Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Skåne län

Bjuv (6)
Bromölla (4)
Burlöv (13)
Båstad (3)
Eslöv (2)
Höganäs (8)
Hörby (6)
Höör (10)
Klippan (7)
Kävlinge (14)
Lomma (11)
Lund (22)
Malmö (60)
Osby (4)
Perstorp (0)
Sjöbo (5)
Skurup (0)
Svalöv (3)
Svedala (5)
Tomelilla (6)
Vellinge (6)
Ystad (2)
Åstorp (7)
Ängelholm (12)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 320 st.

Nybyggnad av underhållsdepå för Öresundstågen i Hässleholm
Området för anläggningen är ca 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra Stambanan och riksväg 21. Underhållsdepån ska användas för underhåll, tillsyn, uppställning och städning av Öresundstågen. Byggentreprenaden omfattar verkstadshallar, kontor/administration, personalutrymmen, lagerbyggnader, kombinerad tvätt- och saneringshall, svarvanläggning. Installationer och erforderliga markarbeten för byggnadsverken. Fast utrustning. Byggnad 01: Verkstad med kontor, 22635 m2. Byggnad 02: Städplattformar med perronger och tak. Byggnad 03: Hjulsvarv är en hall för svarvning av tåg m m, 1380 m2. Byggnad 04: Kombihall, 2015 m2. Byggnad 05: Städbyggnad, 410 m2. Byggnad 11: Mottagningsstation, 50 m2.
Överbyggnad vid reningsverk i Helsingborg
Avser överbyggnad (luktåtgärder) av luktande delar, ventilationsåtgärder, flytt av slamhantering, övertäckning av bassänger m.m. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Kristianstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av reningsverket för att klara framtida miljökrav.
Nybyggnad av produktionslokaler i Malmö
Igångsättning preliminärt under våren 2018. Nybyggnad av produktionshall i 2 plan.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av reningsverket. Omfattar även nya bassänger. Verkets kapacitet ska ökas så att Ängelholm ska kunna välkomna fler nya invånare och kunna ansluta de nya bostads- och industriområden som planeras.
Markområde för industri och lager i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med Wihlborgs Fastigheter. Avser ett markområde för byggnation av industri och lager. Tomtyta: 55000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Tillbyggnad av lager- och logistikerminal i Helsingborg
Igångsättning avhängigt beslut från hyresgäst. Planer finns för tillbyggnad av 10000 m2 lager- och logistikterminal. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av forskningsanläggning i Lund
Avser uppförande av ny forskningsbyggnad (flexenheten) och en teknikbyggnad.
Nybyggnad av industri på Öja industriområde, Ystad
Planer finns på nytt industriområde.
Ombyggnad av reningsverk i Eslöv
Avser ombyggnad av Södra Sandby reningsverk.
Nybyggnad för industri, handel och idrott
Avser nybyggnad av en lokal i 2,5 halvplan för industri, handel samt paddelbana.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av Postnords Logistikcenter.
Markområde för handel och lättindustri i Höör,
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för industri och volymhandel. Omfattar ett område på 0,5 hektar. Detaljplaneärende. Igångsättning avhängigt intressent.
Ombyggnad för ny kväverening vid avloppsreningsverk i Malmö
Avser SJR G3 IFAS och nya blåsmaskiner. Entreprenaden innefattar i huvuddrag följande moment för aktivslamblock G3 på Sjölunda avloppsreningsverk: Leverans av kompletta blåsmaskiner med tillhörande utrustning för processluftproduktion, Nytt luftarsystem för aktivslamblock G3, Leverans av rörliga bärare för kväverening genom så kallad IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge), Projektering och komplett anpassning av bassänger, luftarsystem, rör, blåsmaskiner och tillhörande processer för aktivslam- och IFASprocessen, Komplett PLC- och SCADA-programmering av funktioner för aktivslamblock G3, samt övriga funktioner som i dagsläget finns i befintlig styrning i aktivslamblock G3 samt Utbyte av samtliga elinstallationer (exklusive ställverk) för aktivslamblock G3.
Markområde för lager och kontor i Sege Burlöv
Avser markområde för lager och kontor. Markyta: 11000-12000 m2.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Malmö
Avser ny och utökad reningsprocess på Sjölunda avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industri i Ystad
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser 12 hektar markområde för industriverksamhet.
Nybyggnad av bilverkstad i Malmö
Projektet avser nybyggnad av bilverkstad. I projektet kommer eventuellt en biltvätt att ingå.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser nybyggnad av industri/lager.
Modernisering av pumpstation i Malmö
Avser bla utbyte av el och automation på pumpstation, men även andra större delar som markarbeten, leverans och montage av mekanisk utrustning, en del arbetsmiljöhöjande åtgärder samt modernisering av bef reservkraft.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser nybyggnad av industriverksamhet för chipstillverkning. Entresolplan på ca 200-300 kvm.
Tillbyggnad av stallar vid Vankiva gård
Planer finns för tillbyggnad av stallar för utökad mjölkproduktion.
Markområde för industri i Sege Burlöv
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Avser ett markområde till försäljning för industriverksamhet på 3000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Markområde för industri i Sege Burlöv
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Avser ett markområde till försäljning för industriverksamhet på 5000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Byggstarten är framflyttad till augusti/september 2018. Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.
Rivning och nybyggnad av spillvattenpumpstation i Ängelholm
En ny spillvattenpumpstation ska byggas på ca 85 m2. Den befintliga spillvattenpumpstationen på ca 120 m2 ska rivas. Ny spillvattenpumpstation platsgjuts i betong under mark. Övriga betongelement ovan mark utförs i prefab.
Nybyggnad av industrihus i Kävlinge
Avser nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Avser nybyggnad av industrihus på ca 688 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin (projekt 1481491) samt en pumpstation under 2018-2019 med idrifttagande senast våren 2020.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Bjuv
gångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Åstorp
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Båstad
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga åtevinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Nybyggnad av lager och butik i Borgeby, Lomma
Igångsättning och omfattning kan ej anges. Projektet avser nybyggnad av lager och butik. Avser ett markområde på 4625 m2
Nybyggnad av vattenverk, Kristianstad
Tre mindre vattenverk ska ersättas med ett gemensamt vattenverk för områdena Everöd, Huaröd, Ö. Sönnarslöv, Gärds Köpinge samt på sikt även Vittskövle.
Sanering av kemisk industri i Trelleborg
Sanering av Phylatterion/trebolit fd takpapptillverkning
Modernisering av el och automation vid Klagshamns reningsverk, Malmö, etapp 2
Avser fortsatt modernisering av el och automation av byggnader/ ställverk vid Klagshamns avloppsreningsverk.
Nybyggnad av pumpstation i Limhamn
Avser uppförande av en ny dagvattenpumpstation. Avser även ny ledningsdragning mellan stationen och intilliggande brunn samt från stationen till en ventilkammare på trycksidan.
Nybyggnad av industribyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad industrihotell.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad, samt lager.
Nybyggnad av lager i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad 30x80 meter. höjd 4,5 meter, stål- alternativt limträ-konstruktion.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager och kontor i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lagerlokaler för E-handel. I projektet ingår även en mindre del kontor.
Nybyggnad av verkstad- och lagerlokal i Borgeby, Lomma
Igångsättning och omfattning kan ej anges. Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokal för verkstad och lager. Avser ett markområde på 2246 m2.
Markområde för industri och lager i Sege Burlöv
Avser markområde för industri och lager.. Markyta: 3000 m2.
Ny UV-anläggning vid Vombverket i Lund
Avser ny markförlagd kammare med överbyggnad, innehållande processutrustning för UV-behandling av dricksvatten.
Tillbyggnad av reningsverk i Ängelholm, etapp 2
Avser utbyggnad av reningsverket. Verkets kapacitet ska ökas så att Ängelholm ska kunna välkomna fler nya invånare och kunna ansluta de nya bostads- och industriområden som planeras.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Nybyggnad av transformatorstation, inhängnad av fastighet samt rivning av förråd.
Utbyte av Pump 3 Intagsstation vid Vombverket i Lund
Avser utbyte av pump i intagsstationen vid Vombverket. Entreprenaden innefattar demontering av befintlig pump och motor samt rör och kringutrustning. Tillhandahållande och montage av ny pump med motor samt rör och kringutrustning
Nybyggnad av industri/lager i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av industri/lager.
Ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk, Simrishamn
Avser ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk. I projektet ingår processmontage av ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk samt att flytta, lyfta och montera fast den utrustning som anläggningens process baseras på. (Planerade sidoentreprenader är även BYGG- EL-, STYR-, VENT- och VS-entreprenad).
Ombyggnad av pumpstation i Höllviken, Vellinge
Pumpstationen SK01 är uppförd 1975 och är i stort behov av renovering. 2017 utfördes en statusbedömning av pumpstationen som visade att anläggningen är illa åtgången av svavelväte. Pumpsump och utloppskammare är till stora delar söndervittrad med risk för ras. Maskin- och elutrustning är uttjänt och behöver bytas.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av industribyggnad, lagerlokal, kallager.
Tillbyggnad av vattenverk i Kristianstad
Avser tillbyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av kallmagasin i Fredriksdalsområdet, Helsingborg
Befintligt kallmagasin t skall byggas om med nytt bjälklag, ny port, publik del, avfuktningsanläggning. m.m.
Nybyggnad av industribyggnad i Svalöv
Avser nybyggnad av industribyggnad. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av stall i Örkelljunga
Nybyggnad av kompletterande byggnader samt nybyggnad av stall.
Utbyte av gasledningar i byggnad och mark vid Källby ARV i Lund
Projektet avser leverans och montering av nya gasledningar med tillhörande säkerhetsanordningar, avskiljningskärl mm mellan rötkammare och gasklocka på Källby avloppsreningsverk Uppskattad byggstart.
Nya stoftreningsanläggningar vid produktionsanläggning i Östervång, Trelleborg
Objektet avser stoftrening för biopannor, två elfilter till biobränsleeldade pannor à 4 respektive 8 MW på Östervångsverket i Trelleborg.
Rivning av fastighet i Åstorp
Avser rivning av fastigheter som har haft verksamheter inom livsmedelsproduktion, kontor, lager, personalutrymme och laboratorie.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 2000 kvm. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av industrihus i Höganäs
Avser nybyggnad av industri och lagerbyggnad; Kyl för lagring av plantskoleväxter med maskinhall framför.
Rivning av fabrikshus i Hasslaröd
Avser rivning av fabrikshus.
Ombyggnad av avloppsreningsverk, Gullåkra
Avser utbyte av luftningssystem, bef blåsmaskins- och luftningsutrustning ska rivas ut och ersättas med ny. Ny omrörare ska installeras i luftningsbassängerna. Samt elektriskt montage av levererad utrustning samt inkoppling av styrsignaler till drift- och övervakningssystem.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lager.
Renovering av gasledningar m.m vid Klagshamns ARV, MAlmö
Ptojektet avser leverans och montering av nya gasledningar med tillhörande säkerhetsanordningar, avskiljningskärl, vattenlås mellan rötkammare och gasklocka samt gasfackla. Leverans och montering av mekanisk omrörning på Klagshamns avloppsreningsverk i Malmö. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av verkstad m.m. i Kävlinge
Nybyggnad av lager, verkstad och kontor samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av slamavvattningsbyggnad i Malmö
Nybyggnad av slamavvattningsbyggnad samt solceller. Uppskattad byggstart.
Installation av slamavvattning vid Borgeby ARV, Lomma
Igångsättning planeras under vecka 26 2018. Projektet avser installation av slamavvattning vid Borgeby avloppsreningsverik i Lomma.
Rivning av industrihus i Åstorp
Avser rivning av tidigare industribyggnad, lager m,m (rivningsyta 5000 kvm)
Ny- och tillbyggnad av tvätthall med spolplatta i Kristianstad
Avser tillbyggnad av befintlig maskinhall med spolplatta och öppen spolhall. Samt en förbindelsegång mellan maskinhallen och spolhallen.
Nybyggnad av våtmark i Simrishamn
Anläggning av 3 st nya våtmarker i sammanhängande område.
Rensläggning vid reningsverk i Landskrona
Avser bla byte av rensgaller inklusive demontering av befintliga galler och renstransportskruv, samt leverans och installation av ny utrustning. I installation av ny utrustning ska provkörning, driftsättning och intrimning av den nya anläggningen ingå
Underhållsarbeten på Norra Kasern gula förrådet, Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering, Byggnad 134 och 180,
Nybyggnad av verkstad i Kristianstad
Avser nybyggnad av lastvagnsverkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ny värmecentral i fastighet i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av värmecentral i anslutning till bostäder. Avser nya värmepumpar, styr- och övervakning m.m.
Utbyte av gaspanna vid skola i Nyhamnsläge, Höganäs
Avser att installera 3 st nya kondenserande gaspannor, shuntar, tappvarmvattenberedare, pumpar, etc. samt bygga om och anpassa befintlig styr- och reglerutrustning. Rivning av befintliga pannor ingår också i entreprenaden.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industrilokal och tillbyggnad av befintlig sådan.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Tillbyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Svalöv
Nybyggnad av lagerlokaler.
Tillbyggnad av lastkajer i Burlöv
Igångsättning planeras under våren 2018. Avser tillbyggnad av 2 st lastkajer.
Tillbyggnad av industrihall i Landkrona
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av industrihall för svamp.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Igångsättning tidigast efter semestern 2018. Avser tillbyggnad av industri/lager. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Uppskattad byggstart. Eventuellt förhandlingsentreprenad vad gäller huskroppen.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Förhandsbesked ang tillbyggnad av lager/kontor (by 51) samt fasadändring (ventilationshus på tak).
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Cylindern 5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av huvudcentraler vid fastigheter i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av huvudcentraler i anslutning till bostäder inom Kävlinge tätort. Avser byte av värmecentral, undercentraler m.m.
Tillbyggnad av kallager Malmö
Tillbyggnad av industri med kallager.
Maskinell utrustning i ARV i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser maskinell utrusning inom avloppsreningsverk i Svedala kommun. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av lager i Åstorp
Avser nybyggnad av lagerhall ca 2000kvm, silos och industristängsel med tillhörande grindar.
Ombyggnad vid avloppsreningsverk i Osby
Avser externslammottagning vid reningsverket.
Nybyggnad av lasthus i Bjuv
Ansökan om bygglov för fyra nya lasthus med tillhörande slussar.
Ny-och tillbyggnad av tvätthall och kontor i Åstorp
Avser nybyggnad av tvätthall samt tillbyggnad av befintligt kontor.
Rivning av silo i Malmö
Avser rivning av silobyggnad.
Riivning- och saneringsarbeten i Kvälinge
Avser rivning av byggnader samt saneringsarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: