Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gävleborgs län

Bollnäs (10)
Gävle (47)
Hofors (0)
Hudiksvall (16)
Ljusdal (19)
Ockelbo (7)
Ovanåker (8)
Sandviken (6)
Söderhamn (11)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 123 st.

Nybyggnad av förskola/skola samt vård- och omsorgsboende i Södra Hemlingby, Gävle
Ett vård- och omsorgsboende (80 klienter), samt en ny skola (F-6) och förskola (120 barn) med Idrottshall ska byggas vid Södra Hemlingby. Unikt för projektet är ett samarbete och tankar kring samnyttjande av lokaler mellan Beställaren, det kommunala bolaget AB Gavlegårdarna (ABG) och sektorerna för Välfärd, Utbildning Gävle och Kultur & fritid.
Nybyggnad av teknikbyggnad på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 2
Region Gävleborg avser att genomföra en totalentreprenad i samverkan för nybyggnation av teknikbyggnad och kulvert vid Hudiksvalls sjukhus.
Allmän upprustning och nybyggnad av skola i Gävle
Upprustning och nybyggnad av skoldel.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Hudiksvall, kv C
Fastighets AB Glysis upphandlar totalentreprenad avseende nybyggnation av parkeringshus och kontorsbyggnad på Kattvikskajen i Hudiksvall. Objektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad i 5 plan, inkl ca 200m2 glasad innergård, samt parkeringshus i 6 plan. Parkeringshuset inkluderar även ett gym. Bruttoarea kontor ca 5700m2 Bruttoarea parkeringsgarage ca 10 000m2. Total byggnadsarea ca 3000m2.
Ombyggnad till kontor, restaurang och butiker mm i Gävle
Projektet omfattar total ombyggnation av två tegelbyggnader Läkerolbyggnaden och Garveriet. Dessa byggnader ska innehålla restauranger, butiker, kontor, Bed & Breakfast. Garveriet ska ha en tillbyggnad som ska byggas ihop med ett parkeringshus som uppförs av Gavlefastigheter. Dessa byggnader måste grundförstärkas, invändiga golvet i bottenvåningen ska sänkas till marknivå, fönster breddas, förstärkning av bjälklag, byta tak, renovera fasad och byta fönster mm. Dessutom ska lokalerna hyresgästanpassas med ombyggnationer invändigt.
Nybyggnad av ishall i Bollnäs
Projektet omfattar uppförande av en ishall med ispist. Totalentreprenaden kommer att omfatta samtliga arbeten nödvändiga för uppförandet inklusive grundläggning och anslutningar av ledningar, men kommer även omfatta marksanering av hela fastigheten Bro 4:4 samt byggnation av skyddsmur mot järnvägen. Eventuellt utlösande av en eller flera optioner beslutas i samband med projekteringsstart. Även rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Gävle
P-huset består av 8 st halvplan med en BTA på ca 16 900m2 och 519 st parkeringsplatser. Fasad i en kombination av tegel och streckmetall. Förutom parkeringar skall i byggnaden inrymma en återvinningscentral och sopsug för Godisfabriksområdet.
Tillbyggnad av skola samt nybyggnad av allaktivitetshus i Bergby, etapp 3
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar tillbyggnad av befintlig skola i två plan samt nybyggnad med allaktivitetshus innehållande idrottshall, bibliotek, fritidsgård och länkbyggnad.
Nybyggnad av idrottshall och skolkök i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar nybyggnad av matsal och idrottshall. samt ombyggnad av befintlig skola, bland annat byte av; samtliga fönster, installationer samt tak.
Nybyggnad av butik i Söderhamn, etapp 1
Nybyggnad av Willys butik i Söderhamnsporten.
Rivning och nybyggnad av grundskola på Strömsbro, Gävle, etapp 3
Avser nybyggnad av ca 3 053 m2 grundskola åk 4 - 6, samt särskola. Behandlad tomtarea ca 9 100 m2. Objektet innehåller även fritidslokaler, slöjdsalar, bibliotek, musiksal, administrantion, skolhälsovård, personalutrymmen m.m. Även rivning av B-bågen ingår i objektet. Även om- och tillbyggnad av entré i Tallbos särskola ingår i objektet.
Helrenovering av grundskola i Gävle
Ombyggnad av befintlig skola, bland annat byte av; samtliga fönster, installationer samt tak.
Nybyggnad av förskola i Sätra, Etapp 2
Nybyggnad av förskola. Planerat projekt efter etapp 1: 1047278.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ljusdal
Avser om- och tillbyggnation av Ämbarbo Förskola, Ljusdal, del av Kläppa 27:1.
Renovering av kursgård i Bollnäs
Avser totalrenovering av kursgård i Undersvik.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Hedesunda
På området Hedesunda IP kommer nybyggnad av ishall, delvis över befintlig ispist, att uppföras. Total bruttoarea 3200m².
Nybyggnad av förskola med kök i Söderhamn
För 100 barn, mottagningskök.
Nybyggnad av förskola i Ljusdal
Planer på sex till åtta avdelningar för ca 100-120 barn.
Nybyggnad av saluhall i Gävle
Nybyggnation av saluhall på området Godisfabriken Gävle.
Nybyggnad av begravningsverksamhet i Söderhamn
Rum för begravningscermoni, bisättningsrum, kylrum, pausrum mm.
Nybyggnad av saluhalll i Gävle
Avser nybyggnad av saluhall.
Nybyggnad av affärshus i Järvsö, Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus på öje 9:87 i järvsö.
Renovering för träning- och upplevelseanläggning i Nordsjö, Järvsö
Ansökan om bygglov för ändrad användning till hotell och konferensanläggning på nordsjö 4:7 i järvsö.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad på fastigheten åvik 26:14, Bygglov för nybyggnad av allaktivitetshall på fastigheten åvik 26:14 Åvik 26:14.
Energieffektivisering av ishall i Hudiksvall
Energieffektiviserande åtgärder - Rivning av befintlig ispist, anläggande av ny ispist med tillhörande kylanläggning samt byte av ventilationsanläggning.
Ventilationsarbeten i Centrumhuset i Ockelbo
Utbyte av ventilation i Ockelbos Centrumhus.
Nybyggnad av biogasanläggning/automatstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av tankstation för fordonsgas på fastigheten håsta 3:24.
Tillbyggnad av kommunarkiv i Ovanåkers kommun
Nybyggnad av arkiv vid biblioteket i Edsbyn för kommunens behov samt för hembygdsföreningar, idrottsföreningar med flera i anslutning till Kulturum.
Ombyggnad av lokaler i Söderhamn
Avser anpassning av lokaler för hemtjänsten i Söderhamn.
Om- & tillbyggnad till förskola vid Österfärnebo skola
Avser ombyggnad och anpassning av lokaler vid Österfärnebo skola till förskoleverksamhet.
Ombyggnad av ventilation i Centrumgallerian i Ockelbo
Ockelbo Kommun avser att utföra ett energisparprojekt genom att byta ut befintliga ventilationsaggregat mot nya med värmeåtervinning. Befintligt kanalsystem skall i stort sett vara befintligt och återanslutas och endast delar av byggnaden förses med nytt kanalsystem och don. En tillbyggnad utförs med fläktrum i två våningar för att försörja delar av byggnaden med nya aggregat, delar av kanaldragningen sker utomhus, dessa isoleras och förses med ytbeklädnad.
Lokalanpassning av terminalbyggnad vid Rörbergs flygplats i Gävle
Gävle kommun skall i uppdrag av hyresgäst upphandla och utföra en ”Lokalanpassning” av befintliga lokaler. Viss verksamhet kommer att bedrivas i anslutning till entreprenaden, delad tidplan kommer att krävas och entreprenaden kommer att bedrivas i etapper för att störa verksamheten i minsta mån.
Ombyggnad av bowlinghall i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till bowlinghall samt utökning av gymlokal på kläppa 24:42 i ljusdal.
Yttre renovering & ommålning av Järbo kyrka
Yttre renovering och ommålning av Järbo kyrka.
Tillbyggnad av bensinstation i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal.
Utvändigt underhåll av konserthus i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal, solceller.
Utvändigt underhåll av kontor i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal, solceller.
Byte av kylsystem i skola, Gävle
Rivning av befintligt kylsystem inkl. kylenheter samt nyinstallation av kylmaskin med tillhörande rörsystem samt nya kylenheter.
Byte av ventilationsaggregat för lokaler i Järvsö
Två befintliga ventaggregat (VÅA1 & VÅA2) ska ersättas av ett nytt aggregat VÅA1.
Tillbyggnad av affärshus i Ockelbo
Tillbyggnad av affärshus/lokal.
Återställning till lägenheter i Bollnäs
Ett gemensamhetsutrymme, i ett före detta äldreboende, skall återställas till två lägenheter.
Indvändigt underhåll på kyrka i Hamrånge
Putsning och målning invändigt.
Nybyggnad av moduler i Ockelbo
Nybyggnad av skola, begagnade moduler.
Utvändigt takarbete på kontorshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal, utbyte av delar av taket.
Invändigt & utvändigt underhåll av kontorslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring & hyresgästanpassning av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av tennishall i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av padelhall på norrkämsta 16:3 i ljusdal.
Ombyggnad av skola i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av skola/förskola på gruvbyn 5:48 i los.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Ljusdal
Ansökan om bygglov för utvändig ändring på gärde 12:1 i ljusdal.
Ombyggnad av kontor i Gävle
Anmälan av väsentlig ändring av brandskyddet, Anmälan för väsentlig ändrad planlösning i byggnaden Norr 15:7.
Ombyggnad av automatstation i Hudiksvall
Anmälan för installation av oljeavskiljare vid bensinstation på fastigheten norränget 6:2.
Nybyggnad av carport i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Bergsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport/grusficka.
Nybyggnad av paviljong i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av paviljong på tälle 20:19 i ljusdal.
Nybyggnad av telestation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus på hamra kronopark 1:2 i fågelsjö, los.
Nybyggnad av telestation i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad teknikbod.
Ombyggnad av förskola i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning av f d museum till temporär förskola på prästgården 1:29 i ljusdal.
Ombyggnad av cafeteria i Ljusdal
Ansökan om bygglov för ändrad användning av café/butik på öje 6:57 i järvsö.
Utvändigt underhåll av skola i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av terrass, ombyggnad av entré samt uppsättande av solceller på tälle 17:1 i ljusdal.
Utvändigt underhåll av pizzeria i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av altan på fastigheten seglet 2.
Ombyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för flyttning av torn och teknikbod på fastigheten iggesund 14:1.
Nybyggnad av barack i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av containers med tak.
Nybyggnad av automatstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning på fastigheten enångers-myra 3:3.
Nybyggnad av garage i Gävle
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gävle
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Nybyggnad av carport i Söderhamn
Nybyggnad carport/förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: