Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kronobergs län

Alvesta (11)
Lessebo (10)
Ljungby (21)
Markaryd (12)
Tingsryd (3)
Växjö (50)
Älmhult (22)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 131 st.

Nybyggnad av stadshus och station i Växjö
Projektet omfattar ett nytt stadshus och en ny station om 14 000 m2 BTA. Stadshuset ska innehålla ca 600 arbetsplatser och ett antal gemensamma utrymmen om ca 12 000 m2 BTA. Den nya byggnaden kommer förutom stadshus även inrymma en station med väntsal, butiker, restauranger m m. Beräknad yta för stationen är ca 1700 m2 BTA. Utöver detta tillkommer ett allmänt utrymme på ca 300 m2 BTA som kommer att kallas "Växjös vardagsrum" och ska fungera som en social inomhusknutpunkt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser rivning av Bergunda skola för att ge plats åt ca 200 bostäder, etapp 1 finns på ID 1397215.
Nybyggnad av F-9 skola, Lammhult
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola, sporthall och bibliotekslokaler.
Nybyggnad av klubbhus
Avser exklusivt klubbhus med bla kansli, 2 restauranger, pool, spa och gym.
Ny- eller ombyggnad av F-6 skola i Åryd, Växsjö
Planer finns för ny-eller ombyggnad av f-6 skola för ca 140 elever.
Nybyggnad av handels och kontorslokaler m.m, i Nordvästra Bökhult, Älmhult
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Norra Ringvägen och skapa möjlighet för handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler, återvinningsstation samt drivmedelförsäljning i korsningen Norra Ringvägen och Hallandsvägen.
Nybyggnad av p-hus, handel, kontor i Växjö
Inom området planeras för ny bebyggelse i form av p-hus, handel och kontor i ett stadsnära läge. Planprogrammet utgör ett underlag för kommande detaljplanering inom området. Kostnad och byggstart okänd.
Ny- och ombyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av 8 avdelningar och renovering och ombyggnad av 2 avdelningar. Den nybyggda delen kommer att byggas ihop med den befintliga. I den befintliga delen kommer efter renovering även familjecentralen i Lagan att inrymmas. Nybyggnad ca 1300 kvm, ombyggnad ca 600kvm.
Återuppbyggnad av skola efter brand i Sandsbro
Avser nybyggnad av skolbyggnader inrymmande klassrum, expedition, pausrum, bibliotek och idrottshall.
Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.
Nybyggnad av affärshus i Älmhult
Avser nybyggnad av handelslokal, parkeringar och infartsvägar.
Nybyggnad av förskola i Vikaholm, Växjö
Avser nybyggnad av förskola med ca 10 avdelningar i östra delen av Vikaholm.
Nybyggnad av förskola i Växjö
Avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar i 2 plan och mottagningskök för 80 barn mellan 1-6 år. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola för cirka 120 barn, 8 avdelningar. Rivning av befintlig förskolebyggnad projekt ID 1534316.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av kontor i två eller tre våningar samt en förrådsbyggnad. Rivning av befintliga förrådsbyggnad.
Om- och tillbyggnad av nytt produktionskök, i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av nytt produktionskök och ny matsal.
Nybyggnad av förskola på Majtorp, Älmhult
Tilldelad markanvisning. Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus, fasadändring, rivning av del av affärshus, nya skyltar och nya parkeringsplatser.
Nybyggnad av förskola i Markarydds kommun
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar i anslutning till Strömsnässkolan inom kv. Sporrsmeden 1, Markaryds kommun.
Nybyggnad av kontors/flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 1 våning som avser kontor. Huset kommer att byggas i 1890 tals arkitektur.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Rottne, Växjö
Avser ombyggnad till tandläkarmottagning.
Rivning-och tillbyggnad av förskola i Ingelstad, Växjö
Planer finns för att riva en del av förskolan för att sedan bygga till 5 st avdelningar på befintlig byggnad.
Nybyggnad av kulturcentrum och moské i Alvesta
Mark köpt för bygga moské och kulturcentrum.
Utbyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Planer finns för tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter. Byggstart och kostnad kan i dagsläget ej anges.
Nybyggnad av automatstation för drivmedel i Alvesta
Projektet avser nybyggnation av automatstation för drivmedel i Alvesta.
Nybyggnad av byggvaruhus i Rosendal, Ljungby
Avser nybyggnad av byggvaruhus.
Nybyggnad av kontor i Alvesta
Nybyggnad av kontorsbyggnad. som kommer omfatta 20 tal kontorsrum i 2 våningar.
Modernisering av Grand i Ljungby
Avser modernisering av byggnaden Grand som är en gammal biograf från tidigt 1900-tal. Grand är nu delvis teater och samlingslokal.
Nybyggnad av F-3 skola, Dädesjö
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola för ca 105 barn samt ett tillagningskök, 1200-1300 kvm.
Utvändigt underhåll av affärshus i Älmhult
Avser tillbyggnad fläktrum, ny fasadbeklädnad mm.
Ombyggnad av skolkök i Tingsryd
Omfattar invändig ombyggnad med nya ytskikt, helt ny storköksutrustning, åtgärdande av ventilationen, nytt sadeltak över hela byggnaden. Ombyggnadsyta 315 kvm, tillbyggnad 70 kvm, hela takytan 700 kvm.
Nybyggnad av ambulansgarage i Ljungby
Nybyggnad av ambulansgarage, ca 350 kvm, samt ny transport kulvert under ambulansgaraget.
Nybyggnad av p-hus i centrala Växjö
Avser Nybyggnad av p-hus/garage för ca 800 bilar, ca 800 p-platser för cyklar, 350 lgh och ca 450 kvm verksamhetsyta.
Ombyggnad av ventilation, Tingsryd
Avser ombyggnad av befintlig ventilation där ett antal till- och frånluftsaggregat skall ersättas med ett nytt aggregat vid Bibliotek och Mäklarbyrå i fastigheten.
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad av förskola i två plan där plan 1 inhyser 4 st avd inkl kapprum och gemensamhetsutrymmen, plan 2 inhyser 3 st avd, atelje samt personalutrymmen och teknikrum. Dessutom matsal- och köksdel i ett plan. Objektet är beläget i Lessebo vid Sommarvägen öster om befintliga Hackskolan och fritidshem.
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Om- och tillbyggnad av skola i Åseda
Avser tillbyggnad av lärosalar, grupprum, WC, trappa och hiss i två plan ovan mark och ett fläktrum i källarplan samt ytskiktsrenovering av befintliga lärosalar, grupprum och WC i hus I. Total bruttoarea, tillbyggnad ca 485 m2 och bruttoarea för ytskiktsrenovering ca 790 m². I entreprenadarbeten ingår även flytt av utvändig lekställning och nybyggnation av ett väderskydd.
Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart är inte fastställd ännu.
Utvändigt underhåll av åkeri i Alvesta
Avser ombyggnad av terminal för livsmedelshantering.
Nybyggnad av affärshus i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning) samt Bygglov för affärshus.
Upphandling av driftentreprenad för Statens fastighetsverk i Växjö
Statens Fastighetsverk i Karlskrona upphandlar fastighetsteknisk drift (mediaförsörjning, tillsyn, skötsel och service samt felavhjälpande underhåll avseende Statens Fastighetsverks fastighet Residenset Växjö samt Aneboda och Huseby bruk. Den fastighetstekniska driften omfattar fastighetstekniska installationer samt inre och yttre skötsel av byggnaderna.
Ombyggnad i kommunhus i Lessebo, etapp 2
Avser ombyggnad av sydöstra flygeln för att skapa mer yteffektiva och bättre verksamhetsanpassade lokaler för socialförvaltningen.
Ombyggnad av ventilation på Gustavslundskolan i Växjö
Avser byte av ventilationssystem i delar av byggnaden på Gustavslundskolan i Växjö. Inkl bygg, el och vs-arbeten. Option finns för en ytteligare etapp på projekt ID 1551120
Installation av överordnat Styr- och Övervakningssystem i Växjö
Avser installation av överordnat Styr- och Övervakningssystem.
Ombyggnad i kommunhus i Lessebo, etapp 3
Avser ombyggnad av plan 2 för att skapa mer yteffektiva och bättre verksamhetsanpassade lokaler för kommunledningen, samhällsförvaltningen.
Rivning av förskola i Ljungby
Avser rivning av förskola. Planen är att anlägga en park på området. Projektet startar tidigast när den nya förskolan är färdigställd. Projekt ID 1443820
Inhyrning av skolpaviljonger till skolor i Växjö
Avser upphandling och inhyrning av två skolpaviljonger till Ljungfälleskolan och Gustavslundskolan i Växjö.
Nybyggnad av restaurang i Växjö
Nybyggnad av restauranger, anläggande av parkeringsplatser, uppsättande av skyltar och rivning av affärshus (berör även fastigheten Handelsmannen S:1).
Ombyggnad av skola i Markaryd
Avser ombyggnad från skola till kontorslokaler. 400 kvm.
Ombyggnad till kontor i Tingsryd
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till kontor, konferensrum och fläktrum mm. Anläggande av stödmur och parkering.
RFI-Centralt styrsystem för enheter som kan hanteras med RAKEL i Växjö
Avser centralt styrsystem för relästyrda enheter som kan hanteras med RAKEL. Byggstart och kostnadsuppgift saknas.
Inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni Sigfridsområdet i Växjö
Avser inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni för byggnaderna B80, B90, hus 3 och hus 5.
Nybyggnad av moduler för Ljungby Lasarett
Avse provisoriska lokaler i moduler som installeras mot hus 1A på plan 3 och 4, Ljungby Lasarett.
Utvändigt underhåll av Tjureda kyrka
Avser fasadrenovering inklusive avfärgning samt målning av dörrar, luckor och fönster liksom förgyllning etc. på hela kyrkan och tornet samt fogning av källarmur öster om kyrkan.
Ombyggnad av ventilation på Gustavslundskolan i Växjö
Avser byte av ventilationssystem i rum 173-192 på Gustavslundskolan i Växjö. Inkl bygg, el och vs-arbeten.
Ombyggnad av personallokal i Braås
Avser ombyggnad av personalbyggnad, beläget väster om Sjösås gamla kyrka.
Ombyggnad av skola i Alvesta
Installation av nytt ventilationsaggregat.
Renovering av fönster på Tävelsås kyrka
Avser ommålning av kyrkans fasta järnfönster med spröjs(18st) samt demonterbara innerbågar av trä.
Konvertering av olja till bergvärme på förskola i Älmhult
Avser utbyte av bef värmesystem till bergvärmepump.
Tillbyggnad av klätterhall i Växjö
Avser tillbyggnad av klätterhall. Objektet är beläget inom kv Värendsvallen i Växjö.
Invändig renovering av kyrka.
Avser utbyggnad av befintlig ekonomibyggnad.
Invändig renovering av Ekeberga kyrka
Utredning pågår om planerad invändig upprustning. Byggstart sker tidigast 2019.
Ombyggnad av vårdcentral i Ljungby
Ändrad användning från kontor till vårdlokal.
Invändig renovering av Sjösås gamla kyrka i Braås
Avser konservering av kalkmålning i sakristian. Planerat projekt, byggstart och kostnad uppskattad.
Tillbyggnad av skola i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021. Ombyggnad till 4 klassrum på Sunnerbogymnasiet.
Installation av oljeavskiljare vid Skruv/Lessebo brandstation
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Renovering av kyrka i Kronoberg
Taget ur inversteringsbudget.
Eventgolv samt sportgolv till Ljungby Arena
Avser upphandling av golv till Ljungby Arena. Golvet ska läggas ut på ispisten i A-hallen för att möjliggöra genomförandet av mässa, idrott- och musikarrangemang.
Upprustning av fasader på Sjösås gamla kyrka i Braås
Avser putslagning och avfärgning av fasader samt konservering. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Utvändig renovering på Drevs gamla kyrka i Braås
Avser underhåll av fasad och fönster. Uppskattad byggstart.
Invändiga ventilations arbeten i Hallaryds kyrka
Urtaget ut investeringsbudget.
Ombyggnad av restaurang i Markaryd
Ändrad användning från tatuerare till restaurang.
Nybyggnad av barack i Växjö
Uppställande av kontorsbodar, tidsbegränsat bygglov t.o.m 2028-12-31.
Tillbyggnad av samlingslokal i Alvesta
Tillbyggnad av föreningslokal.
Tillbyggnad av servering i Växjö
Tillbyggnad av inglasad uteservering.
Nybyggnad av garage i Älmhult
Tillbyggnad av kallförråd och tillbyggnad av RWC samt nybyggnation av garagebyggnad.
Tillbyggnad av personallokal i Ljungby
Tillbyggnad av personallokaler på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utv. ändring av kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Älmhult
Ändrad användning av affärshus, tidsbegränsat t.o.m maj 2019.
Ombyggnad av frisersalong i Växjö
Ändrad användning av del av vårdlokal/kontor till frisörsalong.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av gym i Växjö
Ändrad användning från industrilokal till gymverksamthet, tidsbegränsat bygglov t o m 2024-10-30., Tillbyggnad av industribyggnad. klockbojen 6.
Nybyggnad av barack i Älmhult
Nybyggnad bodetablering upplag tidsberänsat t.o.m 2021-11-30.
Utvändig renovering av kyrka.
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 900 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av förskola i Älmhult
Moduler till förskola, ihopsatt med bef. byggnad.
Nybyggnad av garage i Växjö
Nybyggnad av garage samt fasadändring.
Nybyggnad av garage i Ljungby
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av klubbhus i Älmhult
Nybyggnad av klubblokal med pentry/kiosk.
Nybyggnad av kontor i Älmhult
Nybyggnad av kontor, 2 st kontorscontainer.
Nybyggnad av läktare i Markaryd
Bygglov för läktare.
Nybyggnad av telestation i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Älmhult
Etablering av byggbodar, tidsbegränsad åtgärd t.o.m 2019-12-02.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Fasadändring med ny ytterdörr samt ombyggnad av förråd till teknikrum på förskola.
Nybyggnad av telestation i Lessebo
Ansökan om bygglov för en teknikbod.
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Ansökan om tidsbegränsad bygglov för förskolemodul.
Invändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring, uppsättande av skyltar samt invändig ändring.
Utvändigt underhåll av bank i Markaryd
Fasadändring av bankbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: