Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, centrumverksamhet mm i Norrköping
Ett område på ca 22 hektar som kan inrymma nybyggnad av verksamheter, kontor, samlingslokaler, kyrka, skola och centrumverksamhet.
Nybyggnad av skola, idrottshall mm i Norrköping
F-6 skola för ca 400 elever, idrottshall storkök och matsal.
Nybyggnad av hotell i Västra Saltängen, Norrköping
Nybyggnad av hotell i hörnet Norra Promenaden och Drottninggatan.
Ny och ombyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnad av skola 1 hus i 2 plan med vindar + ombyggnad av befintlig skola.
Nybyggnad av hotell i Norrköping
Ca 228 Microlägenheter i korsningen Repslagaregatan och Kristinagatan.
Nytt verksamhetsområde i Norrköping
Norr om Östra Bravikenvägen, ett område på ca 171 tusen kvm.
Nybyggnad av kontor och garage på Gamla staden, Norrköping
Ca 4000-5000 kvm kontor och garage. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra kontorslokaler samt någon typ av publik verksamhet i bottenplan.
Renovering av skola i Norrköping
S:t Olofsskolan är en K-märkt skola för ca 100 elever. Fasadändring och renovering av tak samt vvs-installation mm
Rivning och nybyggnad av förskola i Ektorp, Norrköping
Rivning av 940 kvm och nybyggnad av 2 avdelningar ca 250 kvm
Nybyggnad av centrumbebyggelse i Norrköping
Nybyggnad av centrumfastigheter och restaurang i Lindö Strand på fastigheterna: Mantåget 1 och Halvslaget.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Förskola med upp till cirka 120 barn. Förskolan är även tänkt att kunna erbjuda förskoleplatser på kvälls- och nattid.
Nybyggnad av förskola i Hageby
Avser nybyggnad av förskola på 6 avdelningar i 2 plan med tillhörande verksamhetsutrymmen och tillagningskök m.m. Byggnaden är cirka 1720 kvm (BTA). Den utvändiga miljön består bland annat av nytt miljöhus, nya förråd, nytt barnvagnsförråd och nytt cykeltak. Markytan innehåller även lekredskap och parkeringsytor, belysning m.m.
Nybyggnad av parkeringshus i Norrköping
Parkeringshus som ska kunna försörja flera av bostäderna i Inre hamnens första etapp med parkeringsplatser.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Fasadändring samt ny ventilation.
Nybyggnad av skola i Vrinnevi, etapp 2
Upphandlas på option från etapp 1: 1506407. Avrop på option skall senast ske 2018-08-31. Objektet avser nybyggnad innehållande skolverksamhet 2 paralellig, F-klass till årskurs 6. Entreprenaden utförs i etapper enligt huvudtidplan i förfrågningshandling.
Om- och tillbyggnad av vårdbostad i Norrköping
Om- och tillbyggnad av Villa Sjöängens vårdboende till gruppbostad med en totalyta på ca 1000 m2 BTA.
Nybyggnad av LSS boendei Norrköping
Bygglov för nybyggnad av LSS boende.
Ombyggnad av skola i Krokek, Norrköping
Lokaler i Hus A ska renoveras samt omplaneras då skolan ska utökas till 5 paralleller. Diskutrymmets och matsalens kapacitet och yta ska öka och ett nytt lastintag till skolan ska byggas. Fönsterbyte, byte av ytterdörrar och renovering av mindre tak sker i klimatskalet. Ett passersystem ska monteras.
Till och ombyggnad av idrottshall i Norrköping
Idrottshallen byggas till på bef. Långsida ut mot parkering för att kunna inrymma Ebersteinska skolans elever. I tillbyggnad skapas omklädningsrum och duschutrymmen. Även arbetsrum för lärare med omklädning och dusch. Pingisrum och gymsal och Div. övriga ytor som förråd, wc m.m. Det byggs även en övervåning på delar av tillbyggnaden där fläktrum och elrum ska inrymmas. I befintlig idrottshall byta ut/komplettera belysning, brandlarm och passagesystem. Nytt fläktrum ska även försörja bef. Idrottshall. Ridåvägg ska installeras i idrottshallen. I byggnad 10 finns UC som även innefattas i entreprenaden.
Påbyggnad av kontor i Norrköping
1 påbyggnad av vindsvåning till kontor.
Nybyggnad av centrumbyggnad (t ex restaurang, café etc) i Norrköping
Avser byggrätt för centrumbyggnad innehållande t ex restaurang, café mm
Underhåll av idrottshall i Norrköping
Anpassning/ombyggnad av Hagebyhallen, Söderporten
Nybyggnad av cafékök i bibliotek i Norrköping
Nybyggnad av Café i Stadsbiblioteket
Ombyggnad av butik i Norrköping
Ombyggnad av butik.
Renovering av Eneby kyrkskola i Norrköping
Avser byte av radiatorer och renovering av WC, ytskiktsrenovering och inv. kompl., fönsterrenovering samt installation av ny belysning.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Anmälan om ingrepp i bärande konstruktion, installation av hiss och rulltrappor samt väsentlig ändring av ventilation.
Renovering av kyrka i Norrköping
Renovering, planlösningsändring, hiss-installation mm.
Ombyggnad till yrkesgymnasium i Norrköping
Ombyggnad för yrkesgymnasium
Ombyggnad av loger på konserthus i Norrköping
Avser uppgradering av wc och duschgrupper, ytskiktsrenovering så som golv och målning samt teknik.
Tillfälliga paviljonger till Eneby kyrkskola i Norrköping
Avser uthyrning av tillfälliga skolpaviljonger inkl leverans, montage och färdigställning.
Nya kylmaskiner till Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Objektet avser leverans och installation av kylaggregat och kylmedelskylare.
Rivning av byggnader för Ebersteinska Yrkesgymnasiet, Norrköping
Entreprenaden avser rivning av Ebersteinska Yrkesgymnasiets inom fastighet Kneippen 1:17. Huvudbyggnaderna A, C, D, E och en hallbyggnad samt mindre komplementbyggnader omfattas av rivningen. Totalt uppgår BTA inkl. Hus B till ca 16 692 kvm, Hus B skall ej rivas. Byggnaderna skall rivas för att ge plats för en ny grundskola.
Nybyggnad av servicestationer för Hyresbostäder i Norrköping
Servicestationen är en fristående byggnad, uppförd som flera hexagoner bredvid varandra. Varje hexagon ska innehålla lämpliga installationer för att erbjuda samhällsmedborgarna en tillgänglig service i form av t ex paketutlämning, cykelreparation, laddstation för elbil, utlämning av matkassar mm. Den första servicestationen som ska byggas ska ligga vid gamla Övägen.
Ombyggnad av vårdhem i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring samt inre ombyggnad av vårdlokal.
Ombyggnad av undercentral på fastighet i Norrköping
Avser ombyggnad undercentral och styr.
Utvändigt målning av förskola i Norrköping
Avser målning av fönster takfot, utvändiga träpaneler plåtbeslag på tak mm.
Installation av bergvärme i skola i Vikbolandet
Entreprenaden avser att installera bergvärme i Kättinge skola: Bergvärmecentral inklusive energibrunnar, Ny el servis samt Styr & regler.
Ombyggnation i del av teater i Norrköping
Ombyggnation av restaurang gycklaren med tillhörande serveringsyta, scendel samt promenoar fram till norra sidan. Befintligt rum kallat ”Zacharias salong” ska rivas ner till ursprungligt golv samt tillhörande avskiljande vägg. Likaså ska befintliga rum förutom ljud/ljustekniker rum vid östra promenoaren rivas och återställas. Befintligt kök skall rivas /demonteras och återbyggas. Golvbeläggning ska rivas och återställas och tak och väggar behandlas och målas.
Målning av tak och fönster på kontor i Norrköping
Avser renovering av fönster, målning av tak samt komplettering av takskydd. Objektet är beläget vid Slottsgatan / Kungsgatan, Norrköping.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Norrköping
Utbildningslokal för stenhuggeri.
Uppförande av paviljonger för skolverksamhet i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfälliga modulbyggnader anpassade för skolverksamhet.
Ombyggnad av veterinärstation i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av del av djurhållningsanläggning.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Bygglov för ändrad användning från förskola till gemensamhetslokal samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av parkeringshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av parkeringshus.
Nybyggnad av samlingslokal i Arkösund
Nybyggnad av samlingslokal
Utvändigt underhåll av församlingshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av annan byggnad.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad, fasadändring samt ombyggnad av samlingslokal.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Norrköping
Bygglov för uppsättning av skyltar samt fasadändring på idrottslokal.
Ombyggnad av vårdhem i Norrköping
Bygglov för utvändig och inre ändring av vårdlokal.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av förskola samt vvs-installation.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av idrottshall.
Nybyggnad av restaurang i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av samlingslokal i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av samlingslokal.
Tillbyggnad av butik i Norrköping
Tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av kontorshus, inredning av plan 2 samt fasadändring.
Nybyggnad av personallokal i Norrköping
Uppförande av personalbodar.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av kontor och lagerutrymme.
Nybyggnad av barack i Norrköping
Uppförande av paviljong; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av barack i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolpaviljong.
Rivning av telestation i Norrköping
Rivning av mast och teknikbod.
Rivning av kontor i Norrköping
Rivningslov för rivning av kontorsbod.
Rivning av telestation i Norrköping
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Nybyggnad av scen i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av scen med kulisser.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av skolpaviljong.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod, inkl strandskydd.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod; strandskyddsprövning.
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av markiser.
Nybyggnad av bastu i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av carport i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av carport samt uppförande av plank.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av kontorsbaracker.
Utvändiga arbeten på kontorshus i Norrköping
Fasadändring samt uppförande av skyltar.
Uppförande av paviljong för förskoleverksamhet i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfällig modulbyggnad anpassad för förskoleverksamhet.
Utvändig renovering av Östra Stenby kyrka
Underhåll av tornlanternin
Tjärning av klockstapel i Lindö
Tjärning av klockstapel

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: