Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionsanläggning i Farsta
Den planerade byggnaden är 32 000 kvadratmeter stor fördelad på två våningar och ska innehålla en produktions- och logistikanläggning med hög grad av automation. I projektet ingår också ett fristående parkeringshus på 9 000 kvadratmeter.
Nybyggnad av förrådshotell i Larsboda
Nybyggnad av lagerhotell, 24storage verksamhet.
Ombyggnad samt rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm
Entreprenaden omfattar ombyggnation samt selektiv rivning av byggnad Hus 5 samt tillbyggd del av hus 3 med tillhörande markkonstruktioner för att framtidssäkra funktion av befintliga skyddsrum, som skyddsrum samt förråd i fredstid samt underbyggnad i Rökerigatan förstärks så att körbarhet över bjälklag säkerställs. Detta för att möta upp framtida tunnelbaneentré. Inrymning samt förstärkt utrymningsväg flyttas och placeras vid Arenavägen, tidigare källardelar som blir kvar blir terrassbjälklag för ett eventuellt framtida torg.
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader och tillhörande markkonstruktioner med tillhörande schakt, sanering och återfyllningsarbeten. Totalt skall byggnader med en yta på ca 389 590 kvm yta rivas i området. Projektet kommer att delas upp i flertalet entreprenader och kommer att utföras under åren 2020 - 2023/2024.
Rivning av cisternpark, depåverkstad m.m. i Värtahamnen
Rivning av cisternpark, kontor, depåverkstad, fundament och mindre byggnader såsom elcentraler m.m. Sanering av mark.
Rivning av cisternpark, smörjoljefabrik, kontor m.m. i Värtahamnen
Rivning av cisternpark, smörjoljefabrik inklusive produktionslina, kontor, lager/magasin, personallokal och fundament. Sanering av mark.
Nybyggnad av sopsug i Årstastråket och Slakthusområdet, Stockholm
Sopsugsanläggningssystemet är planerat att vara ett så kallat öppet system. Exploateringskontoret planerar och installerar terminal och ledningar i allmän platsmark, huvudnätet.
Renovering av avloppsreningsverk i Stockholms län
Fortifikationsverket avser renovera ett mindre befintligt avloppsreningsverk i Stockholms län. Objektet är otillgängligt beläget.
Nybyggnad av lager i Älvsjö
Nybyggnad av kallager.
Nybyggnad av tvätthall i Vällingby
Nybyggnad av 12 lång automatbiltvätt, belyst infoskylt, rivning av databod.
Tillbyggnad av fläktrum i Stockholm
Utbyggnad av fläktrum samt nya ventilationskanaler på tak till flerbostadshus.
Provisoriska pumpstationer och ledningar projekt Bromsten, Spånga
För att genomföra utbyggnaden av blivande Bromstenstaden med avseende på va-nätet krävs provisoriska lösningar med pumpstationer och ledningsnät. Merparten av provisoriska pumpstationer och ledningsnät ligger inom entreprenadens arbetsområde.
Upprustning av plaskdamm, nybyggnad av teknikhus med RWC i Stockholm
Ombyggnad av plaskdamm samt nybyggnad av teknikhus och handikappanpassad toalett. Parken rustas upp senare i en annan entreprenad.
Rivning och nybyggnad av ventilationshus på tunnelbanestation i Stockholm
Projektet avser rivning av gamla ventilationshuset och bygga nytt, lite större ca 42 kvm på tak till Bredängs tunnelbanestation.
Ombyggnad av rosteri i Stockholm
Ändrad användning från snickerilokal för att utrymma ett litet kafferosteri sk. mikrorosteri.
Projekttävling om väderskydd i Stockholms län
Väderskydden ska kunna användas i kollektivtrafikmiljöer som innehas och förvaltas av regionens bolag, AB SL och Waxholmsbolaget.
Ombyggnad av lager i Stockholm
Ändrad användning av garage till lagerhotell på plan 1.
Ombyggnad av verkstad i Stockholm
Ombyggnad av verkstad.
Nybyggnad av lager i Stockholm
Nybyggnad av lagerhotell i 4 våningar. Bta 4482 m2. Infarten från Avestagatan, till byggnadens entré är fastighetensbefintliga infart.Befintliga verksamhet på fastigheten berörs inte av nybyggnationen.
Rivning av industrihus i Stockholm
Rivning av industri/lager, Hus nr 67. Rivning har hus nr 62 på Sandstuhagen 2, Rivning av hus nr 59 på Sandstuhagen 3, Samt rivning av hus nr 100, 101, 102, 103, 105 och 106 samt mindre förråd på Sandstugan 3.
Ombyggnad av tvättinrättning i Stockholm
Flytt av tvättstuga inom fastighetens källare. Ändring och anpassning av tillhörande VA installationer som ansluts till befintlig VA installationer i nya tvättstugan.Ventilation ansluts till befintliga frånluftskanaler tillhörande tvättstuga.
Utvändigt underhåll av lager i Stockholm
Anmälan lager & kontor - Yttre fasadändring med nytt skärmtak & nya dörrar. Nya takskjut- & vikportar i bef. öppningar. Rivning av spiraltrappa & förlängning av bef. Ändring av planlösning, brandskydd & bärande konstruktion med installation av ny hiss.
Nybyggnad av lastkaj i Stockholm
Bef. betongpråm som förses med ramper & förtöjningsarrangemang för att ligga förtöjd året runt mot bef. kaj på Norrmälarstrand. Används för iinlastning av gods från båt & lastbil. Över däcket placeras kontorsmoduler. .
Utvändigt underhåll av lastkaj i Stockholm
Befintlig lastkaj kläs in med plåt och förses med ny port.
Nybyggnad av förråd i Stockholm
Anmälan - Nybyggnad av bygglovsbefriat förråd, 8 m2.
Utvändigt underhåll av industrihus i Stockholm
Installera en ny port i fastigheten, Porten kommer förbättra tillgängligheten och kommer således inte försämra brandskyddet.
Nybyggnad av pumpstation i Stockholm
Ny tryckstegringsstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Stockholm
Ny utrymningstrappa på gavelfasad på industribyggnad. Håltagning i bef. kontorsfönster från dörr till ståltrappa, för utrymning av överplanet. Trappan placeras intill byggnadens gavelfasad mot söder.
Utvändigt underhåll av fläktrum i Stockholm
Ny öppning för dörr till fläktrum i bärande vägg för förbättrad tillgänglighet för underhåll av fläktar - flerbostadshus. Bta ca 140 m2.
Rivning av förråd i Stockholm
Rivning av lusthus.
Rivning av skärmtak i Stockholm
Rivning av skärmtak på kontor mot kungsträdgården. Bta 35 m2.
Rivning av skorsten i Stockholm
Rivning del utav skorsten p.g.a att den ej är i bruk då fastigheten konverterades till fjärrvärme - flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Stockholm
Nybyggnad av cykelförråd samt marklov. Bta 10 m2.
Nybyggnad av förråd i Stockholm
Nybyggnad av förråd i anslutning till huvudbyggnad samt miljöstation på två av fastigheternas parkeringsplatser. Bta 41,6 + 25 m2.
Nybyggnad av förråd i Stockholm
Bygga nya förråd till lägenheter samt staket för insynsskydd. Bta 10,2 m2.
Nybyggnad av sophus i Stockholm
Nybyggnad av miljöstation för farligt avfall. Bta ca: 11 m2.
Nybyggnad av sophus i Stockholm
Nybyggnad av sopsortering/miljörum. Bta 91 m2.
Nybyggnad av sophus i Stockholm
Nytt sophus för hushållssopor och sophantering, placeras på bef. parkeringsplats på prickmark. Sophuset placeras ute vid vägen för att skapa separat parkeringsficka till sophanteringen. Bta 90 m2.
Nybyggnad av skärmtak i Stockholm
Väderskydd för cykelparkering på allmän plats.
Nybyggnad av sophus i Stockholm
Stockholms läkarförbundet har för avsikt att bygga nya sopskåp intill fasadens norra sida. Bta 10 m2.
Tillbyggnad av skärmtak i Stockholm
Tillbyggnad av 2 st. skärmtak till källarentré.
Nybyggnad av förråd i Stockholm
Tillfälligt förråd för barnvagnar, lekutrustning 12 KVM. Tidsbegränsat fr o m 2019-11-01 t o m 2023-06-11.
Nybyggnad av sophus i Stockholm
Uppförande av miljöstation.
Uppförande av teknikbyggnad för kylfläktar i Stockholm
Uppförande av teknikbyggnad/industri norr om bef. byggnad. I teknikbyggnaden kommer kylfläktar att placeras. Ca: 500 BYA. (på Vandenbergh 9 och Mariehäll 1:10).

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: