Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 170 st.

Nybyggnad av vårdbyggnader m.m. i Malmö
Igångsättning under Q2 2018. Avser nybyggnad av vårdbyggnad uppdelad i 2 huskroppar, byggnad 35 och 36 om totalt 67000 m2 - 72000 m2 på Nya Sjukhusområdet i Malmö, på varsin sida av Inga Marie Nilssons gata. Byggnaderna är sammankopplade med en gemensam källare och andra förbindelselänkar. I projektet ingår även cykelram, cykelhus, parkering.. Entreprenaden omfattar även gator och VA-arbeten och ombyggnader av närliggande byggnader till vårdbyggnaden. I projektet ingår även rivning av byggnad 07, 12 och 44.
Nybyggnad av kontorshus i Nyhamnen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 25000 m2 huvudkontor åt EON. Totalkostnad: 1,1 miljarder.
Ny- och ombyggnad av servicebyggnad mm vid Nya sjukhusområdet i Malmö
Projektet avser uppförande av bl.a. ny Servicebyggnad, i hörnet av John Ericssons Väg/Inga Marie Nilssons gata. I projektet ingår även ombyggnadsarbeten. Projektet omfattar:  Ytor för logistik och försörjning varav en stor vikt läggs vid rangeringsytor med lastkaj  Avfallshantering med hög automatisering  Posthantering Driftcentral  Kraftanläggning  Medicinska gaser  Verkstäder  Omklädningsrum  Skyddsrum  Kylanläggning  Administrativa ytor med kontor och matsal  Bårhus, antingen integrerat eller i fristående huskropp  Ombyggnad By 50  Laboratorium  Steril  Kök  Kliniska laboratorier Yta: totalt ca 25000 m2, (servicecentralen ca 20000 m2). Uppskattad kostnad. Entreprenaden indelas preliminärt i följande huvuddelar som kan komma att indelas i etapper: Huvuddel 1 - Mark Huvuddel 2 - Byggnadsverk Huvuddel 3 – Om- och nybyggnad av Bårhus Huvuddel 4 - Angränsande projekt Huvuddel 5 – Sanering och rivningar Miljöcertifierat projekt minst silver.
Nybyggnad av kontor- och handelslokaler i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontor- och handelslokaler. Yta 15000 m2 exkl.källare.
Nybyggnad av kontor och parkeringsgarage Hyllie i Malmö
Avser nybyggnad av kontor i 5 plan samt parkeringsgarage i 2 plan. Entreprenör karuselldörrar: Boon Edam Sweden AB, Täby.
Nybyggnad av kontor och bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser fortsatt nybyggnad vid Malmö Arena. Projektet avser nybyggnad av 90 lägenheter samt 7000 m2 kontor. I projektet ingår även parkeringsgarage ovan med med 100 parkeringsplatser.
Nybyggnad av kontor på Vintrie, Malmö
Intresserade byggherrar kan tak kontakt med planansvarig på kommunen. Igångsättning avhängigt intressent. Byggstart tidigast 2018. Planer finns för nybyggnad av kontor men en yta på ca 50000 m2.
Om- och tillbyggnad av skola i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av f.d kontorslokaler till ny grundskola för 550 elever.
Nybyggnad av logistikanläggning
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 250000 m2 tomtmark finns för nybyggnad av logistikanläggning och lagerlokaler. Igångsättning avhängigt iintressenter
Nybyggnad av F-6 skola i Lindängen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola för 630 elever. Avser sammanbyggda huskroppar i 1-4 plan inrymmande skollokaler, idrottshall, matsal, expedition mm.
Nybyggnad av skola och förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av ny skola och förskola vid Varvsstaden för ca 500 elever. I projektet ingår även nybyggnad av gymnastiksal. Avser 2 huskoppar i 1-5 plan. Objektets läge, Kv. Träförrådet 1, i anslutning till Skeppsgatan.
Nybyggnad av F-9 skola i Hyllie i Malmö
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser nybyggnad av F-9 skola för 500-600 elever. Yta: ca 5000-6000 m2.
Nybyggnad av hotell och kontor i Malmö
Projektet avser nybyggnad av hotell och kontor i två sammanhängande byggnader med en hotelldel med 100 rum i 9 våningsplan samt 500 m2 kontor i 5 våningsplan.
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Igångsättning tidigast juni 2017. Projektet avser nybyggnad av miljöklassad kontorsfastighet, 60 parkeringsplatser för bilar med ellbilsladdning i garaget samt First Bike Kit - fullutrustad cykelstation med dusch/ombyte.
Nybyggnad av hotell i Svågerstorp, Malmö
Projektet avser nybyggnad av hotell i 1 huskropp i 1- 5 plan. Ca 120 rum. Hotellet byggs i anslutning till befintligt kontor.
Nybyggnad av kontor vid Vintrie Park i Malmö
Avser nybyggnad av 6500 m2 m2 kontor i 10 plan. Objektets läge: den södra delen av Vintrie Park. Hyresgäst: Peab som har en yta på 4000 m2 av 6500 m2.
Nybyggnad av kontor med garage under mark i Hyllie Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 5-6 plan med garage under mark. Total yta: 10500 m2 varav 8500 m2 kontor.
Nybyggnad av parkeringshus i Bulltofta Malmö
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus ovan mark i anslutning till bostadsområde. Avser 1 huskropp i 4 plan (8 halvplan) för 334 bilplatser.
Nybyggnad av kontorshus och förskola i Malmö
Planer finns för nybyggnad av ett stadskvarter inrymmande bostäder, förskola, kontor m.m.
Nybyggnad av logistikanläggning IKEA, Norra Hamnen Malmö
Planer finns för uppförande av en byggnad för logistik och e-handelslösningar. Malmö stad anvisar Ikea ett markområde som består av delar av fastigheterna Hamnen 22:163 och Hamnen 22:164, för uppförande av en logistikbyggnad med 100 000 kvadratmeter tomtyta, plus en option om ytterligare 50 000 kvadratmeter direkt väster om den aktuella markanvisningen.
Omlokalisering av Musikhögskolan i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för omlokalisering av Musikhögskolan i Malmö. Kan röra sig om ombyggnad av befintliga lokaler eller ren nybyggnad. Byggnaden ska ha en nettoarea på ca 7000 m2 och ska utformas på ett sådan sätt den är ett tydligt kännemärke i Malmö. I byggnaden ska rymmas publika och icke publika delar. I de publika delarna ska det finnas foajéytor med garderober, toaletter och reception anpassade för en publik om minst 500 -700 personer liksom ett café.. Kulturella mötesplatser och tre offentliga konsertscener. En större och en mindre konsertsal, en black box för ca 150 personer med scen, undervisnings- och seminarierum m.m. (Nuvarande lokaler för Musikhögskolan är lokaliserad i Malmös södra innerstad och man har nu planer på att finna en mer centralt belägen lokalisering med närhet till de övriga två institutionerna Teaterhögskolan och Konsthögskolan.
Nybyggnad av förskola på Husie, Malmö
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för 160 barn. Uppskattad byggstart.
Påbyggnad av förskola på parkeringshus m.m.Malmö
Igångsättning tidigast under april 2018. Projektet avser en påbyggnad av parkeringshuset med dagis- och förskolelokaler samt ett LSS-boende med 19 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Taket ska vara grönt och med små kullar och med sandlådor, gungor m.m. och med ett nästa två meter högt glasräcke som skall omgärda gården. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av kontorshus i 5 våningar.
Ombyggnad till högstadieskola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av Konsthögskola till högstadieskola i i 2 huskroppar i 2 resp. 5 plan, yta: 6000 m2.
Nybyggnad av skola i Malmö
Avser nybyggnad av grundskola i två plan samt separat miljöhus och kringliggande markanläggning.
Invändig renovering av skola i Malmö
Igångsättning planeras under 2019. Avser invändig renovering av 4 huskroppar vid F-5 skola. Arbetena omfattar bl.a golvarbeten, målningsarbeten, v-s och ventilationsarbeten, ny belysning, ny sanitetsutrusning, nya styr- och övervakning m.m.
Renovering av skola i Malmö.
Igångsättning planeras under 2019. Avser invändig renovering av F-6 skola som bl.a avser golvarbeten ,målningsarbeten, nya undertak, belysning samt el- och ventilationsarbeten.
Nybyggnad av gymnastiksal i Malmö
Projektet avser nybyggnad av gymnastiksal med tillhörande omklädningsrum samt basrum/klassrum. I projektet ingår även rivning av gymnastikhall.
Nybyggnad av modulbostäder i Lindängen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter inom Lindängen 1 och Allsången 1 i Lindängen i Malmö. I syfte att uppnå målsättningen enligt ovan välkomnar beställaren alternativa lösningar för byggnationen, exempelvis lösningar med moduler, typhus eller motsvarande. Målgruppen är i första hand barnfamiljer samt generationsboende där lägenheter kopplas så att mindre och större lägenhet kan samutnyttjas. Den mindre lägenheten skall ha eget WC/Bad och pentry alt litet kök. Lägenheterna skall kunna ”frikopplas” och hyras ut var för sig om det krävs i framtiden. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av handelshusl på Toftanäs, Malmö
Markområde finns för ca 7000-8000 m2 tomtmark för handelsverksamhet. Igångsättning avhängigt intressent.
Ombyggnad till 7-9 skola i Malmö
Objektet avser ombyggnad av bef konsthögskola till högstadieskola för ca 450 elever. Byggnaden har nyttjats som Konsthögskola sedan 1994 men är ursprungligen uppförd 1899 och omfattar ca 6 500 kvm. Avser även nybyggnad av miljöhus och förråd ca 45 kvm. Föreningsgatan/Disponentgatan.
Om- och tillbyggnad av kontor i Malmö
Projektet omfattar rivning av en befintlig huskropp för att göra plats åt en ny tillbyggnad om 2200 kvm.
Nybyggnad av förskola i Mamlö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för rivning och nybyggnad av förskola. Omfattning kan ej anges.
Nybyggnad av förskola i Limhamn Malmö
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Limhamn Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar. Uppskattad byggstart.
Ny- och ombyggnad av kyrka mm i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnad av kapell och kyrka/aula/multirum, fem mindre verksamhetslokaler samt ett samtalsrum. Dessutom en stor foajé med reception, kapprum och toaletter samt olika förråd samt ombyggnad av det befintliga kyrkhuset med ett storkök, matsal och nuvarande kyrksal blir vardagsrum/ungdomsrum.
Om- och tillbyggnad av skola i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet omfattar nybyggnation av 2st fläktrum belägna på befintliga tak, installera ett nytt ventilationssystem, ombyggnation av befintliga tak och invändiga ytskikt.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av förskola för 120 barn.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 100 barn.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av brandstation: yta: ca: 400 m2 ombyggnad samt 200 m2 tillbyggnad. Arbetena fördelas på två huvuddelar: Huvuddel 1 omfattar renovering av kök. Huvuddel 2 omfattar om - och tillbyggnad av befintliga lokaler för att klara dagens krav på arbetsmiljö och funktion.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av del av Hyllie brandstation, underhåll av tak samt option på utbyggnad av parkeringsplats.
Utvändig renovering av s F-9 skola i Malmö
Projektet avser målning av fönster ( 1400 bågar) samt byte av tak. på befintlig skolbyggnad i 4 plan.
Ombyggnad av station i Östervärn
Åtgärder för att kunna trafikera stationen med två sammankopplade pågatåg X61. Plattformen ges rätt höjd och förses med skyddszoner, taktila stråk, regn- och vindskydd, trafikinformation och belysning. Tillgänglighetsanpassning.
Ombyggad till förskola i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till förskola/barnomsorg.
Byte av belysning och undertak i F-9 skola i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Projektet avser fortsatt byte av belysningsarmaturer samt undertakt i befintlig skola.
Byte av belysning och undertak i F-9 skola i Malmö
Projektet avser byte av belysningsarmaturer samt undertakt i befintlig skola.
Ombyggnad av kontor och storkök i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ombyggnad kontor och storkök i ett våningsplan. I projektet ingår även fasadändring (utvändig tilläggsisolering, byte av kulör, byte av fönster och dörrar m.m.
Ombyggnad av skola i Malmö
Avser ombyggnad av skola samt Fasadändring (ventilationshuvar, entréparti, tillbyggnad av utrymningstrappa).
Utvändigt underhåll av sjukhusbyggnad i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2018. Projektet avser renovering av putsfasad samt byte av fönster i sjukhusbyggnad.
Ombyggnad av källare vid församlingshem i Malmö
Igångsättning tidigast november/december 2018. Projektet avser ombyggnad av källare vid S:t Andreas församlingshem.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Planer finns för nybyggnad av kontor, lager och showroom.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av kontor, lager och partihandel.
Tillbyggnad av skola i Oxie Malmö
Projektet avser tillbyggnad av Kungshögsskolan. Uppskattad byggstart.
Rivning av fastighet i Lindängen i Malmö
Projektet avser rivning av fd dagverksamhetslokal. På tomten planerar man att bygga en skola. som ingår under projektnummer 1351075.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av fd Försälringskassans lokaler.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av lager till butik/kontor, fasadändring, målning av fasad.
Installation av rörpostsystem på SUS i Malmö
Avser rörpostsystem för oemballerade prover mellan akutmottagningen och klinisk kemi på SUS i Malmö. Skall omfatta en sändenhet och en mottagarenhet samt två rör inklusive rördragning och håltagning, för att möjliggöra för framtida komplettering med en sänd- och mottagarstation.
Byte av invändiga dörrar i skollokaler i Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för byte av klassrumsdörrar skolbyggnad av 4 våningsplan.
Elrenovering i kyrka i Malmö
Projektet avser renovering av elen i S:t Petri kyrka. I projektet ingår även vs-arbeten.
Nybyggnad av restaurang i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av butik och restauranger.
Takarbeten på skolor i Malmö
Projektet avser takarbeten på 3 st skolor: Holmaskolan: Omtäckning med tätskitsmatta inkl. 100mm tilläggsisolering på byggnad A Objektets läge: Hyacintgatan 49 i Malmö. Krokbäcksskolan: Omtäckning med tätskiktsmatta på byggnad B & C Inkl. 100 mm tilläggsisolering. Objektets läge: Hyllievångsvägen 6 iMalmö. Bulltoftaskolan: Omtäckning med tätskiktsmatta på byggnad H. Objektets läge: Vattenverksvägen 3, Malmö.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Fasadändring (kulörbyte på dörrar, fönster och fönsterpartier), ombyggnad, nytt ventilationsaggregat samt installation av hiss.
Renovering av torn vid kyrka i Tygelsjö, Malmö
Projektet avser fortsatt renovering av tornets murverk.
Byte av brandlarm i studentboende, skola m.m.i Malmö
Avser byte av brandlarm i befintlig byggnad. Byggnaden består av 12 våningar med tillhörande kulvertsystem. BTA är cirka 28 600 m². I byggnaden finns studentboende, grundskola, skolrestaurang, ad-ministration, café samt en aula.
Renovering av skola i Malmö
Avser underhållsarbeten i skola som avser bl-a fasadändring (nytt fläktrum på tak, nya takhuvar och byte av fönster/dörr m.m. ) byggnad a och d.
Renovering av affärshus i Malmö
Delning av lokal samt installation av nya ventilationssystem.
Rivning av tätskikt på parkeringshus i Malmö
Rivningsarbetena planeras början av 2018. Avser rivning av tätskikt på befintligt parkeringshus. Tanken är att bygga på befintligt parkeringshus med dagis, förskola- och LSS-bostäder som ingår under projektnummer 1011965. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Underhandsförfrågan angående ändring av vind till kontor.
Tillbyggnad av bibliotek i Rosengård, Malmö
Underhandsförfrågan avseende tillbyggnad (påbyggnad) av bibliotek.
Nybyggnad av samlingslokal i Malmö
Underhandsförfrågan avseende samlingslokal.
Ändring till kontor, utställningslokal m.m i i Malmö
Ändrad användning till kontor, utställningslokal samt samlingslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Avser tillbyggnad, ny utrymningstrappa, skärmtak samt fasadändring (nytt tak och lanterniner, fönster/glaspartier).
Renovering av wc i skola i Malmö.
Avser byte av wc i befintlig skola.
Åtgärder kontor vid lagerbyggnad ii Malmö
Fasadändring (insättning av port), ny entré och skärmtak, installation av hiss samt ny slamavskiljare. Uppskattad kostnad.
Takarbeten på byggnaderi Malmö/Höllviken
Projektet avser byte av papptak på tre fastigheter: 1: Byängens förskola i Malmö. 2. Omklädningsrm vid Oxie idrottsplats i Malmö. 3: Malmö sommargårdar i Höllviken. YTA: ca 2000 m2. Objektets läge: Byängens förskola:Tuvängsvägen 1 Oxie Malmö Sommargårdar: Ljungdalavägen 16 Höllviken Oxie Idrottsplats: Lerbäcksvägen 15
Ombyggnad av kontor i Malmö
Underhandsförfrågan angående ändrad verksamhet i lokal.
Utvändigt underhåll av skola i Malmö
Fasadändring (installation av ventilationsaggregat på tak).
Ändring till restaurang i Malmö
Ändring av butik till restaurang samt fasadändring (imkanal).
Ändring av kontor i Malmö
Ändrad verksamhet, fasadändring (ny dörrkulör) samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av saluhall i Malmö
Underhandsförfrågan avseende nybyggnad av saluhall.
Utvändigt underhåll av skola i Malmö
Fasadändring (byte av fönster) samt nybyggnad av skärmtak.
Renovering av wc i skola i Malmö.
Avser av 19 st wc i befintlig skola.
Tillbyggnad av restaurang i Malmö
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av klinik i Malmö
Underhandsförfrågan angående medicinsk klinik.
Tillbyggnad av butik i Malmö
Tillbyggnad av butik samt fasadändring (byte av fasadmaterial).
Tillbyggnad av flygterminal i Malmö
Tillbyggnad av flygfraktsterminal.
Tillbyggnad av skola i Malmö
Till- samt ombyggnad av skola, fasadändring (ny kulör), nybyggnad av miljöhus samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av galleria i Malmö
Ombyggnad av köpcenter, fasadändring (nya entréer, fönster), uppsättning av skyltar samt rivning av pyloner.
Ombyggnad av butik i Malmö
Ombyggnad och delning av butik och lägenhet.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av lagerhall,kontor,butik samt hämtgarage.
Nybyggnad av paviljong i Malmö
Nybyggnad av paviljong.
Nybyggnad av servering i Malmö
Nybyggnad av skärmtak och uppställning av uteservering.
Nybyggnad av servicebyggnad i Malmö
Nybyggnad av toalett- och duschbyggnad, nybyggnad av förråd samt rivning av befintlig toalettbyggnad.
Tillbyggnad av servering i Malmö
Tillbyggnad (uteservering).
Ombyggnad av butik i Malmö
Tidsbegränsat bygglov för ändring av kontor/lager till butik.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: