Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 413 st.

Ombyggnad av galleria och kontor mm på Östermalm, Stockholm
Sturebadet ingår i planerna. Projektet kommer att samordnas med tunnelbanan.
Nybyggnad av garage i Hagastaden
Konsultgrupp ska under projekteringsledare ta fram systemhandling för ovan nämnda garage. Vederbörande ska under projektledaren leda och samordna projekteringsarbetet mot uppställda mål avseende omfattning, tid, ekonomi samt kvalitet och miljö i systemhandlingsskedet. I Hagastaden ska parkeringsgarage byggas i den centrala delen av området. Ovanpå garageanläggningen ska Hagaesplandaden och N:a Stationsparken anläggas. Troligen kommer anläggningen att indelas i två separata enheter. Totalt kan parkeringsgaragen komma att inrymma ca 1000 p-platser i 2-3 plan under mark.
Upprustning av medborgarhuset på Södermalm, Stockholm
Entreprenörens arbete är indelat i två faser: i Fas 1 ingår projektering till färdig bygghandling, i Fas 2 genomförs ombyggnationen. Ombyggnad av vattenreningsanläggning och upprustning av bassäng i Forsgrenska badet ingår här. Invändig rivning. Utsedd entreprenör för kontors och bostädning är BSIS.
Om- och tillbyggnad av skola på Enskedefältet, Stockholm
Objektet avser en om- ny och tillbyggnad av Enskedefältets skola och omfattar totalt 8600 kvm BTA varav 6900kvm utgörs av befintliga ytor och 1700kvm är ny- och tillbyggnation. I de befintliga delarna så utförs bl.a. nya el-,tele- och VVS-installationer, omfattande ytskiktsrenovering, delvis nya planlösningar, byte av plåttaken, byte av fönster samt ommålning av fasader. Skolgården ska genomgå en omfattande ombyggnad med ny lekutrustning och ny markbeläggning.
Kapacitetsöking av skola i Enskede
Befintlig skolbyggnad är tänkt att byggas om för att klara dagens pedagogiska krav och kravet på tillgänglighet. I samband med ombyggnaden byts el- och ventilationssystem ut. Krav finns på en varsam ombyggnad samtidigt som det varit vägledande för förslaget att skapa en hög rumslig flexibilitet genom att förstärka system av små och stora rum. För att rymma den planerade nybyggnaden samt bibehålla storleken på skolgården med tillhörande grusad bollplan planeras rivning av två byggnader (Byggnad F och G) från 1992 och en paviljong (Byggnad H) från 1996.
Ombyggnad och renovering av ledamotshuset i Gamla Stan, Stockholm
Projektet ska leverera en totalrenoverad byggnad. Byggnadsarbetena består av ombyggnad av de tekniska systemen samt av underhåll och ändringar av tak, fönster och fasader. Större ändringar planeras även av planlösningarna på alla våningsplan inklusive omplacering av hissar och en del ingrepp i känsliga miljöer. En nybyggnad med fem våningsplan planeras uppföras på en del av fastigheten samt att tre tillbyggnader (inbyggnader) sker inom byggnadsarean. Byggnaden är ett skyddsobjekt.
Nybyggnad av idrottshallar i Älvsjö, Stockholm
Objektet består av två stycken fullstora idrottshallar samt en konstgräsplan som avskärmas från Älvsjövägen med ett bullerplank samt rivning av befintlig omklädningsbyggnad. Yttertak är ett låglutande pulpettak (ca 4º) med Sedumtak och en mindre del av takytan kan användas för solceller.
Renovering av skola i Stockholm
Objektet avser ombyggnad och verksamhetsanpassningar av Östra Reals gymnasium som i dagsläget rymmer ca 1 100 elever och 100 personal. Lokalerna är uppdelad på hus A och hus B med sammanlagd yta om ca 11 500 m2 (BRA). Totalytan för tomträtten är ca 13 000 m2. Byggnaden är blåklas-sad enligt Stadsmuseets klassificering. Ombyggnationen omfattar bland annat: - Ombyggnad av ventilationssystemet - Ytskiktsrenovering - Ny belysning - Ombyggnad av WC-grupper - Ombyggnad av matsal och café
Nybyggnad av kontor på Norrmalm
Avser rivning av nuvarande byggnad ned till gatunivå och uppförande av ny byggnad för kontor, verksamhetslokaler i bottenvåningen. Skanska har tecknat avtal med Slussgården om att sälja Snäckan 8 i Stockholm, tillträde sker i samband med att byggnaden står klar,vilket beräknas ske under det tredje kvartalet 2020.
Ombyggnad av kontor mm i Kungsholmen
Avser ändrad användning av restaurang, kontor och lager till restauranglokaler och butiksytor, ändring av ventilation, va m m. Ändrad användning av del av plan 2 till hotell.
Totalrenovering av skola i Vällingby
Entreprenaden kommer att genomföras i 3 etapper. Detta på grund av pågående skolverksamhet under entreprenaden. Etapp 1 kommer att vara hus D, etapp 2 kommer att vara hus B och etapp 3 kommer att vara hus C. Hus B och D. Entreprenaden består av bl.a. rivning av ytskikt och installationer, viss ändring av planlösning i bl.a. personalutrymmen och för tillgänglighetsanpassning, nytt tillagningskök, ytskiktsrenovering, nya vent-, rör- samt el- och telesystem.
Ombyggnad av butik mm i Hjorthagen etapp 1
Detta är det första huset som saneras och byggs om i Gasverksområdet. Eventuellt kommer det att utökas med 3 hus till. Ändrad användning till butik/kontor/restaurang (hus 20).
Påbyggnad av kontorshus på Norrmalm, Stockholm
Omfattar påbyggnad med 1 våning mot Norrmalmstorg och med 2 våningar mot Norrlandsgatan, samt en indragen takvåning. Totalt ökar ytan med 2000-3000 m2.
Renovering av Ross Tensta Gymnasium i Spånga
Entreprenaden avser ombyggnad och renovering av hus A, del av hus B samt lastgata och källarutrymmen och innehåller i huvudsak: - Rivning, demontering och saneringsarbeten - Byggnadsarbeten invändigt - Värme- och sanitetsarbeten - Luftbehandlingsarbeten - El, data, tele och larmarbeten - Styr- och övervakningsarbeten - Markarbeten - Hiss -Samordningsansvar för förekommande sidoentreprenörer
Nybyggnad av kontorshus i Södra Hammarbyhamnen, Stockholm
Byggs på befintligt garage. BREEAM-SE nivå Very good.
Verksamhetsanpassning för BUV på Frescati, Stockholm
Ombyggnad av undervisningslokaler och kontor för lärarhögskolans verksamhet i campus Frescati.
Ny- och ombyggnad av skola i Hägersten
Kapacitetsökningen tillskapas genom att en ny byggnad i fyra plan uppförs på skolgårdens nordöstra hörn. Den nya byggnaden länkas samman med den befintliga skolan med en låg huskropp. På markplan inryms ett nytt tillagningskök samt en ny matsal. Den nybyggda delen av skolan kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av tillfälliga bostäder i Norra Ängby
Avser tillverkning och uppförande av moduluppbyggda flerbostadshus för permanent boende för ungdomar, på tillfälliga bygglov. I huvudobjektet beläget på Råckstavägen omfattas 250 modullägenheter. Optionsobjektet beläget på Bergslagsvägen omfattar 127 modullägenheter.
Nybyggnad av tillfälliga bostäder i Råcksta
Avser tillverkning och uppförande av moduluppbyggda flerbostadshus för permanent boende för ungdomar, på tillfälliga bygglov. I huvudobjektet beläget på Råckstavägen omfattas 250 modullägenheter. Optionsobjektet beläget på Bergslagsvägen omfattar 127 modullägenheter.
Nybyggnad av parkeringsgarage i Kista
Joint venture projekt. Totalt 4 etapper med nybyggnad av flerbostadshus med lokaler, tre huskroppar i ett sammanhängande kvarter, garage under kvarteret i två plan på ca 10 000 m2.
Om- och tillbyggnad av församlingshus i Blackeberg
Tillbyggnad om ombyggnad av församlingshus och kyrkobyggnad, ändrad användning från bostäder till församlingslokaler, installation av hiss m m (ängby kyrka).
Nybyggnad av hotell på Norrmalm
Rivning av kontorsbyggnad med gårdsöverbyggnad, fasad mot birger jarlsgatan grundförstärks och behålles, utbyggnad av hotell, byggnad med källare uppföres bakom befintlig fasad.
Påbyggnad för vård- och omsorgsboende i Farsta Strand
Påbyggnad av byggnad med matvaruaffär och tunnelbanenedgång med tre våningar + takvåning för nytt vård- och omsorgsboende, yttre ändringar, nya entréer, terrass mm.
Totalrenovering av simhall på Östermalm
Projektet avser ombyggnad och renovering av GIH badet, ny planlösning med tillgänglighetsanpassning, nya yt- och tätskikt samt utbyte av samtliga tekniska installationer. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av hyresrätter samt LSS-boende i Sköndal
52 hyreslägenheter och 6 bostäder för LSS-boende.
Nybyggnad av uppställningshall vid Högdalsdepån
Bygg- och installationsentreprenad. Ny uppställningshall ovan mark med plats för 8 tåg.
Renovering av kontorshus på Norrmalm, Stockholm
Detta projekt är en del utav den totalrenovering som skall göras av fastigheten (pnr 1467428.) Utsedd leverantör av fasadsten är Orsa Stenhuggeri.
Uppställning av boendemoduler i Stockholms län
Flyttbara moduler för bostadsändamål. Efter upplåtelsens slut nedmonteras modulerna och bortforslas av leverantören.
Ombyggnad för arkiv i bergrum på Liljeholmskajen
Det nya arkivet omfattar utöver arkiv för handlingar av olika slag, även kontor, forskarplatser, hörsal, mötesrum med mera. 80 000 hyllmeter arkiv. Utsedd arkivleverantör är Bruynzeel Storage Systems AB.
Nybyggnad av eventlokal mm på KTH i Stockholm
Nybyggnad av eventlokal med hög arkitektonisk ambition. Byggnaden placeras på befintligt bjälklag där tidigare nedbrunna byggnadsdelar funnits och ansluter till befintliga byggnader. -Gårdsbyggnaden The Hall, entré- och ''eventhall'' ca 1000 kvm -Plan 0, Bryggeri, pub/restaurang ca 900 kvm -Lokal 1 i gatuplan, trolig studio, ca 352+220kvm+ plan 2, 72kvm -Lokal 2 i gatuplan, ca 122 kvm -Plan 1, restaurang/eventlokal i anslutning till The Hall
Tillbyggnad av tillagningskök och matsal vid skola i Marieberg
Utbyggnad av skola med nytt tillagningskök och matsal. Miljöbyggnad Silver.
Tillbyggnad av skola i Bromma, Stockholm
Bromma gymnasium ska byggas till med en konceptskola, för att inrymma ytterligare 350 elever. Skolan har idag en lokalkapacitet för 1100 elever som ökar till ca 1650 plus personal när konceptskolan är klar. Kök och Matsal: I samband med kapacitetsökningen behöver kökets funktioner och kapacitet ses över, samt matsalen byggas ut. Matsalen ska anpassas för en organisation med 1650 elever.
Ny COOP Extra butik i Spånga, Stockholm
Utförs i samband med projekt 310623.
Nybyggnad av förskola på Södermalm
Rivning av och nybyggnad av förskola m m. Husen inom fastigheten Hållkarlen 2 skall rivas i sin helhet, förutom sophuset. Därefter ska fyllningsmassorna på fasigheten saneras genom urschaktning, varpå viss återfyllning görs.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende mm i Rinkeby
Avser 72 boendeplatser för vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av förskola i Skärholmen
Ny förskolebyggnad om åtta avdelningar med kök.
Nybyggnad av förskola i Årsta, Stockholm
Entreprenaden omfattar nybyggnation av en förskola i två plan, sex avdelningar. Huset byggs som ett passivhus.
Ombyggnad av vattenrening i simhall på Södermalm
Ombyggnad av vattenrening samt byte av bubbelpooler.
Påbyggnad av kontor på Östermalm, Stockholm
Planområdet omfattar fastigheten Stettin 8, Tegeluddsvägen 88- 94 och fastigheten Stettin 9, Sandhamnsgatan 61-65.
Tillbyggnad av uppställningshall vid Högdalsdepån
Bygg- och installationsentreprenad. Befintlig uppställningshall ovan mark byggs ut med uppställningsplats för 4 tåg.
Nybyggnad och rivning av förskola i Gubbängen
8 avdelningar med 144 platser. Miljöbyggnad Silver. Objektet avser nybyggnad av ca 1500 kvm förskola i två plan med tillhörande komplementbyggnader samt förskolegård på ca 4470 kvm. I entreprenaden ingår även rivning av befintlig förskola.
Nybyggnad av förskola i Midsommarkransen, Stockholm
8 avdelningar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av skola i Ekensberg
Ekensbergsskolan ligger på en halvö mellan Mörtviken och Essingesundet intill Gröndal. Ekensbergsskolan består av 2 st. separata byggnader en i kv. Ekensberg och en i kv. Flytdockan. Byggnaden i Flytdockan ska rivas och en ny skola för F - 3 ska uppföras
Upprustning av simhall i Spånga
Avser totalrenovering av Spånga sim- och sporthall.
Ombyggnad av provisoriska kontorslokaler på Kungsholmen
Fastigheten ska efter denna renovering användas som evakueringslokaler under tiden man bygger om Klamparen 7, Tekniska nämndhuset (projekt 1092841). Blå-klassad byggnad.
Nybyggnad och rivning av förskola i Hässelby villastad
Objektet avser nybyggnad av ca 1100 kvm förskola i två plan med tillhörande komplementsbyggnader samt förskolegård på ca 4950 kvm. Förskolan är på 6 avdelningar och inrymmer tillagningskök. Byggnaderna ska vid nybyggnation miljöcertifieras enligt miljöbyggnad Silver.
Tillbyggnad av kontor i Västberga
Om- och tillbyggnad av kontor i terminalbyggnad. Ca 2000 kvm
Nybyggnad av förskola vid Årstastråket
Nybyggnad av 6 avdelningar samt tillagningskök. Framtidens förskola.
Nybyggnad av skolbyggnad i Bromma
Skolan är idag en F-9 skola med 480 elever belägen i Höglandet, Bromma. Skolan har en externa paviljong som behöver ersättas med permanenta lokaler. Det planerar man att göra med ny byggnad. Matsalen samt köket ska ses över.
Påbyggnad av kontor/lager i Ulvsunda industriomr
Påbyggnad med 1-2 våningar av kontor/lagerbyggnad.
Om- och nybyggnad av förskola i Hjorthagen, Stockholm
Förskolan ska byggas för att inrymma 84 barn i 5 avdelningar, varav en av-delning blir en utegrupp om 14 barn. Förskolan kommer att bestå av två delar som sammanlänkas med en glas-länk. Delen närmast Gasverksvägen är en befintlig förrådsbyggnad från 1909 och delen mot Hjorthagens idrottsplats blir en ny byggnad. Den befintliga byggnaden har den kulturhistoriska klassningen blå. Förskolan byggs enligt krav från Staden på Miljöbyggnad guld.
Nybyggnad av förskola i Solberga, Stockholm
6 avdelningar. Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad av grundskola i Midsommarkransen
Ändrad användning från kontor till grund- och förskola, ändring av lagerytor till gymnastiksal och omklädningsrum. Totalt är planen att 750 elever ska gå i den nya skolan
Ombyggnad av restaurang i Södermalm
Sammanslagning av två restauranger till hamburgerrestaurang, yttre ändring, ny skyltning.
Nybyggnad av parkeringshus i Rinkeby
Nybyggnad av parkeringshus med miljörum. 106 parkeringsplatser.
Nybyggnad av förskola i Bällsta
Framtidens förskola, 6-8 avd.
Hyresgästanpassning av kontor på Östermalm
Huvuddel 1, Västra Kanslikasernen: Hela Västra Kanslikasernen har omfattande upprustningsbehov. Ombyggnad omfattar totalt ca 2 100 kvm i 4 plan. - Total ytskiktsrenovering och nya planlösningar - Ventilationen förnyas med nytt fläktrum, nya aggregat och ny kanalisation i samtliga våningsplan. - Elsystemen förnyas på alla våningsplan - Plan 5 och 6 byggs om till kontorslokaler för Statens Maritima Museer. - Plan 4 byggs om för Statens Historiska museer som redan hyr lokalerna. De kommer evakueras under ombyggnaden. Statens Historiska museet genomgår en stor omorganisation och behöver förtäta sina arbetsplatser och samtidigt modernisera och effektivisera sitt arbetssätt. - På plan 3, bottenvåningen, genomförs en grundinstallation för framtida uthyrning. Lokalerna kommer vara tomställda under ombyggnaden. På plan 3 finns även ett omklädningsrum som skall vara i drift under ombyggnaden.
Ombyggnad av IVL:s kontorslokaler på KTH i Stockholm
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontorslokaler i tre plan (plan 3-5) i hus 43:2. Byggnaden består av en äldre del uppförd 1928-1931 som ursprungligen var KTH:s bibliotek samt en tillbyggnad från 1961. Byggnaden blev totalrenoverad 2004. Byggnaden är antikvariskt skyddsklassad. I plan 1 och 2 kommer laborationsverksamhet pågå under hela projektet.
Nybyggnad av förskola i Vällingby
Nyproduktion, montage och anpassning av en byggnad för förskola med 3 avdelningar och mottagningskök om BTA ca 550 kvm.
Om- och tillbyggnad av museum på Frescati, Norra djurgården
Ändring av underjordisk del av manne siegbahn-laboratoriet till konsthall (accelerator).
Nybyggnad av brandgarage på Bromma Flygplats
Nybyggnad av brandgarage. Platta på mark med underliggande pålning. Paroc element på stålstomme.
Ombyggnad av Rosenlunds Sjukhus i Stockholm
Projektet avser ombyggnad av plan 10 (vån 7) samt del av plan 8 (vån 5) för ny hyresgäst, Njurcentrum Syd.
Ombyggnad av kontorslokaler på Torsplan i Stockholm
Projektet avser ombyggnation av IVO:s kontor, ett våningsplan på drygt 3200 m2, Solnavägen 4, Stockholm, från cellkontor till aktivitetsbaserad arbetsplats. Arbetena omfattar rivning, bygg, VA (kök), måleri, golvläggning, tak, el, vent.
Stambyte och renovering 2019 av Kungliga Dramaten i Stockholm
Projektet avser stamrenovering av samtliga avloppsledningar samt byte av kall- & varmvattenledningar i Dramatenhuset. I stamrenoveringen ingår ombyggnad av samtliga våtutrymmen i huset.
Ombyggnad av tillagningskök på skola i Östberga
Objektet avser ombyggnad av nuvarande mottagningskök till ett tillagningskök. Ny el, ventilation, köksutrustning, tak och belysning, även asbestsanering, rivning av golv och byggnation av nytt radonsäkert golv, arbete med bärande väggar och ändringar i fläktrum. Sprängning för ny fettavskiljare samt nytt golv. Källsorteringsbyggnad kläs in i plåt. Matsalens ytskikt renoveras/byts ut. Objektet avser nybyggnad av lastkaj med avfallshantering, befintlig kaj ska rivas.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: