Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 193 st.

Nybyggnad av vårdbyggnader m.m. i Malmö
Igångsättning under Q2 2018. Avser nybyggnad av vårdbyggnad uppdelad i 2 huskroppar, byggnad 35 och 36 om totalt 67000 m2 - 72000 m2 på Nya Sjukhusområdet i Malmö, på varsin sida av Inga Marie Nilssons gata. Byggnaderna är sammankopplade med en gemensam källare och andra förbindelselänkar. I projektet ingår även cykelram, cykelhus, parkering.. Entreprenaden omfattar även gator och VA-arbeten och ombyggnader av närliggande byggnader till vårdbyggnaden. I projektet ingår även rivning av byggnad 07, 12 och 44.
Ny- och ombyggnad av servicebyggnad mm vid Nya sjukhusområdet i Malmö
Projektet avser uppförande av bl.a. ny Servicebyggnad, i hörnet av John Ericssons Väg/Inga Marie Nilssons gata. I projektet ingår även ombyggnadsarbeten. Projektet omfattar:  Ytor för logistik och försörjning varav en stor vikt läggs vid rangeringsytor med lastkaj  Avfallshantering med hög automatisering  Posthantering Driftcentral  Kraftanläggning  Medicinska gaser  Verkstäder  Omklädningsrum  Skyddsrum  Kylanläggning  Administrativa ytor med kontor och matsal  Bårhus, antingen integrerat eller i fristående huskropp  Ombyggnad By 50  Laboratorium  Steril  Kök  Kliniska laboratorier Yta: totalt ca 25000 m2, (servicecentralen ca 20000 m2). Uppskattad kostnad. Entreprenaden indelas preliminärt i följande huvuddelar som kan komma att indelas i etapper: Huvuddel 1 - Mark Huvuddel 2 - Byggnadsverk Huvuddel 3 – Om- och nybyggnad av Bårhus Huvuddel 4 - Angränsande projekt Huvuddel 5 – Sanering och rivningar Miljöcertifierat projekt minst silver.
Nybyggnad av tingshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd . Projektet avser nybyggnad av tingshus upp till 12 våningsplan, yta: 27000 m2.
Nybyggnad av idrottsgrundskola i Malmö
Igångsättning tidigast Q1 2018. Avser nybyggnad av 1 huskropp gällande skolbyggnad för 550 elever, 1 huskropp för sportgymnastik och handboll samt läktare för 1500 personer. Total yta: ca 13000 m2. Objektets läge: Stadionområdet.
Nybyggnad av F-9 skola i Malmö
Nybyggnad av grundskola samt skyltar, parkering, mur och förråd. I projektet ingår även nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av F-6 skola i Lindängen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola för 630 elever. Avser sammanbyggda huskroppar i 1-4 plan inrymmande skollokaler, idrottshall, matsal, expedition mm. I projektet kommer rivning av en dagverksamhetslokal att ingå.
Nybyggnad av skola och förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av ny skola och förskola vid Varvsstaden för ca 500 elever. I projektet ingår även nybyggnad av gymnastiksal. Avser 2 huskoppar i 1-5 plan. Objektets läge, Kv. Träförrådet 1, i anslutning till Skeppsgatan.
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Byggstart tidigast 1:a kv 2018. Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 8 våningsplan med ca 700 arbetsplater. Miljöcertifierat projekt som "Excellent" med milöcertifieringssystem BREEAM.
Nybyggnad av logistikanläggning
Avser nybyggnad av logistikanläggning och lagerlokaler. Igångsättning och omfattning kan ej anges.
Nybyggnad av kontor och parkeriingshus i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontor och parkeringshus.
Ny- till- och ombyggnad av l/m-skola i Malmö
Projektet avser ny- till- och ombyggnad av l/m-skola i 1-2 plan + fläktrum. I projektet ingår även rivning av skolbyggnader.
Nybyggnad av hotell och kontor i Malmö
Projektet avser nybyggnad av hotell och kontor i två sammanhängande byggnader med en hotelldel med 100 rum i 9 våningsplan samt 500 m2 kontor i 5 våningsplan.
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Projektet avser nybyggnad av miljöklassad kontorsfastighet, 60 parkeringsplatser för bilar med ellbilsladdning i garaget samt First Bike Kit - fullutrustad cykelstation med dusch/ombyte.
Nybyggnad av hotell i Svågerstorp, Malmö
Projektet avser nybyggnad av hotell i 1 huskropp i 1- 5 plan. Ca 120 rum. Hotellet byggs i anslutning till befintligt kontor.
Nybyggnad av kontors- och flerbostadshus mm i Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus och butik om ca 11.000 kvm samt flerbostadshus med ca 110 lägenheter samt parkeringsgarage om ca 10.000 kvm.
Nybyggnad av parkeringshus och kontori Hyllie, Malmö
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser nybyggnad av an en sammanbyggd huskropp som omfattar parkeringshus med 450 bilplatser samt kontorshus med en yta på ca 3500 m2.
Nybyggnad av kontor vid Vintrie Park i Malmö
Avser nybyggnad av 6500 m2 m2 kontor i 10 plan. Objektets läge: den södra delen av Vintrie Park. Hyresgäst: Peab som har en yta på 4000 m2 av 6500 m2.
Nybyggnad av förskola på Rönneholm, Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola med 15 avdelningar.
Nybyggnad av parkeringshus i Malmö
Projektet avser parkeringshus med ca 480 parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringshus i Bulltofta Malmö
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus ovan mark i anslutning till bostadsområde. Avser 1 huskropp i 4 plan (8 halvplan) för 334 bilplatser.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontorsbyggnad i 4 våningsplan. Eventuellt källardel.
Ombyggnad till högstadieskola i Malmö
Igångsättning under vecka 27 2018. Objektet avser ombyggnad av bef konsthögskola till högstadieskola för ca 450 elever. Byggnaden har nyttjats som Konsthögskola sedan 1994 men är ursprungligen uppförd 1899 och omfattar ca 6 500 kvm. Avser även nybyggnad av miljöhus och förråd ca 45 kvm. Föreningsgatan/Disponentgatan.
Nybyggnad av förskola på Husie, Malmö
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för 160 barn. Uppskattad byggstart.
Påbyggnad av förskola på parkeringshus m.m.Malmö
Projektet avser en påbyggnad av parkeringshuset med dagis- och förskolelokaler samt ett LSS-boende med 19 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Taket ska vara grönt och med små kullar och med sandlådor, gungor m.m. och med ett nästa två meter högt glasräcke som skall omgärda gården. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av ridskola och stallar i Malmö
Projektet avser nybyggnad av ridskola och stallar för 50 hästar. Yta: 4500-5000 m2 i en sammanbyggd huskropp.
Nybyggnad av förskola i Limhamn Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar med plats för 160 barm- Objektets läge: Elinelundsparken. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av ridanläggning i Jägersro, Malmö
Avser nybyggnad av ridanläggning för 48 hästar. I projektet ingår bl a stall, ridhus, cafeteria, personalutrymmen, medlemsutrymmen, uteridbana och hagar. Bruttoarea (BTA) nybyggnad stall, ridhus mm ca 5 460 m2. Markplanerad area inkl ridbana exkl byggnader ca 35 000 m2.
Markområde för kontor och industrihus på Fredriksberg, Malmö
Avser ett markområde för kontor och industriverksamhet. Projektet omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av gymnastiksal i Malmö
Projektet avser nybyggnad av gymnastiksal med tillhörande omklädningsrum samt basrum/klassrum. I projektet ingår även rivning av gymnastikhall.
Nybyggnad av modulbostäder i Lindängen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter inom Lindängen 1 och Allsången 1 i Lindängen i Malmö. I syfte att uppnå målsättningen enligt ovan välkomnar beställaren alternativa lösningar för byggnationen, exempelvis lösningar med moduler, typhus eller motsvarande. Målgruppen är i första hand barnfamiljer samt generationsboende där lägenheter kopplas så att mindre och större lägenhet kan samutnyttjas. Den mindre lägenheten skall ha eget WC/Bad och pentry alt litet kök. Lägenheterna skall kunna ”frikopplas” och hyras ut var för sig om det krävs i framtiden. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av handelshusl på Toftanäs, Malmö
Markområde finns för ca 7000-8000 m2 tomtmark för handelsverksamhet. Igångsättning avhängigt intressent.
Ombyggnad av barnkliniken i Malmö
Barnverksamhet, bestående av barnmottagning och administration, ska flytta in på Malmö sjukhusområde i befintlig byggnad 65 på plan 11,12 och del av plan 13. Byggnad 65 måste rustas upp gällande installationer samt anpassas för barnverksamheten. Målet är förbättrad vård och arbetsmiljö i moderniserade lokaler och att samla barnverksamheterna. För att barnverksamheten ska kunna flytta in så ska Öron Näsa Hals, Käk och Plastik flytta ihop och samlokaliseras på en mindre yta i byggnad 62 plan 10. Målet är effektiva lokaler med bra flöde. Ombyggnad kommer göras plan för plan med pågående verksamhet på plan 10, del av plan 13, plan 14 och 15 Denna upphandling av konsulttjänster avser följande uppdrag inom plan 11, 12 och 13 i byggnad 65: (ca 3350 kvm). Ombyggnad av bef. lokaler för barnmottagning och barnadministration. Administration på plan 11 kommer bestå av kontorslokaler med möjlighet för konferens, undervisning och bibliotek. Mottagning plan 12 och del av plan 11 kommer bestå av undesökningsrum tilll olika enheter typ allergi, gastro, sjukgymnast, endo m.fl. samt expeditioner. Mottagning plan 13 kommer bestå av samtalsrum och expeditioner. Denna upphandling av konsulttjänster avser följande uppdrag inom plan 10 i byggnad 62: (ca 500 kvm). Ombyggnad av bef. lokal för Öron Näsa Hals, Käk och plastik. Projektering med beaktning av viss strålning samt utrustning typ tandläkarstol. Dagakut och mottagning kommer etableras i lokalerna med undersökningsrum och expeditioner. Denna upphandling av konsulttjänster avser följande uppdrag inom plan 09 - plan 13 samt plan 16 i byggnad 65: (ca 9000 kvm). Utredning och uppdatering av system och installationer i byggnaden, ex. ventilation. Denna upphandling av konsulttjänster avser följande uppdrag inom plan 10 - plan 15 i 65: (ca 9000 kvm): fönsterbyte. Byggnad 65 ska även förberedas för anslutning mot den nya vårdbyggnaden 36.
Renovering av fasad och tak på kyrka i Bunkeflo, Malmö, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt renovering av tegelfasad samt byte av koppartakt på kyrka. (Avser Skeppet)
Nybyggnad av förskola i Limhamn Malmö
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola för 100 barn. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny- och ombyggnad av kyrka mm i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnad av kapell och kyrka/aula/multirum, fem mindre verksamhetslokaler samt ett samtalsrum. Dessutom en stor foajé med reception, kapprum och toaletter samt olika förråd samt ombyggnad av det befintliga kyrkhuset med ett storkök, matsal och nuvarande kyrksal blir vardagsrum/ungdomsrum.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Hyllie, Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av affärshus i Malmö
Projektet avser nybyggnad av handelsbyggnad i ett plan. Omfattning är ej fastställd.
Ombyggad till förskola i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till förskola/barnomsorg.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av brandstation: yta: ca: 400 m2 ombyggnad samt 200 m2 tillbyggnad. Arbetena fördelas på två huvuddelar: Huvuddel 1 omfattar renovering av kök. Huvuddel 2 omfattar om - och tillbyggnad av befintliga lokaler för att klara dagens krav på arbetsmiljö och funktion.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av del av Hyllie brandstation, underhåll av tak samt option på utbyggnad av parkeringsplats.
Ombyggnad av kontor till museum m.m. i Malmö
Avser ombyggnad av 1200 kontorslokaler till lokaler för Stadsarkivet samt Rörelsernas Museum.
Förhyrning av kontaktcenter, Malmö
Avser förhyrning av lokaler för förskola med 6 avdelningar, tillagningskök samt skolgård.
Renovering av fasad och tak på kyrka i Bunkeflo, Malmö, etapp 1
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser renovering av tegelfasad samt byte av koppartak på på kyrka. (Avser Kyrkotornet). Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Tillbyggnad av bibliotek i Rosengård, Malmö
Underhandsförfrågan avseende tillbyggnad (påbyggnad) av bibliotek.
Ombyggnad av station i Östervärn
Åtgärder för att kunna trafikera stationen med två sammankopplade pågatåg X61. Plattformen ges rätt höjd och förses med skyddszoner, taktila stråk, regn- och vindskydd, trafikinformation och belysning. Tillgänglighetsanpassning.
Nybyggnad av restaurang i Malmö
Ny Chopchop restaurang
Byte av Unitz m.m. vid tandvårdshögskolan i Malmö
Projektet avser byte av 40 st tandläkarstolar med tillhörande installationer samt underhåll av ytskikt och belysning. På plan 4, 5 och 6 är Tandläkarstolarna (Units) placerade. Det påverkar även plan 3 pga att installationer till units ansluts från våningen under..
Utvändigt underhåll av sjukhusbyggnad i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2018. Projektet avser renovering av putsfasad samt byte av fönster i sjukhusbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Planer finns för nybyggnad av kontor, lager och showroom.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av kontor, lager och partihandel.
Renovering av bassäng i badhus i Malmö
Projektet omfattar renovering av 50 m bassäng i Simhallsbadet. Befintligt kakel och klinker tas bort och den befintliga betongen undersöks. Därefter lagas betongen och bassängen återställas.
Tillbyggnad av barnavårdscentral m.m. i Malmö
Tillbyggnad av bvc och öppenförskola samt inbyggnad av balkonger och loftgång.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av fd Försälringskassans lokaler.
Ombyggnad av lokaler åt Swedol i Malmö
Avser ombyggnad av 300 m2 butikslokaler.
Ombyggnad av Munkhätteskolan i Malmö
Avser ombyggnad av befintlig byggnad F för undervisningslokaler samt ombyggnad av delar av byggnad L till matsal.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av lager till butik/kontor, fasadändring, målning av fasad.
Uppförande av ny entré på förvaltningsrätten, Malmö
Avser rivning av marköverbyggnad på gård och uppförande av ny byggnad för säkerhetsentré. På befintligt gårdsbjälklag uppförs nytt tätskikt och ny markplanering.
Hyresgästanpassning av kontor i Malmö
Avser hyresgästanpassning av kontorslokaler ca , 1600 kvm. Avser främst åtgärder av ytskikt.
Byte av invändiga dörrar i skollokaler i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser fortsatt byte av klassrumsdörrar skolbyggnad av 4 våningsplan.
Nybyggnad av restaurang i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av butik och restauranger.
Elrenovering i kyrka i Malmö
Projektet avser renovering av elen i S:t Petri kyrka. I projektet ingår även vs-arbeten.
Renovering av torn vid kyrka i Tygelsjö, Malmö
Projektet avser fortsatt renovering av tornets murverk.
Renovering av matsal vid skola i Malmö
Projektet avser renovering av matsal vid Kirsebergaskolan. I projektet ingår även byte av belysningsarmaturer.
Ombyggnad av btikslokal i Malmö
Planer finns för ombyggnad av butikslokal i nedre plan. Ej fastställt vad lokalerna skall inrymma. Uppskattad byggstart.
Nytt värme- och ventilationssystem vid Terminalen 4, Malmö Hamn
Projektet avser att byta ut befintligt värme- och ventilationssystem i fastigheten Terminalen 4 , Melllersta Hamnen i Malmö. Rivning/demontering, bortforsling deponi av bef system ingår i entreprenaden. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av parkeringshus i Malmö
Projektet avser betongrenovering samt ny fasadbeklädnad.
Renovering av skola i Malmö
Avser underhållsarbeten i skola som avser bl-a fasadändring (nytt fläktrum på tak, nya takhuvar och byte av fönster/dörr m.m. ) byggnad a och d.
Ny teleskopläktare till Kulturhus, Malmö
Avser demontering och bortforsling av teleskopläktare samt leverans, montering, efterföljande service och reparation av ny teleskopläktare.
Renovering av affärshus i Malmö
Delning av lokal samt installation av nya ventilationssystem.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Underhandsförfrågan angående ändring av vind till kontor.
Ändring till kontor i Malmö
Ändring av restaurang till showroom/kontor.
Ändring till kontor, utställningslokal m.m i i Malmö
Ändrad användning till kontor, utställningslokal samt samlingslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Avser tillbyggnad, ny utrymningstrappa, skärmtak samt fasadändring (nytt tak och lanterniner, fönster/glaspartier).
Renovering av wc i skola i Malmö.
Avser byte av wc i befintlig skola.
Takarbeten på byggnaderi Malmö/Höllviken
Projektet avser byte av papptak på tre fastigheter: 1: Byängens förskola i Malmö. 2. Omklädningsrm vid Oxie idrottsplats i Malmö. 3: Malmö sommargårdar i Höllviken. YTA: ca 2000 m2. Objektets läge: Byängens förskola:Tuvängsvägen 1 Oxie Malmö Sommargårdar: Ljungdalavägen 16 Höllviken Oxie Idrottsplats: Lerbäcksvägen 15
Hissinstallation i museum i Malmö
Projektet avser installation av hiss i museum. Avser tillgänglighetsanpassning.
Utvändigt underhåll av skola i Malmö
Fasadändring (installation av ventilationsaggregat på tak).
Tillbyggnad av restaurang i Malmö
Fasadändring (nytt glasparti) samt utökning av befintlig restaurang.
Ändring till restaurang i Malmö
Ändring av butik till restaurang samt fasadändring (imkanal).
Ombyggnad av kontor i Malmö
Underhandsförfrågan angående ändrad verksamhet i lokal.
Ombyggnad av vårdbostad i Malmö
Underhandsförfrågan angående ändring av kontor till vårdboende och öppenmottagning.
Tillbyggnad av flygterminal i Malmö
Tillbyggnad av flygfraktsterminal.
Tillbyggnad av museum i Malmö
Tillbyggnad av museilokal (påbyggnad) samt fasadändring (entréer samt trappa/ramp).
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Malmö
Underhandsförfrågan angående lokal för tandreglering.
Tillbyggnad av barnavårdscentral i Malmö
Underhandsförfrågan angående tillbyggnad av bvc.
Tillbyggnad av sjukhus i Malmö
Underhandsförfrågan angående tillbyggnad.
Ändring av kontor i Malmö
Ändrad verksamhet, fasadändring (ny dörrkulör) samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av bank till kontor, fasadändring (insättning av dörr) samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av butik i Malmö
Tillbyggnad av butik samt fasadändring (byte av fasadmaterial).
Utvändigt underhåll av skola i Malmö
Fasadändring (byte av fönster) samt nybyggnad av skärmtak.
Renovering av wc i skola i Malmö.
Avser av 19 st wc i befintlig skola.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av lagerhall,kontor,butik samt hämtgarage.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontor- och lagerbyggnader.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontor, garage och lokaler.
Ombyggnad av hotell i Malmö
Ombyggnad av kontor till hotell.
Tillbyggnad av hotell i Malmö
Tillbyggnad (påbyggnad) av hotell.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: