Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (1)
Boden (17)
Gällivare (16)
Haparanda (2)
Jokkmokk (1)
Kalix (8)
Kiruna (25)
Luleå (32)
Pajala (4)
Piteå (15)
Älvsbyn (11)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 124 st.

Uppbyggnad av fabrik i Älvsbyn
Återuppbyggnad av fabrik efter brand.
Förlängning av spårnivå KUJ 1365, LKAB Kiruna
Kirunagruvan planerar nu att förlänga sin befintliga huvudnivå, KUJ1365, ca 1 km längre söderut med ytterligare en så kallad tappgrupp. Detta för att kunna bryta malm i området med direktlastning via bergschakt till tapp. Denna förfrågan avser schaktdrivningar för ventilation- och bergschakt.
Nybyggnad av forskningsanläggning i Kiruna
Esrange Space Center ligger utanför Kiruna och är SSC:s anläggning för uppsändning av höghöjdsballonger och sondraketer. Där finns också världens mest använda civila markstation för satelliter. SSC planerar en ny anläggning för att möjliggöra att skjuta upp större sondraketer för att placera satelliter i omloppsbana.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Rivning samt nybyggnad av industribyggnad Storheden 1:82,1:54.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 4554 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 5268 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 7107 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 7853 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus.
Bergarbeten avseende förlängning av spårnivå 1365 m i Kiruna
Med ökad malmkännedom har man nu påbörjat arbetet för att förlänga gruvan söderut med ytterligare en tappgrupp placerad ca 1 km söder om TG38. De bergarbeten som ingår i projektet är uppdelade i två delar – ”Ortdrivning” och ”Schakt”. Därutöver kommer i ett senare skede byggnads- och installationsarbeten att utföras tillsammans med spårarbeten. Denna förfrågan avser ca 3500 m ortdrivning.
Takbyte mm på cistern i Piteå
Takbyte och underhåll av cistern.
Ombyggnad av transformatorstation till bryggeri i Kiruna
Torneträsk Stationshus är en kulturminnesbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Raiseborrning KUJ, Kiruna
Arbete i denna entreprenad avser raiseborrning samt omkringliggande arbeten i direktanslutning till raiseborrning.
Nybyggnad av industri i Jokkmokk
Det aktuella förslaget handlar om att skapa planmässiga förutsättningar för industri. Berört område är beläget norr om byn Vajkijaur på båda sidor om väg 45. Verksamheten är avsedd att bestå av elintensiv verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Planer att bygga industrihall i Kiruna.
Nybyggnad av återvinningsanläggning i Boden
Nybyggnad av återvinningsanläggning.
Om/Tillbyggnad av industrilokal i Kiruna
Bygglov ombyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Bodens kommun
Bodens kommun ska etablera ett kommunalt reningsverk vid Storklintens skidanläggning. Reningsverket ska dimensioneras för en anslutning av maximalt 960 personekvivalenter (pe).
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Pajala kommun
Avser nytt avloppsreningsverk med tillhörande mark- och ledningsarbeten i Pajala tätort.
Ny stoftreningsanläggning till Finkrossverk, LKAB Kiruna
LKAB inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med offert för konstruktion, tillverkning, leverans och montage av Ny Stoftreningsanläggning (KC00DU017).
Nybyggnad av industrihus i Boden
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus/garage i Boden
Nybyggnad av industribyggnad/garage.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 19:4.
Anläggande av testanläggning i Arjeplog
Nybyggnad av biltestanläggning i utkanten av Arvidsjaur.
Om-/nybyggnad av mottagningsbyggnad för matavfall vid avfallsanläggning i Boden
Avser byggnation av en isolerad byggnad bestående av stålstomme, sandwichelement samt isolerad takkonstruktion inom befintlig kall byggnad bestående av grundläggning av betong, stålstomme och plåtfasad. I entreprenaden ingår även pågjutningar av befintliga betonggolv för att erhålla avrinning. Nybyggnad: BTA ca 500 m2 isolerad byggnad. Objektet är beläget på Brännkläppens avfallsanläggning.
Ny automattvätt till KUJ 1045, Kiruna
Avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av automattvätt för gruvbilar.
Fordonstvätt för Ny laddstation MUJ, Malmberget
Avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av fordonstvätt.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Båtskärsnäs, Kalix kommun
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk i Båtskärsnäs, Kalix kommun.
Nybyggnad av processbyggnad för fjärrvärmepumpar mm i Luleå
Avser nybyggnad av processbyggnad för fjärrvärmepumpar samt för maskin- och processutrustning för ackumulatortank som är under uppförande. Byggverksamheten ska utföras inom industriområde och i anslutning till de befintliga anläggningarna (KVV Lulekraft och LEAB HVC2) ute på Aronstorp.
Rivning av hematitbandgång i Malmberget
Avser rivning av hematitbandgång i Malmberget.
Nybyggnad av vattenverk i Bodens kommun
Bodens kommun ska etablera ett kommunalt vattenverk vid Storklintens skidanläggning. Vattenverket ska dimensioneras för en anslutning av maximalt 960 personekvivalenter (pe).
Huvudprojektledare gällande Miljötillståndsprövningen för LKAB:s samlade verksamhet i Kiruna
LKAB är mitt inne i processen att ansöka om nytt miljötillstånd för den samlade verksamheten i Kiruna. Projektet och tillståndsprocessen går nu in i en ny fas och vi ser behovet av att bemanna upp projektet med en dedikerad huvudprojektledare.
Åtgärder för sättningar vid MK3, Malmberget
Denna entreprenad omfattar åtgärder, som i huvudsak består av Pålning och fastgjutning av pålar under grundfundament, Lyft av stativpelare under Sintermaskin, Demontage och återmontage av byggstål, transportör, mediarör etc i erforderlig omfattning.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Elektrifiering Konsuln 486, 536, LKAB Kiruna
Nya ställverk ska monteras på nivå 486 samt 536, ställverk levereras av annan entreprenör. I denna förfrågan ingår 6kV kablage från CA27 ovan jord ner till nivå 536 samt utbyggnad av befintlig matning från 436 till 486 och 486 till 536.
Ny laddstation MUJ, Malmberget
På grund av instabilt berg vid befintlig sprängämnesförråd måste en ny laddstation anläggas nära centralanläggningen 1250. Denna entreprenad omfattar mark-, bygg- och mekarbeten för ny Laddstation MUJ.
Ombyggnad av pumpstation P1 Bodån, Boden
Avser leverans och installation av 2 st nya snäckpumpar i pumpstation P1. Pumpstationen är belägen inom Bodens kommun.
Belysningsarbeten i homogeniseringslager/infrakt, Kiruna Anrikningsverk 3
All befintlig belysning skall bytas ut alternativt utökas. Arbetet innefattar projektering, demontering och sanering av befintlig elinstallation, montering installation, funktionsprov samt slutstädning.
Belysningsarbeten i rökgasrening/elfilter, Kiruna Kulsinterverk 3; KK3
All befintlig belysning skall bytas ut samt utökas. Arbetet innefattar projektering, demontering och sanering av befintlig elinstallation, montering installation, funktionsprov samt slutstädning.
Elarbeten vid ny vattenuppfordring i Konsuln, Kiruna
Befintlig vattenuppfordring i Konsuln Kiruna ska anslutas till överordnat styrsystem, befintligt styrsystem ska bytas ut samt ska nya instrument anslutas till överordnat styrsystem. Vattenuppfordringen sträcker sig från nivå 275 till 496.
Nybyggnad av lagerhall i Kalix
Bygglov för nybyggnad av lagerhall på fastigheten näsbyn 8:163.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av pelletsfabrik.
Ombyggnad av MHF Silo vid LKAB, Malmberget
Det befintliga silogolvet kommer att pågjutas med lutningar från två håll för att styra vattenavrinningen och ett nytt dränagesystem av ”vattenlåsmodell” med renspolningsmöjligheter ska monteras.
Förstärkning av bandgång mm under transportör TR213 vid SAK i Kiruna
Entreprenaden omfattar förstärkning av bandgång samt anläggande av ny gallerdurk under befintlig transportör TR213.
Ny personhiss till silotopp, Luleå Malmhamn
Omfattning: Rivning av befintlig konstruktion (Kuggstångshiss), Komplett hiss samt montage, Markarbeten i hissgrop och bottenplan (skall höjas ca 0,2 m från befintlig) samt Värme och dränering i grop för att förhindra isbildning.
Byte av ventilationsaggregat vid Stålbandsverket i Vitåfors
Objektet omfattar byte av ventilationsaggregat i Stålbandsverket Vitåfors.
Ombyggnation av luftbehandlingssystem CK Lab, Malmberget
Objektet omfattar ombyggnationen av luftbehandlingssystemet för CK-lab i LKAB Malmberget.
KS Långlinjer Etapp2- El Nytt golv finkrosstoppen, LKAB Kiruna
Objektet är beläget på Kiruna Sovringsverk, LKAB Industriområde.
KS Långlinjer Etapp2-Bygg/Mek Nytt golv finkrosstoppen, LKAB Kiruna
Objektet är beläget på Kiruna Sovringsverk, LKAB Industriområde.
Ombyggnad av industrihus i Luleå
Ombyggnad av industribyggnad.
Invändigt- och utvändigt underhåll av vattenverk i Överkalix
Överkalix kommun avser att på totalentreprenad riva ut fyra st befintliga alkaliska tryckfilter vid Halljärv vattenverk och ersätta dessa med nya filter. Vissa kompletterande arbeten i vattenverket ingår även i entreprenaden.
Tillbyggnad av verkstad i Pajala
Tillbyggnad av verkstad 432 kvm.
Bullermätningar i Kiruna, Svappavaara, Luleå, Masugnsbyn och Malmberget 2021
Uppdraget syftar till att genomföra bullermätningar i Kiruna, Svappavaara, Luleå, Masugnsbyn och Malmberget 2021.
Utvändigt underhåll av industrihus i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad.
Rivning av tegelbruk i Luleå
Selektiv rivning av kvarvarande byggnader fd. mariebergs tegelbruk.
Elinstallationer för säkra bandtransportörer, LKAB Malmberget
Montage av ingreppsskydd ska utföras och i samband med detta skall Nödstoppar uppdateras med nya linor och förbättrat montage av don.
Nybyggnad industrilokal
Nybyggnad av industrihall med 10 portar.
Nybyggnad av processhall i Luleå
Nybyggnad av processhus.
Nybyggnad av industrihus i Älvsbyn
Beviljat bygglov för industribyggnad (kallförråd).
Service och support av ABB styrsystem 800xA, AC 800M och AC450, LKAB
Förfrågan rör genomförande av service, support och underhåll ABB av styrsystem 800xA, AC 800M och AC450 samt nätverk/kommunikation i windowsmiljö. Detta sker inom LKAB:s verksamheter i Kiruna, Svappavaara, Malmberget och Luleå.
Montage av ingreppsskydd för transportörer/maskiner vid Kulsinterverk/Anrikningsverk Svappavaara
I anläggningarna Svappavaara anrikningsverk och kulsinterverk har vi behov av att ingreppsskydda samtliga transportörer/maskiner.
Nybyggnad av smedja i Boden
Bygglov för nybyggnad smedja.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad återvinningscentral.
Tillverkning & montage bryggor och gångvägar MK3, Malmberget
Avser tillverkning & montage bryggor och gångvägar MK3, Malmberget.
Utvändigt underhåll av industrihus i Piteå
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Haparanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Ansökan om planbesked - uppförande av industrilokal.
Rivning av sågverk i Övertorneå
Ansökan om rivningslov för samtliga byggnader på området.
Tillbyggnad av förråd i Övertorneå
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av tak och brygga för sopkärl på särskilt boende.
Nybyggnad av förråd i Pajala
Ansökan om bygglov komplementbyggnad/kåta.
Rivning av förråd i Kalix
Anmälan för rivning av nedbrunnen byggnad.
Nybyggnad av lager i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - tält för förvaring av sand.
Nybyggnad av förråd i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, tält.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kalix
Bygglov för nybyggnad av grill med tak på fastigheten kalix 9:47.
Ombyggnad av förråd i Gällivare
Bygglov flytt av mindre och större byggnad.
Nybyggnad av lager i Kalix
Bygglov om tidsbegränsat bygglov för skärmtakstält på fastigheten rolfs 1:47.
Tillbyggnad av förråd i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kalix
Bygglov för två stycken förråd på fastigheten rolfs 8:2.
Nybyggnad av förråd i Kiruna
Bygglov nybyggnad förråd.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av soprum i Boden
Bygglov för nybyggnad soprum.
Nybyggnad av pumpstation i Boden
Bygglov för nybyggnad pumpstation Erikslund 11:1,Kusån 1:30,Vittjärv 3:2.
Nybyggnad av pumpstation i Boden
Bygglov för nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Boden
Bygglov för nybyggnad skärmtak.
Nybyggnad av bodar i Piteå
Nybyggnad av bodar.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Luleå
Nybyggnad av ekonomibyggnad.
Nybyggnad av förråd i Arvidsjaur
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: