Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 205 st.

Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan. Kvilleleden. Bullerskydd i Kvillestaden.
Nybyggnad av spårväg, bro mm i Göteborg, etapp 2
Kan komma att delas in i del-etapper. Avser nyanläggning av spår, rivning av bilviadukt, nybyggnad av bro och tunnel. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av allmän plats i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats (gata, torg, spår, träd och ledningar). Projektering enligt gestaltningsförslag. Projektering ska också svara på lämplig utbyggnadsordning vilket inkluderar samordning med övriga byggprojekt i området så som Trafikverkets projekt västlänken station Korsvägen, Liseberg, Universeum och Svenska Mässan. Uppskattad kostnad.
Utfyllnad och underhållsmuddring i Göteborg, etapp 1 B
Projektet avser att underhållsmuddra hamnens farled och hamnbassänger, stabilisera och solidifiera muddermassorna samt utfyllnadsmaterial i en invallad havsvik vid Arendal.
Utbyggnad av allmän plats i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats ( gata, torg, hållplats, GC-banor, träd och ledningar).
Överdäckning av ramper vid Götatunneln i Göteborg
Överdäckning av Götatunnelns av- och påfartsramper vid Järnvågsmotet.
Ny tvärförbindelse i Göteborg
Projektet avser en ny tvärförbindelse Älvegårdsförbindelsen Väst. Genomförandestudien ska utgöra underlag för fortsatt projektering och byggnation, samt underlag för finansiering och tidplan.
Rivning och nybyggnad av bro i Göteborg
Projektet avser att befintlig bro rivs och ersätts med spårbro för dubbelspår.
Ombyggnad av väg 158 Hovåsmotet-Brottkärrsmotet, Västra Götaland
Byggande av södergående busskörfält på Säröleden från Hovåsmotet till Brottkärrsmotet. Vid Hovåsmotet skall ramper byggas som möjliggör avfart från Säröleden i norrgående riktning samt påfart i södergående riktning.
Reparation av kaj i Göteborg
Projektet avser reparationer på befintliga kajer i Skandiahamnen, västra kajen, kajplats 641, 642 och 643. Arbetena omfattar bland annat rivningsarbeten, bortschaktning av massor, vattenbiling, gjutning med mera.
Beläggning varmt inom Göteborgs kommun
Entreprenaden omfattar 32 huvuddelar i 2 beläggningsgrupper: 18 i DG01 och 14 DG02.
Nybyggnad av bro/gata mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av bro/gata mm.
Ny spårväg och trafiklösning i Göteborg
Projektet avser ny spårväg och trafiklösning genom Frihamnen och Lindholmen. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av Eriksbergsmotet i Göteborg
Ny cirkulationsplats och lokalgata vid Eriksbergsmotet, anpassning av lokalgator och gc-banor, anpassning av Lundbyledens på- och avfartsramper, korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan stängs (vänstersvängfältet blir underhållsväg).
Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Väst, etapp 6
Del 1 orter: Rävlanda, Sandared, Lackarebäck, Munkedal, Ljungskile, Säve, Ytterby samt Karlstad. Del 2 orter: Halmstad, Trönninge, Varberg, Kungsbacka, Mölndal. Del 3 orter: Falköping, Stenstorp, Skövde, Väring, Töreboda, Gårdsjö, Alingsås, Noresund, Partille, Grästorp. Option orter: Mölndal, Skövde, Hällevadsholm, Dingle, Hogstorp, Uddevalla, Vänersborg, Arvika.
Ny förstärkningslina mellan Olskroken-Varberg
Förstärkningslina + utbyte av 10 kV isolatorer hjälpkraft.
Nybyggnad av gata i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två nya cirkulationsplatser i förlängningen av nya Polstjärnegatan österut.
Nybyggnad av GC-väg mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av GC-bana, vändplats, ny belysning, breddning av gator samt arbeten med VA-, el-, tele- och fjärrvärmeledningar.
Breddning och upprustning av befintlig cykelväg i Göteborg
Projektet avser breddning och upprustning av befintlig cykelväg.
Överdäckning Götaleden i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmänplats och ledningar för projektet "Överdäckning Götaleden).
Nytt ITS-system vid Älvsborgsbron i Göteborg
Nya bommar samt variabla meddelandeskyltar och hastighetsskyltar.
Byggnation av gator, bro mm i Göteborg
Projektet avser byggnation av gator, bro mm.
Nybyggnad av brygg/betongdäck samt gata i Göteborg
Projektet avser byggnation brygg/betongdäck samt gata.
Nybyggnad av brygga, kaj och vänthall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av brygga, kaj och vänthall.
Nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av cykelbana.
Serviceåtagande avseende IT-infrastruktur för Framtidens Bredband i Göteborg
Projektet avser felsökning och service av Framdiens Bredbands gemensamma fibernät (passiva nätinfrastruktur).
Tankbeläggning i Region Väst
För utförande tankbeläggning i Distrikt Väst DG21 2020. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Inspektion av storbroar på Västkusten
Avser inspektion av Älvsborgsbron, konstruktionsnummer 14-614-1,över Göta Älv i Göteborg, Tjörnbron konstruktionsnummer 14-498-1, som förbinder Källön och Almön, Uddevallabron, konstruktionsnummer 14-989-1, över Sunningesund samt Nya Svinesundsbron, konstruktionsnummer 14-1319-1, som förbinder Sverige och Norge.
Ombyggnad av cirkulationsplats mm i Göteborg
Projektet avser att korsningen byggs om till cirkulation med citybusstråk samt anläggande av pendelparkering med 10 platser.
Drift och underhåll av likriktarstationer för spårvägsdrift i Göteborg
Projektet avser drift och underhåll av likriktarstationer för spårvägsdrift och omfattar idag 77 stycken likriktarstationer varav 75 är belägna inom Göteborgs stad och 2 stycken i Mölndals stad. Avtalet kan förlängas i ytterligare 3 år.
Drift och underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom driftområde Göteborg-Landvetter
Drift och underhåll samt eventuella reinvesteringar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ny gång- och cykelväg vid Älvsborgsbron i Göteborg
Ca 100 m lång sträcka. Planskild gång- och cykelpassage i anslutning till Älvsborgsbron.
Ny lokalgata samt trimning vid Klarebergsmotet i Göteborg
Ny lokalgata samt trimning på Klarebergsvägen, sträckan mellan Kärravägen och Ellesbovägen.
Spårväxelbyte i Göteborg
Spårväxelbyte 550, 551 samt DKV:er midjan Göteborg.
Om- och nybyggnad av cirkulationsplatser vid Rödbomotet
Åtgärden omfattar en ombyggnation av befintlig cirkulationsplats (väster om E6) till droppform samt byggnation av ny cirkulationsplats vid korsningen (öster om E6) i höjd med Vedbackavägen/Väg 587 samt påfart E6N. Lokalisering i Rödbomotet, Avfart 85.
Biträdande delprojektledare för entreprenad Olskroken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare ett(1) + ett(1) + ett(1) + ett(1) år.
Flytt av ledningar i Göteborg
Projektet avser att flytt av ledningar i Gamlestadsvägen bör göras som en förberedande åtgärd för genomförande av detaljplan Gamlestads fabriker.
Ny citybuss-gata i Göteborg
Projektet avser citybuss-gata i Backa från Balladgatan till Körkarlens gata. Uppskattad byggstart.
Nyanslutning stamledning i Göteborg
Projektet avser att Swedegas AB önskar att ansluta Nynas AB oljeraffinaderi till stamledning i Göteborg och omfattar nybyggnad av fullt fungerande mät- och reglerstation, ledningsdragning till mät- och reglerstationen, ledningsdragning från mät- och reglerstationen till Nynäs raffinaderiets leveransgräns. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny panna i hetvattencentral i Göteborg
Projektet avser ny panna i hetvattencentral. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny lokalgatan, trafikanpassning mm i Göteborg
Projektet avser ny lokalgata, trafikanpassning av befintlig trevägskorsning samt påfart bussgata mot Dag Hammarsköldsleden, ledningsarbeten, signal samt belysning.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av korsningen Torpagatan/Rosendalsgatan till cirkulationsplats samt cykelbanor, busshållplats, belysningsanläggning, ledningsanläggningar mm.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana.
Uppgradering av planbelysning i Göteborg
Projektet avser uppgradering av planbelysning på fotbollsplan.
Spårbyte i Göteborg
Projektet avser spårbyte i Södra Allégatan.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg
Projektet avser bullerskyddsåtgärder. Byggstart tidigast våren 2020.
Nybyggnad av gata, bro mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av enkelriktade cykelbanor.
Reinvestering fjärrvärmeledningar i Göteborg
Projektet avser reinvestering av fjärrvärmeledningar DN300, 250 och 65.
Byggnation av gata, bro i Göteborg
Projektet avser byggnation av gata, bro mm.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser breddning och uppgradering av befintlig cykelbana.
Rälsmaterial till spårvägsbanan i Göteborg
Projektet avser rälsmaterial till spårvägsbanan.
Utbyggnad av gata och bro i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av gata och bro.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Kärramotet, Göteborg
Projektet avser åtgärder för att förbättra trafiksituationen i motet. En korsning byggs om till en cirkulationsplats, körfält tas bort och som är kvar smalnas av och refuger breddas samt att GC-banor byggs om.
Ny tryckbank i Jubileumsparken i Göteborg
Projektet avser ny tryckbank, stabilisering för nytt bad.
Byte av växelkomplex i Göteborg
Projektet avser byte av växelkomplex vid Stigbergstorget.
Processledare för väg- och järnvägsunderhåll, Trafikverket
Processledare väg- och järnvägsunderhåll - flera projekt.
Nya bullerskärmar i Göteborg
Projektet avser att befintlig skärm ersätts av en längre och högre skärm längs Östra Torpavägen samt att en ny bullerskärm anläggs på norra sidan av spårvägen utmed Uddeholmsgatan.
Utbyggnad av exploateringsområde i Göteborg
Projektet avser att försörja exploateringsområde med ny infrastruktur med bl a avsmalning av befintlig väg, nybyggnad av gång- och cykelvägar, nya utfarter, bygga ut befintlig gångpassage, bullerskyddsskärm, belysning. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Tillgänglighetsanpassning av plattformar vid Göteborg C
Nya skyddszoner, belysning och utrustning.
Utbyggnad av enkelriktade cykelbanor i Göteborg
Avser utbyggnad av enkelriktade cykelbanor längs med Rosengatan samt enkelriktade cykelbanor längs med Älvsborgsgatan på sträckan Mariagatan - Karl Johansgatan. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Beläggning varmt inom område Göteborg
Beläggning varmt DGF högtrafikerat grupperna DGF01, DGF02, DGF03, DGF04 inom område Göteborg.
Ramavtal avseende tekniska konsulter Spårvagn & Spårväg, Göteborgs Spårvägar AB
Avser ramavtal inom området tekniska konsulter med inriktning mot spårvagn och infrastrukturen kring spårvagnstrafiken.
Byte av kulvertsystem vid radhusområde i Göteborg
Projektet avser byte av kulvertsystem (värme, varmvatten, varmvatten cirkulation) i mark vid radhusområde.
Detaljprojektering av gatuanläggningar, allmän plats mm i Göteborg
Projektet avser detaljprojektering av gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS i en första etapp som möjliggör Bostad 2021 exploatering för Södra Änggården.
Nybyggnad av allmän plats och ledningsnät i Göteborg
Projektet avser GC-bana, beläggning, ytskikt och planteringar. Uppskattad kostnad.
Genomförandestudie för detaljplan i Göteborg
Projektet avser genomförandestudie för att utföra en fördjupning av befintligt trafik- och gestaltningsförslag för allmän plats, leverera kostnadsbedömning för respektive detaljplan samt en utbyggnadsplan. Uppskattad start. Avtalstid 1 år 3 månader.
Nybyggnad av gata, gångvägar mm i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ny lokalgata, trottoarer och gångvägar. Dessutom ska ca 100 meter allmänna ledningar för dricks-, dag- och spillvatten byggas ut i ny lokalgata samt ledningar för fjärrvärme, el, tele och datakommunikation. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av gata, bro mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gata, bro mm.
Reinvestering av detekteringssystem i Lundbytunneln
Reinvestering av kamera-, detektering- och SCADA-system.
Utökning och nyanläggning av pendelparkeringar i Göteborg
Projektet avser utökning och nyanläggning av pendelparkeringar.
Underhåll av bro över kommunal gata vid trafikplats Brottkärr
Utbyte av tätskikt och diverse betongreparationer.
Underhåll av bro vid Rödastensmotet i Göteborg
Utbyte kantbalkar, tätskikt, betongreparationer mm.
Nybyggnad av sopbehållare i mark i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av sopbehållare i mark.
Nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en dubbelriktad separerad GC-bana i sträckan Axchebergsgatan-Arkivgatan.
Projektering av detaljplan1 handel mm i Göteborg
Projektet avser projektering av gatuanläggningar och ledningar i enlighet med upprättat trafikförslag som ligger till grund för förslag till detaljplanen.
Upphandling av servicetekniker för spåranläggning i Göteborg
Upphandling gällande servicetekniker, med eller utan arbetsmaskin för spåranläggningsverksamhet. Avtalstid 5 år.
Uppsättning av bullerskyddsskärmar i Göteborg
Projektet avser uppsättning av bullerskyddsskärmar.
Utbyggnad av cykelbana i Göteborg, etapp 2-6
Projektet avser utbyggnad av cykelbana.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed linjen Munkebäckstorget - Östra Sjukhuset.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 1
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 2
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 3
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad mark/park i Göteborg
Projektet avser ytskikt, planteringar, lekplats/parkmiljö.
Utbyggnad av torg och allmänna ytor i bostadsområde i Göteborg, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av torg/torgyta, beläggningsarbeten och ytskikt/planteringar i bostadsområde. Uppskattad kostnad.
Ramper och betongreparationer i Göteborg
Projektet avser reparationer på platsgjutna och prefabricerade betongkonstruktioner samt skyddsmålning.
Ombyggnad av gata, GC-väg, ledningar mm i Göteborg
Projektet avser ledningsförläggningar, ombyggnad av Nymilsgatan, gång- och cykelbana längs med Marconigatan, GC-passager samt trädplanteringar. Uppskattad kostnad.
Spår- och markarbeten i Göteborg
Projektet avser byte av spårvägsspår och asfaltbeläggning samt ombyggnad av spårövergångar på Aschebergsgatan från korsningen med Föreningsgatan norrut till Engelbrektsgatan. Uppskattad kostnad.
Spår- och markarbeten i Göteborg
Projektet avser byte av spårvägsspår och asfaltbeläggning samt ombyggnad av spårövergångar på Aschebergsgatan från korsningen med Läraregatan vid Kapellplatsen norrut till Kapellgatan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av GC-banor, cirkulationsplatser mm i Göteborg, etapp 2
Projektet avser anläggningsarbeten på Smörslottsgatan och Östra Torpavägen i samband med genomförandet av detaljplan "Detaljplan för bostäder vid Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs i Göteborg, del av BoStad2021". I entreprenaden ingår byggnation av GC-banor, cirkulationsplatser, ledningsarbeten mm.
Landanslutning el på kajplats i Göteborg
Projektet avser att Göteborgs Hamn AB har ett långsiktigt mål att ansluta anlöpande fartyg till landström. Som ett led i detta byggs en ny utrustning för landanslutning av DFDS nya Roro-fatyg vid kajplats 712. Entreprenad omfattar leverans och montage av nytt 10 kV msp-ställverk i mobil 20 fot container och kran för landanslutning av fraktfartygs elsystem på kaj samt leverans, montage, inkoppling och injustering av radio-, el-, och telesystem till fullt funktions- och driftfärdig anläggning. Anläggningen ska vara flyttbar.
Utbyte av konstgräs på fotbollsplan i Göteborg
Projektet avser byte av konstgräs på fotbollsplan.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: