Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av va-ledningar och avloppspumpstation i Uddevalla
Avser anläggande av nya VA-ledningar om totalt ca 1300 m samt en tryckstegringsstation och avloppspumpstation. Projektet kommer att utföras i två faser. Fas 1 planering och projektering. Fas 2 produktions- och överlämningsfas. Uppskattad kostnad.
Tekniska installationer i Uddevallatunnlarna
Trafikledningssystem och styr- och övervakningssystem för att åstadkomma en bättre trafik- och personsäkerhet. Objektet inkluderar även option på drift och underhåll.
Upprustning av gågata i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser upprustning av Kungsgatan, delen mellan Västerlånggatan och Kungstorget, och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning.
Ombyggnad av torg i Uddevalla
Projektet avser ny gestaltning av torget som innehåller bl a ny stor trappa (Hasselbackstrappan), ombyggnad av gator och busshållplatser samt ombyggnad kring torget från Hasselbackenhuset till Rådhuset med bl a tillgänglighet, belysning, träd och möbler. Arkeologiska undersökningar kommer att ske samtidigt som entreprenaden och utförs av Bohusläns Museum, Box 403, 451 19 Uddevalla, tel 0522-656500.
Underhåll av Uddevallatunnlarna, etapp 3
Ny belysning tunnel 4, sedimenteringsbassäng, montering av skyddsbarriärer, bergarbeten, kanalisation.
Nybyggnad av exploateringsområde i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar.
Exploateringsarbeten för nya bostäder i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nya bostäder.
Ny lastplats i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny lastplats i hamnen med bl a markarbeten och spår. Byggstart tidigast hösten 2018.
Bergförstärkningsåtgärder intill väg 675 vid Ulvesund
Profiljustering och siktförbättring.
Ombyggnad av kaj i Uddevalla
Avser ombyggnad av kaj samt högvattenskydd.
Upphandling av grindar till innergårdar, Uddevalla kommun
Avser grindar mot innergårdar i olika utföranden.
Ny dagvattenledning i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny asfaltyta och nya brunnar samt nya ledningar och inkopplingar av befintliga ledningar.
Nybyggnad av mur i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur och utvändig ändring av fasadbelysning samt marklov.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t560.
Upphandling av konsult för kaj/översvämningsskydd samt mark och el, Uddevalla kommun
Avser upphandling av konsult för kaj/översvämningsskydd samt mark och el.
Tillbyggnad av fjärrvärmeverk i Uddevalla
Avser liten tillbyggnad på 9 kvm av anläggning för fjärrvärme.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: