Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kronobergs län

Alvesta (9)
Lessebo (8)
Ljungby (36)
Markaryd (30)
Tingsryd (4)
Växjö (49)
Älmhult (7)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 144 st.

Nybyggnad av vårdblock i Växjö
Planer finns för nybyggnad av lasarettet i Växjö. De som tidigare var tänkt bli en ombyggnad av Hus L är bordlagd.
Om- och tillbyggnad av Lasarettet Ljungby
Avser tillbyggnad med 7900 kvm i 7 plan och ombyggnad på 800 kvm i första etappen. Projektet kommer bli om- och tillbyggnad vid akutmottagningen.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola. Omfattar rivning av delar av befintliga byggnader, nya lektionssalar, nytt tillagningskök och matsal, ny förskola, ny idrottshall och utemiljö.
Ombyggnad av Lasarettet Ljungby
Avser ombyggnad på 2800 kvm. Projektet ombyggnad vid ambulansintag, röntgen, operation och sterilen.
Nybyggnad av skola, kontor och bostäder
Planer finns att möjliggöra för skoländamål, idrottsändamål, handel, kontor och bostäder. Byggstart för etapp 3 kan ej anges.
Nybyggnad av skola i Älmhult
Planer finns för nybyggnad av f-6 skola i det nya området Västra Bökhult, Älmhult.
Ny- eller ombyggnad av F-6 skola i Åryd, Växsjö
Inväntar politiska beslut. Utredning pågår. Planer finns för ny-eller ombyggnad av f-6 skola för ca 140 elever.
Nybyggnad av p-hus, handel, kontor i Växjö
Inom området planeras för ny bebyggelse i form av p-hus, handel och kontor i ett stadsnära läge. Planprogrammet utgör ett underlag för kommande detaljplanering inom området. Kostnad och byggstart okänd.
Nybyggnad av hotell och konferenslokal i Evedal
Tidigt skede. Planer finns för nybyggnad av hotell och konferensanläggning.
Nybyggnad av simhall i Växjö
Diskussioner förs om uppförande av ny simhall med en 50-meters bassäng. Tänkbar byggplats vid Arenastaden. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av vårdcentral i Växjö
Planer finns på en nybyggnad av vårdcentral.
Återuppbyggnad av skola efter brand i Sandsbro
Avser nybyggnad av skolbyggnader inrymmande klassrum, expedition, pausrum, bibliotek och idrottshall.
Om- och tillbyggnad av nytt produktionskök, i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av nytt produktionskök och ny matsal.
Tillbyggnad av lokaler i Älmhult
Planer finns för utbyggnad av lokaler med 29 0000 kvm samt en transporttunnel. Oviss byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Alvesta
Planer finns för nytt parkeringshus. Planområdet ligger i centrala Alvesta. Kvarteret Bagaren mellan viadukten (Växjövägen/Värnamovägen) och Parkgatan utgörs idag av parkeringar i sluttande plan.
Nybyggnad av bostäder och handel i Ljungby
Ny detaljplan krävs till befintligt industriområde för omvandling till bostads- och handelsområde. Kommunen äger delar av området.
Nybyggnad av förskola i Vikaholm, Växjö
Avser nybyggnad av förskola med ca 10 avdelningar i östra delen av Vikaholm.
Nybyggnad av skola på Teleborg i Växjö
Avser nybyggnad av F-9 skola samt idrottshall.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola för ca 120 barn, 8 avdelningar. Den nya förskolan ska byggas på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att rivas.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av kontor i två eller tre våningar samt en förrådsbyggnad. Rivning av befintliga förrådsbyggnad.
Nytt verksamhetsområde i Åmot, etapp 2
Planer finns för ytterligare exploatering. Avser bla flytt av 35-45000 kbm jord och där kommer det att skapas ett nytt handelsområde. Kostnad oviss.
Nybyggnad av handels och kontorslokaler m.m, i Nordvästra Bökhult, Älmhult
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Norra Ringvägen och skapa möjlighet för handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler, återvinningsstation samt drivmedelförsäljning i korsningen Norra Ringvägen och Hallandsvägen. Exploatering Id: 1607396
Nybyggnad av förskola på Majtorp, Älmhult
Tilldelad markanvisning. Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av kontors- och affärshus på Västra Mark, Växjö
Ändring av bef. detaljplan över området för att kunna bygga kontors- och affärshus med en byggnadshöjd på upp till 22 m.
Nybyggnad av förskola i Markarydds kommun
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar i anslutning till Strömsnässkolan inom kv. Sporrsmeden 1, Markaryds kommun.
Ny- och ombyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad samt ombyggnad av befintlig förskola. Arbetet sker i 2 huvudetapper. Etapp1. Nybyggnad av bl.a. 4 st avdelningar, gemensamhets-, teknik- och personalutrymmen och storkök. Etapp 2. Renovering av befintlig förskola.
Ombyggnad av förskola i Lessebo
Planer finns för ombyggnad av förskola. Upptagen i investeringsbudget 2020-2023
Nybyggnad av kulturcentrum och moské i Alvesta
Mark köpt för bygga moské och kulturcentrum.
Om- och nybyggnad av idrottssal i Växjö
Avser nybyggnad av idrottssal, ombyggnad av omklädningsrum. Samt rivning av den befintliga idrottshallen.
Om- och tillbyggnad till förskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad till förskola med plats för ca 150 barn, samt administration, nytt tillagningskök och matsal.
Nybyggnad av padelhall i Växjö
Nybyggnad av padelhall med 4 banor, omklädningsrum samt cafe.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Älmhult
Syftet med planändringen är att möjliggöra icke störande verksamheter, kontor och handel. Planområdet omfattar cirka 1 hektar och består av fastigheten Pumpen 1 och Majtorp 1:1. Kommunen äger fastigheterna. Planområdet ligger i västra delen av Älmhults samhälle, i korsningen mellan Hallandsvägen och Västra Ringvägen. Det gränsar i söder mot bostadsområdet Klöxhult.
Utbyggnad och renovering av Virdavallen i Alvesta
Framtidsplaner. Ny ishall, ombyggnad av befintlig hall till innebandybana, renovering av tennishallen, utomhusbanorna behöver upprustning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av församlingshus i Alvesta
Avser om- och tillbyggnad av församlingslokal.
Om- och tillbyggnation av teater i Ljungby
Avser om-och tillbyggnad av gamla kulturbiograf Grand. Lokalerna kommer att tillgänglighetsanpassas och öka möjligheterna för olika föreningar att nyttja dem. Byggnaden är K-märkt vilket innebär att karaktärsdragen ska bevaras.
Nybyggnad av kyrkligt centrum i Ingelstad
Avser nybyggnad av ett kyrkligt centrum vid Östra Torsås kyrka i Ingelstad. Byggnadsytan i det nya huset beräknas bli omkring 440 kvadratmeter.
Nybyggnad av korttidsboende i Lenhovda
Avser nybyggnad av korttidsboende inkl dagverksamhet.
Nybyggnad av konferenscentrum i Ljungby
Avser nybyggnad av konferensanläggning samt relax/spa.
Ombyggnad av domstolstele- och presentationsteknik till Växjö Tingsrätt
Entreprenadens omfattning är att som totalentreprenör genomföra ombyggnad av befintlig Domstolstele- och presentationssystem.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Traryd
Avser till- och ombyggnad av skolkök samt ny utrymningsdörr i matsal.
Byggnation vid Bollhallen i Tingsryd
Detta projekt har ändrat omfattning. Tidigare planerades för förråd och omklädningsrum, nu är planen för ev förskola eller annan verksamhet. Utredning pågår hos kommunen.
Upprustning av skolbyggnader i Strömsnäsbruk, etapp 6
Avser upprustning av skolbyggnader i Strömnäsbruk
Utbyggnad av affärslokaler samt parkering i Tingsryd
Planer finns för utbyggnad av affärslokaler och parkeringsplatser.
Om- och tillbyggnad av vårdcentralen i Strömsnäsbruk
Avser total invändig renovering av vårdcentralens befintliga lokaler, samt lokaler i sutterängplan. Kommer även att byggas ett akutintag.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Växjö
Avser ombyggnad av oinredd lokal till trampolinparkanläggning.
Rivning av kontor i Ljungby
Rivning kontorshus samt återställning av mark för hus 4 a.
Rivning av affärshus i Älmhult
Avser rivning av kiosk och verkstadsbyggnad.
Renovering av fasader på kyrka i Hovmantorp
Avser renovering av fasad på kyrka.
Utvändigt underhåll av Tjureda kyrka
Avser fasadrenovering inklusive avfärgning samt målning av dörrar, luckor och fönster liksom förgyllning etc. på hela kyrkan och tornet samt fogning av källarmur öster om kyrkan.
Renovering av klockstapel Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av klockstapel.
Utvändig fasad- och målningsarbeten på Sjösås nya kyrka i Braås
Avser fasadrenovering inkl. avfärgning samt ytbehandling och målning av dörrar, luckor och fönster Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av hissar vid Centrallasarettet i Växjö
I hus F (medicinhallen) finns 2st personhissar. Hiss 33 och 34. Ombyggnad omfattar huvudsakligen korginredning samt el- och styrsystem.
Fasadrenovering av Hinneryds kyrka i Strömsnäsbruk
Avser grundlig fasadrenovering av Hinneryds kyrka.
Rivning av kiosk i Älmhult
Avser rivning av kiosk.
Renovering av gesims på Traryds kyrka
Renovering av gesims. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Fasad- och målningsarbeten Växjö
Avser fasadrenovering, putslagning och avfärgning. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 1 315 000.
Ombyggnad ventilation vid skola i Markaryd
Ombyggnad ventilation i huvudbyggnad.
Ombyggnad matsal i Markaryd
Ombyggnad matsal. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Ombyggnad värmesystem. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021
Invändig renovering vid förskola i Markaryd
Avser invändig renovering vid Galaxen förskola. Upptaget i investeringsbudget.
Renovering av spåntak
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 1 milj. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av lasarett i Växjö
Avser tillbyggnad av lasarett, omfattar loftgång.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Uppställande av kontorsbodar.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Växjö
Tillbyggnad av hembygdsgård.
Ombyggnad av personallokal i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad för industriverksamhet till lokal för kontor- och personalutrymme t.o.m 20 maj 2024.
Nybyggnad av automatstation i Ljungby
Nybyggnad av tankstation samt uppförande av pylon.
Nybyggnad av automatstation i Ljungby
Nybyggnad tanka adblue anläggning.
Nybyggnad av telestation i Markaryd
Nybyggnation av fackverkstorn med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av carport i Ljungby
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av klubbhus i Växjö
Nybyggnad av föreningslokal.
Fasad- och målningsarbete Jäts Gamla Kyrka
Avser fasadrenovering, putslagning och avfärgning. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Underhåll av fönster på Tingsås kyrka i Tingsryd
Kyrkoantikvarisk ersättning har ej beviljats. Uppskattad byggstart.
Fönsterbyte vid förskola i Markaryd
Avser fönsterbyte och golvläggning vid förskola. Uppskattad byggstart. Upptaget i investeringsbudget
Byte av barnbassäng Sunnerbohallen, Ljungby
Avser att byta ut befintlig barnbassäng som tillhör barnlagunen i Sunnerbohallen.
Nybyggnad av vårdbostad i Lessebo
Ansökan om bygglov för lss-boende.
Ombyggnad av personallokal i Braås
Avser ombyggnad av personalbyggnad, beläget väster om Sjösås gamla kyrka.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Ljungby
Fasadändring på idrottsanläggning.
Konsultuppdrag gällande energideklarationer, Vidingehem AB
Avtal kommer att tecknas med en konsult.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Alvesta
Ombyggnad av källare och omklädningsrum.
Nybyggnad av vårdbostad i Markaryd
Nybyggnad av vårdboende samt komplementbyggnader.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av samlingslokal i Växjö
Tillbyggnad av gemensamhetslokal.
Omläggning av tak på 1400-tals kyrka, Alvesta
Projektet avser omläggning av tak på befintlig 1400-tals kyrka.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av skola i Växjö
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Ändrad användning från butik till kontor samt utvändig ändring.
Renovering och målningsarbete av kyrkobyggnad, Växjö
Avser renovering samt ommålning av kyrkobyggnadens samtliga fönster, ytterdörrar och ljudluckor
Ombyggnad hemkunskap kök i Markaryd
Ändring av matsal. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad paviljongen i Markaryd
Ombyggnad paviljongen, Upptagen i investeringsbudget.
Utvändig målning av fönster och dörrar på Berga kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byggstart kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: