens skola i två plan. Utbyggnaden ansluts mot befintlig byggnad.
Renovering av Paradisets badhus i Örnsköldsvik
Planer på renovering av den gamla simhallen.
Ombyggnad till skola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor/lägenhet till skola.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av affärs/kontorshus.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Ombyggnad av förskola.
Nybyggnad av relax & bastu på konfernscentrum i Sundsvall
Nybyggnad av relax och bastu efter brand.
Ombyggnad av butik och restaurang i Härnösand
Hyresgästanpassning av apoteket AB och ombyggnad av 300 kvm och tillbyggnad av 200 kvm till Max.
Renovering av kyrktorn vid Hässjö kyrka
Reparation av övre delen av kyrktornet som under lång tid blivit vattenskadat.
Ombyggnad till förskola i Härnösand
Ombyggnad från kontor till förskola.
Fasadrenovering av kontorshus i Sundsvall
Fasadbyte samt tilläggsisolering av tak.
Tillbyggnad av vårdboende i Timrå
Ansökan bygglov, tillbyggnad av specialboende med 3 nya lägenheter.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Sundsvall
Byte av takmaterial på församlingshem samt uppsättning av solceller.
Lagning av putsskador och stomme i kyrktorn på Nora kyrka
Avser lagning av putsskador och stomme i kyrktornet på Nora kyrka.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från butik till restaurang.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Nybyggnad för begravningsverksamhet i Arnäsvall
Pastoratet har för avsikt att uppföra en byggnad på egen mark med funktioner som kontor, kylanläggning och förrådsutrymme med en sammanlagd yta på ca 300 kvm. Fastigheten prästbordet 1:57 Arnäsvall däri byggnaden ska anläggas är beläget cirka sju kilometer från Örnsköldsviks centrum.
Utbyte av luftbehandlingsaggregat vid skola i Sollefteå
I entreprenaden ingår samtliga rivnings-, demonterings-, nyinstallationsoch efterarbeten över ventilation-, rör-, bygg-, el/data- samt styr och övervakningsarbeten/installationer för att erhålla en helt ny fullt driftsatt ventilationssamt styr och övervakningsanläggning.
Invändig restaurering av kyrka i Ånge
Avser invändiga restaureringar.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Projektet avser ombyggnad av butik till kontor. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av hotell och restaurang i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av restaurang, hotell.
Konvertering till bergvärme i skola mm i Timrå
Avser konvertering till bergvärme.
Ombyggnad av styr och övervakning i skola i Sollefteå
I entreprenaden ingår samtliga erfoderliga utrednings-, projekterings-, rivnings-, demonterings-, ombyggnads-, nyinstallations- och efterarbeten över styr- och övervakningsinstallationer inkl el/data- och byggnadsarbeten med dess installationer för att erhålla en helt ny fullt driftsatt styr- och övervakningsanläggning.
Nybyggnad av samlingslokal i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av lokal.
Nybyggnad av vårdhem i Örnsköldsvik
Nybyggnad av korttidsboende med komplementbyggnad, norrlungånger 3:39.
Tillbyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad, fasadändring samt riva del av maskinhall, kroksta 6:69.
Utvändigt underhåll av skola i Örnsköldsvik
Fasadändring, fönsterbyte på skolbyggnad, sidensjö prästbord 1:57.
Ombyggnad av vandrarhem i Örnsköldsvik
Fasadändring, ändra planlösning, själevads prästbord 1:103.
Restaurering av kyrka i Örnsköldsvik
Restaurering fuktskador ytter- & innertak samt målning av fönster.
Tillbyggnad av kontor i Kramfors
Tillbyggnad/ombyggnad av kontor.
Tillbyggnad av skola i Kramfors
Tillbyggnad av dockstaskolan.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontor, fasadändring, riva lagerbyggnad, loggen 3.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kramfors
Tillbyggnad av kök och besökscentra.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ändrad användning från industri till kontor, bern 9.
Nybyggnad av bilhall i Timrå
Vivsta 13:87 - ansökan om bygglov - nybyggnad av industribyggnad bilhall.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Tillbyggnad av folkhögskola i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av folkhögskola.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av kontorslokal.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av del i bjälklag och i hissgrop för kisthiss.
Nybyggnad av skyddsrum i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av skyddsrum.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av affärs/kontorshus.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av affärslokal.
Tillbyggnad av cafeteria i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av befintlig caféverksamhet i industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för inredning av ytterligare lokal samt fasadändring på affärshus.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande och ombyggnad av pub till butikslokal och separat kontorsdel för befintlig hotellverksamhet.
Tillbyggnad av kapell i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av kapell.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av folkets hus i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av folkets hus.
Ombyggnad av idrottshall i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av idrotts- och racketcenter, Rivningslov för rivning av kanslibyggnad och marklov för markåtgärder Haga 4:51.
Ombyggnad av vårdcentral i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till personalutrymme i vårdcentral.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Avser fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av affärs/kontorshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av affärshus med insättning av ny dörr.
Utvändigt underhåll av skola i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av skolverksamhet med insättning av två nya entrépartier.
Nybyggnad av barack i Kramfors
Bodetablering utlastning.
Ombyggnad av kontor i Härnösand
Avser ändrad användning till kontor.
Rivning av garage i Sundsvall
Anmälan för rivning av garage.
Rivning av telestation i Sundsvall
Anmälan för rivning av mast och en teknikbod.
Rivning av telestation i Sundsvall
Anmälan för rivning av teknikbod.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Anmälan för ändring av ventilation - samt installation av kylanläggning.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för uppförande av kontorsmoduler.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från enbostadshus till lokal, nybyggnad av garage/carport samt rivning av bef. garage.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från småindustri/kontor till kontor med övernattningsmöjlighet.
Ombyggnad av utställningshall i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från vänthall och restaurang till utställningslokal och ateljé.
Ombyggnad av kiosk i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad (flytt) av kiosk.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av carport samt anläggande av parkeringsplatser och stödmurar.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av garage / förrådslängor.
Nybyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av modul för skolverksamhet.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av motorcykelgarage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: