Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gävleborgs län

Bollnäs (16)
Gävle (39)
Hofors (2)
Hudiksvall (25)
Ljusdal (15)
Ockelbo (6)
Ovanåker (9)
Sandviken (12)
Söderhamn (18)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 153 st.

Nybyggnad av förskola/skola samt vård- och omsorgsboende i Södra Hemlingby, Gävle
Ett vård- och omsorgsboende (80 klienter), samt en ny skola (F-6) och förskola (120 barn) med Idrottshall ska byggas vid Södra Hemlingby. Unikt för projektet är ett samarbete och tankar kring samnyttjande av lokaler mellan Beställaren, det kommunala bolaget AB Gavlegårdarna (ABG) och sektorerna för Välfärd, Utbildning Gävle och Kultur & fritid.
Rivning och nybyggnad av Kultur- och bildningscentrum i Gävle
Rivning av befintlig byggnad och nybyggnad. Den nya mötesplatsen kommer att innehålla bland annat stadsbibliotek, konsthall, café och ytor för lek och studier. 7000-8000 m2.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Hudiksvall, kv C
Kontor i 3 plan på ca 7000kvm, parkeringshus med 300 p-platser i 2 alt 3 plan. Avser del av kvarter C.
Ombyggnad till kontor, restaurang och butiker mm i Gävle
Projektet omfattar total ombyggnation av två tegelbyggnader Läkerolbyggnaden och Garveriet. Dessa byggnader ska innehålla restauranger, butiker, kontor, Bed & Breakfast. Garveriet ska ha en tillbyggnad som ska byggas ihop med ett parkeringshus som uppförs av Gavlefastigheter. Dessa byggnader måste grundförstärkas, invändiga golvet i bottenvåningen ska sänkas till marknivå, fönster breddas, förstärkning av bjälklag, byta tak, renovera fasad och byta fönster mm. Dessutom ska lokalerna hyresgästanpassas med ombyggnationer invändigt.
Nybyggnad av ishall i Bollnäs
Projektet omfattar uppförande av en ishall med ispist. Totalentreprenaden kommer att omfatta samtliga arbeten nödvändiga för uppförandet inklusive grundläggning och anslutningar av ledningar, men kommer även omfatta marksanering av hela fastigheten Bro 4:4 samt byggnation av skyddsmur mot järnvägen. Eventuellt utlösande av en eller flera optioner beslutas i samband med projekteringsstart. Även rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av butik i Söderhamn, etapp 1
Nybyggnad av Willys butik i Söderhamnsporten.
Rivning och nybyggnad av grundskola på Strömsbro, Gävle, etapp 3
Avser nybyggnad av ca 3 053 m2 grundskola åk 4 - 6, samt särskola. Behandlad tomtarea ca 9 100 m2. Objektet innehåller även fritidslokaler, slöjdsalar, bibliotek, musiksal, administrantion, skolhälsovård, personalutrymmen m.m. Även rivning av B-bågen ingår i objektet. Även om- och tillbyggnad av entré i Tallbos särskola ingår i objektet.
Ombyggnad av sjukhus
Ombyggnad av lokaler för ögonsjukvården på Södertull sjukhus.
Upprustning av Stadshuset i Gävle
Allmän upprustning av stadshuset. Projektet utförs i etapper.
Ombyggnad/anpassning för framtidens skola i Alfta
Anpassning av lokaler för undervisning, grupprum, skolsalar, uppehållsrum, administrationslokaler, elevvård mm samt ombyggnad av skolgård och parkering. F-9 skola.
Nybyggnad av förskola i Sätra, Etapp 2
Nybyggnad av förskola. Planerat projekt efter etapp 1: 1047278.
Nybyggnad av begravningsverksamhet i Söderhamn
Rum för begravningscermoni, bisättningsrum, kylrum, pausrum mm
Nybyggnad av förskola med kök i Söderhamn
För 100 barn, mottagningskök.
Nybyggnad av förskola i Alfta
Planer finns på nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar.
Ny hockeysarg samt ispist till ishall i Söderhamn
Uppdraget består av att montera ny hockeysarg, anpassa läktare och bygga om spelarbås. Nya kylslangar ska monteras i befintlig ispist, varvid diverse markarbeten för kylslangar också ingår.
Nybyggnad av handel och industri i Bollnäs
Detaljplanen avser möjliggörande för nybyggnad av småindustrier samt utökning av befintliga industrier. Markytan är ca 15000 kvm.
Tillbyggnad av stationshus Bollnäs
Tillbyggnad i 2 plan.
Renovering skolor i Ljusdals kommun
Ljusdalshem har fått i uppdrag att utreda en ombyggnation och renovering av Färila skola samt en ombyggnation av Järvsö skola för att skapa en skolby med samlad skolgång från förskoleklass till nian.
Allmän upprustning av sporthall på Sjöängsskolan i Gävle
Objektet som ska renoveras består av en idrottshall med tillhörande omklädningsrum, duschrum, wc och flertalet förråd och serviceutrymmen. Fläktrummet skall utökas för att rymma nya aggregat. De klimatskiljande skalen som tak, fasad, fönster och dörrar skall ersättas med nya. I samband med upprustningen moderniseras teknisk utrustning i byggnaden för att få en energieffektivare byggnad.
Renovering av skola i Hudiksvall
Planer finns för renovering av skola i Östra Hög.
Nybyggnad av padelhall i Sandviken
Nybyggnad av padelhall. 1 1/2 plan ca 2100 kvm med entrésolplanet.
Energieffektivisering av ishall i Hudiksvall
Energieffektiviserande åtgärder - Rivning av befintlig ispist, anläggande av ny ispist med tillhörande kylanläggning samt byte av ventilationsanläggning.
Nybyggnad av padellhall i Bollnäs
15*27 m 4 padelbanor, omklädningsrum mm
Ventilationsarbeten i Centrumhuset i Ockelbo
Utbyte av ventilation i Ockelbos Centrumhus.
Tillbyggnad av förskola i Forsa, Hudiksvall
Tillbyggnad av förskola på fastigheten Skarmyra 8:2, fyra avdelningar. Utförs i 2 etapper. Rivning av nedbrunna delar redan utfört av ramavtalsentreprenör.
Renovering av badhus i Hudiksvall
Betongreparationer, förstärkning mm.
Utveckling av fastighet i Hudiksvall
Omvandling av Mittmedias fd fastigheter till nya fastigheter med delvis nytt innehåll.
Renovering av Björksätraskolan i Sandviken, etapp 6
Del 8,9 Etapp 6, Ombyggnation och tillbyggnad av Björksätraskolan 7-9 gymnastik samt trä- och metallslöjd, ny elinstallation, ny VVS installation m.m.
Tillbyggnad med kommunarkiv i Ovanåkers kommun
Nybyggnad av arkiv vid biblioteket i Edsbyn för kommunens behov samt för hembygdsföreningar, idrottsföreningar med flera i anslutning till Kulturum.
Ombyggnad av lokaler i Söderhamn
Avser anpassning av lokaler för hemtjänsten i Söderhamn.
Ombyggnad av fastighet i Gävle
Objektet avser ombyggnad av del av Alderholmen 21:1. Total bruttoarea ca 1185 m2.
Renovering av skola i Gävle
Denna renovering avser fönsterbyte och uppgradering av idrottshallens golv och ridåvägg. Samt nytt yttertak på idrottshallen.
Uppsättning av solelanläggningar i Bollnäs
Heden 118, 122 och 128, 821 31 Bollnäs. Total årsproduktion om 200 000 kWh per år
Ombyggnad av samlingslokal i Söderhamn
Ändrad användning från handel till samlingslokal.
Mindre underhållsåtgärder i simhall, Edsbyn
Avser mindre underhållsåtgärder i simhall.
Ombyggnad av förskola i Gävle
Avser ombyggnad av del av kv Gunghästen, total BTA 270 kvm.
Ombyggnad av luftbehandlings- och rörsystem i Bessemerhallen i Sandviken
Objektet avser ombyggnation av bef. luftbehandlings- och rörsystem, elinstallationer samt anpassning av byggnaden för nya installationer mm.
Ombyggnad/hyresgästanpassning av kontorshus i Sandviken
Objektet avser ombyggnation av Sandbacka Park, Hus 4 plan 2, 3, 4 samt delar av Hus 5 plan 2, 3, 4.
Takarbete på Gävle teater
Rivning av fuktskadad konstruktion, byte av tak och ombyggnad av takkonstruktion. Bandtäckt plåt.
Utvändig målning på fastigheter i Gävle
Omfattar ommålning och snickeriarbeten på Forsbacka Lärarbostad, Hagaströmsgården, Höjdens dagcenter, Kantorn, Lurbergsgården, Majgården, Milbogården, Nynäs Herrgård, Regenereringshuset, Strömvallen samt Vikingaskolan.
Manskapsbodar till Johannes Kraftvärmeverk i Gävle
Avser manskapsbodar för 10-74 personer som arbetar vid Johannes Kraftvärmeverk.
Takarbeten på pastorsexpedition, Kungsgården
Byte från platt tak till pulpettak
Ombyggnad av bensin- och servicestation i Gävle
Avser ombyggnad av befintlig utrustning.
Byte av ventilationsaggregat vid hälsocentralen i Järvsö
Installation av nya värmeåtervinningsaggregat TA-3 Hälsocentralen, Järvsö.
Byte av ventilationsaggregat vid Hantverkargården i Ljusdal
Installation av nya värmeåtervinningsaggregat ÅA1 Fläktrum, Hantverkargården, Vindsplan.
Omläggning av papptak på skola mm i Gävle
Entreprenaden avser omläggning av papptak på delar av Ulvästerskolan hus Alfa samt del av Hemstagården, 2100 resp 275 kvm.
Ombyggnad av lokal till kontor i Iggesund
Entreprenaden omfattar ombyggnation av lokal på Smedvägen 4 i Iggesund. Lokalen ska byggas om till ett antal kontor och samlingsrum mm.
Ombyggnad av festlokal i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från ladugård till festlokal/ restaurang.
Ombyggnad av lokal i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från publikhall till lokal för mässor mm
Utbyte av kylmaskiner i kontorshus i Sandviken
Objektet avser utbyte av befintliga kylväxlare för komfortkyla för etapp 1, 2 och 3 mot installation av 1 st vätskekylaggregat.
Fasad- och takrenovering på förskola, Ockelbo
Avser även byte av fönster.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Bollnäs
Bygglov för fasadändring av livsmedelsbutik.
Utvändigt underhåll av bilhall i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Ombyggnad av vårdbostad i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från äldreboende till trygghetsboende samt för utvändig ändring.
Ombyggnad av restaurang i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang.
Nybyggnad av bensinstation i Sandviken
Nybyggnad av drivmedelsanläggning samt rivning av del av skärmtak.
Tak- och fasadarbeten på fastighet i Ockelbo
Avser fasad- och takrenovering vid Wij Trädgårdar.
Tillbyggnad av bilhall i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bilhall på kläppa 27:11 i ljusdal.
Tillbyggnad av skola i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola på öje 4:3, hus f, i järvsö.
Ombyggnad av kontor i Gävle
Anmälan av väsentlig ändring av hiss.
Ombyggnad av biograf i Hudiksvall
Anmälan för hiss av övrigt på fastigheten flickskolan 6.
Rivning av samlingslokal i Gävle
Anmälan för rivning av byggnad.
Ombyggnad av affärshus i Söderhamn
Anmälan om ändring av brandskydd och ventilation.
Utvändigt underhåll av servering i Ljusdal
Ansökan om bygglov för inglasning av uteservering på sanna 4:48 i järvsö.
Nybyggnad av carport i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport/förråd på norrvåga 5:22, del av, i järvsö.
Nybyggnad av automatstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tankstation (ersättningsbyggnad) på östernäs 15:5 i ljusdal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: