Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 163 st.

Nybyggnad av tågtunnel och station Centralen Västlänken
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten för en ny stationsbyggnad med stationsuppgångar och installationer samt omgivande tråg och tunnel, stationsbyggnaden ligger ca 12 meter under mark och består av fyra spår och två 250 meter plattformar. ny tågtunnel.
Nybyggnad av järnvägsspår och tunnel, Eriksberg-Pölsebo
Nytt dubbelspår genom Bratteråsberget och Krokängsberget. Sträckan är ca 1900 m genom delvis tät stadsbebyggelse, varav ca 1100 m går i berg- eller betongtunnel. Tråg och stödkonstruktioner vid vardera tunnelmynning.
Nybyggnad av tunnel, Entreprenad Kvarnberget, Västlänken
Entreprenad Kvarnberget består översiktligt av mark- och anläggningsarbeten för tågtunnel, service- och ventilationsschakt, servicetunnel samt installationer. Entreprenaden är ca 650 m med början i norr vid Östra Hamngatan och med avslut i söder vid Stora Hamnkanalen. Västlänken passerar Götatunnel på nära håll i början på entreprenaden i norr. Serviceschakt anläggs vid Sankt Eriksgatan, ventilationsschakt och servicetunnel anläggs vid Kvarnberget i anslutning till skyddsrummet
Nybyggnad av anslutningsspår mm på Hisingen, Göteborg, etapp 1
Projektet avser nya anslutningsspår, vändspår och en sk spårharpa samt nybyggnad av depåtak, personalrum och enklare verkstäder. Spårvägsbyggnation för depåområde samt inkoppling till trafikspår och omfattar ca 4000 spårmeter rälsläggning av gaturäl på betongslipers med en överbyggnad som asfalteras av annan entreprenör samt byggnation av ca 33 växlar, 4 fyrkryss och 2 korsningsväxlar. Kontaktledning omfattar ca 5000 meter inklusive armar och upphandling varav delar i en uppställningshall. Alla växlar ska förses med växelvärme varav ca 12 är elektriskt styrda och 23 manuella. Uppskattad kostnad.
Anläggningsövervakning vid Västlänken
Styr- och övervakningssystem för att styra och övervaka anläggningens tekniska installationer.
Anläggande av direktförbindelse mellan E6 syd och väg 40 i Göteborg
Projektet anläggande av direktramper mellan väg 40 och E6.20 för att avlasta St. Sigfridsgatan.
Basunderhåll på Kust till Kustbanan Väst
Bandelarna 641, 654, 655 och 721.
Varmmassa- och TSKbeläggning i distrikt Göteborg DGF 01 och 03
Varmmassa- och TSK-beläggningar inom distrikt Göteborg (DGF) i distrikt Väst, beläggningsgrupp DGF 01 och DGF 03.
Renovering av kaj i Göteborg
Projektet avser renovering av kaj. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Vägmarkering inom distrikt Göteborg
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2018-03-01—2018-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2019-01-01—2019-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2020-01-01—2020-12-31. Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2021-01-01—2021-12-31, (optionsår). Huvuddel 5: (kontraktsår fem) 2022-01-01—2022-12-31, (optionsår).
Ombyggnad av gator, va-ledningar och parker, Göteborg
Avser ombyggnad av gator och va-ledningar samt kanalisation och anpassningar för kollektivtrafik och parkmiljöer inom följande områden: Långströmsgatan (Huvuddel 1) Nordöstra Gårdsten (Huvuddel 2) Samt option på: Norra Fjädermolnsgatan. Uppskattad kostnad.
Drift och underhåll av tele i vägtunnlar i Göteborg
För utförande av drift och underhåll samt nyinstallation av Tele-, Radio-, ITV-, Passage- och PA-system i komplexa vägtunnlar i Göteborg samt i enkla anläggningar i Västra Götaland och Värmland. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2)+ två (2) år.
Nybyggnad av gångstråk och brygga i Göteborg
Förstudie pågår. Avser vattennära gångstråk i Hamnkanalen mellan Brunnsparken och Älven med bryggor och sittplatser. Byggstart tidigast våren 2018.
Varmmassa- och TSKbeläggning i distrikt Göteborg 01 och 02
Varmmassa- och TSK-beläggningar inom distrikt Göteborg (DG) i distrikt Väst, beläggningsgrupp 01 och 02.
Varmmassa- och TSKbeläggning i distrikt Göteborg DGF 02
Varmmassa- och TSK-beläggningar inom distrikt Göteborg (DGF) i distrikt Väst, beläggningsgrupp DGF 02.
Utbyggnad av gator mm i Göteborg, etapp 1
Projektet avser utbyggnad av gator, VA-ledningar inom detaljplanens norra del. GC-bana utmed Lillhagsvägen samt tillhörande gatubelysning.
Varmmassa- och TSKbeläggning i distrikt Göteborg 03
Varmmassa- och TSK-beläggningar inom distrikt Göteborg (DG) i distrikt Väst, beläggningsgrupp 03.
Varmmassa- och TSKbeläggning i distrikt Göteborg 04
Varmmassa- och TSK-beläggningar inom distrikt Göteborg (DG) i distrikt Väst, beläggningsgrupp 04.
Nybyggnad av bro och anslutande spårarbeten i Göteborg
Projektet avser ny bro samt anslutande spårarbeten mellan Grönsakstorget och Nya Allén. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gator, gc-vägar och parkeringar i Göteborg
Avser nybyggnad av gator, GC-vägar och parkeringar. Nätutbyggnad för el, fjärrvärme, VA, kommunikation och belysning ingår också.
Upprustning av park i Göteborg
Projektet avser upprustning av parken för att den ska upplevas som ett trygg och välkomnande park- och hållplatsrum. Byggstart tidigast slutet 2018.
Ny reningsanläggning vid deponi i Göteborg
Projektet avser ny reningsanläggning för lakvatten från befintlig deponi.
Drift och underhåll av kraft och belysning i Västra Götalands län
Drift och underhåll samt ev. reinvesteringar av kraft och belysning i komplexa och enkla anläggningar i Västra Götaland. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2)+ två (2) år.
Underhåll av Älvsborgsbron i Göteborg
Utförande av hoppskydd på hängbro.
Om- och nybyggnad av cirkulationsplatser vid Rödbomotet
Åtgärden omfattar en ombyggnation av befintlig cirkulationsplats (väster om E6) till droppform samt byggnation av ny cirkulationsplats vid korsningen (öster om E6) i höjd med Vedbackavägen/Väg 587 samt påfart E6N. Lokalisering i Rödbomotet, Avfart 85.
Utveckling av Fiskebäcks hamn i Göteborg
Projektet avser att utreda förutsättningarna för att skapa en hamn för större fiskebåtar i Fiskebäck. För att båtarna ska komma in måste rännan muddras och i uppdraget ingår att utreda förutsättningar och konsekvenser av en sådan muddring. I uppdraget ingår att ta fram strukturskiss och beskrivning av förutsättningar i form av miljökonsekvenser och en kostnadskalkyl. Uppskattad kostnad.
Byte av motorer och frekvensomriktare vid fjärrvärmeverk i Göteborg
Avser byte av 6 stycken 950 kW elmotorer inklusive tillhörande kylare och omriktare till fjärrvärmepumpar placerade vid Ryaverket i pumpstationen R3.P03. Uppskattad byggstart och kostnad.
Spår- och slipersbyte Frölundalinjen i Göteborg
Avser byte av spår och slipers på spårvägsbanan mellan Frölunda Torg och Opaltorget. Omfattar även anläggning av ny påstigningshållplats vid Opaltorget, anläggning av nya övergångar och förlängning av hållplatser.
Utbyggnad av kaj mm i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av kaj och ny avloppsanläggning.
Brandgasventilation i Hammarkulletunneln, Göteborg
Projektet avser installation av ventilationssystem för rökgaser i spårvägstunnel belägen i Hammarkullen i östra Göteborg. Byggstart oviss.
Spårbyte Aschebergsgatan i Göteborg
Avser byte av spår, ombyggnad av spårövergångar, förstärkning av uppbyggnad med betongplatta m.m.
Spårbyte i Göteborg
Avser byte av räl, underbyggnad mm.
Nybyggnad av gator mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lokalgator, ombyggnad av Hjalmar Brantingsgatan mm. Uppskattad kostnad.
Senior Byggledare Berg till Västlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3 + 2 år. Avser byggledare berg för projekt Västlänken och främst entreprenad Korsvägen.
Spårbyte i Göteborg
Avser byte av räl, underbyggnad mm på Norra Hamngatan.
Färdigställande av lokalgator i Göteborg, etapp 6
Arbetet omfattar att färdigställa tidigare utbyggda lokalgator som i dagsläget är utbyggda med en sk första utläggning.
Nybyggnad av gångbana och va-ledning i Göteborg
Avser anläggande av ny gångbana och VA-ledningar. Omfattar också nya VA-ledningar samt ett dagvattenmagasin längs Kärralundsgatan.
Anläggande av gata i Hisings Backa, Göteborg
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Kapacitetshöjande åtgärder av väg i Askim, Göteborg
Avser breddning av Sisjövägen norr om Sisjömotet samt förstärkningsarbeten i anslutning till bron över Stora ån vid Askims industriväg. Kommer att utföras som två huvuddelar.
Upphandling av konsult för gestaltningsprinciper av fästningspromenaden i Göteborg
Avser framtagande av gestaltningsprinciper för Göteborg Förstärkt: Fästningsstaden samt att testa gestaltningsprinciperna på en utvald av den framtida fästningspromenaden.
Upphandling av konsult för handlingsprogrammet "Göteborg Förstärkt: Landerierna" i Göteborg
Avser framtagande handlingsprogrammet "Göteborg Förstärkt: Landerierna" i Göteborg
Upphandling av växelmaterial till spårvagnsbana, Göteborg
Avser leverans av växelmaterial till spårvagnsbanan i Göteborg.
Tele och säkerhetstekniska installationer vid Västlänken
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Byggledare avseende el, kraft och vägbelysning i Västra Götalands län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare ett (1) + ett (1) år.
Reinvestering av styr- och övervakningssystem i tunnlar i Västra Götalands län
För utförande av drift och underhåll samt nyinstallation av styr- och övervakningssystem i komplexa vägtunnlar i Göteborg samt i enkla anläggningar i Västra Götaland, Värmland och Hallands län. Omfattar Götatunneln, Gnistängstunneln, Lundbytunneln, Tingstadstunneln, Skulltorpstunneln, Gerumstunneln, Gårdstenstunneln, Älvsborgsbron, Uddevallabron, Svinesundsbron samt 4 st pumpstationer (Gullbergsvass, Åbro, Marieholm, Gårda). Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2)+ två (2) år.
Nya terminalen vid Arendal. Förberedande arbeten för etapp 1
Projektet avser byggnation av vallar, etableringsområde och förberedande arbete för den nya terminalen vid Arendal (objektnummer för etapp 1 är 1188966). Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av pelletspanna samt ombyggnad av värmesystem i Göteborg
Denna entreprenad avser en till- och ombyggnad av uppvärmningssystemet. Entreprenaden omfattar: Ny pelletscentral, Om- och tillbyggnad av närvärmekulvertnät, Om- och tillbyggnad undercentraler, Rivning av befintlig pelletspanncentral.
Tankbeläggning i distrikt Göteborg
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DG21-2018.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västra Götaland, delområde öst
Kontraktstiden löper till och med 2020-03-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.
Drift och underhåll av VA-VVS anläggningar i Västra Götalands län Syd
Skötsel samt reinvesteringsarbeten av VA-VVS anläggningar samt komplexa anläggningar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Anläggningar i Hallands län tillkommer kontraktet från och med 2020-03-01.
Utbyggnad av gator och ledningar, Göteborg
Avser utbyggnad av gator och ledningar vid Götaverksgatan.
Upprustning av utemiljö i Göteborg
Avser upprustning av utemiljö på gård samt belysningsanläggning på gård och vid entréer.
Delprojektledare signal för olika järnvägsprojekt i Västra Götalands län
Konsultuppdrag som delprojektledare signal för olika järnvägsprojekt för Investering Väst enhet 2, Västra Götalands län.
Utvidgning av kyrkgogård i Björlanda
Projektet avser utvidgning av kyrkogård med kistgravplatser.
Ramavtal reparbeten/industriklättring i energihamnar i Göteborg
Projektet avser ramavtal för reparbeten/industriklättring inom hantverkstjänster på/i svåråtkomliga platser. Uppskattad kostnad.
Upphandling av tekniska konsulttjänster för genomförandestudie, Göteborgs Stad
Syftet med uppdraget är att göra en genomförandestudie för utbyggnad och ombyggnad av gatuanläggningar på allmän plats och angränsande kvartersmark i samband med ny detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bullervall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av bullervall och skärm. Byggstart tidigast hösten 2018.
Om- och nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser breddning av cykelbana och delvis nybyggnad av cykelbana, Toleredsgatan-Sankt Olofsgatan. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Om- och nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser breddning av cykelbana och delvis nybyggnad av cykelbana, Tuvevägen-Toleredsgatan. Byggstart tidigast sommar 2018.
Ombyggnad av utemiljö i Göteborg
Avser upprustning av utemiljö i bostadsområde samt anläggande av konstgräsplan, fördröjning av dagvatten m.m.
Renovering av kaj och iordningställande av markområde, Göteborg
Avser rivning och renovering av lastkaj samt iordningställande av markområde med väderskydd, cykel- och golfbilsparkering etc.
Nybyggnad av anslutande va-ledningar på Hisingen, Göteborg
Avser nybyggnad av anslutande VA – ledningar under väg 155 med schaktfri metod, cirka två gånger 90 meter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av områdesskydd, grindar m.m. i Göteborg
Avser nybyggnad av områdesskydd med tillhörande grindar samt dagvattenåtgärder och markarbeten.
Leverans av växelmaterial, Göteborgs Stad
Avser leverans av växelmaterial till projektet Järntorget.
Nybyggnad av ställverk vid hamn i Göteborg
Avser installation och driftsättning av komplett ställverksbyggnad.
Anläggande av regnlekplats vid Näckrosdammen i Göteborg
Avser uppförande av regnlekplats vid Näckrosdammen i Renströmsparken i centrala Göteborg.
Spårbyte Högsbogatan i Göteborg
Avser utbyte av räl längs en sträcka mellan hållplatserna Högsbogatan och Bokekullsgatan på spårvägsbanan i Göteborg. I arbetena ingår bl.a. urschaktning, betonggjutning mellan sliprar,anläggning av ny asfalt samt anläggning av nya pollare och plattor vid övergångar.
Upphandling av byggledare byggnadsverk Marieholmsförbindelsen
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Byggledare för underhåll av öppningsbara broar i Göteborg
Byggledare för brounderhållsprogram. Huvudsakligen i Älvsborg och Bohuslän.
Byggledare för ITV på vägar i region Väst
Byggledare ITV (kameror och video) i region Väst/Syd.
Ramavtal avseende förhyrning av anläggningsarbetare och entreprenadmaskiner i Göteborg
Finns möjlighet till förlängning, kan ske med en eller flera leverantörer.
Upprustning av utemiljöer i Göteborg
Projektet avser upprustning av utemiljö vid flerbostadshus.
Ombyggnad av huvudentré i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/funktionsanpassning av huvudentréen och läktare samt hissåtgärder.
Anläggande av grässpår i spårområde, Göteborg
Avser anläggande av gräsyta i befintligt spårområde mellan Elisedal och Lana.
Grundbevarande åtgärder i Göteborg
Avser grundbevarande åtgärd.
Ombyggnad av utemiljö i Göteborg
Avser ombyggnad av utemiljö vid Bankogatan 3-13.
Ombyggnad av skolgård i Hisings Backa
Avser omdisponering och anpassning av skolgård.
Omhändertagande av Bambergkaka vid avfallskraftvärmeverk i Sävenäs, Göteborg
Avser omhändertagande av Bambergkaka innefattande hämtning, transport och behandling.
Ombyggnad av dagvattenledning i Angered
Avser omläggning av ca 220 m dagattenledning.
Ramavtal avseende katodiskt skydd, Kretslopp och vatten
Avser ramavtal avseende konsulttjänst för katodiskt skydd, såsom projektering, provning och installation.
Rivning av transformatorstation i Göteborg
Avser rivning av transformatorstation samt sanering av omkringliggande ytor.
Omläggning av konstgräsplan i Göteborg
Projektet avser omläggning av konstgräsplan.
Ombyggnad cykelfartsgata i Göteborg
Projektet avser stensättningar på cykelfartsgata. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av cykelbanor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av enkelriktade cyklbanor. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Ny bullerskärm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av bullerskärm. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gång- och cykelväg. Uppskattad kostnad.
Ventilation- och brandskyddsåtgärder i Sävenäsverket i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ventilation för pumphall och pumpkällare, batterirum och ställverk på plan 4 samt källarplan. Uppskattad kostnad.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: