Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av tvättinrättning i Gällivare
Bygglov nybyggnad två tvättpaviljonger.
Röranläggning returvatten, sovringsverket Malmberget
Ett nytt rörvattensystem behöver anläggas i sovringsverket i Vitåfors.
Krossning, siktning och transport Nalo Vitåfors
Förfrågan avser krossning av ballast åt LKAB berg & Betong vi LKAB:s industriområde Vitåfors, Malmberget.
El-pannor, Kaptens Panncentral, Fabian 1250 Malmberget
Förfrågan enl NL09 för inköp av 2 st el-pannor (2x 1,2 MW) till Kaptens Panncentral i Malmberget.
Rörentreprenad - Alliansinfrakten 2018 Malmberget, Gällivare
Installation av rör samt pumpar. Detta projekt berör Alliansen Infrakt 2018. De områden projektet innefattar är följande: Silokällaren (TR005), Krosshuset, Laven och tillhörande transportband. Projektet innefattar förbättringar av arbetsmiljön i transportband TR001 och TR002. Matarledning till bandspolning samt diverse spoluttag och spolposter. Traktorgropen och sovringen är avslutande gräns av projektet. Hit kommer avfall från groppumpar tillhörande laven och krosshuset.
Ventilation/Värme - Alliansinfrakten 2018 Malmberget
Installation av ventilationssystem samt luftvärmare: Denna entreprenad omfattar demontage av befintlig gammal utrustning, samt leverans och montage av nytt värme- och ventilationssystem i förfrågningsunderlaget nämnda byggnader.
Framtida värmesystem - BUV MK3 2018 Vitåfors
LKAB avser att förstärka sin produktion av fjärrvärme i Vitåfors. Detta genom att ansluta en ny elpanna och koppla samman värmeprimärsystemet i Bandugnsverket med Vitåfors Panncentral. Denna förfrågan avser demontering av delar av nuvarande rörsystem i Bandugnsverket samt montage av nytt rörsystem och nya värmeväxlare. Upphandlingsform: AB04.
Leverans samt montage av 1st Tälthall LKAB Vitåfors
LKAB avser upphandla Leverans samt montage av 1st Tälthall 15x40m, med nockhöjd på 7,4m till Borrkärnarkivet LKAB Vitåfors Objekt Förfrågan omfattar Leverans samt montage av 1st Tälthall 15x40m, nockhöjd 7,4m till Borrkärnarkivet LKAB Vitåfors, med följande kravspecifikation: - Dimension 15x40m, nockhöjd 7,4m - Montage av hallen - Asfalterad golvyta i hallen - Montage av 1st elcentral 230, 400V 16A placerad inne vid dörr - Dragning av matarkabel till elcentralen - Belysning i tak - Hallen skall tåla vinterklimat Leveranstid Tälthallen ska vara färdigställd samt monterad med ovan kravspecifikation v.37 2018.
Dragning av ny E05 ledning BUV Malmberget
Ny Eo5 ledning + diesel ledning ska dras från yttre oljepump rum till det inre oljepump rummet.
Nybyggnad av Sandförråd FAB Gällivare
Nybyggnation av sandförråd i Koskullskulle enlig bifogat förfrågningsunderlag.
Nyinstallation av styrsystem för ventilationsanläggning på karteringsanläggning, UPLAND 500 KARTERING Malmberget
Nyinstallation av styrsystem för ventilationsanläggning på karteringsanläggning, UPLAND 500 KARTERING.
Mek Vibrationsmatare - Alliansinfrakten 2018
1 st vibrationsmatare, option 1 st vibrationsmatare. Alliansens bergspel är ett av tre stycken bergspel som säkerställer uppfordringskapaciteten till dagen från Vitåfors gruva, Malmberget. Enligt nuvarande planer så skall Alliansenuppfordringen, som uppfordrar både hematit- och magnetit, vara i drift i minst 15år framåt. För att förbättra drift och arbetsmiljö planeras upprustning och åtgärder av eventuella brister i anläggningarna ovan jord. Av bl.a. denna anledning så planerar LKAB att ersätta befintliga Schenk matare, MA010 och MA021 som är placerade under bergspelets tömningsficka, med nya matare för att säkerställa funktionen och tillgången på reservdelar. MA010 kommer att bytas ut under maj stoppet 2018 och MA021 preliminärt i slutet av Q3-2018 och därav anledning till att matare, MA021, är en option i denna förfrågan.
Fläktstativ och montage betongfundament f-stn Malmberget
4 fläktar placeras (varav 2 nya och två befintliga som flyttas från Kapten 815) i Kapten 740 och en i Kapten 815. -Byggnation av stativ och fundament för fläktar. -Montage av nya fläktar. -Montage och flytt av befintliga fläktar. -Täckning av hål efter flytt av befintliga fläktar. -Montage av portar.
Lyftutrustningar - Alliansinfrakten 2018 Malmberget
Alliansens bergspel är ett av tre stycken bergspel som säkerställer uppfordringskapaciteten till dagen från Vitåfors gruva, Malmberget. För att förbättra drift och arbetsmiljö, för infrakten, så planeras upprustning i anläggningarna ovan jord under år 2018. En av dessa åtgärder är en komplettering av nya lyftutrustningar som ska kunna användas vid service av nya/befintliga maskiner och utrustningar inom området från Alliansen Laven till silos topp, Denna entreprenad omfattar alltså dessa lyftutrustningar.
Allmän kraft och belysningsinstallationer för karteringsanläggning, UPLAND 500 KARTERING Malmberget
Allmän kraft och belysningsinstallationer för karteringsanläggning, UPLAND 500 KARTERING.
Rörentreprenad - Ny panncentral Baron, projekt Ventilation Printzsköld
Brytningen från malmkroppen Printzsköld utgör en betydande del av den planerade råmalmsproduktionen i Malmberget. För att möjliggöra denna brytning enligt gällande produktionsplan så måste en god funktion och tillräcklig kapacitet i Printzskölds ventilationssystem säkerställas. Denna planerade uppgradering benämns som projekt ”Ventilation Printzsköld”. Som en del i ovanstående arbeten kommer LKAB uppföra en ny panncentral benämnd Barons-PC samt ny undercentral benämnd Upland-UC. Den nya anläggningens installerade värmeeffekt kommer uppgår till 30MW. Värmen kommer huvudsakligen produceras via högspännings-elpannor, som komplement kommer mobila enheter med andra bränslen nyttjas för topplast och redundans. De mobila enheterna avses vid behov kunna flyttas och därmed erhålla flexibilitet gentemot framtida förändringar i gruvbrytning eller vid val av annat bränsle. För uppvärmning av friskluft till gruvan kommer befintliga ventilationshus i Baron och Upland att renoveras, byggnaderna benämns ibland även som ”Svampen-Baron” respektive ”Svampen-Upland”. Denna förfrågan omfattar huvudsakligen rörinstallationsarbeten för ovan nämnda anläggningar.
Byggentreprenad - Friskluft Printzsköld Malmberget
Byggentreprenad: Brytningen från malmkroppen Printzsköld utgör en betydande del av den planerade råmalmsproduktionen i Malmberget. För att möjliggöra denna brytning enligt gällande produktionsplan så måste en god funktion och tillräcklig kapacitet i Printzskölds ventilationssystem säkerställas. För att kunna säkerställa tillräcklig kapacitet så måste befintligt ventilationssystem uppgraderas. Denna planerade uppgradering benämns som projekt ”Ventilation Printzsköld”. En av delarna i projekt ”Ventilation Printzsköld” omfattar nybyggnation av fläktstation under jord på nivå 500 område Printzsköld, benämnd Fläktstation PR500. En av delarna omfattar nybyggnation av en fläktvägg inklusive stålstativ på nivå 350 område Upland, benämnd Fläktstation UPL350. Tillhörande projektet är också en del mindre åtgärder och tätningar för att säkerställa luftflödet på nivå 350 och 400 område Upland. Detta projekt omfattar ovanstående tre delar.
Tillverkning och montage av Skrapverk till MVA00DO002, Vitåfors (Malmberget)
Den här förfrågningen avser tillverkning och montage av skrapverk i Anrikningsverket i Vitåfors (Malmberget).
Fläktar och tillbehör samt montage till ventilationssystem under jord (Fabian 1250) Malmberget
Den senaste huvudnivån i Malmberget är på 1250 meters avvägningen, vilken i dagsläget betjänar malmkropparna vid östra fältet. LKAB bedriver projektet Fabian 1250 som syftar till att förlänga denna huvudnivå till att även omfatta Fabian malmen som ligger en bit ifrån östra fältet. Den nya huvudnivån för Fabian innebär att transportortar, tappslingor, snedbanor, bergstigar, ventilationsstigar m.m. kommer att anläggas. Tappområdet kommer att förses med ventilation liksom spionorter, ställverk, slambassänger m.m. vilket innebär att ett antal mindre fläktar erfordras. För att tillgodose tillräckligt kapacitet i det så kallade primära systemet så kommer både fläktstationen för friskluft och evakuering att byggas ut. För detta krävs några större fläktar. Det är fläktar och tillhörande utrustning för detta projekt såsom backspjäll, montageplåtar m.m. samt montage av dessa som denna förfrågan avser.
Maskintjänster MUJ Malmberget, Gällivare
Denna förfrågan omfattar maskintjänster, hyvel och hjul/traktorgrävare i MUJ.
El/Styr Transformator - Alliansinfrakten 2018 Malmberget
I leveransen ingår 2 st kompletta ställverk MNS/UMC 0,4 kV samt förläggning och inkoppling av allt kablage mellan ingående enheter inom ställverksrummet.
Byte drivstation, Sovringsverket Vitåfors
Ombyggnation av drivstation till bandtransportör omfattande demontage befintliga tappväxlar, drivtrumma, motor. Anpassning av stativ, tillverkning motorhylla, montage och uppriktning av ny drivtrumma, kugg-växel och motor med bromsaggregat. Den närmare omfattningen av entreprenaden framgår av kontrakts-handlingarna.
Upland 500 Kartering, Ombyggnation och renovering av befintlig anläggning för ny verksamhet Malmberget
Ombyggnation och renovering av befintlig anläggning för ny verksamhet, Upland 500 Kartering.
Mekentreprenad - Alliansinfrakten 2018, etapp 2 Malmberget
Projektet ”Alliansen infrakt Etapp 2” som skall utföras under hösten/vintern 2018 med preliminär start 2018-08-01 och preliminärt avslut 2018-11-30 delas in fem (5) stycken Huvuddelar (HD) och omfattar i stora drag: HD1 Demontering av befintlig matare (MVS02MA021) och viss kringutrustning samt tillverkning och montering av ny utrustning inkl. montering av ny matare, enligt bifogade underlag/ritningar/beskrivningar. HD2 Demontering av befintliga ”gummiband” samt montering, vulkning och injustering av nya ”gummiband”, enligt bifogade underlag/beskrivningar, för MVS02TR001 och TR002 samt option för TR003. HD3 Demontering av befintliga rullställ och rullar, montering och injustering av nya rullställ och rullar, justering/ändring av pålastningsstationerna för MVS02TR001/TR002. Montering/komplettering av ingreppsskydd och nödstoppslinor enligt bifogade underlag/ritningar, för MVS02TR001/TR002/TR003. HD4 Demontering av befintlig fördelarvagn, tillverkning och montering av ny fördelningsvagn, enligt bifogade underlag/ritningar, för MVS02RÄ033. HD5 Rivning/demontering av befintligt stål/vs/hvac mm, enligt bifogade beskrivningar.
Rivning och ombyggnad av bef luftbehandlingssyst på karteringsanläggning - UPLAND 500 KARTERING Malmberget
Rivning och ombyggnad av bef luftbehandlingssyst på karteringsanläggning - UPLAND 500 KARTERING .
Rivning och ombyggnad av bef tappvatten- och avloppsyst på karteringsanl UPLAND 500 KARTERING Malmberget
Rivning och ombyggnad av bef tappvatten- och avloppsyst på karteringsanl UPLAND 500 KARTERING.
Sanering och Materialinventering i Malmberget 2018
Sanering och materialinventering i Malmberget 2018. Det rör sig om ca 60 till 70 fastigheter. Denna entreprenad kommer att föregå entreprenaden Rivningar 2018.
Ombyggnation trommelsikt, Anrikningsverket Vitåfors
Trommelsikten till primärkvarnen på sektion 5 i Vitåfors anriknings-verk skall byggas om för ökad kapacitet. Den närmare omfattningen av entreprenaden framgår av kontraktshandlingarna.
6kV kablage MK3 – Pumpstation D289 Malmberget, Gällivare
Det är en ny redundant matning som skall förläggas i mark.
Elentreprenad, E-station Kapten 740 samt F-station Kapten 815 Malmberget
Elentreprenad fläktstationerna KA740 och KA815: I LKAB Malmberget pågår förlängning av huvudnivå M1250 till Fabian 1250. Denna förfrågan avser Elektrisk installation av ny fläktstation belägen på Kapten 740 samt inkoppling av ny fläkt med tillhörande utrustning i befintlig fläktstation på Kapten 815. I entreprenaden ingår kraft-, fiber- och belysningsinstallation med tillhörande kanalisation. I denna förfrågan ingår även en Option med avseende på utbyte av befintligt styrskåp i pumpstationen på Kapten 815.
El/Styr Elentreprenad - Alliansinfrakten 2018 Malmberget
Elinstallation i fickhus, demontage samt A & B, Alliansinfrakten 2018.
Geotekniska undersökningar Undergrund Malmberget
Entreprenaden omfattar geotekniska undersökningar nedströms dammarna vid Vitåfors sandmagasin i Malmberget.
Returvattensysten till sovringsverket Vitåfors, Malmberget
Entreprenaden omfattar installation av armaturer t.ex. ventiler m.m. samt leverans och montage av rörledningar samt demontage arbeten.
Fasadbyte del av centralförråd, Malmberget
Objektet omfattar fasadbyte på del av Centralförråd.
Elentreprenad Ny Värmecentral på Baron och Upland, Malmberget
LKAB Malmberget avser att förstärka friskluften i Printzskölds brytningsområde. Denna förfrågan avser leverans, montage och installation av utrustning, kanalisation, kraft, belysning, i nya Baron PC och i Upland UC ovan jord.
Kraftmatning ovan jord Malmberget
LKAB Malmberget avser att förstärka friskluften i Printzskölds brytningsområde. I denna entreprenad ingår leverans och montage av kanalisation, kraft och Installation av 6 och 20 kV matningar samt tele och fiber.
Ventilationsmontage Tappventilation - Fabian 1250 Malmberget
Montage och leverans av fläktar, kanaler och tillhörande utrustning för att tillgodose bl.a. tappventilation.
Gråbergstransport, Hematitkrossning och transport Malmberget
Gråbergstransport samt Krossning & Transport Hematit/Magnetit Vitåfors, Malmberget.
Tillbyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov nybyggnad lagerhall.
Mögelsanering anrikningsverket Malmberget
Sanering av högra sidan på våning 7 i anrikningen samt eventuellt nybyggnation.
Rivningar i Malmberget 2018
Orsaken till projektet är att gruvans industriområde breder ut sig i takt med brytningen. Detta medför att mark i Malmberget måste frigöras.
Elentreprenad Bergtappar, Fabian 1250 Malmberget
I LKAB Malmberget pågår förlängning av huvudnivå M1250 till Fabian 1250. Denna förfrågan avser Elektrisk installation av 3 st. Bergtappar med tillhörande kringutrustning belägna på Fabian, 1250 m avv.
Ventilationsentreprenad Baron & Upland Panncentral Malmberget
Ingår i projekt Ventilation Printzsköld. LKAB anlägger en ny panncentral, Baron Panncentral. En ny undercentral, Upland Undercentral, anläggs också i en befintlig byggnad (gamla Upland panncentral). Denna entreprenad avser leverans och montage av nytt ventilationssystem till Baron Panncentral och Upland Undercentral.
Tillbyggnad av virkesterminal i Gällivare
Bygglov tillbyggnad lösvirkeshus samt skärmtak över hundrastgårdar.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov för tälthall vid asfaltverket i sarkasvaara.
Nybyggnad av cistern i Gällivare
Bygglov nybyggnad cistern.
Nybyggnad av förråd i Gällivare
Anmälan komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: