Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av resecentrum i Örebro
Planerad ombyggnad av hela stationsområdet med utökning av spårområden, broar, tunnlar, plattformar, bussterminal, parkeringar, ombyggnad av stationshus med mera. Upptaget i kommunens ekonomiska långtidsplan. Samarbetsprojekt med Trafikverket.
Ombyggnad av Södra station i Örebro, etapp 2
Planerad ombyggnad av hela stationsområdet med utökning av spårområden, broar, tunnlar, plattformar, parkeringar, ombyggnad av stationshus med mera. Upptaget i kommunens ekonomiska långtidsplan. Samarbetsprojekt med Trafikverket.
Nybyggnad av kyrka och bostäder i Örebro
Avser nybyggnad av kyrka samt bostäder.
Nybyggnad av hotell och kontor i Örebro
Avser nyproduktion av hotell med ca 150 rumoch kontor i 14 våningar.
Nybyggnad av handelshus i Örebro etapp 2
Planerad etapp efter etapp 1 på: 1002626 Hela tomten är på ca 40 000 kvm.
Ombyggnad av Södra station i Örebro, etapp 1
Planer finns för nybyggnad av kontorshus vid Södra Station i Örebro.
Nybyggnad av affärshus i Örebro etapp 3
I denna etapp planeras det för ca 7000 kvm. Hela området är på ca 40 000 kvm.
Nybyggnad av affärshus i Örebro etapp 4
I denna etapp planeras det för ca 7000 kvm. Hela området är på ca 40 000 kvm.
Nybyggnad av affärshus i Örebro etapp 5
I denna etapp planeras det för ca 7000 kvm. Hela området är på ca 40 000 kvm.
Nybyggnad av kontorshus i Vivalla, Örebro
Avser nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler för Örebrobostäders fastighetsservice. Byggnaderna kommer att innehålla verkstäder, lager, personalutrymmen, kontor, förråd, tvättstation, carport och garage. Tillhörande markarbeten för uppställning av fordon på en total markyta på ca 18500 kvm. Byggnaderna har 1-2 våningar.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Avser fasadändring till glas & kompositskivor samt installation av solceller.
Nybyggnad av handelscentrum i Örebro etapp 1
I denna etapp kommer det att byggas ca 3000 kvm
Nybyggnad av parkeringshus på Gustavsviksområdet i Örebro
Avser nybyggnad av parkeringshus i tre plan med plats för ca 250 bilar.
Om- och tillbyggnad av T-huset vid USÖ, Örebro, Huvuddel 1
Avser tillbyggnad på ca 450 kvm som ska inrymma vattenreningsanläggning, bassänger samt rum för pumpanläggning. Flytt av befintlig pumpstation för spillvatten med tillhörande ledningar. Huvuddel 1 omfattar även tillbyggnad med ny entréhall med hiss samt anpassningar av lokaler inuti befintligt T-hus om cirka 200-400 kvm.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser uppgradering av hela ventilationssystemet, åtgärder av akustikproblem, nytt låssystem, uppgradering av passersystem och åtgärdande av mark.
Nybyggnad av vårdcentral i Örebro
Planer finns på ny vårdcentral, Skebäck, Örebro.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser en förskola med fem till sex avdelningar.
Nybyggnad av bilhall i Örebro
Avser nybyggnad av utställningshall för bilar samt verkstad och kontor. Igångsättning troligtvis under höst/vinter 2016.
Renovering av skola i Örebro
Avser renovering av Almby skola. Hus A: Utbyte av samtliga installationer i skollokaler, byte av dörrpartier, asbestsanering samt inre underhåll som målning av ytskikt och byte av golv. Hus E: Utbyte av samtliga installationer i skollokaler, byte av dörrpartier, ny ventilation, undertak, belysning, asbestsanering samt inre underhåll som målning av ytskikt och byte av golv.
Renovering av skola i Örebro
Avser renovering av Olaus Petri-skolan. 3 byggnader. Uppgradering av hela ventilationssystemet, åtgärda akustikproblem, nytt värmesystem, nytt avloppssystem, nytt kall-varmvattensystem, mindre ombyggnationer och åtgärdande av mark.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Avser nybyggnad av 12 radhus.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor och utställningslokaler i Örebro
Avser nybyggnad av kontor och utställningslokaler. Föregående etapp har objekt nr 922488.
Nybyggnad av ridanläggning i Örebro
Avser nybyggnad av ridanläggning.
Tillbyggnad av skola i Örebro
Planer finns på att bygga till ett våningsplan på en befintlig huskropp.
Ombyggnad av skola i Örebro
Projektet avser ombyggnad av kök och matsal, förlängning av lastkaj med ny angöring för varutransporter och en ny miljöbod (Del 1). Visning av arbetsområdet: Anneli Seppälä Hovstaskolan 019-212970. I samband med ombyggnationen så byggs taket om för inbyggnad av ventilationskanaler. Fönster i fasad byts ut i hela den delen av skolan som omfattas av ombyggnation (Del 2). Installation av nytt fläktrum i källarplan. Visning av arbetsområdet: Marcus Forsberg Riksbyggen 019-192441.
Om- och tillbyggnad av tandläkarmottagning i Örebro
Avser ombyggnad av Folktandvårdens sterilcentral samt tillbyggnad av ett lunchrum om ca 50 kvm.
Byte av värmesystem vid skola i Örebro
Avser byte av värmesystem vid Nikolaiskolan, hus A & B.
Rivning av skola i Örebro
Avser rivning av samtliga byggnader på nuvarande Eklundaskolan.
Rivning av centrumhus i Örebro
Avser rivning av befintligt centrumhus innehållande livsmedelsaffär mm. Varberga Centrum-projektet kommer delas in i olika delprojekt. Detta avser det andra. Delprojekt 3-6 finns på projektid: 1504643
Uppförande av kontorsmoduler i Örebro
Omfattar en separat kontorsbyggnad i moduler som ska uppföras och användas som arbetsplats för tre administrativa avdelningar med ca 60 medarbetare vid Örebro universitet. Inledande hyresperiod på fem år från och med tillträdesdag. Om ORU inte skriftligen säger upp avtalet senast nio månader innan avtalstidens utgång förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget. Sådan förlängning kan maximalt ske fem ggr. Avtalet kan således som längst löpa till och med 2028-09-30.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Detta projekt avser byggande av ett "provrum" inför kommande renovering av salsvåningen på medborgarhuset i Örebro. Renovering av salsvåning finns på projektid: 1483159
Tillbyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro. Delas in i 3 etapper där en etapp blir tillbyggnad och de andra 2 avser ombyggnad i befintliga lokaler. Detta avser etapp 1.
Ombyggnad av konserthus i Örebro
Avser anpassning av Örebros konserthus konsertsal. Anpassningarna avser förbättring av akustiken, arbetsmiljön samt möjliggöra för konserter med förstärkt musik.
Nybyggnad av bensinstation i Örebro
Avser nybyggnad av adblue station.
Om- och tillbyggnad av Naturens hus i Örebro
Avser flytt av toaletter, utbygge med fläktrum, nytt aggregat på Naturens hus. Nytt omklädningsrum till restaurangen i Naturskolans lokaler samt utbygge av kontor till Naturskolan. restaurangytan byggs ut för att ge plats för ytterligare 50 gäster.
Ombyggnad av ventilation i slott i Örebro
Avser ombyggnad av luftbehandlingsaggregat i de delar som ska bli café och museiverksamhet.
Nytt tak på skolfastighet i Örebro
Avser nytt tak med papp och tilläggsisolering.
Ombyggnad av utbildningslokal i Örebro
Avser ändrad användning från kontor till 3 undervisningslokaler.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser inrättande ventilation på skola.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser mindre ombyggnad av Ikeavaruhus.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro. Delas in i 3 etapper där den första etappen blir tillbyggnad och de andra 2 avser ombyggnad i befintliga lokaler. Detta avser etapp 2. Etapp 1 finns på projektid: 1123402.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro. Delas in i 3 etapper där den första etappen blir tillbyggnad och de andra 2 avser ombyggnad i befintliga lokaler. Detta avser etapp 3. Etapp 2 finns på projektid: 1493157.
Utvändigt underhåll av skola i Örebro
Bygglov fasadändring på skola.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov fasadändring samt ändring av brandvägar på kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov tillbyggnad av sommarservering, gustavsvik resort ab.
Ombyggnad av kulturhus i Örebro
Bygglov underhåll-särsk bevarandevärde komplementbyggnad.
Ombyggnad av cafeteria i Örebro
Bygglov ändrad användning från butik till café.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Bygglov fasadändring kontors- och affärshus, uppförande av entréramp och trappa.
Utvändigt underhåll av garage i Örebro
Bygglov ändring fasader på garagebyggnad (byte av portar).
Nybyggnad av servicebyggnad i Örebro
Bygglov anordnande av torn för filmning.
Nybyggnad av carport i Örebro
Bygglov nybyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Örebro
Bygglov nybyggnad av containers/byggbodar/carport.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad, fibernod 3.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad, fibernoder.
Nybyggnad av telestation i Örebro
bygglov nybyggnad teknikbyggnad/utrymme.
Tillbyggnad av förskola i Örebro
Bygglov tillbyggnad av förskola. ett garage i befintlig källare samt ett gemensamhetshus med växthus.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Örebro
Bygglov fasadändring byte från motfallstak till sadeltak samt uppsättning av skylt "kristet center".
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Bygglov ändring av fasader på arbeskohuset.
Ombyggnad av samlingslokal i Örebro
Bygglov ändrad användning av lokal samt ändring från 1 lokal till 2 lokaler.
Utvändigt underhåll av gymnasieskola i Örebro
Bygglov fasadändring, ommålning samt uppsättning skylt Garphyttan 5:189,5:13.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser flytt av komplementbyggnad samt mur.
Förstudie för administrativa lokaler inom Örebro kommun
Avser upphandling av konsult för förstudie för administrativa lokaler i Örebro kommun.
Ombyggnad av samlingslokal i Örebro
Avser ändrad användning från ekonomibyggnad till samlingslokal och arbetslokaler.
Anbud förstudie för tekniska förvaltningens nya lokaler i Örebro
Avser en förstudie om Tekniska förvaltningens nya lokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: