Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västerbottens län

Bjurholm (1)
Dorotea (3)
Lycksele (10)
Malå (1)
Norsjö (0)
Sorsele (4)
Storuman (4)
Umeå (42)
Vindeln (3)
Vännäs (3)
Åsele (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå, Hus 5
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793.
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå, Hus 3
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793. Total BTA yta för Hus 1-4 är ca 110 000 kvm.
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå, Hus 4
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793. Total BTA yta för Hus 1-4 är ca 110 000 kvm.
Nytt industriområde i Skelleftehamn
Syftet är att möjliggöra för etablering av industri som behöver stora ytor och logistik som hamn, järnvägs- och vägnät.
Nytt område för småindustrier i Storuman
Planer för nybyggnad av småindustrier.
Nybyggnad av industrihus på Nordvästra Ersboda, Umeå
Totalt 11 tomter i varierande storlek.
Efterbehandlingsåtgärder vid dagbrott i fd gruva i Sorsele
Åtgärderna består i att efterbehandla dagbrott B och intilliggande avtäckt berg genom bergrensning, kalkning, sortering av morän och återfyllning med sorterad och osorterad morän samt vissa mindre efterbehandlings- och saneringsåtgärder riktade mot område vid dagbrott A och malmplan/anrikningsverk. Föreliggande upphandling utgör en andra avgränsad etapp i efterbehandlingen av gruvområdet, och omfattar i huvudsak efterbehandlingen av dagbrott B. Efterföljande etapper innebär mer omfattande efterbehandlingsarbeten.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Lycksele
Lycksele Avfall och Vatten AB avser att som utförandeentreprenad bygga om och bygga ut reningsverket i Lycksele. Objektet avser: Ny MBBR-anläggning. Ombyggnad i befintligt reningsverk. Arbeten omfattar i första hand arbeten rörande bygg, VVS, el, styr, mark. Arbeten rörande maskin utförs av sidoentreprenör.
Nybyggnad av lager i Vindeln
Avser nybyggnad av industri med kontorslokaler, 1250 kvm.
Nybyggnad av småindustri/hantverkshus i Vännäsby
Nybyggnad av småindustri/hantverkshus.
Nybyggnad av småindustri, Industrivägen 19, i Tärnaby
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 3298 kvm. Planer för nybyggnad av småindustrier.
Nybyggnad av hamnverksamhet i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar är ändamålsenliga terminalytor och rationell infrastruktur.
Tillbyggnad av biosteg vid reningsverk i Malå
Omfattar tillbyggnad av biosteg vid reningsverket i Malå. I samband med detta kommer även övrig process att ses över och optimeras, dels för att få en bra helhet med det biologiska reningssteget inkluderat, dels för att optimera de befintliga delarna.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Storuman
Avser om- och tillbyggnad av affärs- och industrilokal. Total bruttoarea ombyggnad ca 1615 m2, en nybyggnad fristående skärmtak på 205 m2 samt nybyggnad av betongplatta till skärmtak på 235 m2.
Nybyggnad av magasin i Umeå
Nybyggnad av magasin och sandficka.
Rörinstallationer i undercentral under kulturhuset i Skellefteå
Avser rörinstallationer för fjärrvärme, fjärrkyla och markvärme i undercentral en våning under mark. Objektet är beläget i Sara kulturhus i Skellefteå centrum.
Uppförande av två magasinsbyggnader i Holmsund, Umeå
Umeå Hamn AB har för avsikt att uppföra två magasinsbyggnader. Magasin ”Plattan” ska byggas under 2020 och magasin ”Gustavs udde” under 2021. Denna entreprenad avser leverans och montage av komplett magasin ovan grund-sockel, som utförs i annan entreprenad.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad och förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av ladugårdslänga, förrådsbyggnader, växthus m.m. i Skellefteå
Objektet avser rivning av: Förråd, Skellefteå 1:5, Upplagsvägen 5 Byggyta kallförråd ca 845 m² och Volym ca 6080 m³ Byggyta varmdel ca 130 m² och Volym ca 640 m³ Byggyta personaldel ca 99 m² och Volym ca 350 m³ Byggyta Bilskärmtak ca 84 m² och Volym ca 208 m³ Växthuset, Skellefteå 1:5, Jägarvägen 24 Hus 1 Byggyta källare ca 327 m² och Volym ca 980 m³ Byggyta markplan ca 301 m² och Volym ca 1055 m³ Hus 2 Byggyta timmerdel ca 108 m² och Volym ca 600 m³ Byggyta spantrad del ca 50 m² och Volym ca 270 m FOS-Gården, Såningsmannen 3, Skördegatan 19 Byggyta ca 121 m² och Volym ca 1030 m³ Ladugårdslänga, Bergsbyn 35:1, vid Sagans gränd Byggyta ca 162 m² och Volym ca 650 m³
Ombyggnad till fjärrkyla till datahallar i stadshuset i Umeå
Objektet avser förläggning av kylledningar i mark mellan byggnad 01 -byggnad 02 samt byggnad 01-byggnad 09 inom Stadshusområdet. Håltagning ska ingå i respektive byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av panncentral i Vindeln
Nybyggnad av panncentral.
Rivning av kommunförråd i Holmsund, Umeå
Entreprenaden avser rivning av samtliga byggnader belägna på Tallkronan 1 i Holmsund. Totalt 14 st byggnader, både varmbonade och kallställda byggnader.
Anläggning för återvinning av värmeenergi ut spillvatten i Vännäs
Avser uppförande av anläggning för återvinning av värmeenergi ur spillvatten vid fastigheten Hjorten 1, Vännäsby med adress Nygatan 3.
Våtmarksrestaureringar med grävmaskin, Länsstyrelsen Västerbottens län
Länsstyrelsens vill under 2020 återskapa våtmarker genom att lägga igen diken i följande områden: Stor-Bränntjärnmyrans naturreservat, Umeå, 4000 m, Orrböles naturreservat, Vännäs, 100 m, Nymyrlidens naturreservat, Skellefteå, 450 m, Tjärnbergshedens naturreservat, Skellefteå, 2300 m, Stor-Rotlidens naturreservat, Åsele, 1050 m, Stor-Jenmyran, Dorotea, 2500 m, Stormyran, Vindeln, 1500 m. Anbudsgivaren kommer att kunna lägga in anbud på ett eller flera av de 7 områdena ovan.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av lagerbyggnad och kylrum.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrihall och parkering.
Nybyggnad av sågverk i Skellefteå
Nybyggnad av barkmaskinhus och tillbyggnad och fasadändring av stockvändarhus.
Ombyggnad av industrihus i Bjurholm
Bygganmälan - invändig ombyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande rivning del av invändig kontorsdel inför en kommande bygglovsansökan för anpassning av lokalerna till ny produktionslinje för remodul.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande ändring av fasad och tak på industri- och lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal med ommålning och skyltar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal, Rivning av förråd Matrisen 7.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal.
Ombyggnad av lager i Umeå
Fasadändring och ombyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerlokal med lagerlokal.
Rivning av växthus i Skellefteå
Rivning av 3 st växthus och 2 hus., Rivning av förråd, carport och personalhus. Skellefteå 5:1.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal .
Tillbyggnad av sågverk i Umeå
Tillbyggnad av såghus med kantverk.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Tillbyggnad och fasadändring av avloppsreningsverk.
Rivning av skärmtak i Umeå
Rivning av skärmtak, carportlängor.
Ombyggnad av tvättinrättning i Umeå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av kontorslokal till tvätteri tom 2030-07-31.
Tillbyggnad av fläktrum i Skellefteå
Tillbyggnad av bef. fläktrum på taket.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Ansökan om bygglov för uppsättning av tälthall.
Utvändigt underhåll av lager i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för utrymningsväg, trappa från butikslager.
Rivning av lastkaj i Vilhelmina
Ansökan om rivningslov för lastkaj.
Rivning av förråd i Vindeln
Ansökan om rivningslov.
Ombyggnad av industrihus i Sorsele
Anmälan ombyggnad av lokal.
Nybyggnad av förråd i Sorsele
Ansökan om bygglov för en grillkåta.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Dorotea
Ansökan om bygglov för nybyggnad av timmerkoja.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vindskydd och bastu.
Nybyggnad av pumpstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för pumphus.
Tillbyggnad av förråd i Lycksele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd på ishallen.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring samt ändrad planlösning av industrilokal.
Nybyggnad av förråd i Robertsfors
Bygglov för nybyggnad av redskapsförråd.
Nybyggnad av sophus i Robertsfors
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av fläktrum i Skellefteå
Nybyggnad av fläktrum.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av kallförråd i Umeå
Nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad på Hörneå 30:5, Hörneå 30:10 och Hörneå 30:11.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad samt parkering.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av växthus i Skellefteå
Nybyggnad av växthus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak och fasadändring.
Ombyggnad av industrihus i Skellefteå
Ändrad användning i del av industribyggnad samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: