Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistik, lager och kontor på Torslanda, Göteborg fas 2
Projektet avser nybyggnad av logistik, lager och kontor med delvis entrésolplan.
Ny- och ombyggnad av lager, industri mm i Göteborg
GP-tryckeriet lämnar denna ikonbyggnad vid infarten till Göteborg från E6-an och flyttar sin verksamhet till nya lokaler. Planer finns att bygga om den befintliga byggnaden och uppföra en ny byggnad på den norra delen av tomten. Det är totalt ca 16 000 kvm, varav ca 9 100 kvm för lager, industriverksamhet eller sällanköpshandel och ca 6 400 kvm kontor. Möjlig yta för nybyggnaden är ca 3 600 kvm med höjd ca 8 m fritt under takstol.
Nybyggnad av pumpstaion i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av pumpstation med källarplan.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lagerhall industribyggnad.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad med tillhörande rangeringsyta. Markarbetet påbörjas i mars 2018.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad anläggning, logistikbyggnad 10000-20000 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk och kontorshus i Göteborg
Avser att riva befintliga ventilationskanaler och samt sanering av asbest. Installation av tilluftsaggregat med värmeåtervinning i fläktrum 1, installation av tilluftsaggregat samt frånluftsaggregat i fläktrum 3 samt installation av vent-styr samt igångkörning och intrimning. BE01 avser bl a rivning av befintlig 20 meters skorsten på yttertak. BE02 avser bl a lyft och montering av ny 10 meter hög skorsten på yttertak.
Rivning av byggnader i Göteborg
Avser rivning av följande byggnader inom området samt sanering, avlägsnande av farligt avfall och omhändertagande av rivningsmassorna. Byggnad 707 Byggnad 711 Delar av byggnad 713 Byggnad 728/737 Byggnad 736 Option på byggnad 744.
Geoenergianläggning vid Alelyckans vattenverk i Göteborg
Projektet avser geoenergianläggning vid vattenverk inkluderande borrning av 24 stycken energibrunnar och värmepumpsinstallation på 270 kW.
Ultrafilteranläggning vid vattenverk i Göteborg
Projektet avser trycksatta ultrafilter som komplement till befintlig dricksvattenberedning vid vattenverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av pumpstation i Göteborg
Avser byte av 6 st 950 kW elmotorer med tillhörande kylare och omriktare samt en del av styrlogik och tryckavsäkring till fjärrvärmepumpar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring. Byggstart tidigast hösten 2018.
Klimatstyrning till Botaniska Trädgården i Göteborg
Avser uppdatering av styrning av växthusklimat för Botaniska Trädgården i Göteborg. Det är en uppdatering av befintlig utrustning.
Installation av solcellsanläggning på industri i Göteborg
Avser installation av solcellsanläggning.
Utvändigt underhåll av industri i Göteborg
Avser omläggning av papptak på byggnad RE och Pannverkstaden, Götaverkens tidigare lokaler. Omfattar ca 10000 kvm. Uppskattad kostnad.
Rivning av byggnader i Frihamnen, Göteborg
Avser rivning av fyra byggnader för att ge plats åt en helt ny stadsdel. Avser Byggnad 528 Lundbyvassen 736:169, Byggnad 525 Lundbyvassen 736:170, Byggnad 512 Lundbyvassen 736:171 och Byggnad 511 Lundbyvassen 736:168. Uppskattad kostnad.
Installation av hetvattenpanna i Göteborg
Avser installation av en ny processpanna med brännare i verkstaden på gasuppgraderings-anläggningen i Gasendal.
Nybyggnad miljöhus och transportväg i Göteborg
Projektet avser rivning/borttagning av gamla komposthus och nybyggnad av 2 miljöhus samt asfalterad transportväg. Uppskattad kostnad.
Rivning av korttidsboende i Göteborg
Avser rivning av korttidsboende samt förråd. Uppskattad kostnad.
Anbud elmotorer och frekvensomriktare P09
Avser bla ersättning av frekvensomriktare och motorer med nya i bef pumpstation.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälningspliktig åtgärd ändring industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring, industribyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Göteborg
Bygglov nybyggnad anläggning pelletspanncentral inkl extern pelletssilo samt rivning.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av kylanläggning i Göteborg
Bygglov nybyggnad och rivning av bef. fjärrkyleanläggning.
Nybyggnad av växthus i Göteborg
Förhandsbesked nybyggnad växthus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring, fasad (port) och parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring, fasad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov nybyggnad lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Göteborg
Bygglov tillbyggnad verkstad, lager och kontor på industribyggnad, ny parkering samt rivning av bef kallförråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov tillbyggnad väderskydd vid entré.
Tillbyggnad av kallförråd i Göteborg
Bygglov tillbyggnad, kallförråd vid entré, radhus.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov uppsättning skylt samt skärmtak.
Tillbyggnad av fläktrum i Göteborg
Bygglov tillbyggnad med nytt fläktrum samt byte av befintliga ventilationsaggregat, frölunda torg.
Tillbyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov tillbyggnad med skärmtak på affärsbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov tillbyggnad med skärmtak på industribyggnad samt stödmur.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad miljöhus samt rivning av befintligt Kommendantsängen 4:7,4:1.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov solceller på tak industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov tillbyggnad 2 styck tälthallar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov tillbyggnad av vindfång för entré, industribyggnad.
Tillbyggnad av fläktrum i Göteborg
Bygglov tillbyggnad fläkthus för brandgasventilation.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring utrymningsväg, lokal.
Ombyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov ändring väderskydd.
Ombyggnad av kallförråd i Göteborg
Bygglov ändring, annat ändamål till kallförråd, tälthall.
Utvändigt underhåll av lastkaj i Göteborg
Bygglov ändring, ny fasadbeklädnad på lastkaj.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad skärmtak över p-platser.
Nybyggnad av sopstation i Göteborg
Bygglov nybyggnad sopstation med markbehållare samt plank/mur.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov nybyggnad sprinklercistern industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad två mindre skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad underjordsbehållare (molok) Backa 7:18,7:12.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad underjordsbehållare molok.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad underjordsbehållare.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad väderskydd, stenpiren (på flytbryggan).
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov nybyggnad återvinningsstation samt skylt.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov nybyggnad återvinningsstation, molok.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov nybyggnad återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad cykelhus.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad på förskolegård.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov nybyggnad komplementbyggnader.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad av underjordsbehållare/molok, flerbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Göteborg
Bygglov nybyggnad cistern.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för ändrat ändamål av en del av byggnaden, tillbyggnad med skärmtak och fasadändring.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad 4st kärlskåp för hushållsavfall.
Ombyggnad av lager i Göteborg
Anmälningspliktig åtgärd ändring lokal.
Ombyggnad av lager i Göteborg
Anmälningspliktig åtgärd installation oljeavskiljare lager.
Rivning av förråd i Göteborg
Anmälningspliktig åtgärd rivning komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov fasadändring återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov fasadändring, 4 nya fönster, industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov fasadändring, nytt fönster, bredare port samt förlängning staket, industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov fasadändring, trappa/skärmtak, industribyggnad.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov komplementbyggnad/mindre förrådsbyggnad.
Rivning av lager i Göteborg
Rivningslov lager, bryggeriförråd.
Rivning av skorsten i Göteborg
Rivningslov skorsten.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för enkel byggnad - tält/kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad komplementbyggnad/cykelförråd.
Rivning av verkstad i Göteborg
Rivningslov produktionsanläggning/verkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av verkstad i Göteborg
Bygglov ombyggnad industrilokal till bilförsäljning och verkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av lager i Göteborg
Bygglov ändring, fasad lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov inom detaljplan, bostad 2021. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Bygglov tillbyggnad lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av tvättinrättning i Göteborg
Bygglov tillbyggnad tvättstuga och andra åtgärder, flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av verkstad i Göteborg
Bygglov ändring kulör verkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Göteborg
Projektet avser rivning av industrihus.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skärmtak.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: