Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 169 st.

Ny- och ombyggnad av servicebyggnad mm vid Nya sjukhusområdet i Malmö
Projektet avser uppförande av bl.a. ny servicebyggnad, i hörnet av John Ericssons Väg/Inga Marie Nilssons gata. I projektet ingår även ombyggnadsarbeten. Projektet omfattar:  Ytor för logistik och försörjning varav en stor vikt läggs vid rangeringsytor med lastkaj  Avfallshantering med hög automatisering  Posthantering Driftcentral  Kraftanläggning  Medicinska gaser  Verkstäder  Omklädningsrum  Skyddsrum  Kylanläggning  Administrativa ytor med kontor och matsal  Bårhus, antingen integrerat eller i fristående huskropp  Ombyggnad By 50  Laboratorium  Steril  Kök  Kliniska laboratorier Yta: totalt ca 25000 m2, (servicecentralen ca 20000 m2). Uppskattad kostnad. Entreprenaden indelas preliminärt i följande huvuddelar som kan komma att indelas i etapper: Huvuddel 1 - Mark Huvuddel 2 - Byggnadsverk Huvuddel 3 – Om- och nybyggnad av Bårhus Huvuddel 4 - Angränsande projekt Huvuddel 5 – Sanering och rivningar Miljöcertifierat projekt minst silver. Markarbetena påbörjades under hösten 2018
Nybyggnad av skola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av grundskola, förskola samt särskola.
Nybyggnad av kontors och bostäder mm i Västra hamnen, Malmö
Avser nybyggnad av 1 huskropp i 4 plan inrymmande 40-tal lägenheter samt 50-tal bostäder för äldreboende samt 1 huskropp i 4-8 plan inrymmande kontorslokaler samt affärslokaler i nedre planet. I projektet ingår även garage under mark.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Malmö
Projektet avser nybyggnad av ny skola och förskola vid Varvsstaden för ca 500 elever. I projektet ingår även nybyggnad av gymnastiksal. Avser 2 huskoppar i 1-5 plan.
Nybyggnad av idrottsgrundskola i Malmö
Projektet omfattar nybyggnad av idrottsgrundskola årskurs 7-9 för ca 540 elever samt sporthall med publikkapacitet om 500 personer. Objektet består av två byggnader, 4 respektive 5 våningar förbundna med 2 stycken gångbroar. Area ca 11300 kvm BTA. Även utemiljö samt takterrass ska anläggas. Objektets läge: Eric Persson väg, Stadionområdet, Malmö.
Nybyggnad av kontor i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler i 8 våningsplan + källare.
Rivning och tillbyggnad av skola i Malmö
Projektet avser rivning del av skolbyggnad samt tillbyggnad av skollokaler.
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 8 våningsplan med ca 700 arbetsplater. Miljöcertifierat projekt som "Excellent" med milöcertifieringssystem BREEAM.
Ny- till- och ombyggnad av l/m-skola i Limhamn, Malmö
Projektet avser nybyggnad av del av by B, del av by E samt by F, 3290 m2 BTA. Befintlig by F, paviljongbyggnad, kommer att rivas. Ombyggnad av by A, del av by B, by C, del av by D, del av by E samt Wadstagården, 4105 m2 BTA. Markyta som berörs är 11870 m2. I detta ingår utökning av friytan för skolan på fastigheten Blåmossan 1
Nybyggnad av förskola på Rönneholm, Malmö
Projektet avser byggnation av ny förskola i 3 plan, ca 4500 kvm BTA, innehållande 15 avdelningar (ca 295 barn) inklusive utemiljö om ca 7 450 kvm. Även nybyggnation av miljöhus, förråd och mindre byggnad med toalett och skötrum. I projektet ingår även rivning av befintlig förskola. Objektets läge: Major Nilssonsgatan/Nordlinds väg. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad till kontor och restaurang i Malmö
Projektet avser ombyggnad av magasin (211) till 4000 m2 kontor samt 300 m2 restaurang, tillbyggnad samt fasadändringar (fönster, dörrar m m). I projektet ingår mindre markarbeten.
Nybyggnad av bilanläggning på Stora Bernstorp i Malmö
Projektet avser nybyggnad av bilanläggning ca 2950 kvm. Byggnaden kommer att certifieras enligt miljöbyggnad silver och kommer att inkludera en solcellsanläggning.
Nybyggnad av logistikanläggning
Projektet avser nybyggnad av logistikanläggning och kontor. Byggplats: Lockarp söder om Fosie.
Renovering av skola i Malmö.
Avser invändig renovering av F-6 skola som bl.a avser golvarbeten ,målningsarbeten, nya undertak, belysning samt el- och ventilationsarbeten.
Nybyggnad av förskola på Husie, Malmö
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för 160 barn. Markarea:ca 4940 m2. Objektets läge: Planområdet ligger i Husie, väster om Husie Kyrkoväg och söder om Kasernallén i den västra delen av Kvarnby.
Ny rörpostanläggning vid Sjukhusområdet i Malmö
Avser stråk för rörpostledningar och AGV-transporter inom Nya sjukhusområdet i Malmö. Vidare ingår byggnadsanpassningar inom befintliga byggnader (ca 20 st) och i kulvertstråk som ej ingår i NSM-projektet. Avser även installationer i knutpunktsrum, laddningsstationer, service- och logistikutrymmen. Dessa kan ingå i nya byggnader som hanteras av andra projekt/delprojekt inom NSM.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola för sex avdelningar med utemiljö, miljöhus och förråd. Huvudbyggnaden är i fyra plan med 2 st skyddsrum i källarplan. Plan 1 och plan 2 inrymmer tre avdelningar per plan. Plan 3 inrymmer kök, personalrum samt ateljé/matsal för barnen. Det fjärde planet inrymmer ett teknikrum. Spontning före schakt av skyddsrum skall utföras.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola i 3 plan med 8 avdelningar.
Invändig renovering samt nytt fläktrum på tak på skola i Malmö
Avser invändig renovering av 4 huskroppar vid F-5 skola. Arbetena omfattar bl.a ny ventilation, golvarbeten, målningsarbeten, v-s och ventilationsarbeten hissinstallation, ny belysning, ny sanitetsutrusning, nya styr- och övervakning m.m.
Nybyggnad av lokaler för Rättpsykiatrisk öppenvård i Malmö
Avser uppförande av 1 huskropp för Region Skånes Rättspsykiatriska öppenvård. Byggnaden kommer att uppföras i tre plan där plan 1 och 2 kommer att vara för verksamheten och plan 3 teknikutrymme.
Nybyggnad av ridanläggning i Husie, Malmö
Avser nybyggnad av ridanläggning för 48 hästar. I projektet ingår bl a stall, ridhus, cafeteria, personalutrymmen samt medlemsutrymmen. Bruttoarea (BTA) nybyggnad stall, ridhus mm ca 5 460 m2. Markplanerad yta inkluderad ridbana, exkl byggnader. ( Etapp 1 ingår under projektnummer 1408527 och etapp 3 under 1538201).
Fasadarbeten på universitetsbyggnad i Malmö
Projektet avser byte av fasadmaterial på universitetsbyggnad. Fasadmaterial: typ glasfasad.
Renovering vid odontologen i Malmö
Avser bla fönsterbyte, hissbyte och fasadrenovering.
Renovering av skola i Malmö
Planer finns för renovering av skolbyggnad med bl.a nya installationer, ytskikt m.m.
Nybyggnad av förskola i Limhamn Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av idrottshall i Malmö
Projektet avser nybyggnad av idrottshall i anslutning till skola. Projektets omfattning och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola för 120 barn.
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor i 1 huskropp i 2 plan. Yta: 2300 m2.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av kontorslokaler i 5 plan.
Ombyggnad i Stadshuset i Malmö
Projektet avser främst ändrad planlösning, ny ventilation i fasad, nytt miljöhus m.m.
Till- och ombyggnad av museum i Malmö
Projektet avser fortsatt till- och ombyggnad av museum.
Till- och ombyggnad av museum i Malmö
Inom Kulturförvaltningen har identifierats sex (6) objekt med antikvariska värden, varav ett (1) objekt (Hodderna) består av sex (6) byggnader med delvis olika förutsättningar, som är i behov av att upprustas och åtgärdas, delvis på grund av föroreningar. Föutom Hodderna är det dessa projekt: Ebba hus, Garveriet, Slottsmöllan, Möllarebostaden och Kalkugnen. Kulturförvaltningen är därför i behov av konsulttjänster avseende kompletterande utredning för bland annat materialinventering/provtagning, granskning, åtgärdsplan för sanering, statusbesiktning, upprättande av underhållsplan, kostnadskalkyler/uppskattning för fullgott skick, dvs. både installations- och byggnadsmässigt. Syftet är att ta fram en plan som säkerställer att objekten kan bevaras till eftervärlden samt säkerställer att personer kan vistas i objekten utan att riskera hälsoskadlig exponering av förekommande föroreningar.
Byte av belysning och undertak i F-9 skola i Malmö
Projektet avser byte av belysningsarmaturer samt undertakt i befintlig skola.
Renovering av idrottshall i Malmö
Planer finns för renovering av idrottshall som omfattar bl.a fasadarbeten, förnsterbyte m.m. Eventuellt solceller.
Ombyggnad av kök m.m. vid skola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av storkök från mottagningskök till tillagningskök samt renovering av toalettgrupp, entré, matsal, hemkunskap och installation av nytt ventilationsaggregat i källaren. Entreprenaden är uppdelad i tre etapper.
Ombyggnad av parkeringshus i Malmö
Projektet avser ombyggnad och renovering av betongskador på parkeringshus i 10 plan. Avser även ommålning av väggar samt pelare.
Förhyrning av kontaktcenter, Malmö
Avser förhyrning av lokaler för förskola med 6 avdelningar, tillagningskök samt skolgård.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av del av Hyllie brandstation, underhåll av tak samt option på utbyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av kontor och lager på Valdemarsro, Malmö
Avser nybyggnad av kontor och lager med en yta på 600 m2.
Utvändig renovering av bibliotek i Malmö
Stadsbiblioteket består av tre byggnader, Slottet, Ljusets kalender och Cylindern. Objektet omfattar den äldsta delen av Stadsbiblioteket, Slottet: Komplett renovering av yttertak inkl. ny skiffer, plåt, papp, takfönster m.m. Komplett renovering av samtliga fönster i fasader, tak, torn och kupor. Två stycken stora nya takfönster mot Regementsgatan Komplett renovering av samtliga träfönster i fasader, tak, torn och kupor. Fasadarbete, Ankarjärn i fasad, fasadputs och plåtar på fasad.
Anpassning av kontorslokaler vid Nyhamnen, Malmö
Avser anpassning av 1700 m2 kontorslokaler åt MTM. Objektets läge: Hans Michelsengatan 2 i Malmö, ( nära Centralstationen).
Byte av belysning och undertak i F-9 skola i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Projektet avser fortsatt byte av belysningsarmaturer samt undertakt i befintlig skola.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av butik till kontor plan 03 (våning 2), 3 butiker blir en större butik plan 02 (entréplan) samt del av yta på övre butiksplan ändras till nytt kontor.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Malmö
Avser anpassning av befintliga kontorslokaler.
Anpassning av kontorslokal i Malmö
Avser hyresgästanpassning i 3 våningsplan men en total yta på 1610 m2.
Förhyrning av bodar vid Sjukhusområdet, Malmö
Projektet avser förhyrning av bodar för tillfälliga personalutrymmen och kontorsplatser för yrkesarbetare (byggarbetare) på entreprenadområdet. Bodarna ska bland annat innehålla matplats, dusch- och tvättmöjligheter, toalett samt kontor.
Utvändig renovering av F-9 skola i Malmö
Projektet avser utvändig renovering av befintlig skola där arbetena avser byte av tak, målning av fönster, fasadarbeten m.m.
Nybyggnad av polishus i Malmö
Avser nybyggnad av polishus. Omfattning oklar.
Nya offentliga toaletter i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Ombyggnad av butikslokal i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokal i markplan ( vån 2)
Ombyggnad för padelcenter i Västra hamnen, Malmö
Avser ombyggnad av lokal för inomhuscenter för padel.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av kontor, verkstad och garage.
Utbyte av styrsystem för reservkraften vid SUS i Malmö
Utbyte av styrsystem för reservkraft i 4 byggnader. Avser även införande av ett nytt laststyrsystem.
Rivning av skola i Malmö
Projektet ingår även rivning av en mindre skola + paviljongbyggnad.
Nybyggnad av lokaler för höghöjdsmiljö m.m.i Malmö
Nybyggnad av lokal för träning i höghöjdsmiljö samt lager.
Om- och tillbyggnad av fritidshem i Malmö
Projektet avser en om- och tillbyggnad av befintlig byggnad på Malmö Lok-stallet 1. Den befintliga byggnaden är placerad på Limhamnsskolans skolgård och skall anpassas för fritidsverksamhet. Byggnaden är ursprungligen ett lokstall från slutet av 1800-talet och byggnaden är skyddad och ska bevaras enligt detaljplan. Byggnaden är Q- och K-märkt.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Malmö
Ändring av lokal till tandläkarmottagning, fasadändring, samt nybyggnad av miljö- och cykelrum.
Renovering av utvändig simbassäng, Malmö
Avser renovering av sargkant på utomhusbassänger. Bla ny skalpkant, tätskikt och kakel.
Marksanering i Malmö
Avser sanering av markområde inför byggnation av förskola.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Kontaka inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av kontor, verkstad och garage.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Tillbyggnad av kontor.
Ändring till kontor i Malmö
Ändring av café till kontor.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av lokal till kontor, fasadändring (ny entré, nya fönster och altan) samt parkering.
Ändring till kontor i Malmö
Ändring av förråd till kontor.
Invändig renovering i kyrka i Malmö
Projektet avser invändig renovering i Oxie kyrka som omfattar målningsarbeten, elarbeten m.m.
Ombyggnad till församlingslokal i Malmö
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för ombyggnad av lokal till församlingslokaler.
Ombyggnad av butik i Malmö
Fasadändring (2 st nya entréer) samt ombyggnad av butikslokal.
Målning av fönster på gymnasieskolan i Malmö
Avser ommålning av fönster på skolbyggnad.
Takarbeten m.m. på församlingshem vid kyrka i Malmö
Projektet avser omläggning av tak vid församlingshemmet i anslutning till kyrkan.
Ombyggnad av utställningshall i Malmö
Ombyggnad av utställningslokal.
Ändring till kontor i Malmö
Ändrad användning (butik till kontor).
Rivning av förskola i Malmö
Rivning av förskola.
Rivning del av sjukhus i Sege Park, Malmö
Avser rivning av byggnad 32 som avser bl.a elcentral. Uppskattad kostnad.
Belysningsbyte i skola i Malmö
Avser byte av belysning i delar av skolbyggnader inom byggnad A,C,K och J. Avser anpassning för synsvaga elever.
Rivning av förskola i Malmö
Avser rivning av förskola.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av cafeteria i Malmö
Fasadändring (nya fönster, dörr, glasdörrparti) samt tillkommande verksamhet för restaurang/café.
Utvändigt underhåll av kyrka i Malmö
Fasadändring (byte av takmaterial), uppställning av byggbodar och byggställning samt skyltar på byggställning.
Utvändigt underhåll av hotell i Malmö
Fasadändring (byte av fönster).
Ombyggnad av skola i Malmö
Ändrad användning (kontor till skola).
Tillbyggnad av maskinhall i Malmö
Tillbyggnad av maskinhall samt skärmtak.
Ombyggnad av restaurang i Malmö
Underhandsförfrågan angående utvecklingsmöjligheter för restaurangetablering.
Ombyggnad av vårdhem i Malmö
Underhandsförfrågan angående ändring av utbildningslokaler till vårdlokaler.
Ombyggnad av vandrarhem i Malmö
Underhandsförfrågan avseende bed & breakfast.
Ombyggnad av förskola i Malmö
Underhandsförfrågan avseende förskoleverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av miljöhus samt fasadändring (byte av fönster, ny grind samt ny fasadkulör) samt ombyggnad (delning och sammanslagning av lokaler).
Ombyggnad av kyrka i Malmö
Ombyggnad av kyrka.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av butik till kontor samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av förskola i Malmö
Ändring av vårdcentral till förskoleverksamhet.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Underhandsförfrågan avseende utökning av kontorsytor.
Ombyggnad av restaurang i Malmö
Tillbyggnad av fläktrum och ventilationskanaler på tak samt ändrad verksamhet från handel till restaurang.
Ombyggnad av veterinärstation i Malmö
Ändrad användning (vårdcentral till djurklinik).
Ombyggnad av sjukhus i Malmö
Avser ombyggnad av ventilation samt fasadändring (nytt aggregat+kanaler på fasad och tak) (byggnad 66).
Ombyggnad av vårdcentral i Malmö
Avser ändrad användning (frisör till vårdmottagning)
Utvändigt underhåll av affärshus i Malmö
Fasadändring (belysning, markiser samt uppsättning av nya skyltar).
Ombyggnad av garage i Malmö
Avser höjning av tak på garage.
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Fasadändring (ny dörr).
Utvändigt underhåll av affärshus i Malmö
Fasadändring (ny takkupa, byte av fönster samt insättning av dörr och utrymningstrappa).

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: