Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 243 st.

Nybyggnad av butiker och kontor på Östra Valla
ENT12 sopsugsentreprenör vann: Envac Scandinavia AB. Nybyggnad av parkeringsanläggning på ca 10000 kvm under mark. Verkstan med garage under jord samt fem hus ovan.
Nybyggnad av distributionsenhet i Händelö, Norrköping
Nybyggnad av en Distributionsenhet för Rusta
Utbyggnad av handelsplatsen Depot i Mantorp
Utbyggnad av Depot handelsplats med köpcentrum, ett vattenland, jumpyard, laserdome, minigolf och restauranger.
Nybyggnad av skola, idrottshall mm i Norrköping
F-6 skola för ca 400 elever, idrottshall storkök och matsal.
Nybyggnad av hotell i Västra Saltängen, Norrköping
Nybyggnad av hotell i hörnet Norra Promenaden och Drottninggatan.
Nybyggnad av flexibel förskola/skola i Vikingstad, Linköping
flexibel förskola och skola med tillagningskök och kapacitet upp till 600 barn för åldrarna 1-12 år. Matsal och skolidrottshall för 350-400 barn.
Ny och ombyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnad av skola 1 hus i 2 plan med vindar + ombyggnad av befintlig skola.
Nybyggd grundskola i Finspång
Nybggande av grundskola i tätort.
Påbyggnad av kontor i Linköping
Påbyggnad med tre nya våningar till sammanlagt 3 700 kvadratmeter kontor.
Till och ombyggnad av kontor i Norrköping
Om och tillbyggnad av kontor. Ny utvändig foajé.
Om- och tillbyggnad av skola i Linghem
Omfattar ombyggnad/underhåll av ca 5000 kvm och tillbyggnad av ca 450 kvm. Ombyggnad avser delvis ändrad planlösning samt ett nytt tillagningskök inom befintlig byggnad. Tillbyggnaderna avser entréer med kapprum och nya fläktrum. I övrigt ingår byte/uppdatering av installationer, ytskiktunderhåll, byte av vissa fönster och dörrar, åtgärder med yttertak, utemiljö m.m.
Renovering av museum i Linköping
Objektet avser ombyggnad av Östergötlands museum i Linköping som planeras pågå under flertalet år. Byggnaden består av flera sammanlänkade huskroppar, uppförda under olika år. Planerad ombyggnad kommer beröra samtliga huskroppar. Planerad ombyggnation inkluderar ytskikt, byte av tekniska installationer samt klimatskalsåtgärder.
Nybyggnad av handelshus för sällanvaruhandel i Linköping
Ca 5 stora tomter kvar, kan delas in i mindre tomter.
Nybyggnad av kontor mm i Linköping
Kontorshus i 2 våningar.
Nybyggnad av förskola i södra Skäggetorp, Linköping
Förskola med 100 barn. Placering är vid infarten till Sörgårdsgatan. .
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 8 avdelningar i 1-2 våningar i Råssnäs, Kv Jupiter 1.
Renovering av skola i Norrköping
S:t Olofsskolan är en K-märkt skola för ca 100 elever. Fasadändring och renovering av tak samt vvs-installation mm
Nybyggnad av p-hus i Linköping
Nybyggnad av parkeringshus, komplexet byggs i fyra halvplan samt ett takplan med totalt 159 platser varav tolv är laddplatser.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Förskola med upp till cirka 120 barn. Förskolan är även tänkt att kunna erbjuda förskoleplatser på kvälls- och nattid.
Nybyggnad av parkeringshus i Linköping
Nybyggnad av parkeringshus i anslutning till Tinnerbäcksbadet.
Nybyggnad av förskola i Hageby
Avser nybyggnad av förskola på 6 avdelningar i 2 plan med tillhörande verksamhetsutrymmen och tillagningskök m.m. Byggnaden är cirka 1720 kvm (BTA). Den utvändiga miljön består bland annat av nytt miljöhus, nya förråd, nytt barnvagnsförråd och nytt cykeltak. Markytan innehåller även lekredskap och parkeringsytor, belysning m.m.
Ny förskola i Mantorp
Förskola för 120 barn.
Nybyggnad av förskola i Valdemarsvik
Nybyggnation av två stycken förskolor inklusive mark- och grundläggningsarbeten samt yttre miljö. Byggnaderna ska vara prefabricerade modulbyggnader i ett plan vardera och inhysa 5 st avdelningar à 20 elever samt 4 personal.
Nybyggnad av kontor & bostäder i Linköping
Nybyggnad av kontor och flerbostadshus.
Ombyggnad av fastighet i Norrköping
Ombyggnad av gamla tingsrätten till kontor mm. Även en tillbyggnad av den yngre tingsrättsbyggnaden.
Nybyggnad av skola i Vrinnevi, etapp 2
Upphandlas på option från etapp 1: 1506407. Avrop på option skall senast ske 2018-08-31. Objektet avser nybyggnad innehållande skolverksamhet 2 paralellig, F-klass till årskurs 6. Entreprenaden utförs i etapper enligt huvudtidplan i förfrågningshandling.
Ny förskola i Sörby, Mjölby
Förskola för 120 barn
Om- och tillbyggnad av vårdbostad i Norrköping
Om- och tillbyggnad av Villa Sjöängens vårdboende till gruppbostad med en totalyta på ca 1000 m2 BTA.
Tillbyggnad av affärshus mm i Ingelsta, Norrköping
Utökning av handelsyta, utveckling av parkering mm.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Tillbyggnad som omfattar nytt tillagningskök med tillhörande matsal, RE-investeringsdel och en hyresgästanpassning.
Nytt turism och besöksändamål i Söderköping
Skapa mark för boende-, turism- och besöksändamål.
Tillbyggnad och renovering mm av förskola i Hageby
Tillbyggnad 1 avdelning, tillagningskök och renovering av 6 avdelningar. Om- & tillbyggnad av förskolans huvudbyggnad, miljöhus, förråd samt yttre mark. Förskolan består av åtta avdelningar (exkl personalutrymmen/allmänna utrymmen) varav fyra stycken inryms i huvudbyggnaden, resterande avdelningar bedrivs i två fristående byggnader kallade ”villan” och ”paviljongen”. Huvudbyggnadens befintliga kök samt avdelning kallad Pegasus skall rivas i sin helhet. Ny avdelning tillskapas på befintligt plan tre då Pegasus rivs. Befintligt kök ersätts av nybyggnation av tillagningskök.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av affärshus till kontor.
Nytt verksamhetsområde i Ullstämma
1 tomt kvar på ca 4000 kvm, kan delas in i 2 tomter.
Nybyggnad av idrottshall i Sturefors
Nybyggnation av idrottshall, skolmåltidslokal med tillagningskök samt bibliotek.
Nybyggnad av förskola i Ödeshög
Nybyggnad av förskola om ca 320 kvm för ca 40 barn
Nybyggnad av hamburgerrestaurang i Linköping
Nybyggnad av MC Donalds vid Mörtlösarondellen
Till och ombyggnad av idrottshall i Norrköping
Idrottshallen byggas till på bef. Långsida ut mot parkering för att kunna inrymma Ebersteinska skolans elever. I tillbyggnad skapas omklädningsrum och duschutrymmen. Även arbetsrum för lärare med omklädning och dusch. Pingisrum och gymsal och Div. övriga ytor som förråd, wc m.m. Det byggs även en övervåning på delar av tillbyggnaden där fläktrum och elrum ska inrymmas. I befintlig idrottshall byta ut/komplettera belysning, brandlarm och passagesystem. Nytt fläktrum ska även försörja bef. Idrottshall. Ridåvägg ska installeras i idrottshallen. I byggnad 10 finns UC som även innefattas i entreprenaden.
Nybyggnad av personaldel mm i Norrsten etapp 1
I denna etapp kommer en personallokal och en värmecentral att byggas.
Ombyggnad av skola i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i skola.
Invändig renovering av bilhall i Linköping
Bygglov för tillbyggnad, ändrad användning, fasadändring och skyltanordning på bilhall/verkstad samt anmälningspliktiga åtgärder.
Utbyggnad av anstalt i Skänninge
Utbyggnation av Skänninge anstalt
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av kirurgklinik till kontor.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Kontor för hemtjänst och hemsjukvård
Invändig renovering av teater i Linköping
Anpassning och invändig upprustning av Elsas Hus
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning till kontor och fasadändring samt anmälningspliktiga åtgärder.
Invändiga arbeten i kommunhuset i Motala
Förtätning av kontorsplatser, brandsäkerhetsåtgärder, lunchrum mm
Nybyggnad av idrottshall i Linköping
Nybyggnad av idrottshall bredvid den nya 11 manna fotbollsplanen
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.
Nybyggnad av restaurang i Linköping
På fastigheten planeras att uppföra en byggnad i 2 plan med en stor uteplats där restaurang och butiksverksamhet ska förekomma. Området består i nuläget dels av en gräsyta och dels av en parkering av grus. Vid parkeringen finns ett staket som inhägnar parkeringsområdet. På kanalbanken finns några större träd samt ett gammalt vakthus.
Om och tillbyggnad av bilhall och bilverkstad i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.
Nybyggnad av cafékök i bibliotek i Norrköping
Nybyggnad av Café i Stadsbiblioteket
Nybyggnad av förskola i Valdemarsvik
Handlas i samband med nybyggnad av Lovisebergs förskola. Objektet avser nybyggnation av två stycken förskolor inklusive mark- och grundläggningsarbeten samt yttre miljö. Byggnaderna ska vara prefabricerade modulbyggnader i ett plan vardera och inhysa 5 st avdelningar à 20 elever samt 4 personal. Kök ska utrustas som ett mottagningskök men ska i framtiden kunna nyttjas som ett tillagningskök genom att inredningen byts ut.
Nybyggnad av affärshus i Mjölby
Nybyggnad av affärshus.
Ombyggnad av kontor/handel i Mjölby
Ombyggnad till handel och kontor ca 2000 kvm
Ombyggnad av utbildningslokal i Linköping
Ändrad användning av industrilokaler till utbildningslokal/kontor.
Upprustning av fastighet i Kinda
Ny hiss. Hissschakt utvändigt, 3 plan.
Renovering av kyrka i Norrköping
Renovering, planlösningsändring, hiss-installation mm.
Rivning el ombyggnad av skola i Ekenäs, Motala
Rivning eller ombyggnad av gamla Intermilaskolan.
Invändiga arbeten i kök i Motala kommun
Utbyte och montering av ca 15 fettavskiljare
Nybyggnad av hamnkontor/gästhamnsservice i Vadstena
Nybyggnad av servicebyggnad nere vid Hamnen. Rivning av befintlig byggnad.
Rivning av fastigheter i Motala
Rivning av Folkets Park och Mariebergsbadet
Anpassning av kulturcentrum i Åtvidaberg
Renovering av lokaler till bruks- hembygds- och Åssamuseum. Dessa åtgärder innefattar även en gemensam reception för museerna vilket kan leda till samverkan kring bl. a. öppettider och bemanning. Därtill en hantverks- och konstateljé. Senare i etapp 3 ingår även en evenemangslokal, som kan hyras för större tillställningar, såsom teaterföreställningar, konstutställningar, musikevenemang och mässor
Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal
Invändig renovering av kontor i Linköping
Invändig ytskiktsrenovering, viss rivning och ombyggnad av väggar.
Utvändig renovering av kyrka i Valdemarsvik
Byte av fönster, fasadarbeten och vissa takarbeten
Ombyggnad av lokaler i Funkishuset i Valdemarsvik
Objektet avser ombyggnad av medborgarkontor, belägen på entréplanet i Funkishuset inom kvarteret Brygga 2 i Valdemarsvik. Ungefärlig yta för ombyggnad är ca 240 m2.
Ut och invändigt underhåll av förskola i Linköping
Nytt entresolplan, invändig renovering och anpassningar.
Nya kylmaskiner till Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Objektet avser leverans och installation av kylaggregat och kylmedelskylare.
Målning av tak och fönster på kontor i Norrköping
Avser renovering av fönster, målning av tak samt komplettering av takskydd. Objektet är beläget vid Slottsgatan / Kungsgatan, Norrköping.
Nybyggnad av båthallar och bryggor i Valdemarsvik
Detaljplan för ändamålet marina
Nybyggnad av servicestationer för Hyresbostäder i Norrköping
Servicestationen är en fristående byggnad, uppförd som flera hexagoner bredvid varandra. Varje hexagon ska innehålla lämpliga installationer för att erbjuda samhällsmedborgarna en tillgänglig service i form av t ex paketutlämning, cykelreparation, laddstation för elbil, utlämning av matkassar mm. Den första servicestationen som ska byggas ska ligga vid gamla Övägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: