Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hyresrätter på Rödäng, Umeå
Nybyggnation av 215 lägenheter i bostäder i form av radhus eller kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Rödäng, Umeå
Nybyggnation av 215 lägenheter, flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Öbacka Strand, Umeå, et 6
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Umeå
Ca 18 500 BTA bostäder samt 2 500 BTA för kommersiella ändamål.
Nybyggnad av bostäder mm i Lilljansområdet, Umeå
Området är i huvudsak tänkt för bostäder utom närmast Petrus Laestadius väg där bebyggelsen kan inrymma verksamheter i bottenvåningen. Bebyggelsen på berget bör varieras mellan två till fem våningar.
Nybyggnad av bostäder mm i Lilljansberget, Umeå
Petrus Laestadius väg omvandlas till en stadsgata. Byggnader längs gatan föreslås uppföras i 3-5 våningar med entréer mot gatan samt med möjligheter till lokaler i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus på Ålidhem, Umeå
Entreprenaden omfattar kompletta mark- och husbyggnadsarbeten för uppförande av bostadshus med totalt 10 trapphus i 9 huskroppar och 290 lägenheter samt komplementbyggnader såsom miljöhus, skärmtak och cykelförråd. Rivning av befintliga byggnader ingår i entreprenaden. 11 av de lägenheter som byggs i hus 4 kommer att anpassas för att fungera som servicebostäder för Socialtjänsten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer för nybyggnad av 2st huskroppar med 120 lägenheter vid Mariehems centrum.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Umeå
Planarbete för att skapa förutsättningar för bostäder, kontor och handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, etapp 1-3
Beräknas bli ca 120 st lägenheter. Huskoncept Start Living.
Nybyggnad av flerbostadshus på Böleäng, Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer för ca 80 lägenheter, 3 huskroppar med 3-8 våningar.
Nybyggnad av bostäder, skola & idrottsplats i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för byggande av bostäder och skola samt att bibehålla en idrottsplan. Syftet är också att länka bebyggelsen till det gamla sjukhusområdet Umedalen respektive skolmiljön i väster och säkerställa god dagvattenhantering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av två flerbostadshus byggda med parkeringsgarage i två plan.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Omfattning oklar.
Renovering av flerbostadshus i Ålidhem, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att utföra renovering av 3 bostadshus samt nybyggnad av nya komplementsbyggnader med tvättstugor & cykelskärmtak. Entreprenaden omfattar renovering av 105 st lägenheter med storlekar från 1 r.o.kv till 4 r.o.k. En lägenhet tillskapas av en tidigare studiecell. Lägenheterna renoveras med bla nya fönster, nya kök och nya ytskikt. En av huskropparna har idag platt yttertak med invändig takavvattning. Ombyggnationen avseende yttertaken avser rivning av befintligt platt yttertak och installationer ner till betongvalv. Nytt tak och nya fläktrum med nya tillhörande installationer installeras. Befintliga tak rivs i omfattning för att utöka fläktrum med tillhörande installationer. Nya installationssystem monteras för ventilation, sanitet, värme, data och el. Markarbeten avseende arbetet kring nya tvättstugor samt att takavvattning kopplas till befintligt VA-system m.m.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Planområdet ligger i Stöcke samhälles nordöstra del. Fastigheten angränsar till väg 523 i väster och till naturområde i norr. Småhusbebyggelse finns på båda sidor om fastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar att uppföra bostäder.
Nybyggnad av särskilt boende i Umeå
På Verkstadsgatan på Västteg planerar Umeå kommun att bygga ett äldrecenter bestående av trygghetsboende med 120 lägenheter och vård- och omsorgsboende med 120 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus med hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Teg, Umeå
20-tal lägenheter i 7-9 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och gårdshus.
Nybyggnad av bostäder i Tomtebo, Umeå
Inom Tomtebo strands östra delar, närmare Nydalasjön, planeras för stads­bebyggelse med i huvudsak bostäder. Det innebär en tätare kvartersstad med byggnader i fyra till fem våningar. Byggnaderna planeras stå i kvartersgräns mot områdets huvudgata, men med en öppnare bebyggelse i övriga delar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa förutsättningar för bostäder.
Nybyggnad av seniorbostäder mm i Holmsund
Planer på ca 65 seniorlägenheter.
Om- och tillbyggnad för bostäder, kontor, handel mm i Umeå
Preliminärt syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för om- och tillbyggnad för bostäder, kontor- och andra kommersiella lokaler, handel, och förrådsverksamhet. Syftet är också att säkerställa parkering, hotell och restaurang.
Nybyggnad av gruppbostad i Umeå
Nybyggnad av gruppbostad.
Renovering av fasader, takfot mm på flerbostadshus på Umeå
Tunnelbacken 1 innefattar 7 st flerbostadshus innehållande 172 lgh. Fastigheterna ska tilläggsisoleras och förses med fasadskiva på långsidor och i övrigt puts på luftad skiva.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ombyggnad av vindar till vindslägenheter på Stenmarksvägen i Umeå.
Nybyggnad av särskilt boende i Umeå
Objektet avser nybyggnad av gruppboende.
Ny- & påbyggnad av fastighet i Umeå
Byggnadsnämnden har beslutat att inleda planläggning av den fastighet vid Vasaplan där Systembolaget ligger. Fastighetsägaren önskar bygga en ny byggnad i 11 våningar innehållandes handel, kontor och bostäder. I ansökan finns även planer på en påbyggnad av det befintliga huset längs Västra Kyrkogatan med två våningar.
Nybyggnad av bostäder i Haga, Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Ärendet avser förtätning med ett gårdshus inom fastigheten Långmyran 16, 18 & 19. Ny byggnad är tänkt till bostäder. Planområdet är beläget ca 1 km norr om Umeå centrum inom kvarteret Långmyran i stadsdelen Haga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av 6 lägenheter i flerbostadshus.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Marieberg, Umeå
Objektet avser ombyggnad av badrum-, WC- och tvättstugeutrymmen samt vattensäkring kök på Björnvägen 294-374. Etapp 2, 3 och 4 har sammanlagt 253 st lägenheter som är belägna i fastigheterna Lekatten och Igelkotten, Marieberg.
Nybyggnad av gruppboende på Böleäng, Umeå
Syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnation av gruppboende.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
Objektet avser relining av avloppen, renovering av badrum, uppfräschning av tvättstuga, trapphus, korridorer mm, ommålning av fasad, anslutning till bredbandsnät mm.
Nya bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av bostäder med 2-3 våningar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med balkonger och uteplatser Snickaren 8, Snickaren 19, Snickaren 20 och Snickaren S:1.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i form av gårdshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källarutrymmen till tre lägenheter samt fasadändring av garage/förråd.
Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning från vind till lägenhet och fasadändring.
Byte av papptak på fastighet i Umeå
Projektet omfattar omläggning av takpapp, byte av plåtgarneringar, komplettering av taksäkerhet mm på fastigheten Osten 4 på Ersboda.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Umeå
Objekten är belägna på Igelkotten 3, Mariedal och Rådjuret 2, 17, 29 Marieberg.
Installation av nya fjärrvärmeväxlare/fjärrvärmecentraler vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av nya fjärrvärmecentraler vid flerbostadshus i Umeå, adresser ännu okända.
Installation av nya fjärrvärmeväxlare vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av nya fjärrvärmeväxlare vid flerbostadshus på Klintvägen 1-43 i Umeå.
Upprustning av camping i Umeå
Omfattar bla invändig upprustning av campingstugor och servicehus, fönsterbyte, ny lekutrustning samt asfaltering.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Ombyggnad av studentlägenhet i Umeå
Ändrad användning av gemensamhetsytor till studentlägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av handelslokal på markplan till 2 st läghenheter samt en samlingslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av kontorslokaler till flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av källare till källarlägenhet samt fasadändring av flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av carport, ändrad användning av källare till lägenheter, fasadändring av flerbostadshus och rivning av garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus avseende nya balkongräcken.
Nybyggnad av parhus i Umeå
Nybyggnad av parhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus, carport och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus, Rivning av flerbostadshus Svärdet 9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från tvätterilokal till lägenheter samt tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av källare till källarlägenheter Tulpanen 4,Hantverkaren 2,Åkaren 8,Lantmannen 9,Åkaren 1,Nejlikan 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av källare till källarlägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av källare till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av lagerlokal till lägenheter.
Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning från kallvind till vindslägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning av källare till två källarlägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nytt aggregat, fläktar/styrsystem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus med nya fönster. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Umeå
Fasadändring av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av enbostadshus, garage och förråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av enbostadshus med bostadsutrymme.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning av källare till källarlägenhet.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasning av balkonger.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: