Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 174 st.

Nybyggnad av tågtunnel och station Centralen Västlänken
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten för en ny stationsbyggnad med stationsuppgångar och installationer samt omgivande tråg och tunnel, stationsbyggnaden ligger ca 12 meter under mark och består av fyra spår och två 250 meter plattformar. ny tågtunnel.
Nybyggnad intern nätstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad intern nätstation.
Basunderhåll av järnväg, Västkustbanan Syd
595 412 spårmeter på bland annat sträckorna Eldsberga – Ängelholm, Eldsberga – Hässleholm, Hässleholm – Åstorp, Helsingborg – Kävlinge, Kävlinge-Lund, Ängelholm – Helsingborg och Ängelholm – Åstorp-Teckomatorp. 5 års kontraktstid med option på ytterligare 2 år.
Byggnation av halvö vid Masthuggskajen i Göteborg
Projektet avser för att utöka den byggbara marken i den mest attraktiva delen av området kommer en halvö att byggas ut i älven. Här kommer Global Business Gate - ett innovativt nav för internationella affärer och handel - att uppföras. Här ska även byggas hyresbostäder, bostadsrätter, kommersiella lokaler samt ytterligare kontor. Den konstgjorda kommer att betyda mycket för det kajstråk som ska koppla det nya området till vattnet. En stadspark i anslutning till halvön kommer också hjälpa till att förverkliga ett av de stora målen med Masthuggskajen - att binda ihop staden. Halvön som ska byggas blir ca 200 meter bred och kommer att sträcka sig ca 100 meter ut i Göta älv. Byggnationen kommer att innebära omfattande anläggningsarbeten, källarvåningar till 2,8 meter, kaj och allmän plats.
Omledning av ledningar mm i Göteborg
Projektet avser omledning av ledningar, nya ledningar till ny halvö, överdäckning av tunneltak mm.
Ombyggnad av ledningar, gata, spårväg mm i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ledningar, gata, spårväg, ny spårvagnshållplats, 2 nya cirkulationsplatser mm.
Underhåll av Tingstadstunneln i Göteborg
Renovering av befintliga konstruktioner. 455 m lång sänktunnel. Byte tätfogar och övergångskonstruktioner, strävbalkar och förstärkning tunnelmynningar, barriärer och påkörningsskydd, ytskikt, dagvattenbassänger/avvattning, katodskydd, brandskyddsåtgärder.
Utbyggnad av fjärrkyla i Göteborg, etapp 1
Projektet avser att en ledning under älven byggs för att koppla samman fjärrkylenätet på Lindholmen med nätet i centrala staden, fjärrkylekapaciteten i Rosenlundsverket förstärks och stamnätet med kundanslutningar byggs ut. Byggstat oviss.
Byte av signalställverk på Sävenäs Rangerbangård
Utbyte av ställverk, integrering i Göteborg stlv 95. Även ytteranläggningen (kablar, signaler, skåp mm) måste bytas ut. Även spårväxelbyte i Sävedalen, etapp 2, ingår.
Utförande av tekniska installationer i Tingstadstunneln i Göteborg
Invändiga och utanförliggande installationer och tekniska system.
Ombyggnad av Eriksbergsmotet i Göteborg
Ny cirkulationsplats och lokalgata vid Eriksbergsmotet, anpassning av lokalgator och gc-banor, anpassning av Lundbyledens på- och avfartsramper, korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan stängs (vänstersvängfältet blir underhållsväg).
Utförande av mark och trafik i Tingstadstunneln i Göteborg
Utvändiga arbeten på norra och södra sidan.
Anläggande av gata i Hisings Backa, Göteborg, etapp 1
Projektet avser väg- och anläggningsarbeten med bl a byggnation av kollektivtrafikkörfält, nya gång- och cykelbanor, nya cirkulationsplatser, ombyggnad av busshållplatser mm.
Komplettering och omläggning av vattenledningar i Göteborg
Projektet avser komplettering och omläggning av vattenledningar, rivning och återställning av gång- och cykelbana.
Anläggande av ny friidrottsanläggning i Björlanda, Göteborg
Projektet avser ny friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda, Hisingen. Avser även läktare, omklädningsrum, domartorn, klubbstuga, servering, sekretariat, parkering och GC-vägar.
Nybyggnad av gata i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två nya cirkulationsplatser i förlängningen av nya Polstjärnegatan österut.
Överdäckning Götaleden i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmänplats och ledningar för projektet "Överdäckning Götaleden).
Breddning och upprustning av befintlig cykelväg i Göteborg
Projektet avser breddning och upprustning av befintlig cykelväg.
Byggnation av gator, bro mm i Göteborg
Projektet avser byggnation av gator, bro mm.
Nybyggnad av brygg/betongdäck samt gata i Göteborg
Projektet avser byggnation brygg/betongdäck samt gata.
Ut- och ombyggnad av allmän platsmark mm i Göteborg, etapp 4
Projektet avser utbyggnad och ombyggnad av allmän platsmark avseende gatu-, park- och VA-arbeten samt tillhörande kanalisationsarbeten. För en del av exploateringsområdet Fixfabriksområdet.
Nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av cykelbana.
Nybyggnad av lek- och lärpark i Jubileumsparken i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en ca 17000 kvm stor park i Frihamnen. I uppdraget ingår rivning av befintliga anläggningar och sanering. Parken ska innehålla: Bryggor, trappor och ramper. Planteringar, hårdgjorda ytor och fallunderlag för lekplats. Parkutrusning. El- och belysning. Pumpstation, VA- och bevattningssystem. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till cirkulationsplats mm i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till cirkulationsplats samt förberedelse för City Buss trafik med mitt förlagda hållplatser.
Omläggning av vattenledningar mm i Göteborg
Projektet avser omläggning av vattenledningar och nybyggnad av dagspillvattenledningar samt ett kassettmagasin i området (separering av kombinerat ledningsnät). Arbetet omfattar i huvudsak av: 1 VA-ledningar, rörgravschakt, ca 450 meter. 2 Infordring av spillvattenledningar med flexibelt foder, ca 160 meter. 3 VA-ledningar, rörtryckning (schaktfri metod) ca 200 meter och 4 Dagvatten fördröjningsmagasin (kassett).
Upprustning av Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg
Projektet avser området framför Slottsskogsvallen med gräs-, grusytor, fontän, växter mm som ska rustas upp, kompletteras och utvecklas med nya dispositioner och material samt nya mindre byggnader samt spegeltak.
Mottagningsplatser för ej staplingsbara schaktmassor, Västlänken och Olskroken
Avser mottagning av ej staplingsbara schaktmassor från projektet Västlänken och Olskroken Planskildhet. Trafikverket har sedan tidigare upphandlat mottagning av förorenade schaktmassor, men då ej staplingsbara massor tidvis har varit svåra för nuvarande leverantörer att omhänderta så avser Trafikverket att teckna ett eller flera kompletterande kontrakt utifall nuvarande leverantörer ej kan ta emot samtliga massor som uppstår. Kontraktet/en kommer att innehålla en option på förlängning om 1+1+1 år.
Ombyggnad av cirkulationsplats mm i Göteborg
Projektet avser att korsningen byggs om till cirkulation med citybusstråk samt anläggande av pendelparkering med 10 platser.
Nybyggnad tak och väggar på bandybana i Göteborg
Projektet avser projektering, byggnation av bandybana till driftklar anläggning. Objektet ka byggas på befintlig bandypist. I entreprenaden ingår mark, rivning, omläggning och byggnation med tillhörande installationer.
Nybyggnad av bullerskydd i Kvillestaden
Utbyte av befintligt bullerskydd mellan Lundbyleden och Kvillestaden.
Spårväxelbyte i Göteborg
Spårväxelbyte 550, 551 samt DKV:er midjan Göteborg.
Byggnation av gata inkl GC-väg mm i Göteborg
Projektet avser byggnation av gata inkl GC-väg, om- och nyförläggning av flera ledningsslag.
Flytt av ledningar i Göteborg
Projektet avser att flytt av ledningar i Gamlestadsvägen bör göras som en förberedande åtgärd för genomförande av detaljplan Gamlestads fabriker.
Ny infrastruktur i samband med utbyggnad av detaljplan i Skra Bro i Göteborg
Detaljprojekteringen innebär att samordna utbyggnaden av infrastruktur, såsom vägar, gator, ledningar mm, på allmän platsmark ihop med exploatörer, ledningsägare och andra intressenter. I konsultuppdraget ingår även projektering för omdragning av befintlig bäck samt renovering av befintlig stenvalvsbro.
Byte av växelkomplex i Göteborg
Projektet avser utbyte av spår mm, förlängning av hållplatser, ombyggnad av gångpassager mm vid Stigbergsliden, Stigbergstorget och Bangatan.
Nybyggnad av gata, bro mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av enkelriktade cykelbanor.
Rälsmaterial till spårvägsbanan i Göteborg
Projektet avser rälsmaterial till spårvägsbanan. Kontraktet omfattar sammanlagt 6000 meter vignoräls och 8100 meter gaturäls fördelat på leveranstillfällen under 2021 och 2022.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser breddning och uppgradering av befintlig cykelbana.
Kajreparationer i Göteborg
Projektet avser reparationsåtgärder på betongkaj längs Norra Älvstranden.
Tillbyggnad av kyrkogård i Göteborg
Avser utvidgning av tuve kyrkogård, kyrka.
Resurskonsult geolog till projekt Västlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2) år, ett (1) år + ett (1) år, t o m 2025-03-31.
Utökning och nyanläggning av pendelparkeringar i Göteborg
Projektet avser utökning och nyanläggning av pendelparkeringar.
Utbyggnad av enkelriktade cykelbanor i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av enkelriktade cykelbanor längs med Älvsborgsgatan på sträckan Mariagatan - Karl Johansgatan.
Nybyggnad av gata, bro mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gata, bro mm.
Nybyggnad av gata, gångvägar mm i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ny lokalgata, trottoarer och gångvägar. Dessutom ska ca 100 meter allmänna ledningar för dricks-, dag- och spillvatten byggas ut i ny lokalgata samt ledningar för fjärrvärme, el, tele och datakommunikation.
Nybyggnad av gata, gångvägar mm i Göteborg, etapp 2
Projektet avser ny lokalgata, trottoarer och gångvägar. Dessutom ska ca 100 meter allmänna ledningar för dricks-, dag- och spillvatten byggas ut i ny lokalgata samt ledningar för fjärrvärme, el, tele och datakommunikation.
Yttre skötsel och service vid Göteborg Energis anläggningar
Projektet avser huvudsakligen skötsel av grönytor och asfalterade ytor på och vid Göteborg Energis anläggningar.
Stålrör 2020 i Göteborg
Projektet avser tillverkning och leverans av stålrör och rördelar i dimensioner DN 800 mm och DB 1000 mm samt svep för dimension DN 800, DN 1000 och DN 1200. Efterfrågan volym är ca 255 meter DN 800, 350 meter DN 1000, 32 rördelar. Uppskattad kostnad.
Uppsättning av bullerplank i Göteborg
Projektet avser tillverkning och uppsättning av bullerskyddsskärmar.
Projektering av allmän plats i Göteborg
Projektet avser gestaltning och projektering av allmän plats inom detaljplan Lilla Bommen. Konsultuppdraget är uppdelat i tre olika leveransenheter där del 2 och 3 utgörs optione på konstraktet: 1. Skiss-skede: avgränsning och funktionskrav samt kostnadskalkyl för projektet i sin helhet. 2. Detaljprojektering av förfrågningsunderlag och byggnadshandlingar. 3. Stöd under byggtid samt upprättande av relationshandlingar.
Utbyte ventilation i verkstad, kontor, A2 i Göteborg
Projektet avser utbyte och komplettering av befintliga luftbehandlingsinstallationer inklusive rör och styr i tre separata anläggningsdelar: A2, kontor och verkstad.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed Angeredsbanan.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed linjen Munkebäckstorget - Östra Sjukhuset.
Nya ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten i Göteborg, etapp 2 B
Projektet avser nybyggnad av nya allmänna ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten inom planerat nytt bostadsområdet Kallebäcks Terrasser, ca 500 meter rörgrav.
Extern remiss Servicearbeten och mindre entreprenader - Mark i Göteborg
Projektet avser extern remiss Servicearbeten och mindre entreprenader - Mark inför upphandling.
CD-ledningsprojeket i Göteborg
Projektet avser projektering, leverans och installation av ny ledning i DN 1000 och DN 700 till fullt driftfärdig och godkänd anläggning. Ledningen ska dras genom befintligt VV från norr till söder vilket innebär krokar med befintliga anläggningsdelar.
Vattenförsörjning vadhavet i Göteborg
Projektet avser sista steget i omvandling av Torsvikens södra bassäng från deponi till vadhav för fåglar och omfattar inköp, installation och driftsättning av ett bevattningssystem för att reglera vattenståndet i vadhavet, upphöjning av vallar samt driftsättning av anläggningen genom fyllning av bassängen.
Ombyggnad av gata, GC-väg, ledningar mm i Göteborg
Projektet avser ledningsförläggningar, ombyggnad av Nymilsgatan, gång- och cykelbana längs med Marconigatan, GC-passager samt trädplanteringar.
Leverans växelpartier till projekt Alströmergatan i Göteborg
Projektet avser leverans av ett växelkomplex och ett övergångsspår.
Renovering av arena i Göteborg
Projektet avser i huvudsak ommålning av arenan, utbyte av sittbänkar, nytt bjälklag/golv på läktare.
Ny förtöjningsdykdalb i Göteborg
Projektet avser en ny förtöjningsdykdalb grundlagd på kohesionspålar. Dykdalbkroppen ska bestå av betong. En gångbro i stål ska byggas mellan befintlig yttre dykdalb och ny dykdalb. På den nya dykdalben ska det monteras två förtöjningskrokar, räcken, belysning, en enklare stålbrygga och två fendrar.
Projektering av kommunala gatuanläggning i Göteborg
Projektet avser att teckna avtal om konsulttjänster avseende detaljprojektering och framtagande av förfrågningsunderlag samt bygghandling för utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar vid Grafiska vägen samt GC-stråk Almedalsvägen.
Underhållsåtgärder Eriksbergs bockkran i Göteborg
Projektet avser att utföra underhåll med mera där utvändig ommålning ingår. Underhållet omfattar förutom målning åtgärder avseende belysningsanläggningen i kranen samt ett utbyte av utvändig effekt belysning. Visst plåtarbete med åtgärder på grund av korrosion ingår.
Ombyggnad mark/park i Göteborg
Projektet avser ytskikt, planteringar, lekplats/parkmiljö.
Utbyte av konstgräs på fotbollsplan i Göteborg
Projektet avser byte av konstgräs på fotbollsplan.
Ombyggnad kraftvärmeverk i Göteborg
Projektet avser ny vattenbehandlingsanläggning.
Utbyggnad av lokalgata i Göteborg
Projektet avser ny lokalgata i nuvarande skogsslänt inkl dagvattenledning.
Ny gc-väg längs väg 190 i Göteborg
Ca 1200 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Byggledare berg till projekt Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år (totalt 2 år).
Byggledare ATK och VViS i Distrikt Väst
Uppdraget avser att bistå Trafikverkets projektledare som arbetar med automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) och vägväderinformationssystem (VViS). Uppdraget innebär bland annat stöttning inom planering, byggledning, analysering, upprätthållande av anläggningsdokumentation, granskning av handlingar för externa och interna projekt och besiktning av anläggningarna. Andra delar av uppdraget är att följa upp projekten samt leda och styra diverse arbeten gällande mark- och anläggningsteknik i angivna län inom Trafikverket. Upphandlingen avser ett uppdrag med ett kontrakt för Region Väst; Värmlands-, Västra Götalands- och Hallands län.
Utbyggnad av industrigata inkl vändplats och VA-ledningar i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av lindustrigatan inkl vändplats och VA-ledningar.
Ombyggnad av huvudentré i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/funktionsanpassning av huvudentréen och läktare samt hissåtgärder.
Reparation av dykdalb samt nytt erosionsskydd på Hönöleden
Reparation av en befintlig dykdalb i uppläggningsplatsen på Hönö och komplettering av befintligt erosionsskydd på Hönö.
Förnyelse av vattenledning i Göteborg
Projektet avser i huvudsak följande: 1 Omläggning av vattenledning ca 130 meter med formpassat rör i samma och höjdläge som befintlig ledning 2 Inkoppling av befintliga vattenservicer 5 stycken 3 Nyanläggning av en brandpost
Växelpartier till projekt Olivedalsgatan och Ullevi Norra i Göteborg
Projektet avser leverans på två stycken växelpartier avsedda för underhålls- och ombyggnadsprojekt på spårvägsbanan.
Skyddsstängsling i Göteborg
Projektet avser material och uppsättning av skyddsstängsel. Syftet med stängsligen är att hindra tillträde av säkerhetsskäl på grund av rasrisk i området.
Byte av växelkomplex i Göteborg
Projektet avser byte av växelkomplex vid Godhemsgatan.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Göteborg
Projektet avser byte av befintligt konstgräs på fotbollsplan.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Göteborg
Projektet avser byte av konstgräs på fotbollsplan.
Blandningsplatta för farligt avfall i Göteborg
Projektet avser byggnation av 3 stycken sammansatta blandningsplattor i markplan i befintlig byggnad inom Renovas industriområde på Marieholm
Byggnation av allmän plats i Göteborg
Projektet avser byggnation av allmän plats.
Ramavtal flexibla foder och formpassade rör i Göteborg
Projektet avser ramavtal för ledningsrenovering med flexibla foder eller formpassade rör i markförlagda självfallsledingar och trycksatta rör. Avtalet kan förlängas 1+1+1+1 år.
Projektering av bullerplank i Göteborg, etapp 2
Projektet avser projektering av ett bullerplank mellan Askims Pilegårdsväg och väg 158.
Nytt dagvattenmagasin i Göteborg
Projektet avser nytt dagvattenmagasin.
Nya vattenledningar i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av ca 150 meter ny vattenledning samt renovering av ca 700 meter befintliga vattenledningar inne på garnisonsområdet.
Vinterväghållning i Göteborg
Projektet avser vinterväghållning av huvudgator och busshållplatser.
Nytt bullerplank vid skola i Göteborg
Projektet avser rivning, schakt och fyllning, grundläggning, grundkonstruktion och uppförande av nytt bullerplank. Bullerplanket kommer att följa skolans tomtgräns.
Nya fördelningsstationer i Göteborg
Projektet avser två nya fördelningsstationer för 12 kV. Den ena stationen går under benämningen 2636 Gunnaredsvallen och ska matas med 3 stycken parallella 12 kV kabelförband. Den andra stationen går under benämningen 2770 Gråbovägen och ska matas med 2 stycken parallella 12 kV kabelförband från den nya stationen 2636 Gunnaredsvallen.
Byggledare mark och ledningar i Göteborg
Projektet avser avtal om konsulttjänster byggledare mark och ledningar - Backa/Kville helheten. Uppdraget innefattar byggledartjänster för projekt inom Backaplansområdet och i dess geografiska närhet.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: