Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av vårdbyggnad som ska ska innehålla: Somatiska mottagningar och dagvård. Psykiatrisk mottagning, dagvård och heldygnsvård. Provtagningscentral och laboratorier. Kök och restaurangdel. Lokaler för stöd och service. Byggnaden ska utföras som miljöbyggnad klass Silver och arean är bedömd till ca 45.000 kvm BTA. Avser källare, våning 08 o 09. Grundarbetena påbörjades under december 2015 och markarbeten, stomarbeten ( plan 08 och 09) och skyddsrum påbörjas under hösten 2018 och färdigställs slutet av 2019.
Nybyggnad av kontor och hotell i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och hotell med 180 rum. ( Yta: hotelldel 7000 m2): I projektet ingår även konferenslokaler, restaurang, bar, gym, cykelparkering m.m. ( kontor på plan 6-12). I projektet ingår även takterass ovanpå den längre huskroppen.
Nybyggnad av underjordiskt garage m.m.i Helsingborg
Igångsättning tidigast kv 4 2018. Planer finns för nybyggnad av underjordiskt parkeringsgarage för 600 bilplatser samt 600 för cykelparkering. I projektet ingår även åtgärder av in -och utfart, upprustning av trappväg, flyttning av träd och buskar samt återskapande av trädgård. Entreprenadform totalentreprenad i samverkan.
Om- och tillbyggnad av centralstation i Helsingborg
Igångsättning eventuellt januari 2019. Projektet avser om- och tillbyggnad av Helsingborgs centralstation.
Nybyggnad av kontor vid Oceanhamnen i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av kontor i 2 sammanbyggda huskroppar i 5-7 plan samt källarplan med teknikutrymmen och parkeringsgarage. Yta: ca 13000 m2. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av kontorshus i Oceanhamnen i Helsingborg
Igångsättning tidigast under våren 2019. Avser nybyggnad av kontorshus i 8 våningsplan.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Drottninghög, västra delen, Helsingborg
Som ett led i att utveckla stadsdelen pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan som bl.a. innehåller en byggrätt för kontor i upp till 11 våningar om ca 6.000 – 7.000 kvm (Kontorshuset) och en parkeringsanläggning i 7 plan om ca 220-270 parkeringsplatser.med lager/verksamheter i bottenvåningen (Parkeringshuset). Kv Flottiljen är beläget i den västra delen av området Drottninghög i Helsingborg och avgränsas i söder av Vasatorpsvägen i väster av Regementsvägen i öster av befintlig bebyggelse. Projektet har i tidigt skede tagits fram som ett samarbetsprojekt mellan AB Helsingborgshem och Stenströms Skjortfabrik (Cimbria Holding AB). Utgångspunkten är att projektet ska fortsätta drivas som ett samarbetsprojekt mellan AB Helsingborgshem och Cimbria Holding AB. AB Helsingborgshem (B) är part gentemot E fram till BP1. Därefter har B möjlighet att överlåta entreprenadkontrakt för kontorsdelen till Cimbria Holding AB eller annan tredje part efter överenskommelse. Entreprenadkontraktet på Parkeringshusett kommer att ligga kvar hos AB Helsingborgshem under hela entreprenaden. Objektets läge: Regementsvägen/Vasatorpsvägen.
Nybyggnad av F-9 skola i Helsingborg
( Rivningsarbeten under juni 2018 och markarbeten under hösten 2018. Projektet avser nybyggnad av skola för ca 500 elever som kommer att inrymma ett stort antal undervisningsrum samt mindre lokaler som kommer att användas som grupprum, mötesrum och personalarbetsplatser. Skolan kommer att ha specialsalar för trä- och metallslöjd, textilslöjd, NO, musik, bild och hem- och konsumentkunskap. Dessutom byggs ett tillagningskök med tillhörande matsal. I projektet ingår även rivning av befintlig skola.
Ombyggnad av järnvägsstation längs Västkustbanan, Helsingborg
Avser ombyggnad av stationsområdena vid Maria stationsområde och Ödåkra stationsområde i samband med Trafikverkets ombyggnad av Västkustbanan till dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av logistikanläggning i Helsingborg
Avser ny logistikanläggning ca 11000 kvm anpassad för tempererad hantering och lagring av livsmedel.
Ombyggnad av järnvägsstation längs Västkustbanan, Helsingborg
De parallella uppdragen delas in i två delar: Parallella delen (Maria och Ödåkra) som finns på projektid: 1477279 och Fördjupningsdelen (Maria, Ödåkra och Kattarp).
Nytt verksamhetsområde för volymhandel i Väla, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan höra av sig till kontaktperson på kommunen. Avser verksamhetsområde för volymhandel. Igångsättning avhängigt intressent. Del av Filborna 36:56 m fl. Tomtyta: ca 20000 m2.
Nybyggnad av kontor i Väla
Igångsättning avhängigt hyresgäster. Avser fortsatt nybyggnad av ca 4500 kvm.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av förskola efter brand. ( 6-8 avdelningar).
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 10 avdelningar för 200 barn.
Nybyggnad av idrottshall i Rydebäck, Helsingborg
Igångsättning tidigast 2019/2020. Planer finns för nybyggnad av idrottshall i anslutning till Rydebäcksskolan.
Nybbyggnad av idrottshall i Gantofta, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av idrottshall i Gantofta. Yta: 2000-2500 m2. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av idrottshall i Elineberg, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall vid Harlyckan som ligger inom området Elineberg.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola/skola.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av fd ICA-butiken på Wienertorget till kontorslokaler.
Markområde för handel till försäljning i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 5700 m2 markområde för handel finns för försäljning. Igångsättning avhängigt intressent.
Utvändig renovering av kyrka i Helsingborg
Igångsättning tidigast april 2019. Avser utvändig renovering av Mariakyrkan där arbetena omfattar åtgärder delar av tak samt fasadarbeten som omfattar omfogning av fasad.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Avser r nybyggnad av omklädningsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Etablering av solcellsanläggningar på stadens tak i Helsingborg
Projektet avser solkraftsanläggningar för elproduktion på Helsingborg stads fastigheter. Fastigheterna är utvalda utifrån lämplighet/prioritet, maximerad egenanvändning, nätförutsättningar och ekonomi. Objektets läge: BERGALID 1 Bergalidens vårdboende Prins Kristians gata 6 BORGVALLA 1 Borgvalla vårdboende Ryavägen 2, Vallåkra DÖRRVREDET 1 Bårslövs Brandstation Tistelgatan 6 MUSEET 1 Dunkers kulturhus Kungsgatan 11 FILBORNASKOLAN 1 Filbornaskolan Filbornavägen 101 A FLYGELN 1 Fredriksdalsskolan Larmvägen 31 FILBORNA 28:33 Olympia Park Idrottens Hus Mellersta stenbocksgatan 10 FILBORNA 29:1 Kulturmagasinet Gisela Trapps Väg LUNDHAGEN 1 Lundhagens vårdboende Planavägen 41, Kattarp ALESKÄR 1 Rydebäcksskolan Storövägen 51 O D KROOK 2 Stadsteatern Karl Johans gata 1 DVÄRGMÅSEN 1 Tuvehagens vårdboende Allerumsvägen 16, Ödåkra PRINS GEORG 4 Valltorps vårdboende Prins georgs gata 1 REGEMENTSKALKEN 7 Fullriggarens vårdboende Kielergatan 19-21, Råå GRUSHARPAN 1 Grusharpan NSR Makadamgatan 8 VÄSTRA RAMLÖSA SKOLA 1 Västra Ramlösa skola S Hunnetorpsvägen 213 FOLKPARKEN 2 Dropp IN - Sundspärlan Fältarpsvägen 60 PÅLSJÖ 2:2 Kungshults vårdboende Patronens väg 65 A-D, Kungshultsvägen 151 HAMNPAVILJO-NGEN 1 Parapeten Parapeten ÅBRÄDDEN 1 Åbredden äldreboende Garverigatan 4
Fasadrenovering m.m. på Tullhuset i Helsingborg
Byggnaden är uppförd av tegel i två våningar. Fasaderna är slätputsade och avfärgade fasader gula under plåtklätt fabrikslackerad svart plåttak. Avsikten är att ”återställa” fasaderna i omfattning enligt förfrågningsunderlag vilket omfattar fasader, plåttak och fönster med tillhörande arbeten. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av butik/restaurang.
Utvändig renovering av kyrka i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2020/2021. Avser utvändig renovering där arbetena omfattar omfogning av fasad.
Omkalkning av kyrka i Helsingborg
Planer finns för omkalkning av Raus kyrka.
Nybyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av restaurang Bunker bar.
Nybyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av handel och lager.
Rörinfodring inom Elinebergsskolan i Helsingborg
Avser rörinfodring av avloppsstammar och stick i skolbyggnader.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ombyggnad av kontorslokaler.
Påbyggnad av kontorsmodul på kontor i Helsingborg
Igångsättning tidigast november 2018 Avser påbyggnad och förhyrning av kontorsmodul.
Fasadrenovering på kyrka i Helsingborg
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 1.282 mkr. Avser fasadrenovering på kyrka. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av båthall i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av båthall för vinterförvaring, västindiegatan 23.
Ombyggnad till skolokaler i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av kontor till skollokaler samt fasadändring.
Ändring till kontor i Helsingborg
Ändrad användning av bostad till kontor.
Rivning av kontor i Helsingborg
Rivningslov för rivning av kontor.
Nybyggnad av gymnasieskola i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av skola, transportgymnasium.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av kontorshus med restaurang och butik i markplan.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av befintlig hall.
Utvändigt underhåll av restaurang i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av butik/restaurang.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av (montage av solceller på tak) dunkers kulturhus - 1587.
Nybyggnad av garage i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av garage och samlingslokal samt rivning ekonomibyggander.
Tillbyggnad av garage i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av garage/ förråd.
Tillbyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av samlingslokal.
Nybyggnad av garage i Helsingborg
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av barack i Helsingborg
Nybyggnad av temporära moduler.
Utvändigt underhåll av skola i Helsingborg
Fasadändring av skola, montage av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Helsingborg
Fasadändring, (montage av solceller på tak) av Kulturmagasinet 1558.
Utvändigt underhåll av förskola i Helsingborg
Fasadändring - Montage av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Fasadändring - Montage av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av reception i Helsingborg
Fasadändring - Montage av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av skola i Helsingborg
Fasadändring - Montage av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Helsingborg
Fasadändring - Montage av solceller på tak.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av omklädningsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Tillbyggnad av kontorsmoduler på industri/lager.
Tillbyggnad av barack i Helsingborg
Tillbyggnad av modulbyggnad.
Tillbyggnad av servering i Helsingborg
Tillbyggnad av terass/uteservering.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Ändrad användning av industri/lager till butik/e-handel.
Utvändig renovering på kyrka i Helsingborg
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 811 tkr. Avser fönster- och takrenovering på kyrka. Uppskattad byggkostnad.
Rivning av butik i Helsingborg
Rivningslov för butik/restaurang.
Utvändigt underhåll av butik i Helsingborg
Fasadändring av butik/restaurang.
Ombyggnad av gym i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till gym.
Tillbyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av butik/restaurang.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av butik till kontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av kontor.
Underhåll av kulturhus i Helsingborg
Anmälan för underhåll av särskilt värdefull byggnad .
Ändring av ventilation i butik m.m. i Helsingborg
Anmälan för ändring av ventilation i butik/restaurang.
Ändring av vvs-system i förskola i Helsingborg
Anmälan för ändring av värmesystem och ventilation.
Ombyggnad av förskola i Helsingborg
Ändrad användning av vårdboende till förskola.
Ändring till kontor i Helsingborg
Ändrad användning av butik till kontor samt fasadändring.
Rivning av förskolai Helsingborg
Avser rivning av förskola efter brand.
Fönsterrenovering på kyrka i Helsingborg
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 331 tkr. Avser fönsterrenovering Uppskattad byggkostnad.
Takarbeten på kyrka i Helsingborg
Projektet avser byte av tak på kyrka.
Fasadarbeten på kyrka i Helsingborg
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 237 tkr. Avser omfogning av fasader på kyrka. Uppskattad byggkostnad.
Invändig målning av kyrka i Helsingborg
Avser invändig målning av Bårslövs kyrka. Uppskattad byggstart.
Invändig kalkning i kyrka i Helsingborg
Avser invändig kalkning och delvis omputsning av koret och sidoskeppen. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: