Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Anläggande av ny reningsprocess i Kiruna
Byggnation av nytt vattenverk i Masugnsbyn.
Nybyggnad av industrihus, bensinstation mm i Kiruna, etapp 3
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för industrimark och truckstopp med fordonsservice, bensinstation, uppställningsplats för långtradare samt servicehus.
Nybyggnad av betongfabrik i Kiruna
Betongfabrik till Berg & Betong för Samhällsomvandlingen i Kiruna.
Nybyggnad av biltvätt i Kiruna
Gör det själv tvätt.
Nybyggnad av industrihall i Kiruna
Nybyggnad av industrihall.
Krossning av bergrensmassor samt rå-malm från Leveäniemi Svappavaara
1.Etablering av käftkross för krossning av råmalm, max stenstor-lek på inlastat material i fraktionen 1000 mm, färdig produkt = 250 mm, kapacitet 9 kton/dygn, körs när/om ordinarie gruvspin-del i Leveäniemi anläggningen står, inga garanterade mängder. Dieseldrift. 2.Krossning av bergrensmassor samt råmalm från Leveäniemi-gruvan i Svappavaara, mängd ca 350 kton rensmassor samt 650 kton råmalm med planerad start under mars -18. Tillhandahållen el 1250 A Arbetet kommer att ske Inom LKAB:s industriområde i Svappavaara.
Krossning av bergrensmassor samt rå-malm Leveäniemi Svappavaara
1.Etablering av käftkross för krossning av råmalm, max stenstor-lek på inlastat material i fraktionen 1000 mm, färdig produkt = 250 mm, kapacitet 9 kton/dygn, körs när/om ordinarie gruvspin-del i Leveäniemi anläggningen står, inga garanterade mängder. Dieseldrift. 2.Krossning av bergrensmassor samt råmalm från Leveäniemi-gruvan i Svappavaara, mängd ca 350 kton rensmassor samt 650 kton råmalm med planerad start under mars -18. Tillhandahållen el 1250 A.
El montage av bromsar till rulltrummor, Pelletsverk SVP Kiruna
6st bromsanläggningar skall installeras. 1 st för varje rulltrumma för respektive rullkrets. Mer utförlig omfattning finns i förfrågningsunderlaget.
Programmering styrsystem Värme och Ventilation KK32DU007 Kiruna
Befintlig våtscrubber KK32DU007 i KK2 ersätts i en ny byggnad på utsidan av KK2 med en ny stoftreningsanläggning för dammbekämpning, vilket leder till en säker arbetsplats med bättre arbetsmiljö samt betydligt lägre utsläpp till omgivningen. Den nya Stoftreningsanläggningen skall utgöra en komplett fungerande anläggning. Denna förfrågan avser programmering av Kiruna Kulsinterverk 2 Desigo styrsystem. Befintligt styrsystem byggs ut med I/O moduler för att kunna hantera styrning av Värme och Ventilation för ny byggnad samt Värme Återvinning från KK32DU020.
Betonghål KUJ 1403 Kiruna
Betongborrning av 8st hål 200mm på nivå 1403 i KUJ.
LKAB Malmtrafik Byte av armatur Vagnverkstaden i Kiruna
Byte av armatur Vagnverkstaden i Kiruna.
Byte av trappa i bentonit ompulpningen kulsinterverk, Svappavaara
Byte av trappa i bentonit ompulpningen kulsinterverk Svappavaara.
Containerställverk 400V, Upland 350 Kiruna
Containerställverk 400V till tilluftsfläktstation Upland 350 i projekt Ventilation Printzsköld.
Containerställverk 690V, Printzsköld 500 Kiruna
Containerställverk 690V till nya tilluftsfläktstationen Printzsköld 500.
Upland UC- Bygg Kiruna
Denna förfrågan avser byggarbeten för överbyggnad på befintlig grundläggning Upland PC.
Ombyggnation av Ränna och Sep, MVA01SE014 Kiruna
Denna förfrågan omfattar både tillverkning och montage av en ränna samt ombyggnation av tillhörande utrustning, Anrikningsverket.
Tömning bergfickor m.m. Kirunagruvan, Kiruna
Det finns bergfickor från KS och KK2 som är avställda. Fickorna mynnar ut på CA230 i västra och östra stollen. På grund av att det dessutom finns bergfickor med tillhörande tapp som är i drift i den östra stollen, så vistas driftspersonal i direkt närhet till avställda bergfickor och tillhörande tappar/lockning på CA230. Detta innebär en arbetsmiljörisk då avställd bergficka inte kan anses säker i dagsläget på grund av vatteninträngning och eventuellt gods i fickan. Dessutom krävs en översyn av bryggor och tillträden till de före detta tapplägena på CA230 demonteras då även dessa innebär en arbetsmiljörisk att beträda i dagsläget. Tappnummer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, och 12 i Västra Stollen pluggas, tappar rivs, hytter/bryggor demonteras. Tappnummer: 5, 6, 7, 8 och 10 i Östra Stollen pluggas och tappen rivs.
Kraft och belysning Fabian 1250 Kiruna
Elentreprenad "Allmän kraft och belysning till Fabian 1250": I denna entreprenad ingår leverans och montage av kanalisation, kraft och belysning. Installation av 20, 6 och 0,4 kV matningar. Installation av tele och fiber.
Damning Rågodshall Kiruna
Entreprenaden omfattar Dammutsugningsinstallationer med tillhörande bygg-/stålarbeten och tryckluftsinstallationer.
Mek Majstopp 2018 - Alliansinfrakten 2018
Entreprenaden omfattar demontering av befintlig matare och dess kringutrustning samt tillverkning och montering av ny utrustning inklusive ny matare. I Entreprenaden ingår även att montera ny matare, hydraulikcylinder, slitplåtar/slitmaterial samt acceleratornos som tillhandahålles av Beställaren. Transport till montageplats av tillhandahållet gods ordnas och bekostas av Entreprenören själv. Tillverkning och montage matare MA010, utskov och hydraulik.
Fläktväggar del 2, Fabian 1250 Kiruna
Entreprenaden omfattar fläktväggar i betong och stål.
PM07 förstärkning tak mediakulvert, och temporär takäckning av hål upptaget i valv, Kiruna
Entreprenaden omfattar PM07 förstärkning av tak mediakulvert, och temporär taktäckning av hål upptaget i valv Den närmare omfattningen av entreprenaden framgår av kontrakts-handlingarna.
Telfer, serviceplattform och spolvattenuttag- Kiruna Kulsinterverk 4
Entreprenaden omfattar tillverkning och montage av telfer till elfilter samt serviceplattform med tillhörande stege och spolvattenuttag till avgaspanna. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
KA1 Rågodsmatare Kiruna
Entreprenaden omfattar tillverkning, leverans och montage av nya ingreppsskydd samt stödhjul för lucka till totalt tolv rågodsmatare i sektion 21, 22 och 23 samt demontage av befintliga ingreppsskydd. För sektion 23 ingår även ny kåpa runt drivstation för bandtransportör KA23TR002.
Tryckavlastning ställverk spelsal nivå 740 Kiruna
Entreprenaden omfattar utförande av installationer för tryckavlastning i El-Driftrum placerade, dels i undervåning för bergspel B11-B14 samt ställverk tillhörande B15. Aktuell nivå under jord är avv. 740 i Kiruna underjordsgruva.
Flytt av pumpledning Luossajärvi Kiruna
Flytt av pumpledning som matar vatten från Luossajärvi till Luossajoki.
Markarbeten Dränagedike klarningsmagasin Kiruna
I LKAB:s gruvprocess produceras årligen stora mängder vått avfall, sk anrikningssand som idag via ränna och sandpumpning, tillsam-mans med processvatten, transporteras ut till ett sandmagasin. I sandmagasinet slammas anrikningssanden upp och sedimenterar över tid. Då anrikningssanden sedimenterats ur processvattnet och bildat en s.k. ”beach” i sandmagasinet, transporteras vattnet vidare ut i ett klarningsmagasin i södra änden av sandmagasinet. Från klar-ningsmagasinet pumpas det klarnade vattnet tillbaks upp till föräd-lingsverken för återanvändning. För att möjliggöra mätning av läckagevatten från klarningsmagasi-net året runt anläggs ett täckt dike med dräneringsledning (ca 2 km) och instrumenterade mätbrunnar längs med klarningsmagasinet.
Projekt MK3 sättningar Kiruna
I MK3 Maskinhus har främre änden av Sintermaskinen under flera års tid drabbats av kontinuerliga sättningar, dvs att rundfundament och stålstativ som bär upp Sintermaskinen sjunker. Sättningarna orsakar snedställning av stödbenen under Sintermaskinen som i sin tur orsakar snedställning av rälsen som ostervagnarna löper på. Detta medför snedbelastning och ökat slitage på vagnarna vilket i värsta fall kan leda till driftstopp. Åtgärder för att stoppa vidare sättningar av grundfundament och justering av rälsens snedställning måste därför vidtas. Denna entreprenad omfattar dessa åtgärder, som i huvudsak består av: Pålning och fastgjutning av pålar under grundfundament. Lyft av stativpelare under Sintermaskin. Nivåjustering av räls under rostervagnar inkl inmätning/avvägning räls. Demontage och återmontage av byggstål, transportör, mediarör etc i erforderlig omfattning enligt entreprenörens bedömning.
KA2 FRO styrning kvarnar - fältmontage el Kiruna
I samband med att befintliga släpringade kvarnmotorer ersätts av ”kortsluten typ” med mjukstart alternativt varvtalsreglering via FRO med tillhörande nya transformatorer och ”bypass-ställverk” tillkommer ändringar avseende fältkablaget. FRO och ”Bypass-ställverk” placeras i ny elbyggnad och nya transformatorer placeras utomhus, övrig utrustning placerad inuti befintlig KA2-byggnad. I detta delprojekt ingår: Urkoppling / demontage av kablage till befintliga kvarnmotorer och vätskepådrag (4 stycken). Nytt kraft- och manöver-kablage till nya motorer (4 stycken). Nytt kraft- och manöver-kablage till nya FRO-transformatorer. Komplettering av kanalisation (kabelstegar). Nytt kraft- och manöver-kablage till nya FRO. Leverans och montage av nya flödesmätare oljelagersmörjning. Nytt kraft- och manöver-kablage för tillkommande kylfläktar och oljepumpar. Beställaren tillhandahåller kanalisation i ny elbyggnad, håltagning > 30mm och STV-grupper. Anläggningen ska uppföras under två perioder: Etapp 1 (sektion 26) avses driftsättas oktober 2018 och etapp 2 (sektion 27) avses driftsättas september 2019.
Anpassning styrsystem Kiruna
I samband med att befintliga släpringade kvarnmotorer ersätts av ”kortsluten typ” med mjukstart alternativt varvtalsreglering via FRO med tillhörande nya transformatorer och ”bypass-ställverk” tillkommer ändringar i befintligt DCS-system ABB 800xA. I detta delprojekt ingår: Erforderliga programändringar och bildbyggnad för nytt drivsystem kvarnar. Ny bildbyggnad och styrfunktioner till nya lokalpaneler (1 per sektion, totalt 2 stycken) (Placerade på kvarnplan) Samordningsansvarig vid funktionsanalyser med Leverantörer och Beställare. Ansvarig för framtagande av uppdaterad funktionsbeskrivning. Ansvarig för framtagande av uppdaterad konfigureringsbeskrivning. Ansvarig för kommunikation mellan DCS-system 800xA och drivsystemets FRO / SBU-enheter. Medverkan vid avgröning och drifttagning. Beställaren tillhandahåller lokalpaneler, hårdvara till styrsystem 800xA samt hårdvara kommunikation mellan drivsystemsenheter/lokalpaneler och 800xA. Anläggningen ska uppföras under två perioder: Etapp 1 (sektion 26) avses driftsättas oktober 2018 och etapp 2 (sektion 27) avses driftsättas september 2019.
KA2 FRO styrning kvarnar- Ombyggnad högspänningsanläggning Kiruna
I samband med att befintliga släpringade kvarnmotorer ersätts av ”kortsluten typ” med mjukstart alternativt varvtalsreglering via FRO och ”bypass-ställverk” ska högspänningsanläggningen KA2 uppgraderas. I detta delprojekt ingår: Byte reläskydd för kvarnmotor-grupper i AEG-ställverk (typ SEPAM M80). (I befintliga motorfack). Nya reläskydd (typ Sepam T80) inklusive plintar, reläer etc. för matning till två stycken FRO-transformatorer i befintligt AEG-ställverk. (I tillgängliga reservfack). Nytt redundant LS-system 110VDC inklusive en styck växelriktare. (Placeras i ny elbyggnad) Nytt Närkontroll-system anslutet till befintligt Citect-system. (Systemet ska i första skedet anslutas till dom sex ombyggda facken i AEG-STV (via buss) samt till nya ”bypass-ställverket” (hårdtrådat). (Placeras i befintligt elrum CA20) Leverans, montage, driftsättning samt ändring/komplettering av anläggningsdokumentation för ovanstående objekt. Beställaren ansvarar för leverans av truckbrytare för motorer och transformatorer, nytt ”bypass-ställverk” (placerad i ny elbyggnad), nya motorer, nya frekvensomriktare (FRO) samt kraftkablage till motorer/transformatorer. Anläggningen ska uppföras under två perioder: Etapp 1 (sektion 26) avses driftsättas oktober 2018 och etapp 2 (sektion 27) avses driftsättas september 2019.
Gjutning av ny maskinuppställningsplats MVD Kiruna
Igengjutning av befintlig smörjgrav till ändamålet uppställningsplats för verkstadsmaskin, kabel kulvert samt spolränna enligt ritning.
BUV Värmesystem, Elpanna MVK20EP005 Kiruna
Installation av ny HSP värmepanna och komplettering spädvatten MK3: LKAB skall förstärka sitt fjärrvärmesystem för att säkerställa värmetillverkningen. LKAB köper en högspänningspanna 6kV, 6MW med placering i pannrum bandugnsverk 1. Utöver panna skall ett rörsystem med växlare/ventiler givare m m byggas upp för att ansluta pannan mot befintligt fjärrvärmenät. I BUV byter man ut rör som inte klarar den nya tryckklassningen. I MK3 kompletterar man med växlare och system för att med fjärrvärme värma spädvatten. Andra åtgärder görs för att effektivisera.
Krafttransformatorer till Kapten panncentral Kiruna
Leverans av 2 st transformatorer.
Ombyggnad EL utjämningsfickor KC72-75FI001 Kiruna
Leverantören åtar sig att konstruera, tillverka, leverera och montera EL och Automation till projekt Ombyggnad KC72-75FI001 samt att tillhandahålla de tjänster som framgår i Avtalet (såsom, men inte begränsat till, utbildning, personal och de verktyg och annan utrustning som kan behövas för genomförandet av tjänsterna).
Inbyggnad av koltransportör Kiruna Kulsinterverk 4
LKAB avser bygga in del av koltransportör vid KK4. Förfrågan avser demontage och montage enligt AB04, fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Utbyte av smörjsystem Kiruna Kulsinterverk 3
LKAB avser byta ut befintligt smörjsystem till 2 st pressluftsfilter. I arbetet ingår projektering, demontering, materialleverans, montage samt besiktning/funktionsprov. Mer uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Högtrycksreturvattensystem (HRV) etapp 6, Kiruna kulsinterverk 3
LKAB avser byta ut delar av returvattensytemet i KK3 under ett antal etapper. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Installation av rökutsugsystem Kiruna Kulsinterverk 2 Kiruna
LKAB avser installera två rökutsugsystem i KK2 för avledning av rök och gaser vid svetsning. Arbetet omfattar materielleverans, montage samt besiktning/funktionsprov. Mer uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Brandvattensystem Kiruna Kulsinterverk 4, Kiruna
LKAB avser komplettera befintligt brandvattenssystem i KK4. I arbetet ingår projektering, ev förtillverkning, materielleverans, montage samt besiktning/funktionsprov. Mer uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Trycktankar till KK4s filtertrummor Kiruna
LKAB avser köpa in 10 st nya trycktankar till KK4s filtertrummor. I entreprenaden ingår leverans av ventiler, rör, givare och trycktankar samt montaget och prövningen av dessa. Entreprenaden finns närmare beskriven i den tekniska beskrivningen för projektet.
Leverans elektriskt manöverdon Kiruna Kulsinterverk 3 Kiruna
LKAB avser köpa in ett elektriskt manöverdon, mer uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Tillverkning och leverans av Utfällningsplåtar till Kiruna Kulsinterverk 4 (KK4)
LKAB avser köpa in Utfällningsplåtar till KK4/DDD-zon. Mer uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Markarbeten - Läckagemätning klarningsmagasinet 2018 Kiruna
Projektet avser anläggande av ett täckdike med ca 2km dräneringsrör samt anslutna mätbrunnar runt klarningsmagasinet för att möjliggöra mätning året om. Ca 20 000 m3 schakt och ca 120 000 m3 fyll. Fyllningsmaterialet tillhandahålls av LKAB. Projektet kommer att upphandlas som en AB 04. FFU beräknas vara ute senare delen Q1.
Betongfyllning av schakt i Kiruna
Pumpning av schaktbetong för renovering av schakt.
KS Långlinjebandgångar etapp I, Rivning och efterarbeten Kiruna
LKAB reinvesterar i nya långlinjebandgångsdelar mellan Finkrossverk och KS Fickbyggnads topp. Totalt kommer fyra transportörer byggas om med nya sträckningar för TR009, TR010, TR011 och TR112. Endast delar av transportörerna byts ut, och ny bandgång byggs ovanför den gamla. När den nya bandgången är färdigställd ska den gamla bandgången med transportörer, medialedningar och kvarvarande kablage rivas.
BYGG – LÅNGLINJEBANDGÅNGAR ETAPP 2 ÅR 2018 Kiruna
LKAB ska genomföra en större reinvestering i nya långlinjebandgångar etapp 2 mellan finkrossverk och fickbyggnadstopp på sovringsverket i Kiruna. Totalt kommer fyra transportörer byggas om med nya transportsträckor för TR001, TR002, TR003 och TR004. Denna entreprenad blir av större omfattning och innebär bland annat följande: Omfattande rivningsarbeten betong ca: 360 m3 Stora schaktmängder inkl. ev. bergschakt ca: 6000 m3 Stora betonggjutningar ca: 500 m3, samt bergförankring. Primär och sekundärstål ca: 110 ton. Nya klimatskärmar (tak, väggar, golv) för bandgångar, uppskattningsvis 2800m2 Prefabricerade bärdäck ca: 750m2. Förfrågningsunderlag för räkning kommer beräknas komma ut 2018-07-01.
Mediahålsborrning KUJ 2018 Kiruna
Mediahålsborrning KUJ 2018 Entreprenaden omfattar mediahålsborrning under jord i Kiruna. Entreprenaden delas in en huvuddel (HD) och en optionsdel: Huvuddel 1 Mediahål KUJ, Dränhål B1 och 20kv redundans Huvuddel 2 H02 (Option) Av ovanstående huvuddelar ingår de arbeten som omfattas av hu-vuddel 2 inte ursprungligen i kontraktsarbetena, utan dessa utgör en Option som endast kommer till utförande om Beställaren senast den 2018-12-01 väljer att utnyttja Optionen genom skriftligt avrop.
Mobil panncentral 2MW Kiruna
Mobil panncentral 2MW, till Baron nya Panncentral. Denna förfrågan omfattar en oljeeldad enhet för Eo1 alternativt bioolja. Leveransen skall innehålla en komplett driftklar anläggning (pannaggregat) för uppställning på tillhandahållen yta invid stationär panncentral.
Ny pumpgrop vid gaveln nedanför pumpstation KP153 Kiruna
Ny pumpgrop vid gaveln nedanför pumpstation KP153, även en del förbättrande åtgärder i och omkring pumpstation KP153.
LKAB Malmtrafik Gångjärnstapp och lock Kiruna
Tillverkning av gångjärnstapp och lock som reservdel till malmvagnar.
Tillverkning och demontage/montage MVA06BH041 Kiruna
Tillverkning och demontage/montage MVA06BH041. Demontage och montage utföres under majstoppet i Anrikningsverk.
Tillverkning och leverans av 5 st. 12kV Retrofitbrytare Kiruna
Tillverkning och leverans av 5st 12kV Retrofitbrytare som skall ersätta ASEA, HKK 12/820 oljeminbrytare i ASEA VHD ställverk.
Tillverkning och leverans av lagerhus Kiruna
Tillverkning och leverans av lagerhus enligt ritning 5006368, samt lagerhus enligt ritning 5006369.
Transportrullar och ställ till Transportör TR001 och TR002 Kiruna
Transportrullar och ställ till Transportör TR001 och TR002.
Krossning av vägmaterial i KUJ 200-250 Kton/år Kiruna
Upphandling av krossning av vägmaterial i KUJ Kornstorlek 0/200 30/80 0/30 16/32 Behovet uppgår till Ca 200-250 000 ton/år.
Containerställverk 400 V, Kapten 740 samt Kapten 815 Kiruna
Ställverk till frånluftsfläktstation Kapten 740 och tilluftsfläktstation Kapten 815.
Ombyggnad lyftschakt KS Ängeln Kiruna
Översiktlig information om objektet m.m.Spelsalen för CA-bergspel B1-B8 är en av flera anläggningsdelar i Kiruna som är mycket känslig för produktionsstörningar. Vikten av att kunna lyfta material och utrustningar in och ut från spelsalen kan vara direkt produktionspåverkande. Lyft av last in till och ut från spelsalen i Sovringsverket utförs med travers KU00LY006/KU00LY010, i folkmun kallad ”Ängeln”, vars lyftsträcka är belägen på utsidan av husfasaden. Traversens tillgänglighet är mycket väderberoende då last kan få stora svängningar redan vid svag vind. Detta innebär att in- och uttransport av utrustningar, material etc. är mycket svåra att planera in i tid och kräver därmed även mycket samordning för både ordinarie verksamhet likväl för de investeringar som pågår i uppfordringsanläggningen. I syfte att eliminera hinder till lyft pga. ogynnsamma väder-förhållanden ska Projekt KS Ängeln bygga ett lyftschakt. I samband med detta arbeta ska även befintligt stålstativ ytbehandlas.
Tillverkning och montage av spolränna Kiruna
Tillverkning och montage av spolränna enligt underlag.
Tillverkning av rostfritt Trumfilterkar Kiruna
Tillverkning av rostfritt Trumfilterkar.
Arbetsvagn för IDS Radar system Kiruna
Tillverkning av 1st arbetsvagn på hjul med stödben för IDS Radar system enligt ritning.
Nybyggnad av Groventre Styrcentral och Groventre Automation/Media, Svappavaara
Nybyggnad av Groventre Styrcentral och Groventre Automation/Media, Svappavaara.
CA-spel B3 SÖ Ventilation transformatorplan Kiruna
LKAB utför nu även etappvis renovering av CA-bergspelen i syfte att förlänga livslängden för dessa med minst 20 år. Denna entreprenad omfattar Styr- och Övervakning för ventilationsanläggningar i Kiruna sovringsverk på plan 87, 101 och 118 inom projektets etapp 2, renovering Bergspel B3.
Anläggningsarbeten reservutfrakt rågods Kiruna
Markarbeten (flytta vallar, ny väg etc, diken), betongfundament, asfaltering i samband med montage av ny rågodsutläggare (stacker) vid Leveäniemi kross och sovring.
Naturvärdesinventering vid LKAB:s verksamhet i Svappavaara
LKAB avser upphandla Naturvärdesinventering vid LKAB:s verksamhet i Svappavaara Objekt LKAB efterfrågar en bedömning av de naturvärden som finns inom och runt det aktiva industriområdet i Svappavaara. Informationen från naturvärdesinventeringen skall användas vid framtagande av en ekologisk efterbehandlingsplan för LKABs verksamhet. Uppdraget omfattar naturvärdesinventering av landmiljö (vattenmiljö ingår ej) inom och runt LKAB:s verksamhetsområde i Svappavaara.
Rörentreprenader, Anrikningsverket Kiruna
Omfattar 3st rörentreprenader i Anrikningsverket i Malmberget.
Installation av ny ventilationskanal Filterhus Kiruna Kulsinterverk 3
LKAB avser montera en ny ventilationskanal till filterhuset i KK3. I arbetet ingår leverans, montage och idrifttagning, fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Tillverkning och leverans av avvattningsplåtar till Kiruna Kulsinterverk 3
LKAB avser köpa in plåtar till avvattningsskrubbrar KK36DU005. mer uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Servicebrygga till rekatorer Kiruna Kulsinterverk 3
LKAB avser köpa in en servicebrygga till rektorerna i rökgasreningen KK3. Upphandlingen omfattar tillverkning och montage, fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Leverans elmotorer till processgasfläktar Kiruna Kulsinterverk 3 (KK3)
LKAB avser köpa 2st in elmotorer för leverans och installation under 2018 med option på ytterligare 3st för leverans (ev installation) under 2019. Mer uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Utbyte dustcollectorrör Kiruna Kulsinterverk 4
LKAB avser byta ut och komplettera befintliga dustcollectorrör längs A- och B sidan på Graten i KK4. I arbetet ingår projektering, demontering, materielleverans, montage samt funktionsprov. Mer uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Utbyte armaturer Kiruna Kulsinterverk 2
LKAB avser byta ut och utöka befintlig armatur vid inre och yttre kylarring i KK2. Ytterligare information framgår i förfrågningsunderlaget.
Utbyte armaturer Kiruna Kulsinterverk 3 Kiruna
LKAB avser byta ut och utöka befintlig armatur vid inre och yttre kylarring i KK3. Ytterligare information framgår i förfrågningsunderlaget.
Installation av Plattco slussventil, Rökgasreningen Kiruna Kulsinterverk 2
LKAB avser installera en ny slussventil i rökgasreningen KK2 och arbetet omfattar: demontering, tillverkning, leverans, montage, medverkande vid idrifttagning, slutbesiktning samt slutstädning. Den närmare omfattningen av entreprenaden framgår i förfrågningsunderlaget.
Utbyte spillrännor Kiruna Kulsinterverk 4
LKAB avser att ersätta de befintliga roterande spillrör under kylaren i KK4 mot spillrännor, mer uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Elarbeten reservutfrakt rågods Kiruna
Leverans och montage av material som åtgår för ombyggnation i befintlig anläggning, Leveäniemi kross och sovring. Horisontellt koncentratband SC12TR003 görs reversibelt samt ny rågodsutläggare (stacker).
KK3 Tillverkning spillskydd rulltrumma Kiruna
KK3 Tillverkning spillskydd rulltrumma Entreprenaden omfattar tillverkning och leverans av nytt spillskydd tillhörande rulltrumma 5 i KK3 samt optioner på spillskydd till rulltrumma 1-4.
El/Styr Elentreprenad (majstopp 2018) - Alliansinfrakten 2018 Kiruna
I detta projekt dvs "Elentreprenad majstoppet 2018" innefattar att ett nytt fack SA6 skall monteras och inkopplas. Demontage av kablage och nymontage av nytt kablage till ny transformator 1,6 MVA/0,4kV. Flyttning av teleskåp. Demontage av gammalt brandlarmskåp. Leverans av nytt I/O-stativ PS15.7(DA01), demontage av befintligt PS15.7 skåp. Leverans, uppställning och inkoppling av UPS med förbikopplingsenhet. Denna entreprenad omfattar alltså, montering av ny utrustning och demontering av befintlig utrustning enligt handlingar.
Utbyte av slangpumpar ANR Kiruna
I Entreprenörens åtagande ingår komplett tillverkning, leverans, demontage, montage, samt idrifttagning av mek- och rörinstallationer.
Elentreprenad Ventilation Fabian 1250 Kiruna
I LKAB Malmberget pågår förlängning av huvudnivå M1250 till Fabian 1250. I denna entreprenad ingår leverans och montage av elektrisk utrustning för ventilation för tappslingor runt kommande tapp 231 – 233 samt spionorter.
Överbandsmagnet alliansen Kiruna
Entreprenaden omfattar montage av ny överbandsmagnet, drivtrumma och tillverkning och ombyggnationer av drivstation, avlastning och skrotränna. Leverans av överbandsmagnet ingår ej i denna förfrågan. El och automationsarbeten ingår ej i denna förfråga.
CA-spel B3 AKB Kiruna
Entreprenaden omfattar elarbeten i Kiruna sovringsverk samt Kiirunavaara under jord inom projektets etapp 2, vilka utgör del av objektet.
Elinstallation för spädvattenvärmning MK3, Framtida värmesystem – MK3 Kiruna
Elinstallation för spädvattenvärmning MK3, Framtida värmesystem.
Renovering av delar av styrcentralen samt gamla truckverkstaden i Svappavaara
Delar av styrcentralen i Svappavaara behöver renoveras.
Elmaterial, VVS-& VA material Kiruna
Anbudsförfrågan gäller diverse El, VVS och VA materiel.
Flowroxventil DN 200 Kiruna
Anbudsförfrågan gäller Flowroxventil DN 200.
LKAB37-SAK Restpunkter, KA1 Traktorinlastning Bygg
Anrikningsverk 1 i Kiruna (KA1) har en traktorinlastning på U25-området som inte fungerar tillfredställande. Denna entreprenad omfattar demontage och montage av fickans övre del. Ingår även en option av en stödmur.
Installation av shuntar i Svappavaara
Anrikningsverket i Svappavaara har ett behov av att förbättra värmeregleringen och minska uppvärmningskostnaderna. För att uppnå detta är planen att installera shuntar på pumpplan, i ficktoppen och i stollen Anrikningsverket.
Renovering wc+ komplettering RWC i MCV plan 2, LKAB:s industriområde i Kiruna
Avser helrenovering av 2 st. wc + kompletteringar av RWC i MCV plan 2.
Nybyggnad av pumpstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad pumphus brunn 3, Bygglov nybyggnad pumphus brunn 4 Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1.
Nybyggnad av förråd i Kiruna
Bygglov nybyggnad sandförråd.
Nybyggnad av skärmtak i Kiruna
Bygglov nybyggnad väderskydd för cykelparkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: