Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation av anläggning i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt dubbelspår mellan Göteborg-Borås
Projektet avser ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås, ca 6 mil. Stationer i Mölndal, vid Landvetter flygplats och i Borås.
Nybyggnad av GC-väg mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av GC-bana, vändplats, ny belysning, breddning av gator samt arbeten med VA-, el-, tele- och fjärrvärmeledningar.
Utbyggnad av fjärrkyla i Göteborg, etapp 1
Projektet avser att en ledning under älven byggs för att koppla samman fjärrkylenätet på Lindholmen med nätet i centrala staden, fjärrkylekapaciteten i Rosenlundsverket förstärks och stamnätet med kundanslutningar byggs ut. Byggstat oviss.
Byte av signalställverk på Sävenäs Rangerbangård
Utbyte av ställverk, integrering i Göteborg stlv 95. Även ytteranläggningen (kablar, signaler, skåp mm) måste bytas ut. Även spårväxelbyte i Sävedalen, etapp 2, ingår.
Ny- och ombyggnad av badanläggning i Jubileumsparken i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett ca 2500 kvm stor flytande hamnbadanläggning i Norra hamnbassängen och ombyggnad av ett ca 500 kvm stort befintligt flytande bad i Norra Frihamnsbassängen.
Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Väst, etapp 6
Del 1 orter: Rävlanda, Sandared, Lackarebäck, Munkedal, Ljungskile, Säve, Ytterby samt Karlstad. Del 2 orter: Halmstad, Trönninge, Varberg, Kungsbacka, Mölndal. Del 3 orter: Falköping, Stenstorp, Skövde, Väring, Töreboda, Gårdsjö, Alingsås, Noresund, Partille, Grästorp. Option orter: Mölndal, Skövde, Hällevadsholm, Dingle, Hogstorp, Uddevalla, Vänersborg, Arvika.
Kontaktledningsupprustning längs Bohusbanan sträckan Göteborg-Uddevalla-Stenungsund
Uppdelat i 2 etapper; Göteborg-Uddevalla och Uddevalla-Stenungsund. Ny kontaktledning samt fundament.
Nybyggnad av gata i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två nya cirkulationsplatser i förlängningen av nya Polstjärnegatan österut.
Nybyggnad av bro över Bohusbanan i Gunnesby
Projektet omfattar byte av befintlig bro mot en ny bro med full bärighet. I samband med utbyte av bron så ska ombyggnad av vägkorsningen väg 570/587 ske för att göra korsningen mer trafiksäker och förbättra situationen för oskyddade trafikanter. Separat utrymme för oskyddade trafikanter ska tillskapas på bron i form av gång- och cykelbana. Ombyggnad av gc-väg fram till befintlig busshållplats Gunnesby skola.
Nybyggnad av lek- och lärpark i Jubileumsparken i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en ca 17000 kvm stor park i Frihamnen. I uppdraget ingår rivning av befintliga anläggningar och sanering. Parken ska innehålla: Bryggor, trappor och ramper. Planteringar, hårdgjorda ytor och fallunderlag för lekplats. Parkutrusning. El- och belysning. Pumpstation, VA- och bevattningssystem. Uppskattad kostnad.
Drift och underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom driftområde Göteborg-Landvetter
Drift och underhåll samt eventuella reinvesteringar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ny lokalgata samt trimning vid Klarebergsmotet i Göteborg
Ny lokalgata samt trimning på Klarebergsvägen, sträckan mellan Kärravägen och Ellesbovägen.
Nyanslutning stamledning i Göteborg
Projektet avser att Swedegas AB önskar att ansluta Nynas AB oljeraffinaderi till stamledning i Göteborg och omfattar nybyggnad av fullt fungerande mät- och reglerstation, ledningsdragning till mät- och reglerstationen, ledningsdragning från mät- och reglerstationen till Nynäs raffinaderiets leveransgräns. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av gata, bro mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av enkelriktade cykelbanor.
Utbyggnad av gata och bro i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av gata och bro.
Byggnation av gångbana mm i Göteborg
Projektet avser bättre gångbana samt förändrade parkeringsmöjligheter samt kompletteras med vatten och kanalisation för el mm.
Nya bullerskärmar i Göteborg
Projektet avser att befintlig skärm ersätts av en längre och högre skärm längs Östra Torpavägen samt att en ny bullerskärm anläggs på norra sidan av spårvägen utmed Uddeholmsgatan.
Om- och nybyggnad av cykelbana i Göteborg, etapp 2
Projektet avser breddning av cykelbana och delvis nybyggnad av cykelbana, Toleredsgatan - Svedenborgs platsen samt delvis nytt bullerskydd.
Nybyggnad av gata, gångvägar mm i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ny lokalgata, trottoarer och gångvägar. Dessutom ska ca 100 meter allmänna ledningar för dricks-, dag- och spillvatten byggas ut i ny lokalgata samt ledningar för fjärrvärme, el, tele och datakommunikation. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gata, gångvägar mm i Göteborg, etapp 2
Projektet avser ny lokalgata, trottoarer och gångvägar. Dessutom ska ca 100 meter allmänna ledningar för dricks-, dag- och spillvatten byggas ut i ny lokalgata samt ledningar för fjärrvärme, el, tele och datakommunikation. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Detaljprojektering av gatuanläggningar, allmän plats mm i Göteborg
Projektet avser detaljprojektering av gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS i en första etapp som möjliggör Bostad 2021 exploatering för Södra Änggården. Byggstart oviss.
Upprustning av Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg
Projektet avser området framför Slottsskogsvallen med gräs-, grusytor, fontän, växter mm som ska rustas upp, kompletteras och utvecklas med nya dispositioner och material samt nya mindre byggnader samt spegeltak. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gata, bro mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gata, bro mm.
Krafttransformatorer i Göteborg
Projektet avser 11 nya krafttransformatorer med fösta leverans augusti/september 2020. Uppskattad kostnad.
Anläggande av gata i Hisings Backa, Göteborg, etapp 1
Avser anläggande av gator och VA-ledningar. Byggstart augusti/september 2020. Uppskattad kostnad.
Byggledare mark och betong för projekt Västlänken/Kvarnberget
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en dubbelriktad separerad GC-bana i sträckan Axchebergsgatan-Arkivgatan.
Projektering av detaljplan1 handel mm i Göteborg
Projektet avser projektering av gatuanläggningar och ledningar i enlighet med upprättat trafikförslag som ligger till grund för förslag till detaljplanen.
Uppsättning av bullerskyddsskärmar i Göteborg
Projektet avser uppsättning av bullerskyddsskärmar.
Nybyggnad av VA-ledningar mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av huvudledningar och serviceledningar för VA, spill- och dricksvatten, fyra stycken nya spillvattenpumpstationer med tillhörande driftytor samt schakt och återställning av vägar och grönytor längs Sandenvägen och Strömsundvägen. I projektet ingår även ny kanalisation för el- och tele samt rivning/demontering av luftledningsstolpar. Uppskattad byggstart och kostnad. Objektet avser i huvudsak följande: 1 VA-ledningar ca 2850 meter rörgrav 2 Spillvattenpumstationer 4 stycken 3 Kabelrör för el och tele ca 1550 meter
Bygga ny solcellspark i Göteborg
Projektet avser ny solcellspark i sydöstra delen av Utby i ett öppet gräsbetäckt område på ca 6,8 hektar. Anläggningen ska ha en minsta installerad effekt om 4 MW (AC) och maximalt 4,5 MW (AC). Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av GC-banor, cirkulationsplatser mm i Göteborg, etapp 2
Projektet avser anläggningsarbeten på Smörslottsgatan och Östra Torpavägen i samband med genomförandet av detaljplan "Detaljplan för bostäder vid Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs i Göteborg, del av BoStad2021". I entreprenaden ingår byggnation av GC-banor, cirkulationsplatser, ledningsarbeten mm.
Nybyggnad av nätstationer i Göteborg
Avser nybyggnad av 2 nätstationer för att möjliggöra elladdning av bussar. Uppskatta kostnad.
Framtagande av genomförandestudie i Göteborg
Projektet avser att teckna avtal om konsulttjänster för framtagande av en genomförandestudie DP 1 och DP 2.
Förlängning av gata i Göteborg
Projektet avser en 70 meter förlängning av Byvädersgatan i Biskopsgården i samband med bostadsbyggande vid Sjumilaparken. Dessutom ska en ny vändplats byggas längst ned på gatan.
Utbyggnad av lokalgata, VA/el/fjärrvärme i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av lokalgata till industrifastighet inkl VA/el/fjärrvärme.
Fiberinstallation i flerbostadshus i Göteborg, Delområde 3
Projektet avser fiberinstallation i flerbostadshus.
Färdigställande av gata i Göteborg
Projektet avser färdigställande av gata. Byggstart oviss.
Produktionsledare BEST till projekt Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1+1 år.
Uppförande av mätstation havsvattenstånd i Göteborg
Projektet avser uppförande av mätstation för mätning av havsvattenstånd vid Krossholmen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kulvert vid flerbostadshus i Göteborg, etapp 6
Projektet avser att husen värms med fjärrvärme. I det aktuella området finns en undercentral och från undercentralen är kulvert förlagd i huvudsak under husen (i krypgrund). Den befintliga kulverten ska ersättas med ny kulvert förlagd utanför husen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kulvert vid flerbostadshus i Göteborg, etapp 7
Projektet avser att husen värms med fjärrvärme. I det aktuella området finns en undercentral och från undercentralen är kulvert förlagd i huvudsak under husen (i krypgrund). Den befintliga kulverten ska ersättas med ny kulvert förlagd utanför husen. Uppskattad kostnad.
Nya bullerskydd vid skola i Göteborg
Projektet avser nya bullerskydd vid skola.
Fiberinstallation i flerbostadshus i Göteborg, Delområde 2
Projektet avser fiberinstallation i flerbostadshus.
Delprojektledare för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet/Kvarnberget
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år (totalt 2 år).
Projekteringsledare berg för projekt Västlänken/Korsvägen
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år (totalt 2 år).
Nybyggnad av fotbollsplan i Göteborg
Bygglov för anläggande av konstgräsplan och parkering.
Konvertering till bergvärme i skola och förskola i Göteborg
Projektet avser ny bergvärmeanläggning samt kulvert till skola och förskola. Byggstart oviss.
Nybyggnad av mur i Göteborg
Bygglov för anläggande av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Göteborg
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av brygga i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av elektrisk ledning i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av laddstationer på befintlig parkering.
Nybyggnad av mur i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av mur i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av murar, jubileumsparken - lek och lär.
Nybyggnad av nätstation i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av nätstation, vl.
Nybyggnad av nätstation i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser delsjömotet.
Nybyggnad av plank i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av mur i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av stödmur, bostad2021.
Nybyggnad av mur i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad (signalkiosk 910) som flyttas till nytt läge, vl.
Nybyggnad av transformatorstation i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation 1421.
Nybyggnad av transformatorstation i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation med sabotageskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, bostad 2021.
Nybyggnad av transformatorstation i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ersätter befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, sörredsvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av uteplats med plank.
Nybyggnad av mur i Göteborg
Bygglov för nybyggnation av stödmur.
Nybyggnad av mur i Göteborg
Bygglov för stödmur utmed paviljongvägen.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Göteborg
Avser nybyggnad av anläggning padelbana.
Ombyggnad av återvinningsrum i Göteborg
Avser ombyggnad av återvinningsrum ny in- och utfart.
Nybyggnad av parkeringsplats i Göteborg
Bygglov för anläggande av 3 parkeringsplatser samt stödmur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Göteborg
Bygglov för anläggande av 3 st. gästparkeringar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Göteborg
Bygglov för anläggande av 5 st. parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av byggplank.
Nybyggnad av väg i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av väg och parkeringsplats t.o.m. 2021-08-01.
Nybyggnad av plank i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggplank t.o.m 2024-08-30, vl.
Nybyggnad av plank i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av plank, t.o.m. 2023-12-31, vl centralen.
Nybyggnad av plank i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning bullerplank t.o.m. 2020-11-30, vl haga.
Nybyggnad av plank i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av byggplank, t.o.m. 2022-12-31, vl centralen.
Nybyggnad av plank i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av byggplank.
Nybyggnad av brygga i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av evenemangsbrygga.
Nybyggnad av torg i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av modulbyggnader provisoriskt torg.
Nybyggnad av parkeringsplats i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av transformatorstation samt signalkiosk vl.
Fiberinstallation i flerbostadshus i Göteborg, Delområde 1
Projektet avser fiberinstallation i flerbostadshus.
Produktionsledare el, signal & teletekn. installationer till projekt Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1+1 år.
Produktionsledare järnvägsinstallationer till projekt Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1+1 år.
Nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en dubbelriktad separerad GC-bana i sträckan Arkivgatan-Södra vägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: