Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 162 st.

Nybyggnad av tågtunnel och station Centralen Västlänken
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten för en ny stationsbyggnad med stationsuppgångar och installationer samt omgivande tråg och tunnel, stationsbyggnaden ligger ca 12 meter under mark och består av fyra spår och två 250 meter plattformar. ny tågtunnel.
BEST-arbeten på Västlänken
Bana, el, signal och tele längs projektets hela längd ca 8 km.
Nybyggnad av tunnel, Entreprenad Kvarnberget, Västlänken
Entreprenad Kvarnberget består översiktligt av mark- och anläggningsarbeten för tågtunnel, service- och ventilationsschakt, servicetunnel samt installationer. Entreprenaden är ca 650 m med början i norr vid Östra Hamngatan och med avslut i söder vid Stora Hamnkanalen. Västlänken passerar Götatunnel på nära håll i början på entreprenaden i norr. Serviceschakt anläggs vid Sankt Eriksgatan, ventilationsschakt och servicetunnel anläggs vid Kvarnberget i anslutning till skyddsrummet
Utvidgning av hamn med nya kajer och ytor Torsland i Göteborg, etapp 1
Projektet avser att bygga om befintlig kombiterminal i hamnen för att utöka verksamheten och kunna hantera större volymer. Terminalen ska fungera som en omlastningspunkt mellan järnvägs- och vägtransporter för framförallt trailers men även för containers och tankcontainers. Entreprenaden omfattar främst mark- och järnvägsarbeten. Konsult för diverse tillstånd är anlitade av Ramböll. Byggstart för pilotförsöket under hösten 2016. Projektet är indelat i 2 etapper samt ett projekt med förberedande arbeten för etapp 1. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av väg 535 mellan Åstebo-Bårhult
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder, ny sträckning ca 3,5 km och breddning av befintlig väg ca 500 meter. Åtgärderna innebär breddning från 1+1 väg till mötes separerad 2+2 väg, 2 stycken viltpassager, 2 cirkulationsplatser och ny gc-bana i den södra delen. Projektet berör kommunerna Partille, Lerum och Härryda.
Anläggande av additionskörfält och bullerskydd vid Tingstadsmotet-Backadalsmotet
Byggande av additionskörfält Tingstadsmotet-Backadalsmotet samt bullerskyddsåtgärder Tingstadsmotet-Bäckedalsmotet.
Förstärknings- och infräsningsarbeten i Distrikt Väst
Avser 5 beläggningsgrupper; DK 61, DK 62, DK 63, DV 61 och DV 62 - 2019 inom underhållsdistrikt Väst.
Utbyggnad av fjärrkyla i Göteborg, etapp 1
Projektet avser att en ledning under älven byggs för att koppla samman fjärrkylenätet på Lindholmen med nätet i centrala staden, fjärrkylekapaciteten i Rosenlundsverket förstärks och stamnätet med kundanslutningar byggs ut.
Ny attraktion på Liseberg
Projektet avser byggnad för ny åkattraktion av typen Dark Ride.
Nytt spår samt flytt av signalkiosk mm vid Göteborg C
Byggnation av nytt spår, rivning av spår samt flytt av signalkiosk inklusive staket. Göteborg C (Skansen området) och Almedal.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Göteborg, Huvuddel 1
Avser ledningsflytt vid Munspelsgatan.
Ombyggnad av väg 158 Hovåsmotet-Brottkärrsmotet, Västra Götaland
Additionskörfält väg 158 delen Hovåsmotet - Brottkärrsmotet i södergående riktning samt av- och påfartsramper vid Hovåsmotet i sydlig riktning.
Tankbeläggning i Distrikt Väst
Avser Göteborg, Halmstad, Karlstad, Vänersborg, Mariestad.
Pålning och grundförstärkning på fastighet i Göteborg
Projektet avser pålning och grundförstärkning på fastighet med antikvariska krav.
Gestaltning av Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg
Syftet med tävlingen är att få fram ett förslag till en entrépark som motsvarar stadens och göteborgarnas ambitioner och att den är anpassad efter stadens finansiella förutsättningar. Ska kunna genomföras innan 2021. Vinnande förslag Speg-ling av Nyréns Arkitektkontor AB.
Exploatering av bostadsområde i Göteborg
Projektet avser exploatering av bostadsområde.
Exploatering bostadsområde i Göteborg
Projektet avser gatu-, mark- och ledningsarbeten med bl a nya gator, gc-vägar och cirkulationer, bullerskyddsskärm samt ombyggnad av befintliga gc-banor.
Anläggande av park i Göteborg
Avser anläggande av stadspark.
Upprustning av park i Göteborg
Projektet avser upprustning av parken för att den ska upplevas som ett trygg och välkomnande park- och hållplatsrum.
Drift och underhåll av kraft och belysning i Västra Götalands län
Drift och underhåll samt ev. reinvesteringar av kraft och belysning i komplexa och enkla anläggningar i Västra Götaland. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2)+ två (2) år.
Nybyggnad av dagvattendamm i Göteborg
Avser dammsystem för rening av dagvatten i Välenparken.
Spår- och slipersbyte Frölundalinjen i Göteborg
Avser byte av spår och slipers på spårvägsbanan mellan Frölunda Torg och Opaltorget. Omfattar även anläggning av ny påstigningshållplats vid Opaltorget, anläggning av nya övergångar och förlängning av hållplatser.
Utbyggnad av kaj mm i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av kaj och ny avloppsanläggning.
Brandgasventilation i Hammarkulletunneln, Göteborg
Projektet avser installation av ventilationssystem för rökgaser i spårvägstunnel belägen i Hammarkullen i östra Göteborg.
Spårbyte i Göteborg
Avser byte av räl, underbyggnad mm.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Göteborg, Huvuddel 2
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar vid Munspelsgatan.
Ombyggnad av gata, cykelbana mm i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av Fabriksgatan, anslutning till Ullevigatan, cykelbana, gångbana, ombyggnad av ledningsnät samt nya anslutande serviser för nya fastigheter.
Ombyggnad av till cirkulationsplats samt breddning av cykelbana i Göteborg
Avser ombyggnad av korsningen vid Tuvevägen/Minelundsvägen till en cirkulationsplats samt breddning m.m av cykelbana längs Tuvevägen.
Spårbyte i Göteborg
Avser byte av räl, underbyggnad mm på Norra Hamngatan.
Upprustning av park i Angered, Göteborg
Projektet avser upprustning av park. Uppskattad kostnad.
Spårbyte Södra Vägen i Göteborg
Projektet avser underhålls- och ombyggnad arbeten på spårvägsbanan och omfattar bl a ny spåruppbyggnad med bärande betongplatta, ombyggnad av cykelpassager och cykelväg mm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vattenledning på Hisingen
Projektet avser nybyggnad av ca 110 meter vattenledning i stål. Uppskattad kostnad.
Nya terminalen vid Arendal. Förberedande arbeten för etapp 1
Projektet avser byggnation av vallar, etableringsområde och förberedande arbete för den nya terminalen vid Arendal (objektnummer för etapp 1 är 1188966). Uppskattad kostnad.
Reinvestering av styr- och övervakningssystem i tunnlar i Västra Götalands län
För utförande av drift och underhåll samt nyinstallation av styr- och övervakningssystem i komplexa vägtunnlar i Göteborg samt i enkla anläggningar i Västra Götaland, Värmland och Hallands län. Omfattar Götatunneln, Gnistängstunneln, Lundbytunneln, Tingstadstunneln, Skulltorpstunneln, Gerumstunneln, Gårdstenstunneln, Älvsborgsbron, Uddevallabron, Svinesundsbron samt 4 st pumpstationer (Gullbergsvass, Åbro, Marieholm, Gårda). Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2)+ två (2) år.
Byggledare för VA- och VVS-anläggningar i V Götalands län mfl
Byggledare VA- och VVS-anläggningar i Västra Götalands län, Värmlands län samt komplexa anläggningar. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+1 år.
Flytt av gata på Hisingen, Göteborg
Avser flytt av gata. Ca 800 meter gata med längsgående parkeringar, GC-bana, trädplanteringar, busshållplats mm. Nya ledningar för att försörja ny bebyggelse. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gator och gångbanor på Lindholmen, Göteborg
Avser ombyggnad av gator och gångbanor kring ett kvarter på Lindholmen, där nya studentbostäder byggs. Avser även stensatt lokalgata och en förhöjd korsning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av utemiljö i Göteborg
Avser bl.a att göra en brandväg på gårdssidan, anlägga plats för underjordiska sopbehållare, byta stolpbelysning, lägga naturstensplattor runt entréer etc. sätta dit cykelställ, ordna sittplatser, iordningställa planteringsytor.
Kapacitetshöjande åtgärder av väg i Askim, Göteborg
Avser breddning av Sisjövägen norr om Sisjömotet samt förstärkningsarbeten i anslutning till bron över Stora ån vid Askims industriväg. Kommer att utföras som två huvuddelar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gata & nybyggnad av GC-bana m.m i Göteborg
Avser anläggande av ny gångbana på södra sidan av Sven Brolids Väg, korsningen vid SBV och Västra kyrkogården hastighetssäkras genom en förhöjning, befintlig gångbana längs Sven Brolids Väg breddas från nuvarande 1,5 m till 2,0 m, i gränsen mot Västra kyrkogården i söder anläggs en vändplats. Uppskattad byggstart och kostnad.
Drift och underhåll av VA-VVS anläggningar i Västra Götalands län Syd
Skötsel samt reinvesteringsarbeten av VA-VVS anläggningar samt komplexa anläggningar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Anläggningar i Hallands län tillkommer kontraktet från och med 2020-03-01.
Underhåll av bro vid Rödastensmotet i Göteborg
Utbyte kantbalkar, tätskikt, betongreparationer mm.
Upprustning av utemiljö i Göteborg
Avser upprustning av utemiljö på gård samt belysningsanläggning på gård och vid entréer.
Utvidgning av kyrkgogård i Björlanda
Projektet avser utvidgning av kyrkogård med kistgravplatser.
Ombyggnad av utemiljö i Göteborg
Avser ombyggnad av utemiljö vid Bankogatan 3-13.
Grundförstärkning vid skolbyggnad i Göteborg
Avser grundförstärkning av Gula Villan.
Anläggande av konstgräsplan i Göteborg
Avser anläggande av nytt konstgräs på Valhalla IP.
Leverans av växelmaterial, Göteborgs Stad
Avser leverans av växelmaterial till projektet Järntorget.
Nybyggnad av områdesskydd, grindar mm i Göteborg
Avser nybyggnad av områdesskydd med tillhörande grindar samt dagvattenåtgärder och markarbeten.
Nybyggnad av ställverk vid hamn i Göteborg
Avser installation och driftsättning av komplett ställverksbyggnad. Uppskattad kostnad.
Grundbevarande åtgärder i Göteborg
Avser grundbevarande åtgärd.
Rivning av byggnader i Göteborg
Avser rivning av fastigheterna Arendal 12:100, Fiskebäck 756:272, Fiskebäck 756:273 och Sandarna 25:1. Fastigheterna är belägna på adresserna Kärrlyckestigen 8, Vitlinggatan 24 och Lantvärnsgatan 6. Objekten har tidigare nyttjats som fritidshus, mindre scoutstugor samt fritidsgård.
Renovering av kaj och iordningställande av markområde, Göteborg
Avser rivning och renovering av lastkaj samt iordningställande av markområde med väderskydd, cykel- och golfbilsparkering etc.
Ombyggnad av parkering i Göteborg
Avser upprustning av parkering med bl.a ny beläggning, VA-jobb, belysning och laddstolpar.
Utbyggnad av gata i Göteborg
Avser utbyggnad av Gånggriftgatan. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad av gata i Göteborg
Avser utbyggnad av Venusgatan. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser breddning av cykelbana och delvis nybyggnad av cykelbana, Tuvevägen-Toleredsgatan. Byggstart tidigast slutet 2018.
Om- och nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en pendlingscykelbana och en gångbana som är separerade inom ett grönområde längs Björlandavägen mellan Sankt Olofsgatan och Toleredsgatan samt VA- och ledningsarbeten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ramavtal reparbeten/industriklättring i energihamnar i Göteborg
Projektet avser ramavtal för reparbeten/industriklättring inom hantverkstjänster på/i svåråtkomliga platser. Uppskattad kostnad.
Utbyte av VA-ledningar i Göteborg
Projektet avser utbyte av spill-, dag- och OFA (Olja Förorenat Avlopp) ledningar. Ledningslängd ca 400 meter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av utemiljö i Göteborg
Avser upprustning av utemiljö i bostadsområde samt anläggande av konstgräsplan, fördröjning av dagvatten m.m.
Byte av fjärrvärmecentraler i flerbostadshus, Göteborg
Avser byte av fjärrvärmecentraler i 81 huskroppar.
Ombyggnad av skolgård i Hisings Backa
Avser omdisponering och anpassning av skolgård.
Ombyggnad av dagvattenledning i Angered
Avser omläggning av ca 220 m dagvattenledning. Byggstat oviss. Uppskattad kostnad.
Ledningsförläggning för uppvärmning av konstgräsplan i Göteborg
Avser ledningsförläggning för planvärme till huvudplanen på Ruddalens idrottscentrum. Uppskattad kostnad.
Leverans av spårkorsningar till underhållsarbeten vid torg i Göteborg
Avser leverans av spårkorsningar till underhållsarbeten vid Axel Dahlströms torg på spårvägsbanan i Göteborg.
Byte och komplettering av utomhusbelysning, Göteborg
Avser byte och komplettering av utomhusbelysning.
Nybyggnad av markparkering i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av markparkering. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny pendelparkering i Göteborg
Projektet avser ny pendelparkering. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nya pendelparkeringar i Göteborg
Projektet avser nya pendelparkeringar. Uppskattad kostnad.
Byggledare avseende el, kraft och vägbelysning i Västra Götalands län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare ett (1) + ett (1) år.
Utvändig belysning i bostadsområdet Bergsjöns Centrum, etapp 3
Projektet avser demontering av befintliga armaturer (bestyckad med kvicksilverlampor), dragning av ny kabel samt koppling till elmatning, montering av nya armaturer på bl.a. stolpe, fasad och på mark. Även till viss del byte och flyttning av stolpar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av solcellspark i Göteborg
Projektet avser en nyckelfärdig markmonterad solcellspark. Den installerade solcellseffekten ska vara 5000 kW och anläggningen ska anslutas i ställverk/transformatorstation centralt placerad i parken. Uppskattad kostnad.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: