Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av reningsverk mm i Strängnäs
Reningsverken i Mariefred och Strängnäs är små och föråldrade. För att klara av att ta hand om allt vatten i den växande kommunen vill Sevab göra omfattande investeringar. Sevab ska arbeta för att reningsverket i Mariefred ska avvecklas och att avloppsvattnet i stället ska forslas till Strängnäs med hjälp av en så kallad överföringsledning. Anläggningen i Strängnäs ska byggas om och moderniseras så att kapaciteten ökar. Projektet kommer byggas ut i deletapper: delprojekt 1: 1637303
Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping
Total yta av hela området är 260 000 kvm (160 000 kvm ledigt).
Ombyggnation av blåsmaskinanläggning i avloppsreningsverk i Nyköping
Ombyggnation av blåsmaskinanläggning på Brandholmens ARV i Nyköping.
Nybyggnad av industrihus i Malmköping
Ca 1 hektar industrimark.
Nytt verksamhetsområde i Nyköping
26000 kvm avstyckat i mindre tomter.
Ombyggnad av återvinningscentral i Vingåker
Sörmland Vatten och Avfall AB driver på uppdrag av Vingåkers kommun en återvinningscentral på Vik avfallsanläggning i Vingåkers kommun. Med anledning av sluttäckning av Vingåkers kommuns deponi ska nuvarande verksamhet av återvinningscentralen flyttas till annan plats. Sörmland Vatten och Avfall AB planerar att vid Vik avfallsanläggning bygga en ny återvinningscentral för mellanlagring, förbehandling och behandling av avfall för hushåll och verksamheter.
Ny rötningsanläggning vid reningsverk i Strängnäs
Totalentreprenaden omfattar följande: - Förbehandling och förtjockning i befintlig bassängbyggnad, inklusive slamlager blandslam och förtjockat slam, förtjockning, polymerutrustning, rejektvattenledning och pumpning av förtjockat slam. - Ny teknikbyggnad med värmeväxlare, cirkulationskretsar, pumpar, slutavvattning av rötat slam, utmatning av avvattnat slam till slamplatta, polymerutrustning - Minst två rötkammare för termofil rötning - Utjämningstank rötslam, eller annan lösning som möjliggör kontinuerlig värmeväxling - Rötrestlager med gasklocka - Gassystem, fackla - Kraftvärmeproduktion för intern förbrukning av el och värme. - Fullständig avprovning och driftsättning.
Tillbyggnad av industrihus i Trosa
Tillbyggnad av industrifastighet.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Planer på att uppföra en ny lagerbyggnad på det 15 000 kvadratmeter stora området som ligger i korsningen mellan Flättnaleden och Bilvägen inom kv Oljan.
Nybyggnad av industrilokaler Oxelösund
3800 m2. Exploatering på 1482225. Bebyggelse: 1327439 - Montören 1, 1526464 - Byggmästaren 6, 1459449 - Byggmästaren 8.
Om- och tillbyggnad av industri i Eskilstuna
Utveckling av Volvo-testcenter. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring/fasadbyte av industribyggnad.
Rivning/återuppbyggnad av industrihus i Nyköping
Rivning/återuppbyggnad efter brand.
Nybyggnad av reningsverk i Eskilstuna
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö avser att bygga ett nytt reningsverk i Bälgviken som ska ersätta dagens reningsverk, Bälgviken ARV. Det nya verket ska placeras på samma tomt som det befintliga verket.
Nybyggnad av asfaltsverk i Trosa
Nybyggnad av asfaltsverk.
Nybyggnad av tvätthall i Eskilstuna
Nybyggnad av biltvätt samt rivning av biltvätt.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/kontor. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Avser att stycka av marken till försäljning.
Nybyggnad av skidhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri/skidhall.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Avser uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av småindustri i Oxelösund
3 tomter på: 843039 - Oxelö 7:94, 1511531 - Oxelö 7:95, 1543983 - Oxelö 7:97.
Nybyggnad av industrilokaler Oxelösund
33 938 m2. Exploatering på 1482225. Bebyggelse: 1327439 - Montören 1. 1526464 - Byggmästaren 6. 1459449 - Byggmästaren 8.
Nybyggnad av lager i Oxelösund
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av pumpstation i Katrineholm
Totalentreprenaden omfattar projektering, anläggning och anslutning av en ny pumpstation, renovering av tryckledning på 350 m och rivning av befintlig pumpstation.
Renovering av slamfickor vid reningsverk i Strängnäs
Det som ska repareras är skador där betongens yta sönderdelats av miljön i bassängerna på ytor ovanför skvalpzonen på bassängväggar och bjälklagens undersidor. Vidare ska ledningar och pumpinfästningar bytas, håltagningar göras igenom betongen. Även installation av luckor och omrörare ska utföras. Arbetena ska genomföras etappvis: Etapp 1 - Rötslamsilo 1, 2 och råslamsilo, Etapp 2 - Rötslamsilo 3 och externslamsilo.
Nybyggnad av småindustri i Oxelösund
3 tomter finns på: 843039 - Oxelö 7:94, 1511531 - Oxelö 7:95, 1543983 - Oxelö 7:97.
Nybyggnad av industrilokaler Oxelösund
7651 m2. Exploatering på 1482225. Bebyggelse: 1327439 - Montören 1. 1526464 - Byggmästaren 6. 1459449 - Byggmästaren 8.
Ombyggnad av pumpstation i Björnlunda, Gnesta
Ombyggnation av Kyrkgärdets spillvattenpumpstation i Björnlunda. Pumpstationen ska renoveras och förses med överbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Trosa
Tillbyggnad av industribyggnad med garage/förrådslokal/industrilokal.
Rivning av byggnader vid Römossens gård i Eskilstuna
Objektet avser rivning av byggnader på aktuell del av fastigheten Odlaren 1:1, det finns en huvudbyggnad, en stor lada och ett garage/förrådsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Trosa
Nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strängnäs
Bygglov för fasadfärg fräsaren 5.
Ombyggnad av uthus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad & ombyggnad av bostäder marielund 1:1.
Nybyggnad av produktionslokal/lättare industri i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal slakteriet 10.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Uppbyggnad av lokal efter brand.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om tillfälligt bygglov för uppförande av 1 st tält samt 1 st drive-in tält intill kullbergska sjukhuset.
Nybyggnad av cistern i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fast cistern.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för uppförande av förråd vid förskola.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov, rivningslov och strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnader.
Tillbyggnad av kallförråd i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av kallförråd & bardel sparbanken 6.
Tillbyggnad av förråd i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av vagnsförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad/hyresanpassning och fasadändring på industrilokal.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för tryckstegringsstation edsala 5:8.
Nybyggnad av skärmtak i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av altan med skärmtak marielund 1:67.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av cistern i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av fast cistern.
Utvändigt underhåll av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av virkeshall/tält.
Ombyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Bygglov uppförande av tältbyggnad, flytt av staket, strängnäs 3:14.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Nybyggnad av uthus garage.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Nybyggnad av uthus, altan.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad (lagertält).
Rivning av skorsten i Eskilstuna
Rivning del av skorsten på radhus på Gökuret 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9.
Rivning av förråd i Strängnäs
Rivningsanmälan av lokal strängnäs-åby 5:5.
Installation av kärltvätt vid återvinningscentraler i Strängnäs
Avser två stycken fastmonterade kärltvättar, en ska vara placerad på Beställarens återvinningsanläggning i Eskilstuna (Lilla Nyby) och en i Strängnäs (Kvitten).
Upprustning av reningsverk i Gnesta
Renovering av bassänger, ventil/pumpbyten mm.
Upprustning av reningsverk i Björnlunda, Gnesta
Ny reglering av polymerflöde,ventil/pumpbyten.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Anmälan för ändring av planlösning och brandskydd samt ventilation och VA i industribyggnad.
Ombyggnad av arbetsrum i Eskilstuna
Anmälan för ändring av planlösning och bärande konstruktion samt ventilation och VA i industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: