Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 138 st.

Nybyggnad av kulturhus i Skellefteå
Skellefteå kommun inbjuder intresserade entreprenörer att inkomma med ansökan om att få lämna anbud avseende nybyggnation av sammanbyggd fastighet inkluderande kulturshusdel samt hotelldel. Nybyggnationen består av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m². Kulturhusdel, plan 1-4, innefattande scener, verkstäder, ateljéer, utställningsytor, bibliotek och personalutrymmen. Totalt ca 14 000 m². Hotelldel, del av plan 1 och 4 samt plan 5-19, innefattar 208 hotellrum, restaurang, café och lobby. Totalt ca 11 000 m². Projektet är förlagt i centrum av Skellefteå stad, Västerbottens län.
Nybyggnad av hotell i Skellefteå
Skellefteå kommun inbjuder intresserade entreprenörer att inkomma med ansökan om att få lämna anbud avseende nybyggnation av sammanbyggd fastighet inkluderande kulturshusdel samt hotelldel. Nybyggnationen består av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m². Kulturhusdel, plan 1-4, innefattande scener, verkstäder, ateljéer, utställningsytor, bibliotek och personalutrymmen. Totalt ca 14 000 m². Hotelldel, del av plan 1 och 4 samt plan 5-19, innefattar 208 hotellrum, restaurang, café och lobby. Totalt ca 11 000 m². Projektet är förlagt i centrum av Skellefteå stad, Västerbottens län.
Om- och nybyggnad av kontor och butiker i Umeå
Det är främst kontor som byggs och ca 1000 kvm handelsytor. En ny huskropp, 12 nya våningar byggs ovanpå bef byggnad och en byggnad rivs. Omfattar totalt 17 000 kvm.
Påbyggnad av kontor och flerbostadshus i Umeå
Planen är att bygga på ett befintligt parkeringsdäck med 3 våningar kontor och 1 våning med 10-20 st lägenheter. Man har lämnat in en begäran om planändring.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå etapp 1
Kontorshuset kommer att bestå av två huskroppar varav en är 4 våningar och en är 7 våningar. Total kvm yta ca 5500 kvm. Kommer etappindelas. Entreprenaden omfattar nybyggnad etapp 1 av kontorsbyggnad Svalan 6 ca 1500 m² BTA. Etapp 1 omfattar schaktning, pålning, grundläggning av hus samt betongstomme del 2 och 3. Etapp 1 omfattar även igenfyllning/ återställande mark i nivå enl markritningar.
Nybyggnad av godsterminal i Umeå Hamn
Umeå kommun avser att bygga ny godsterminal med tillhörande spår och vägar inom Umeå Hamn. Inom arbetsområdet finns förorenade områden där destruktion av oljerester skett. I entreprenaden ingår sanering av det förorenade området.
Nybyggnad av handelscentrum i Umeå
Utökning av handelsområde på Klockarbäcken pågår planarbetet och där kan byggstart tidigast ske 2018. Projektet är beroende av Trafikverkets projekt/planer för E12. Totalt finns 90 000 kvm markyta.
Nybyggnad av resecentrum i Skellefteå
Skellefteå kommun ska anlägga ett nytt resecentrum för tåg och regionbuss i centrum av Skellefteå i nära anslutning till Skellefteå lasarett och i närheten av stadstrafiken. Resecentrum kan bli aktuellt att byggas ut i etapper då Norrbotniabanan inte kommer vara färdigställd vid byggstart. Denna upphandling avser utredning av Norrbotniabanans nyttoeffekter.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Sörfors skola F-9.
Nybyggnad av resecentrum i Robertsfors
I Robertsfors centrum planeras ett resecentrum i anslutning till Norrbotniabanan. Det nya resecentrumet kommer att utgöra både tågstation och busstation, men visionen är att det även ska vara en plats för både kommunala verksamheter, föreningar och övriga verksamheter. Denna upphandling avser utredning av Norrbotniabanans nyttoeffekter.
Nybyggnad av skola i Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av Floraskolan F-9 inklusive markarbeten. Projektet ska genomföras så att byggnaden klarar certifiering för Miljöbyggnad nivå Silver.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Entreprenaden omfattar nybyggnation av en förskola i två plan på ca 1400 kvm med tillhörande lek gård och angöring.
Om- och tillbyggnad av entré på ishall i Umeå
Objektet avser om- och tillbyggnad av Umeå arena.Total nybyggnad bruttoarea ca 660 m², total ombyggnad bruttoarea ca 610 m².
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Om- & tillbyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Nybyggnad av förskola i Nordmaling
Nybyggnad av 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Robertsfors
Nybyggnad av förskola med 7 avdelningar.
Utvändigt underhåll samt renovering av kontor i Umeå
Fastigheten ska renoveras. Bottenvåningen ska göras om till butikslokaler. Fasaden ska öppnas upp i markplan med "skyltfönster", delar av fasaden ska återställas till ursprungsskick. Huset ska putsas om och ändra färg från blått till gult. Fasadarbeten ska vara färdiga sommaren 2018. Huset är kulturmärkt enligt Umeå kommun.
Nybyggnad av förskola i Tavleliden Umeå
Nybyggnad av 6 avdelningsförskola i två plan, BTA ca 1392 m2. Utemiljö enligt Landskapsritningar inklusive uteförråd.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Om- & tillbyggnad av Moröbacke HC.
Tillbyggnad av folkets hus i Umeå
Ändrad användning av vind till museum, tillbyggnad, fasadarbeten.
Rivning till- & ombyggnad av badhus i Skelleftehamn
Rivning, om & tillbyggnad av Örjanshallen ligger i kommunens budgetplan för 2017-2020 och byggstart är planerad till våren 2018. I uppdraget ingår en total översyn för att på ett bra sätt riva befintlig byggnad & bygga en ny teknik/omklädningsdel intill/ihop med den befintliga bassängbyggnaden. Översynen inkluderar befintlig bassängbyggnad som till viss del ska byggas om. Detta dels för att anpassa lokalen efter dagens krav, men även för att på ett naturligt sätt sammankoppla med den nya delen.
Nybyggnad av affärshus i Umeå
Nybyggnad av lokal för partihandel.
Om- och tillbyggnad av arrestlokaler i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av lokaler för polisen och polisens hyresvärd i Umeå för att utöka antalet arrester från 10 stycken till 27 stycken.
Ombyggnad av förskola i Malå
Om- & tillbyggnad av förskola på Tjambo området i Malå.
Om- & tillbyggnad av kontor & bostäder i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kontor samt förtätning med bostäder.
Nybyggnad av LSS-boende i Vilhelmina
Nybyggnad av Gruppboende (LSS) innehållande 5 sovrum inklusive gemensamhetsytor.
Ombyggnad av Umeå Tingsrätt
Entreprenaden avser renovering av totalt 6 tingssalar, kontorsanpassningar, förtätning nya rum, anpassningar i befintligt arkiv i källaren samt byte av ventilationsaggregat.
Nybyggnad av multihall i Sorsele
Multihall på skolområdet.
Tillbyggnad av folkhögskola i Umeå
Tillbyggnad av Strömbäcks Folkhögskola.
Ombyggnad till grundskola F-9 i Umeå
Upphandlingen avser ombyggnad av skola total bruttoarea ca 1500 m².
Ombyggnad av folktandvården i Vilhelmina
Avser ombyggnad av Folktandvårdens lokaler i plan 2. Total ombyggnadsarea ca 585 m2.
Om- och tillbyggnad av kontor i Vindeln
Avser ombyggnad av kontor, tillbyggnad av ca 70 kvm samt ny förrådsbyggnad inkl carport.
Ombyggnad av lokaler för PRO i Umeå
Ombyggnad av lokaler för PRO.
Om- & tillbyggnad av kök på skola i Robertsfors
Om- & tillbyggnad av kök på Jenningskolan.
Nybyggnad av klubbhus i Umeå
Nybyggnad av verksamhetslokal samt installation av solceller.
Utökning av verksamhet
Samhällsbyggnad ställer ut ett förslag till detaljplan för Storkåge 67:2. Syftet med planen är möjliggöra för kontor, caféverksamhet, restaurang och vandrarhem/bed & breakfast eller liknande verksamhet.
Byte av tak på kontorsfastighet i Umeå
Fasadändring av kontorslokal med byte av takmaterial.
Nybyggnad av omklädningsrum på ishall i Vännäs
Tillbyggnad av omklädningsrum för Ishall, ca 250m2.
Ombyggnad av förskola i Holmsund
Projektet omfattar rivning av bef golv, sanering och läggning av nya undergolv, nya ytskikt på golv, ommålning av väggar. Byte av takpannor inkl bärläkt, ströläkt och underlagspapp.
Ombyggnad av hotell i Storuman
Ombyggnad av plan två och tre till hotellverksamhet (guldbollen).
Tillbyggnad av affärshus i Skellefteå
Tillbyggnad av affärslokal med onlinehandel.
Utvändigt underhåll av kontor i Skellefteå
Byte av takbeläggning m.m.
Linoljning av fasad & tjärning av spåntak på kyrka i Slussfors
Linoljning av fasad och tjärning av spåntak på Umnäs kyrka.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökning av befintlig skolverksamhet.
Nybyggnad av administrationsbyggnad i Umeå
Tidiga planer för nya kontor som kommer att ligga mellan sjukhuset och universitetet i Umeå.
Renovering av kontor i Umeå
Ombyggnation Umeå Energi´s kontor.
Tillbyggnad av kontorshus i Vindeln
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontor med nya entréer.
Tillbyggnad av carportar vid flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av carportar vid flerbostadshus.
Rivning av förskola i Umeå
Upphandlingen omfattar rivning och sanering av förskola samt komplementbyggnader såsom lekstugor och kallförråd inklusive grundläggning. Även trappor, asfaltytor, plattsatta och övriga hårdgjorda ytor inom tomten ska rivas. Staket runt tomten ska rivas och marken avjämnas. Byggnadens servisanslutning i form av dag- och spillvatten respektive vatten skall även rivas.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från bank/kontor till butik/bostäder samt fasadändring.
Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändrad användning av kontorslokal till handelslokal.
Ombyggnad av fängelse i Umeå
Till- och ombyggnad av arrestavdelning samt fasadändring.
Takomläggning på simhallen i Åsele
Takomläggning på simhallen.
Rivning av förskola i Umeå
Rivning av förskola med tillhörande byggnader. Objekten är belägna på Furugränd 7 samt Kronovägen 2 och 4 i Umeå.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Umeå
Fasadändring av samlingslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring av handelslokal.
Nybyggnad av bensinstation i Skellefteå
Nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Skellefteå
Nybyggnad av omklädningsrum.
Tillbyggnad av sjukhus i Lycksele
Bygglov gällande anläggning för flytande oxygen.
Utvändigt underhåll av skola i Bjurholm
Ansökan om bygglov för fasadändring - ny dörr och byte av fasadpanel.
Nybyggnad av förskola i Bjurholm
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av moduler för 2 st förskoleavdelningar.
Nybyggnad av gym i Skellefteå
Anläggande av utegym.
Ombyggnad av kontor i Vilhelmina
Anmälan - installation eller väsentlig ändring av brandskydd.
Nybyggnad av butik i Vilhelmina
Ansökan bygglov för grillstuga, minilivs och cafe samt 4 uthyrningsstugor.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Bygglov för byggbaracker.
Ombyggnad av förskola i Lycksele
Bygglov gällande att tillskapa 2 förskoleavdelningar i johan skyttes lokaler plan 1.
Nybyggnad av automatstation i Lycksele
Bygglov gällande bränsleanläggning.
Nybyggnad av garage i Lycksele
Bygglov gällande garage.
Ridhuset 3
Bygglov gällande rivning pga rasrisk.
Nybyggnad av paviljong i Umeå
Nybyggnad av paviljong.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Nybyggnad av personalbodar, parkering och snötipp.
Nybyggnad av servicebyggnad i Storuman
Nybyggnad av servicebyggnad, brunnsöverbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod för optofibernät.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: