Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kulturcentrum i Örebro
Avser nybyggnad av en arena om ca 15000 kvm innehållande Stadsbibliotek, Kulturskola, delar av gymnasieskolans estetiska program, restaurang mm. Avser lokaler för till exempel musik, teater, dans, föreläsningar, sagostunder och eget skapande.
Nybyggnad av kontorshus i Örebro
Planer finns för uppförande av kontorsbyggnad ca. 10000 kvm som ska användas som kontor för ca. 500 medarbetare. Avser även konferens/mötesrum, personallokaler, restaurang/matsal samt reception m.m. Innovativa tekniska lösningar för att får till ett effektivt arbetssätt i god miljö ska ingå i uppförandet.
Om- och tillbyggnad av T-huset vid USÖ, Örebro, Huvuddel 2
Avser option från Huvuddel 1 (projektnr 1450250). Utredningar pågår gällande vad som ska inrymmas i befintliga T-huset. Delar som utreds är: Ombyggnad/renovering av forskningslab ca 25 mkr, Ombyggnad/renovering av lokaler för avd Fastighetsdrift ca 60 mkr, Påbyggnad av reservvattenbyggnaden ca 10 mkr, Renovering av klimatskal (tak, fasad & grund) ca 65 mkr, Renovering av installationer/tekniska system ca 15 mkr samt Markarbeten ca 5 mkr.
Nybyggnad av kyrka och bostäder i Örebro
Avser nybyggnad av kyrka samt bostäder.
Nybyggnad av hotell och kontor i Örebro
Avser nyproduktion av hotell med ca 150 rumoch kontor i 14 våningar.
Nybyggnad av center med skolor, idrottshall, restaurang m m i Örebro
Planer som befinner sig i tidigt skede. Söker mark för ett centrum med gymnasieskola, förskola med 10 avdelningar. Vidare simhall, idrottshall, restaurang och handel. I anslutning till skolan ska det finnas ett studentboende med 50 rum. För närvarande finns ingen detaljplanelagd mark inom Örebro kommun. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kontor i Örebro, Etapp 2
Uppförande av kontorslokaler mm för uthyrning.
Nybyggnad av församlingshem i Örebro
Syftet med planen är att möjliggöra ett nytt församlingshem samt att ändra markanvändningen för det befintliga församlingshemmet och för pastorsexpeditionen så att även bostäder, kontor och skola tillåts.
Nybyggnad av parkeringshus på Gustavsviksområdet i Örebro
Avser nybyggnad av parkeringshus i tre plan med plats för ca 250 bilar.
Nybyggnad av förskola i Mosås, Örebro
Planer finns för förskola för ca 90 barn.
Nybyggnad av skola i Örebro
Planer finns för nybyggnad av F-6 skola. Även en industrihall som byggs om till idrottshall.
Område för ombyggnad av handel i Örebro
Detaljplaneändring måste göras.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser nybyggnad av en förskola med 5 avdelningar i 2 våningar. Byggnadsarea 1060 kvm.
Nybyggnad av förskola på Alnängarna, Örebro
Avser nybyggnad av förskola med eventuellt 5 avdelningar.
Nybyggnad av brandstation i Örebro
Planer finns på nybyggnad av en brandstation i Örebro kring Österplan, i anslutning till Universitetsallén.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser uppgradering av hela ventilationssystemet, åtgärder av akustikproblem, nytt låssystem, uppgradering av passersystem och åtgärdande av mark.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av verksamhet norr om Mariebergs handelsområde. Detaljplanen innehåller också ny dragning av Rv 51 med ny trafikplats till motorvägen E 20.
Renovering av skola i Örebro
Planer finns på renovering av Stureskolan.
Nybyggnad av bilhall i Örebro
Avser nybyggnad av utställningshall för bilar samt verkstad och kontor. Igångsättning troligtvis under höst/vinter 2016.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med kontor, handel och lager.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor och utställningslokaler i Örebro
Avser nybyggnad av kontor och utställningslokaler. Föregående etapp har objekt nr 922488.
Renovering av skola i Örebro
Avser renovering av Almby skola. Hus A: Utbyte av samtliga installationer i skollokaler, byte av dörrpartier, asbestsanering samt inre underhåll som målning av ytskikt och byte av golv. Hus E: Utbyte av samtliga installationer i skollokaler, byte av dörrpartier, ny ventilation, undertak, belysning, asbestsanering samt inre underhåll som målning av ytskikt och byte av golv.
Renovering av skola i Örebro
Avser renovering av Olaus Petri-skolan. 3 byggnader. Uppgradering av hela ventilationssystemet, åtgärda akustikproblem, nytt värmesystem, nytt avloppssystem, nytt kall-varmvattensystem, mindre ombyggnationer och åtgärdande av mark.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Avser nybyggnad av 12 radhus.
Nybyggnad av ridanläggning i Örebro
Avser nybyggnad av ridanläggning.
Renovering av skola i Örebro
Planer finns på renovering av Närkes Kils skola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av behandlingshem i Örebro
Avser nybyggnad av behandlingshem i två huskroppar med 6 lägenheter i tre våningar.
Ombyggnad och renovering av kontor i Örebro
Avser ombyggnad och renovering av bovärdskontor i Markbacken/Rosta.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem.
Ombyggnad av skola i Örebro
Projektet avser ombyggnad av kök och matsal, förlängning av lastkaj med ny angöring för varutransporter och en ny miljöbod (Del 1). Visning av arbetsområdet: Anneli Seppälä Hovstaskolan 019-212970. I samband med ombyggnationen så byggs taket om för inbyggnad av ventilationskanaler. Fönster i fasad byts ut i hela den delen av skolan som omfattas av ombyggnation (Del 2). Installation av nytt fläktrum i källarplan. Visning av arbetsområdet: Marcus Forsberg Riksbyggen 019-192441.
Rivning av skola i Örebro
Avser rivning av samtliga byggnader på nuvarande Eklundaskolan.
Rivning av centrumhus i Örebro
Avser rivning av befintligt centrumhus innehållande livsmedelsaffär mm. Varberga Centrum-projektet kommer delas in i olika delprojekt. Detta avser det andra. Delprojekt 3-6 finns på projektid: 1504643
Tillbyggnad av kontor i Örebro
Avser tillbyggnad av kontor med ca 300 kvm.
Ombyggnad av adolfsbergsgårdens lokaler i Örebro
Avser ombyggnad av Adolfsbergsgårdens lokaler. Arbetena beräknas kunna påbörjas med rivningsarbeten i slutet av juli 2018.
Uppförande av kontorsmoduler i Örebro
Omfattar en separat kontorsbyggnad i moduler som ska uppföras och användas som arbetsplats för tre administrativa avdelningar med ca 60 medarbetare vid Örebro universitet. Inledande hyresperiod på fem år från och med tillträdesdag. Om ORU inte skriftligen säger upp avtalet senast nio månader innan avtalstidens utgång förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget. Sådan förlängning kan maximalt ske fem ggr. Avtalet kan således som längst löpa till och med 2028-09-30.
Nybyggnad av bensinstation i Örebro
Avser nybyggnad av adblue station.
Ombyggnad av konserthus i Örebro
Avser anpassning av Örebros konserthus konsertsal. Anpassningarna avser förbättring av akustiken, arbetsmiljön samt möjliggöra för konserter med förstärkt musik.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Detta projekt avser byggande av ett "provrum" inför kommande renovering av salsvåningen på medborgarhuset i Örebro. Renovering av salsvåning finns på projektid: 1483159
Tillbyggnad av kontor i Örebro
Mycket ovisst om och när det kan komma till utförande.
Ombyggnad av ventilation i slott i Örebro
Avser ombyggnad av luftbehandlingsaggregat i de delar som ska bli café och museiverksamhet.
Nytt tak på skolfastighet i Örebro
Avser nytt tak med papp och tilläggsisolering.
Uppsättning av solceller på Örebro Universitet
Avser uppförande av två solcellsanläggningar vid Campus Örebro. Anläggningarna skall placeras på Långhuset och Teknikhuset.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser mindre ombyggnad av Ikeavaruhus.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro. Delas in i 3 etapper där den första etappen blir tillbyggnad och de andra 2 avser ombyggnad i befintliga lokaler. Detta avser etapp 2. Etapp 1 finns på projektid: 1123402.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro. Delas in i 3 etapper där den första etappen blir tillbyggnad och de andra 2 avser ombyggnad i befintliga lokaler. Detta avser etapp 3. Etapp 2 finns på projektid: 1493157.
Nybyggnad av skola i Örebro
Bygglov nybyggnad 2 st paviljonger.
Nybyggnad av kulturhus i Örebro
Bygglov nybyggnad kulturkvarteret Klockaregården 6,7.
Nybyggnad av kulturhus i Örebro
Bygglov nybyggnad kulturkvarteret.
Nybyggnad av skola i Örebro
Bygglov nybyggnad skola.
Tillbyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov tillbyggnad av sommarservering, gustavsvik resort ab.
Tillbyggnad av garage i Örebro
Bygglov tillbyggnad garage.
Tillbyggnad av kulturhus i Örebro
Bygglov tillbyggnad kulturbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Örebro
Bygglov tillbyggnad skola, skärmtak.
Ombyggnad av kulturhus i Örebro
Bygglov underhåll-särsk bevarandevärde komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad, fibernod 3.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad, fibernoder.
Nybyggnad av telestation i Örebro
bygglov nybyggnad teknikbyggnad/utrymme.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad av elektronisk kommunikation, ett torn med tillhörande teknikbyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Örebro
Bygglov anordnande av torn för filmning.
Utvändigt underhåll av skola i Örebro
Bygglov fasadändring på skola.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Örebro
Bygglov fasadändring byte från motfallstak till sadeltak samt uppsättning av skylt "kristet center".
Utvändigt underhåll av affärshus i Örebro
Bygglov fasadändring på handelslokal.
Förstudie för administrativa lokaler inom Örebro kommun
Avser upphandling av konsult för förstudie för administrativa lokaler i Örebro kommun.
Ombyggnad av samlingslokal i Örebro
Avser ändrad användning från ekonomibyggnad till samlingslokal och arbetslokaler.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser ändrad användning, från kontor till skola.
Ombyggnad av samlingslokal i Örebro
Bygglov ändrad användning av lokal samt ändring från 1 lokal till 2 lokaler.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Bygglov ändrad användning från banklokal till handelslokal.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning till kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Bygglov ändring av fasader på arbeskohuset.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd väsentlig ändring ventilation, byte av ventilationsaggregat.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser flytt av komplementbyggnad samt mur.
Anbud förstudie för tekniska förvaltningens nya lokaler i Örebro
Avser en förstudie om Tekniska förvaltningens nya lokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: