Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gävleborgs län

Bollnäs (17)
Gävle (41)
Hofors (0)
Hudiksvall (33)
Ljusdal (12)
Ockelbo (7)
Ovanåker (7)
Sandviken (11)
Söderhamn (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 145 st.

Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall, Etapp 1a & 1b
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Nybyggnad av förskola/skola samt vård- och omsorgsboende i Södra Hemlingby, Gävle
Ett vård- och omsorgsboende (80 klienter), samt en ny skola (F-6) och förskola (120 barn) med Idrottshall ska byggas vid Södra Hemlingby. Unikt för projektet är ett samarbete och tankar kring samnyttjande av lokaler mellan Beställaren, det kommunala bolaget AB Gavlegårdarna (ABG) och sektorerna för Välfärd, Utbildning Gävle och Kultur & fritid.
Allmän upprustning och nybyggnad av skola i Gävle
Upprustning och nybyggnad av skoldel.
Ny- och ombyggnad av skola i Gävle
Tanken bakom skolan är att den ska ligga i anslutning till en gymnasieskola.
Rivning och nybyggnad av skola i Gävle
Rivning och nybyggnad av Fridhemsskolan.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Hudiksvall, kv C
Nya moderna lokaler på Hudiksvalls nya stadsdel Kattvikskajen. Ett plan om ca 1000 kvm på plan 3 samt 230 kvm och 150 kvm på plan 3,5. Beräknad inflyttning hösten 2022. Avser del av kvarter C.
Ombyggnad till kontor, restaurang och butiker mm i Gävle
Projektet omfattar total ombyggnation av två tegelbyggnader Läkerolbyggnaden och Garveriet. Dessa byggnader ska innehålla restauranger, butiker, kontor, Bed & Breakfast. Garveriet ska ha en tillbyggnad som ska byggas ihop med ett parkeringshus som uppförs av Gavlefastigheter. Dessa byggnader måste grundförstärkas, invändiga golvet i bottenvåningen ska sänkas till marknivå, fönster breddas, förstärkning av bjälklag, byta tak, renovera fasad och byta fönster mm. Dessutom ska lokalerna hyresgästanpassas med ombyggnationer invändigt.
Nybyggnad av ishall i Bollnäs
Projektet omfattar uppförande av en ishall med ispist. Totalentreprenaden kommer att omfatta samtliga arbeten nödvändiga för uppförandet inklusive grundläggning och anslutningar av ledningar, men kommer även omfatta marksanering av hela fastigheten Bro 4:4 samt byggnation av skyddsmur mot järnvägen. Eventuellt utlösande av en eller flera optioner beslutas i samband med projekteringsstart. Även rivning av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av skola samt nybyggnad av allaktivitetshus i Bergby, etapp 3
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar tillbyggnad av befintlig skola i två plan samt nybyggnad med allaktivitetshus innehållande idrottshall, bibliotek, fritidsgård och länkbyggnad.
Nybyggnad av idrottshall och skolkök i Gävle
Nybyggnad av idrottshall och skolkök i 1 byggnad i anslutning till skolan.
Nybyggnad av butik i Söderhamn, etapp 1
Nybyggnad av Willys butik i Söderhamnsporten.
Rivning och nybyggnad av grundskola på Strömsbro, Gävle, etapp 3
Avser nybyggnad av ca 3 053 m2 grundskola åk 4 - 6, samt särskola. Behandlad tomtarea ca 9 100 m2. Objektet innehåller även fritidslokaler, slöjdsalar, bibliotek, musiksal, administrantion, skolhälsovård, personalutrymmen m.m. Även rivning av B-bågen ingår i objektet. Även om- och tillbyggnad av entré i Tallbos särskola ingår i objektet.
Ombyggnad av sjukhus
Ombyggnad av lokaler för ögonsjukvården på Södertull sjukhus.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola.
Helrenovering av grundskola i Gävle
Totalrenovering av grundskola.
Ombyggnad/anpassning för framtidens skola i Alfta
Anpassning av lokaler för undervisning, grupprum, skolsalar, uppehållsrum, administrationslokaler, elevvård mm samt ombyggnad av skolgård och parkering. F-9 skola.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Ny förskola för 100-120 barn.
Nybyggnad av kontorsfastighet på Köpmanberget Hudiksvall
Sydväst om korsningen Köpmangbergsvägen och Oljevägen.
Nybyggnad av skola och väg/gata i Bollnäs
Nybyggnad av 0-6 skola på Ren samt om-och nybyggnad av vägarna i området.
Nybyggnad av förskola i Sätra, Etapp 2
Nybyggnad av förskola. Planerat projekt efter etapp 1: 1047278.
Renovering av kursgård i Bollnäs
Avser totalrenovering av kursgård i Undersvik.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Hedesunda
På området Hedesunda IP kommer nybyggnad av ishall, delvis över befintlig ispist, att uppföras. Total bruttoarea 3200m². Beräknad byggstart våren 2021.
Nybyggnad av förskola med kök i Söderhamn
För 100 barn, mottagningskök.
Nybyggnad av omlastningsterminal i Ljusdals kommun
Del av Östernäs 11:4 och 11:6.
Ny hockeysarg samt ispist till ishall i Söderhamn
Uppdraget består av att montera ny hockeysarg, anpassa läktare och bygga om spelarbås. Nya kylslangar ska monteras i befintlig ispist, varvid diverse markarbeten för kylslangar också ingår.
Nybyggnad av gymnastiksal på skola i Sandviken
Gymnastiksal Norrsätraskolan.
Nybyggnad av handel och industri i Bollnäs
Detaljplanen avser möjliggörande för nybyggnad av småindustrier samt utökning av befintliga industrier. Markytan är ca 15000 kvm.
Tillbyggnad av stationshus Bollnäs
Tillbyggnad i 2 plan.
Nybyggnad av förskola i Hudiksvall
Placering av förskolan blir på Helenedal, bakom Träffpunkten mot punkthusen.
Ombyggnad/hyresgästanpassning av kontorshus i Sandviken
Objektet avser ombyggnation av Sandbacka Park, Hus 4 plan 2, 3, 4 samt delar av Hus 5 plan 2, 3, 4.
Nybyggnad av padellhall i Bollnäs
4 padelbanor, omklädningsrum mm.
Ventilationsarbeten i Centrumhuset i Ockelbo
Utbyte av ventilation i Ockelbos Centrumhus.
Renovering av Björksätraskolan i Sandviken, etapp 6
Del 8,9 Etapp 6, Ombyggnation och tillbyggnad av Björksätraskolan 7-9 gymnastik samt trä- och metallslöjd, ny elinstallation, ny VVS installation m.m.
Nybyggnad av biogasanläggning/automatstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av tankstation för fordonsgas på fastigheten håsta 3:24.
Tillbyggnad av förskola i Forsa, Hudiksvall
Tillbyggnad av förskola på fastigheten Skarmyra 8:2, fyra avdelningar. Utförs i 2 etapper. Rivning av nedbrunna delar redan utfört av ramavtalsentreprenör.
Ombyggnad av lokaler i Söderhamn
Avser anpassning av lokaler för hemtjänsten i Söderhamn.
Ombyggnad av förskola i Gävle
Ombyggnad av Förskolan Pukslagargården. Byte av ventilationssystem, 2 mottagningskök, 4 verksamhetskök samt uppförande av vattenburet värmesystem (radiatorer).
Om- och tillbyggnad av förskola i Ljusdal
Avser om- och tillbyggnation av Ämbarbo Förskola, Ljusdal, del av Kläppa 27:1.
Ombyggnad till förskola vid Österfärnebo skola
Avser ombyggnad och anpassning av lokaler vid Österfärnebo skola till förskoleverksamhet.
Utvändigt underhåll vid badhus i Gävle
Badhuset i Gävle ska få nya trappor mm. Markarbeten mellan parkering & huvudentré.
Ombyggnad av samlingslokal i Söderhamn
Ändrad användning från handel till samlingslokal.
Anpassning av skola till förskola i Norrsundet, Gävle
Ombyggnad av skola till förskola.
Ombyggnad av fastighet i Gävle
Objektet avser ombyggnad av del av Alderholmen 21:1. Total bruttoarea ca 1185 m2.
Takarbete på Gävle teater
Rivning av fuktskadad konstruktion, byte av tak och ombyggnad av takkonstruktion. Bandtäckt plåt.
Ombyggnad av lokal till kontor i Iggesund
Entreprenaden omfattar ombyggnation av lokal på Smedvägen 4 i Iggesund. Lokalen ska byggas om till ett antal kontor och samlingsrum mm.
Utvändig målning på fastigheter i Gävle
Omfattar ommålning och snickeriarbeten på Forsbacka Lärarbostad, Hagaströmsgården, Höjdens dagcenter, Kantorn, Lurbergsgården, Majgården, Milbogården, Nynäs Herrgård, Regenereringshuset, Strömvallen samt Vikingaskolan.
Ombyggnad av bensin- och servicestation i Gävle
Avser ombyggnad av befintlig utrustning.
Återställning till lägenheter i Bollnäs
Ett gemensamhetsutrymme, i ett före detta äldreboende, skall återställas till två lägenheter.
Takarbeten på pastorsexpedition, Kungsgården
Byte från platt tak till pulpettak
Byte av låssystem på skolor och förskolor i Gävle
Entreprenaden omfattar byte av lås på dörrar på sex förskolor och två skolor i Gävle kommun. Lilla Bönan, Varvaterassen, Milbogården, Solkatten, Vikingagården, Lilla Sätraskolan och Vikingaskolan.
Utbyte av kylmaskiner i kontorshus i Sandviken
Objektet avser utbyte av befintliga kylväxlare för komfortkyla för etapp 1, 2 och 3 mot installation av 1 st vätskekylaggregat.
Byte av kylsystem i skola, Gävle
Rivning av befintligt kylsystem inkl. kylenheter samt nyinstallation av kylmaskin med tillhörande rörsystem samt nya kylenheter.
Fasad- och takrenovering på förskola, Ockelbo
Avser även byte av fönster.
Utvändigt underhåll av kontor i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av affärs/kontorshus på fastigheten.
Utvändigt takarbete på kontorshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal, utbyte av delar av taket.
Tak- och fasadarbeten på fastighet i Ockelbo
Avser fasad- och takrenovering vid Wij Trädgårdar.
Tillbyggnad av skola i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola på öje 4:3, hus f, i järvsö.
Ombyggnad av kontor i Gävle
Anmälan av väsentlig ändring av hiss.
Nybyggnad av kapell i Söderhamn
Nybyggnad begravningskapell.
Nybyggnad av skola i Ockelbo
Nybyggnad av skola.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av allaktivitetshall på fastigheten åvik 26:14.
Tillbyggnad av skola i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad/ombyggnad av skolbyggnad på fastigheten mo 3:37, Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten mo 3:37 Mo 3:37.
Utvändigt underhåll av affärshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad (utvändig ändring) av affärslokal på fastigheten fridhem 23:1.
Tillbyggnad av aktivitetscenter i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av allaktivitetshall på fastigheten varvet 4:6.
Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av representationsgård på fastigheten iggesunds bruk 1:1.
Tillbyggnad av servering i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av uteservering.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport och uterum, Bygglov för nybyggnad av pool, trädäck och poolskydd på fastigheten iggesund 2:29 .
Nybyggnad av garage i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, förråd/carport på fastigheten trogsta 10:29.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gävle
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av butik i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från kontor till butik.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad på fastigheten välsta 1:34.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: