Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Skåne län

Bjuv (10)
Bromölla (4)
Burlöv (10)
Båstad (4)
Eslöv (3)
Höganäs (13)
Hörby (6)
Höör (5)
Klippan (8)
Kävlinge (12)
Lomma (12)
Lund (16)
Malmö (70)
Osby (3)
Perstorp (0)
Sjöbo (5)
Skurup (2)
Svalöv (1)
Svedala (7)
Tomelilla (6)
Vellinge (4)
Ystad (2)
Åstorp (4)
Ängelholm (12)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 310 st.

Nybyggnad av underhållsdepå för Öresundstågen i Hässleholm
Området för anläggningen är ca 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra Stambanan och riksväg 21. Underhållsdepån ska användas för underhåll, tillsyn, uppställning och städning av Öresundstågen. Byggentreprenaden omfattar verkstadshallar, kontor/administration, personalutrymmen, lagerbyggnader, kombinerad tvätt- och saneringshall, svarvanläggning. Installationer och erforderliga markarbeten för byggnadsverken. Fast utrustning. Byggnad 01: Verkstad med kontor, 22635 m2. Byggnad 02: Städplattformar med perronger och tak. Byggnad 03: Hjulsvarv är en hall för svarvning av tåg m m, 1380 m2. Byggnad 04: Kombihall, 2015 m2. Byggnad 05: Städbyggnad, 410 m2. Byggnad 11: Mottagningsstation, 50 m2.
Nybyggnad av produktionslokaler i Malmö
Igångsättning preliminärt under våren 2018. Nybyggnad av produktionshall i 2 plan.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av reningsverket. Omfattar även nya bassänger. Verkets kapacitet ska ökas så att Ängelholm ska kunna välkomna fler nya invånare och kunna ansluta de nya bostads- och industriområden som planeras.
Nybyggnad av industrihus i Skurup
Avser nybyggnad av industrilokaler för jordbruksverksamhet som ska omfatta kontorslokal, verkstad, utställningshall samt en lagerlokal till reservdelar.
Om och tillbyggnad till Business Center i Trelleborg
Avser visualisering av östra industriområdet för att möjliggöra fortsatt utveckling för området med befintliga och nya funktioner. Tre team har valts ut och delta i gestaltningsuppdraget. BSK Arkitekter AB tillsammans med A-Nord, Wingårdh Arkitektkontor Aktiebolag tillsammans med WSP samt C.F. Möller Sverige AB tillsammans med Tyrens. Inom området ska olika funktioner, service och kreativa mötesplatser utvecklas.
Markområde för industri och lager i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med Wihlborgs Fastigheter. Avser ett markområde för byggnation av industri och lager. Tomtyta: 55000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av industri på Öja industriområde, Ystad
Planer finns på nytt industriområde.
Ombyggnad av reningsverk i Eslöv
Avser ombyggnad av Södra Sandby reningsverk.
Nybyggnad för industri, handel och idrott
Avser nybyggnad av en lokal för industri, handel och idrott i 2,5 halvplan.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av Postnords Logistikcenter.
Nybyggnad av verksamheter i Veberöd
Igångsättning tidigast höst 2018.
Markområde för handel och lättindustri i Höör,
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för industri och volymhandel. Omfattar ett område på 0,5 hektar. Detaljplaneärende. Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för verdsahmhetslokaler i Billesholm
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för byggbar för verksamhetslokaler.. Yta: ca 13 hektar. Igångsättning avhängigt intressenter.
Markområde för industrihus i Bjuv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Omfattar ca 10000 m2 markområde för lättindusti. Igångsättning avhängigt intressenter.
Utökning av industriområde i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser utökning av område för industriverksamhet. Omfattar ca 2000 m2 markområde. Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för industrihus i Bjuv
Omfattar ca 20000 m2 markområde för lättindusti. Igångsättning avhängigt intressenter.
Ombyggnad för ny kväverening vid avloppsreningsverk i Malmö
Avser SJR G3 IFAS och nya blåsmaskiner. Entreprenaden innefattar i huvuddrag följande moment för aktivslamblock G3 på Sjölunda avloppsreningsverk: Leverans av kompletta blåsmaskiner med tillhörande utrustning för processluftproduktion, Nytt luftarsystem för aktivslamblock G3, Leverans av rörliga bärare för kväverening genom så kallad IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge), Projektering och komplett anpassning av bassänger, luftarsystem, rör, blåsmaskiner och tillhörande processer för aktivslam- och IFASprocessen, Komplett PLC- och SCADA-programmering av funktioner för aktivslamblock G3, samt övriga funktioner som i dagsläget finns i befintlig styrning i aktivslamblock G3 samt Utbyte av samtliga elinstallationer (exklusive ställverk) för aktivslamblock G3.
Nybyggnad av bilverkstad i Malmö
Projektet avser nybyggnad av bilverkstad. I projektet kommer eventuellt en biltvätt att ingå.
Nybyggnad av industri i Ystad
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser 12 hektar markområde för industriverksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser nybyggnad av industri/lager.
Modernisering av pumpstation i Malmö
Avser bla utbyte av el och automation på pumpstation, men även andra större delar som markarbeten, leverans och montage av mekanisk utrustning, en del arbetsmiljöhöjande åtgärder samt modernisering av bef reservkraft.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser nybyggnad av industriverksamhet för chipstillverkning. Entresolplan på ca 200-300 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Avser nybyggnad av industrihus på ca 688 kvm.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Bjuv
gångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Nybyggnad av lager och butik i Borgeby, Lomma
Igångsättning och omfattning kan ej anges. Projektet avser nybyggnad av lager och butik. Avser ett markområde på 4625 m2
Markområde för handel och verkshamhetslokaler i Lomma
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde för handel (ej livsmedel) och verksamhetslokaler för icke störande verksamheter finns till försäljning. Markyta: ca: 3000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Åstorp
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Båstad
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga åtevinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Sanering av kemisk industri i Trelleborg
Sanering av Phylatterion/trebolit fd takpapptillverkning
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Höör
Projektet ligger på is.
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Igångsättning avhängigt hyresgäst. Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande lager i nedre plan samt kontor i övre plan.Yta: 35 x 12 m2/plan.
Nybyggnad av panncentral i Svedala
Avser nybyggnad av fjärrvärmecentral.
Åtgärder vid reningsverk i Höganäs
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för åtgärder vid Höganäs avloppsreningsverk.
Nybyggnad av verkstad- och lagerlokal i Borgeby, Lomma
Igångsättning och omfattning kan ej anges. Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokal för verkstad och lager. Avser ett markområde på 2246 m2.
Nybyggnad av industri/lager i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av industri/lager.
Ny UV-anläggning vid Vombverket i Lund
Avser ny markförlagd kammare med överbyggnad, innehållande processutrustning för UV-behandling av dricksvatten.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Nybyggnad av transformatorstation, inhängnad av fastighet samt rivning av förråd.
Utbyte av Pump 3 Intagsstation vid Vombverket i Lund
Avser utbyte av pump i intagsstationen vid Vombverket. Entreprenaden innefattar demontering av befintlig pump och motor samt rör och kringutrustning. Tillhandahållande och montage av ny pump med motor samt rör och kringutrustning
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager och kontor i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lagerlokaler för E-handel. I projektet ingår även en mindre del kontor.
Ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk, Simrishamn
Avser ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk. I projektet ingår processmontage av ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk samt att flytta, lyfta och montera fast den utrustning som anläggningens process baseras på. (Planerade sidoentreprenader är även BYGG- EL-, STYR-, VENT- och VS-entreprenad).
Tillbyggnad av vattenverk i Kristianstad
Avser tillbyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av kallmagasin i Fredriksdalsområdet, Helsingborg
Befintligt kallmagasin t skall byggas om med nytt bjälklag, ny port, publik del, avfuktningsanläggning. m.m.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nya stoftreningsanläggningar vid produktionsanläggning i Östervång, Trelleborg
Objektet avser stoftrening för biopannor, två elfilter till biobränsleeldade pannor à 4 respektive 8 MW på Östervångsverket i Trelleborg.
Nybyggnad av pumpstation i Limhamn
Avser uppförande av en ny dagvattenpumpstation. Avser även ny ledningsdragning mellan stationen och intilliggande brunn samt från stationen till en ventilkammare på trycksidan.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 2000 kvm. Kontakta byggherren för mer information.
Ombyggnad av avloppsreningsverk, Gullåkra
Avser utbyte av luftningssystem, bef blåsmaskins- och luftningsutrustning ska rivas ut och ersättas med ny. Ny omrörare ska installeras i luftningsbassängerna. Samt elektriskt montage av levererad utrustning samt inkoppling av styrsignaler till drift- och övervakningssystem.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lager.
Installation av slamavvattning vid Borgeby ARV, Lomma
Igångsättning planeras under vecka 26 2018. Projektet avser installation av slamavvattning vid Borgeby avloppsreningsverik i Lomma.
Åtgärder vid Ellinge ARV
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för åtgärder gällande styrning av gashantering vid Ellinge ARV.
Nybyggnad av verkstad m.m. i Kävlinge
Nybyggnad av lager, verkstad och kontor samt rivning av befintligt.
Rivning av vattenverk m.m. iHöganäs
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för rivning av bl.a två vattenverk inom Höganäs kommun.
Rivning av industrihus i Åstorp
Avser rivning av tidigare industribyggnad, lager m,m (rivningsyta 5000 kvm)
Ny- och tillbyggnad av tvätthall med spolplatta i Kristianstad
Avser tillbyggnad av befintlig maskinhall med spolplatta och öppen spolhall. Samt en förbindelsegång mellan maskinhallen och spolhallen.
Nybyggnad av verkstad i Kristianstad
Avser nybyggnad av lastvagnsverkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyte av gaspanna vid skola i Nyhamnsläge, Höganäs
Avser att installera 3 st nya kondenserande gaspannor, shuntar, tappvarmvattenberedare, pumpar, etc. samt bygga om och anpassa befintlig styr- och reglerutrustning. Rivning av befintliga pannor ingår också i entreprenaden.
Rensläggning vid reningsverk i Landskrona
Avser bla byte av rensgaller inklusive demontering av befintliga galler och renstransportskruv, samt leverans och installation av ny utrustning. I installation av ny utrustning ska provkörning, driftsättning och intrimning av den nya anläggningen ingå
ITT HVAC unit for (DTL Workshop) vid forskningsanläggning i Odarslöv, Lund
ESS uppmanar tjänsteleverantörer att lämna in anbud för att ingå ett kontrakt för en VVS-enhet (Värme-, ventilations- och luftkonditioneringsenhet) för en DTL-workshop på ESS ERIC i Lund
Ny värmecentral i fastighet i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av värmecentral i anslutning till bostäder. Avser nya värmepumpar, styr- och övervakning m.m.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industrilokal och tillbyggnad av befintlig sådan.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Tillbyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Svalöv
Nybyggnad av lagerlokaler.
Tillbyggnad av kallager Malmö
Tillbyggnad av industri med kallager.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager.
Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Igångsättning planeras under 2020. Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m.
Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Igångsättning tidigast 2021. Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m.
Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Igångsättning tidigast 2022. Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m.
Maskinell utrustning i ARV i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser maskinell utrusning inom avloppsreningsverk i Svedala kommun. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser tillbyggnad av industri/lager. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Uppskattad byggstart. Eventuellt förhandlingsentreprenad vad gäller huskroppen.
Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Igångsättning under 2019. Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m.
Tillbyggnad av industrihall i Landkrona
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av industrihall för svamp.
Tillbyggnad av lastkajer i Burlöv
Igångsättning planeras under våren 2018. Avser tillbyggnad av 2 st lastkajer.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Cylindern 5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Byte av styrsystem vid vattenverk i Malmö
Avser byte av styr- och övervakningssystem vid Vombverket, Ringsjöverket, Bolmentunneln.
Nybyggnad av lasthus i Bjuv
Ansökan om bygglov för fyra nya lasthus med tillhörande slussar.
Reservkraft till pumpstation Havsbaden i Ängelholm
Avtalstiden är två år fr o m faktiskt leveransdatum.
Rivning av silo i Malmö
Avser rivning av silobyggnad.
Ny-och tillbyggnad av tvätthall och kontor i Åstorp
Avser nybyggnad av tvätthall samt tillbyggnad av befintligt kontor.
Maskinell utrustning i ARV i Svedala
Avser maskinell utrusning inom avloppsreningsverk i Svedala kommun. Uppskattad byggstart.
Ny huvudcentral i fastighet i Kävlinge
Projektet avser ny huvudcentral och undercentral i anslutning till en fastighet som omfattar bostäder. Objektets läge: Kävlinge tätort.
Ombyggnad och uppdatering av panncentral i Lövestad
Avser ombyggnad och uppdatering av panncentral.
Tillbyggnad av miljöhus ii Malmö
Igångsättning under våren 2018 under förutsättning att alla beslut är tagna. Avser tillbyggnad av miljörhus (byggnad 43).
Ny huvudcentral i fastighet i Kävlinge
Projektet avser ny huvudcentra i anslutning till en fastighet som omfattar bostäder. Objektets läge: Kävlinge tätort.
Ombyggnad av värmecentral i fastighet i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral i anslutning till en fastighet som omfattar bostäder och lokaler. Arbetena avser byte av gaspannor, värmepumpar och styr- och reglerutrustning. Objektets läge: Kävlinge tätort.
Ny- och tillbyggnad av värmecentral i fastighet i Kävlinge
Projektet avser ny- och tillbyggnad av värmecentral i anslutning till radhus och äldreboende. Avser nya gaspannor, värmepumpar och styr- och reglerutrustning.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Rivning samt nybyggnad av plåthall.
Renovering av byggnader inom VA-verk i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser renovering av byggnader inom Va-verk inom kommunen. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av styr- övervakning inom VA i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Tillbyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av lager i Kristianstad
tillbyggnad av lager.
Nybyggnad av tvättinrättning i Tomelilla
Nybyggnad av tvättstuga, miljöhus, cykelförråd, barnvagnsförråd och permobilförråd.
Nybyggnad av verkstad i Malmö
Nybyggnad av verkstadslokal.
Nybyggnad av industrihus i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av industrihall. Omfattning är ej fastställd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: