Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av avisningsbyggnad i Hallsberg
Avser nybyggnad/leverans av maskin för avisning som kommer att placeras på platta på mark.
Nybyggnad av logistikanläggning i Västa PilängenÖrebro
Projektet avser nybyggnad av logistikanläggning. Uppskattad kostnad.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Området ligger i sydvästra delen av Odensbacken med ett mycket bra skyltläge utmed riksväg 52. Tomtarea 11 500 kvm.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Området ligger i sydvästra delen av Odensbacken med ett mycket bra skyltläge utmed riksväg 52. Tomtarea 60 000 kvm.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Tomt på ca 12 000 m² för industriändamål. Exploateringsgrad 33 %, högsta byggnadshöjd 25 m.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Tomterna ligger sydost Örebro centrum i närheten av Brickebackens bostadsområde och Atlas Copcos anläggning för borrning ovan jord. Tomtarea: 200 000 m²
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
Verksamhetstomt om ca 62 600 m² för lager, kontor och industri. Bygghöjd max 14 m. Området ligger i Vattenskyddsområde, tertiära zonen.
Markområde till försäljning för industribyggnader i Örebro
I anslutning till infarten från E18/E20 till Glanshammar ligger denna fastighet Skölv 2:23 samt Skölv 2:1 avsedd för småindustri.
Tillbyggnad av lager i Örebro
Avser utbyggnad av Swedol:s logistikcenter i Örebro. Det utbyggda logistikcentret kommer ytterligare bidra till en ökad kapacitet och ett effektivare varuflöde. Nuvarande logistikcenter i Hisings Backa avvecklas under sommaren 2020.
Nybyggnad av reningsverk i Nora
Avser nytt reningsverk i Nora. Projektet delas in och genomförs i två faser. Fas 1: Förprojektering och detaljprojektering. Fas 2: Genomförande och avslut.
Markområde till försäljning för industri i Degerfors
Industri och handel. Areal för ev avst/tillbyggn: 25000 kvm.
Markområde till försäljning för industri i Grythyttan, Hällefors
Industriområde i bra läge nära väg 244 och i nära anslutning till Bergslagsbanan. Flera företag i närheten. Tomtarea: 203 311 m²
Markområde till försäljning för industri i Lindåsen, Laxå
Tomtarea: 10 000 m². Detaljplan klar och alla anslutningar är klara.
Markområde till försäljning för industri i Kopparberg
Projektering av VA och vägar har påbörjats. Tomtarea: 63 000 m²
Markområde till försäljning för industri i Finnerödja, Laxå
Stor industritomt i Finnerödja. Tomtarea: 65 400 m²
Markområde till försäljning för industri i Fellingsbro
Tomt i Fellingsbro passande mindre industri, handel av skrymmande varor, lager. Tomtarea: 33 000 m²
Renovering av reningsverk i Lindesberg
Avser en omfattande renovering av Lindesbergs reningsverk. Ingår gör även ny rötkammare, ny inloppsdel och en ny centrifug. Projektet delas in och genomförs i två faser. Fas 1: Förprojektering och detaljprojektering. Fas 2: Genomförande och avslut. Option från projektid: 1421382.
Nybyggnad av återvinningscentral i Laxå
Planer finns på att bygga en ny återvinningscentral i Laxå. Innan återvinningscentralen byggs planeras en ny väg att byggas.
Ombyggnad av reningsverk i Kumla
Avser ombyggnad av reningsverk, bl.a ombyggnad till kväverening samt ombyggnad av bassänger. Ny typ av biologisk rening av avloppsvattnet samt en ny typ av partikelfilter. Samt en ny blåsmaskin. Denna skall placeras i befintlig lokal och integreras med befintlig verksamhet
Renovering av panncentral i Örebro
Avser renovering av lokaler på panncentralen i Örebro. Option från projektid: 1183553
Ev. nybyggnad av vattenverk i Silvergruvan
Planer finns på ev. nybyggnad av vattenverk, alternativt ny överföringsledning.
Nybyggnad av lager i Lekeberg
Planer finns på eventuell nybyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av vattenverk i Kopparberg
Avser tillbyggnad av befintligt vattenverk med en byggnad i två plan. I källarplanet ska en reservoar i betong för dricksvatten utföras. Tillbyggnaden byggs i direkt anslutning till befintlig vattenverksbyggnad. Maskinutrustningen omfattar rostfria ingjutningsgods, rostfria rör, en rostfri lagertank för lut, dagtank, rostfria luftare samt olika maskinell utrustning som UV-aggregat, transportpump, ventiler, mm. Maskinprojektör: Ingenjörsfirma Lars Järlefors AB, Lars Järlefors.
Utbyggnad av Bångbro reningsverk i Kopparberg
Avser utbyggnad av befintligt reningsverk. Utbyggnaden förläggs i direkt anslutning till den befintliga anläggningens södra sida och byggs i ett plan.
Nybyggnad av industrihus i Örebro
Avser nybyggnad av 2 huskroppar som byggs i två etapper. Etapp 1 - Hus A: LOA 1849 kvm inkl. entresol i alla lokaler, LOA 1250 kvm utan entresol. Etapp 2 - Hus B: LOA 688 kvm.
Renovering av fabrikshus i Örebro
Avser installation av hiss, ny entré, fönsterbyte, delar av fasaden putsas om och källarfönster ska målas.
Ombyggnad till vilthanteringsanläggning i Riddarhyttan
Avser att uppföra ett nytt viltslakteri som ersättning för ett äldre dito vid Grimsö forskningsstation. Slakteriet avses inrymmas i befintlig ladugård som ska byggas om för ändamålet. Ombyggnadsyta ca 310 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Kopparberg
Nybyggnad industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Laxå
Nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Lindesberg
Nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Askersund
Tillbyggnad av industribyggnad - Utbyggnad av bef. slamhanteringshall. Bygger ut för att få en effektivare hantering av slammet.
Tillbyggnad av silo i Askersund
Tillbyggnad av silos.
Nybyggnad av förråd i Hällefors
Nybyggnad av redskapsbod.
Nybyggnad av sophus i Hällefors
Nybyggnad av sophus/återvinningshus.
Nybyggnad av lager i Kumla
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tälthall.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Tidsbegränsat bygglov för virkesförråd inkl. skyltlov, Tidsbegränsat lov för virkesförråd inkl. skyltlov Lindesby 6:9,6:5.
Tillbyggnad av fläktrum i Örebro
Tillbyggnad av fläktrum.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av kabelhus.
Rivning av sophus i Örebro
Rivning av miljöstation.
Rivning av soprum i Nora
Rivning av soprum.
Nybyggnad av förråd i Askersund
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Nybyggnad av miljörum.
Nybyggnad av reningsverk i Lindesberg
Nybyggnad av minireningsverk.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av mobilbasstation, mast och bod.
Nybyggnad av förråd i Hällefors
Nybyggnation av redskapsbod.
Tillbyggnad av kallförråd i Lindesberg
Om/tillbyggnad av kallförråd.
Utvändigt underhåll av altan i Askersund
Inglasning av uterum, nybyggnad av fristående skärmtak samt trädäck.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Karlskoga
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kopparberg
Bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Örebro
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Örebro
Bygglov nybyggnad av miljöstation.
Tillbyggnad av sophus i Örebro
Bygglov tillbyggnad av miljörum.
Tillbyggnad av pumpstation i Askersund
Anmälan tillbyggnad av pumphus,färskvatten.
Ombyggnad av industrihus i Kumla
Fasadändring, ändrad planlösning, ändring av brandskydd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov fasadändring industri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Bygglov fasadändring på industribyggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Lindesberg
Om/tillbyggnad och ändrad användning av industrilokal, uppställning av container, uppsättning av skylt.
Ombyggnad av industrihus i Laxå
Ombyggnad och utvändig ändring av industri- eller lagerbyggand.
Nybyggnad av panncentral i Örebro
Nybyggnad av panncentral.
Rivning av industrihus i Örebro
Rivning av industri samt byte av två fönster.
Tillbyggnad av industrihus i Lindesberg
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Laxå
Tillbyggnad av industribyggnad, p.g.a. behov av mer golvyta.
Tillbyggnad av industrihus i Askersund
Tillbyggnad av industri-eller lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Lindesberg
Väsentlig ändring av planlösning,brand och ventilation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lindesberg
Ändring av färgsättning av industrilokal inkl. skyltar.
Utredning inför restaurering av hydrologi i våtmarker, Örebro län
Utredningen ska mynna ut i ett underlag som Länsstyrelsen kan använda i det fortsatta arbetet med att återställa våtmarker. Påverkan av diken analyseras i 13 utvalda myrar inom naturreservat och/eller Natura 2000-områden. Förutsättningarna för vattennivåändringar, analysera rådighet, rättsliga konsekvenser samt hydrologiska konsekvenser. Uppdraget utförs med befintligt planerings- och kartunderlag, men kan även innebära avancerad fjärranalys och modellering/simulering. Uppstartsmöte och arbete startar tidigast 2018-09-01 och ska vara avslutat och godkänt senast 2018-12-14.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: