Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyte av brosplann på Nordre älvbron i Kungälv
Ersättning av öppningsbara broklaffar med fasta spann samt ombyggnad av klaffkammare. Rivning av befintligt manöverhus, maskineri och elanläggning.
Underhåll av Nordre älvbron i Kungälv
Utbyte av kantbalkar, räcken, bullerskydd, övergångskonstruktioner, tätskikt, beläggning och vägbelysning. Vattenskyddsåtgärder för omhändertagande av dagvatten.
Ramavtal avseende pontonbryggor i Marstrand
Avser betong-pontonbryggor i Marstrands hamn.
Exploatering för nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser infrastruktur för byggande av villor och flerfamiljshus.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av överföringsledning.
Nya Va-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar. Uppskattad kostnad.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungälv, B26
Projektet avser nybyggnad av mark/gata-, lednings- och belysningsarbete för nytt bostadsområde.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungälv, B25
Projektet avser nybyggnad av mark/gata-, lednings- och belysningsarbete för nytt bostadsområde.
Ombyggnad av väg E6/väg 168 vid Kungälvsmotet
Ombyggnad av befintlig korsning vid rampanslutningen till cirkulationsplats samt separat busskörfält i riktning mot Kungälv mellan Christian IV:s väg och den nya cirkulationsplatsen. Eventuellt utbyte av belysning på väg 168 (mestadels på bron) samt ommålning till tre körfält uppe på bron.
Nya brandvägar mm vid flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nya brandvägar ca 200 meter, gräsarmering för brandfordon, ca 400 meter dränering och 18 nya parkeringsplatser i befintlig gräsmatta.
Ombyggnad av deponi i Kungälv
Avser att lägga massor på Munkegärde deponi. Där ingår också kontroll av massor, besiktning m.m. Uppskattad start och kostnad.
Ramavtal avseende underhåll av broar, Kungälvs kommun
Avser reparation, underhåll och besiktning av broar, kajer, cykeltunnlar, vägbroar, trummor, kallmur, mm inom Kungälvs kommun. Det handlar om ca 30 broar av varierande sort och storlek. Uppskattad kostnad.
Konsulttjänst avseende detaljprojektering av vatten och spillvatten utmed Utmarksvägen för Kungälvs kommun
Avser konsulttjänster gällande projektering av vatten- och spillvatten utmed Utmarksvägen för att knyta ihop det befintliga nätet med exploateringsområde för boende. Uppskattad start och kostnad.
Ramavtal avseende inspektion samt rengöring av reservoarer, Kungälvs kommun
Avser ramavtal för inspektion och rengöring av reservoarer.
Ombyggnad av va-ledning i Kungälv
Nedgrävning av fettavskiljare samt omläggning av spillvattenrör.
Nybyggnad av nätstation i Kungälv
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Kungälv
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av mur i Kungälv
Nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befíntliga.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Kungälv
Rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungälv
Uppförande av bullerplank.
Vägrensslåtter i Kungälv
Första slåtter utförs mellan 15 juni och 15 juli och andra mellan 1 september och 15 september.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: