Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar. Byggstart tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser exploatering för nytt handelsområde.
Trimning av Kålleredsmotet i Mölndal, etapp 2
Ny droppformad cirkulationsplats i korsningen där avfarten från E6/E20 (norrgående riktning) ansluter till Gamla riksvägen (väg 513). Ny bro över E6/E20 som ska bära ett körfält och en ny gång - och cykelbana (gc-bana). Signalreglerad korsning på befintlig bro i Kålleredsmotet utökas från nuvarande tre till fem körfält, två mot väster och tre mot öster. Befintlig gc-bana på norra sidan av bron ska omvandlas till ett körfält och den nya gc-banan läggs på planerad bro strax söder om den befintliga. Antalet körfält på sträckan mellan motorvägsbron och den östra cirkulationsplatsen på Ekenleden utökas till två körfält per färdriktning. Gång- och cykelväg (gc-väg) anläggs utmed väg 513 mellan bron över E6/E20 och östra cirkulationsplatsen på Ekenleden. Ett ködetekteringssystem i samband med trafiksignalsystemet på bron för att minimera kölängden på avfartsrampen från E6/E20 tll Kållereds köpstad.
Exploatering för nya bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nya bostäder.
Upprustning av stadshusparken i Mölndal
Projektet avser upprustning av stadshusparken. Byggstart tidigast sommar 2019.
Om- och nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser om- och nybyggnad av gator och VA-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Avser utbyggnad av spill- och vattenledningar vid Kjellbergska vägen, Uggleåsvägen, Stockens väg m.fl. i Lindome. Delar av ledningssträckorna avses utföras med styrd borrning. I entreprenaden ingår även byggnation av 2 st avloppspumpstationer.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Kålleredsmotet i Lindome
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats, gc-väg samt VA-omläggning.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-lednignar.
Nybyggnad av busshållplats i Mölndal
Avser anläggande av busshållplats i båda färdriktningarna på Frölundagatan mellan Frejagatan och Idungatan.
Exploatering av område i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gata och va-ledningar. Byggstart oktober/november 2018.
Anläggande av gång- och cykelväg i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gc-väg (ca 800 meter) samt ny busshållplats mm.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Ombyggnad av gator i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av transformatorstationer i Mölndal
Avser ombyggnad av två stycken 130/10kV stationer med tillhörande byggnad, ställverk och kontrollutrustning. Ställverken är belägna i Väröbacka, Varbergs kommun och Rantorp, Mölndals kommun.
Underhållsarbeten av bro i Mölndal
Projektet avser underhållsarbeten av bro över järnväg och omfattar reparationsarbeten på ovansidan av bro med bl a omisolering.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar. Byggstart mars/april 2019.
Nybyggnad av va-ledning, exploateringsområde i Mölndal
Avser bostadskomplettering i samband med nybyggnad av skola. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av träningssnläggning i Mölndal
Projektet avser en inomhusträningsanläggning samt en utomhusanläggning under tak. Byggstart oviss.
Byte av konstgräsplan i Mölndal
Avser byte av konstgräs. Uppskattad kostnad.
Markarbeten på gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, planterings- och belysningsarbeten på gata.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till 10 befintliga fastigheter.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Renovering av vattenledning i Mölnsal
Projektet avser renovering av ca 100 meter befintlig vattenledning med U-liner samt återställning av gaturummet.
Nybyggnad av vattenledning i Mölndal
Strandskyddsdispens vattenledning på Gunnebo 1:27 & Sjövalla 1:112. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av va-ledning i Mölndal
Strandskyddsdispens, vattenledning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Utökning av parkeringsplatser samt nybyggnation av miljöstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av amläggning; markstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av anläggning; markstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mölndal
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
P-platser på arrenderad mark.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggande av p-plats.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Relining av va-ledningar i Mölndal
Projektet avser relining av va-ledningar.
Omläggning av va-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av va-ledningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: