Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 124 st.

Nybyggnad av kontorhus och affärslokaler i Malmö, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler i 1 huskropp i 29 våningar med affärslokaler eller restaurang i nedre planet.
Nybyggnad av kontor på Vintrie, Malmö
Igångsättning avhängigt intressent. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av kontor men en yta på ca 25000 m2.
Nybyggnad av idrottsgrundskola i Malmö
Igångsättning tidigast Q1 2018. Avser nybyggnad av 1 huskropp gällande skolbyggnad för 550 elever, 1 huskropp för sportgymnastik och handboll samt läktare för 1500 personer. Total yta: ca 13000 m2. Objektets läge: Stadionområdet.
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Avser nybyggnad av 7000 m2 kontorslokaler i 7 plan samt källare med en yta på ca 2000-2500 m2. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av F-6 skola i Lindängen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola för 630 elever. Avser sammanbyggda huskroppar i 1-4 plan inrymmande skollokaler, idrottshall, matsal, expedition mm. I projektet kommer rivning av en dagverksamhetslokal att ingå.
Nybyggnad av logistikanläggning
Avser nybyggnad av logistikanläggning och lagerlokaler. Igångsättning och omfattning kan ej anges.
Ny- till- och ombyggnad av l/m-skola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av del av by B, del av by E samt by F, 3290 m2 BTA. Befintlig by F, paviljongbyggnad, kommer att rivas. Ombyggnad av by A, del av by B, by C, del av by D, del av by E samt Wadstagården, 4105 m2 BTA. Markyta som berörs är 11870 m2. I detta ingår utökning av friytan för skolan på fastigheten Blåmossan 1
Nybyggnad av hotell i Svågerstorp, Malmö
Projektet avser nybyggnad av hotell i 1 huskropp i 1- 5 plan. Ca 120 rum. Hotellet byggs i anslutning till befintligt kontor.
Nybyggnad av kontor i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus med en yta på 7800 m2. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av kontors- och flerbostadshus mm i Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus och butik om ca 11.000 kvm samt flerbostadshus med ca 110 lägenheter samt parkeringsgarage om ca 10.000 kvm.
Nybyggnad av parkeringshus och kontor i Hyllie, Malmö
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser nybyggnad av an en sammanbyggd huskropp som omfattar parkeringshus med 450 bilplatser samt kontorshus med en yta på ca 3500 m2.
Nybyggnad av kontor vid Vintrie Park i Malmö
Avser nybyggnad av 6500 m2 m2 kontor i 10 plan. Objektets läge: den södra delen av Vintrie Park. Hyresgäst: Peab som har en yta på 4000 m2 av 6500 m2.
Nybyggnad av förskola på Rönneholm, Malmö
Projektet avser byggnation av ny förskola i 3 plan, ca 4500 kvm BTA, innehållande 15 avdelningar (ca 295 barn) inklusive utemiljö om ca 7 450 kvm. Även nybyggnation av miljöhus, förråd och mindre byggnad med toalett och skötrum. I projektet ingår även rivning av befintlig förskola. Objektets läge: Major Nilssonsgatan/Nordlinds väg. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av grundskola i Malmö
Nybyggnad av skola (grundskola) åk 4-9. Totalyta med tomt ligger på 7000 kvm. Skolan kommer ha 3 våningar, och totalt 12 klassrum + "andra rum som t.ex hemkunskap, bild osv.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontorsbyggnad i 1 huskropp i 4 plan + källare. I projektet ingår även 800 m2 solceller på taket.
Nybyggnad av kontorshus och förskola i Malmö
Planer finns för nybyggnad av ett stadskvarter inrymmande bostäder, förskola, kontor m.m.
Nybyggnad av fastigheter i Malmö
Planer finns för nybyggnation på ett ca 50000 kvm stort område i Tullstorp, Nordöstra Malmö. Markreservationen gäller till och med 2019-12-31.
Nybyggnad av logistikanläggning
Projektet avser nybyggnad av logistikanläggning och lagerlokaler. Igångsättning och omfattning kan ej anges.
Nybyggnad av förskola på Husie, Malmö
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för 160 barn. Markarea:ca 4940 m2. Objektets läge: Planområdet ligger i Husie, väster om Husie Kyrkoväg och söder om Kasernallén i den västra delen av Kvarnby.
Ny rörpostanläggning vid Sjukhusområdet i Malmö
Avser stråk för rörpostledningar och AGV-transporter inom Nya sjukhusområdet i Malmö. Vidare ingår byggnadsanpassningar inom befintliga byggnader (ca 20 st) och i kulvertstråk som ej ingår i NSM-projektet. Avser även installationer i knutpunktsrum, laddningsstationer, service- och logistikutrymmen. Dessa kan ingå i nya byggnader som hanteras av andra projekt/delprojekt inom NSM.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Igångsättning tidigast runt årsskiftet 2019/2020. Projektet avser nybyggnad av förskola för 120 barn. I projektet ingår även 3 st nattavdelningar.
Rivning och nybyggnad av förskola i Fosie, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avsikten är att den befintliga förskolan skall rivas och ersättas med en nybyggnation i två eller tre våningar som möjliggör 120 permanenta förskoleplatser.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola (8 avdelningar). I projektet ingår även rivning av förskola (4 avdelningar).
Nybyggnad av kontor och lager i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp i 1-2 plan inrymmande kontor, lager och showroom. Yta: ca 3000 m2.
Markområde för kontor och industrihus på Fredriksberg, Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser ca 10000 m2 markområde för kontor och industriverksamhet. Uppskattad byggstart.
Om och tillbyggnad av industrilokal till kontor i Norra Hamnen, Malmö
Avser ombyggnad av industri- och kontorslokaler till ca 3500 m2 kontor. I projektet ingår även tillbyggnad av 155 m2 kontor samt 150 m2 tillbyggnad (glasat trapphus och entre) samt takterrass.
Invändig renovering samt nytt fläktrum på tak på skola i Malmö
Igångsättning planeras under 2019. Avser invändig renovering av 4 huskroppar vid F-5 skola. Arbetena omfattar bl.a golvarbeten, målningsarbeten, v-s och ventilationsarbeten, ny belysning, ny sanitetsutrusning, nya styr- och övervakning m.m.
Renovering vid odontologen i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser bla fönsterbyte, hissbyte och fasadrenovering.
Markområde för kontor och industri i Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för 30000-40000 tomtmark för kontor och industriverksamhet för småindustri. Igångsättning avhängigt intressenter.
Ombyggnad till utbildningslokaler eller kontor i Malmö
Planer finns för ombyggnad av fastighet. Ej fastställt vad lokalerna ska inrymma. Tanken är att bygga om eller hyresgästanpassa fastigheten som tidigare varit högskola/utbildningslokaler till ev kontor, utbildningslokaler eller dylikt. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av modulbostäder i Lindängen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter inom Lindängen 1 och Allsången 1 i Lindängen i Malmö. Avser 5 huskroppar i 4-5 plan. I syfte att uppnå målsättningen enligt ovan välkomnar beställaren alternativa lösningar för byggnationen, exempelvis lösningar med moduler, typhus eller motsvarande. Målgruppen är i första hand barnfamiljer samt generationsboende där lägenheter kopplas så att mindre och större lägenhet kan samutnyttjas. Den mindre lägenheten skall ha eget WC/Bad och pentry alt litet kök. Lägenheterna skall kunna ”frikopplas” och hyras ut var för sig om det krävs i framtiden.
Fasadarbeten på universitetsbyggnad i Malmö
Projektet avser byte av fasadmaterial på universitetsbyggnad. Två alternativ diskuteras - glasfasad alternativt aluminiumfasad.
Nybyggnad av förskola i Mamlö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för rivning och nybyggnad av förskola. Omfattning kan ej anges.
Renovering av kontorslokaler i Malmö
Projektet avser invändig totalrenovering av kontorslokaler i två plan.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Avser nybyggnad av kontor och lager. Total BTA på hela byggnaderna et 1 och et 2 är 4950 kvm och en totalkostnad på 75 mkr.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola på Holma, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av Munkhätteskolan i Malmö
Avser ombyggnad av befintlig byggnad F för undervisningslokaler samt ombyggnad av delar av byggnad L till matsal.
Nya Mobilia OP -salar vid Nya sjukhuset i Malmö
Avser upphandling av operationsmodul som ska uppföras i ett plan om ca 259 kvm innehållande 2 st OP-salar med storlek över 60 kvm vardera, ett uppdukningsrum, två förberedelserum. Modulen ska anslutas med en platsbyggd förbindelsegång (sluss) till tredje våningen (plan 12) på byggnad 66. Modulen ska ha ett ovanliggande delplan om ca 60 kvm bestående av teknikutrymmen.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av del av Hyllie brandstation, underhåll av tak samt option på utbyggnad av parkeringsplats.
Markområde för kontor/lagerverksamhet på Valdemarsro, Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för ca 4000 m2 tomtmark för kontor och lagerverksamhet. Igångsättning avhängigt intressent. Ingen kostnadsuppgift.
Till- och ombyggnad av museum i Malmö
Projektet avser fortsatt till- och ombyggnad av museum.
Rivning samt renovering av betongkampanil vid klocktorn m.m. i Malmö
Projektet avser rivning samt ny betongkampanil vid klocktornet vid S:t Andreas kyrka.. Planer finns även för renovering av fönster, fasad samt tak.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av lager och kontor.
Utvändig renovering av bibliotek i Malmö
Stadsbiblioteket består av tre byggnader, Slottet, Ljusets kalender och Cylindern. Objektet omfattar den äldsta delen av Stadsbiblioteket, Slottet: Komplett renovering av yttertak inkl. ny skiffer, plåt, papp, takfönster m.m. Komplett renovering av samtliga fönster i fasader, tak, torn och kupor. Två stycken stora nya takfönster mot Regementsgatan Komplett renovering av samtliga träfönster i fasader, tak, torn och kupor. Fasadarbete, Ankarjärn i fasad, fasadputs och plåtar på fasad.
Höjng av tak samt inredande av rum i hotell i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Eventuella planer finns för att höja viss del av taket från 4 till 5 plan samt inredande av vindsplan till 6 rum. Igångsättning avhängigt beslut.
Ombyggnad till gym i Malmö
Ändring del av p-hus till gym samt fasadändring (nytt glasparti, ny dörr samt igensättning av fönster). HG anpassning 24seven.
Rivning del av sjukhus i Sege Park, Malmö
Rivning av byggnad 31 som består av 1 huskropp i 4 plan med källare och solceller på taket. Arbetena avser rivning samt återställande av fasad mot intilliggande byggnad. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av museum i Malmö
Projektet avser ombyggnad av museum. Entreprenör för karusselldörr: Assa Abloy i Landskrona.
Ombyggnad av källare vid församlingshem i Malmö
Igångsättning tidigast januari 2019. Projektet avser ombyggnad av källare vid S:t Andreas församlingshem.
Utvändigt underhåll av sjukhusbyggnad i Malmö
Projektet avser renovering av putsfasad samt byte av fönster i sjukhusbyggnad.
Fasadrenovering och fönsterbyte på ortopediska kliniken i Malmö
Projektet avser renovering av fasad och byte av fönster, fönsterdörrar på fasad i byggnad 66, SUS Malmö. Entreprenaden omfattar östra och södra fasaden. Option omfattar västra fasaden och ingår under 1547891.
Förhyrning av bodar vid Sjukhusområdet, Malmö
Projektet avser förhyrning av bodar för tillfälliga personalutrymmen och kontorsplatser för yrkesarbetare (byggarbetare) på entreprenadområdet. Bodarna ska bland annat innehålla matplats, dusch- och tvättmöjligheter, toalett samt kontor.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av kontor, verkstad och garage.
Byte av invändiga dörrar i skollokaler i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser fortsatt byte av klassrumsdörrar skolbyggnad av 4 våningsplan.
Nybyggnad av skolkök i Malmö
Nybyggnad av skolrestaurang.
Fasadrenovering och fönsterbyte på ortopediska kliniken i Malmö
Avser option från projektnummer 1547875. Projektet avser renovering av fasad och byte av fönster, fönsterdörrar på fasad i byggnad 66, SUS Malmö. Entreprenaden omfattar västra fasaden.
Installation av rörpostsystem på SUS i Malmö
Avser rörpostsystem för oemballerade prover mellan akutmottagningen och klinisk kemi på SUS i Malmö. Skall omfatta en sändenhet och en mottagarenhet samt två rör inklusive rördragning och håltagning, för att möjliggöra för framtida komplettering med en sänd- och mottagarstation.
Takbyte på skolbyggnader i Malmö
Projektet avser byte av tak på två st skolbyggnader som avser: Videdalsskolan: Videdalsvägen 15 Malmö Oxievångsskolan: Keramikvägen 122 Malmö
Nytt värme- och ventilationssystem vid Terminalen 4, Malmö Hamn
Projektet avser att byta ut befintligt värme- och ventilationssystem i fastigheten Terminalen 4 , Melllersta Hamnen i Malmö. Rivning/demontering, bortforsling deponi av bef system ingår i entreprenaden. Uppskattad byggstart.
Renovering av fönster i kyrka i Malmö
Igångsättning tidigast under 2019. Projektet avser renovering av kyrkfönster ( bly/smide).
Ombyggnad av butikslokal i Malmö
Planer finns för ombyggnad av butikslokal i nedre plan. Ej fastställt vad lokalerna skall inrymma. Uppskattad byggstart.
Installation av nytt säkerhetssystem CCTV FR Malmö
Avser komplett installation av nytt CCTV-system. Kommer även att bli en ny entré.
Ombyggnad till gym i Malmö
Projektet avser ombyggnad till gym. Avser fasadändring (ny utrymningstrappa och nytt skärmtak vid entré), nytt entresolplan samt ny ventilation. Yta: ca 300 m2.
Invändig renovering i kyrka i Malmö
Igångsättning tidigast under 2019. Planer finns för invändig renovering i Oxie kyrka som omfattar målningsarbeten, elarbeten m.m.
Ombyggnad av café i park i Malmö
Projektet avser ombyggnad av café i Slottsparken.
Ändring av lokal till lokal för idrottsverksamhet i Malmö
Ändring av kontor/lager till idrottsverksamhet.
Ombyggnad av skola i Malmö
Tillbyggnad (fläktrum och ventilationsanläggning), fasadändring (ventilationsanläggningar, nytt fönster och byte av entrépartier), rivning och nybyggnation av skärmtak samt installation av hiss.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Malmö
Underhandsförfrågan angående ändring av butik till tandläkarpraktik.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Underhandsförfrågan avseende förskoleverksamhet.
Ombyggnad av förskola i Malmö
Underhandsförfrågan angående förskoleverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av butik till kontor.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av maskinhall och kontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Inglasning av takterrass.
Utvändigt underhåll av affärshus i Malmö
Installation av solceller på tak.
Takbyte på fastighet vid Augustenborgs kommunteknik i Malmö
Projektet avser byte av tak Augustenborgs kommunteknik. Avser omtäckning med tätskiktsmatta inkl. plåtbeslgagning.
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Fasadändring (installation av fasadbelysning).
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Fasadändring (insättning av fönster och dörr) samt uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av bank i Malmö
Fasadändring (brandtrappa).
Utvändigt underhåll av butik i Malmö
Fasadändring (byte av fönster till skjutdörrsparti).
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Fasadändring (insättning av ny utyrmningsdörr).
Utvändigt underhåll av affärshus i Malmö
Fasadändring (solceller på tak).
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Fasadändring (solceller).
Ombyggnad av garage i Malmö
Underhandsförfrågan angående ombyggnation av garage.
Tillbyggnad av butik i Malmö
Tillbyggnad av butik.
Ombyggnad av veterinärstation i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende hunddagis.
Nybyggnad av barack i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende uppställning av bodar samt uppsättning av skylt/vepa.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Tidsbegränsat bygglov för kontorsmodul.
Ombyggnad av klubbhus i Malmö
Tidsbegränsat bygglov för ändring av lager/kontor till föreningsverksamhet.
Ombyggnad av restaurang i Malmö
Ändring av butik till restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Malmö
Ändring av café/butik till restaurang.
Byte av undertak i kyrka i Malmö
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för byte av undertak i S:t Mikaels kyrka.
Utvändigt underhåll av bilhall i Malmö
Fasadändring (insättning av fönster samt ny utrymningsstege) samt ändring av brandsektionering.
Utvändigt underhåll av skola i Malmö
Fasadändring (byte av kopparplåt till lackerad plåt).
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Fasadändring (fönster och dörrar).
Utvändigt underhåll av vårdhem i Malmö
Fasadändring (byte av fönster och dörrar).

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: