Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 163 st.

Nytt dubbelspår mellan Göteborg-Borås
Projektet avser ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås, ca 6 mil. Stationer i Mölndal, vid Landvetter flygplats och i Borås.
Upphandling av servicetekniker för spåranläggning i Göteborg
Upphandling gällande servicetekniker, med eller utan arbetsmaskin för spåranläggningsverksamhet. Avtalstid 5 år.
Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan. Kvilleleden. Bullerskydd i Kvillestaden.
Nybyggnad av LNG-terminal i Göteborg
Projektet avser en anläggning för hantering av flytande naturgas. Nya cisterner/tankar, byggnader för utrustning och ledningar. Fas 1: avser byggnad av kryogeniskt rör från kaj till pir. Ska vara klart sommaren 2018. Fas 2: avser nybyggnad av tankar på land.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen Halvors länk
Nybyggnad av ca 1,3 km väg som knyter samman Ytterhamnsmotet på väg 155 med Hisingsleden, breddning av ca 1,7 km av Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons väg till fyrfältig mittseparerad väg, nybyggnad av 900 m oelektrifierad järnväg (Volvospåret), 3 st broar, en trafikplats på Halvors länk, belysning, 2 st busshållplatser i trafikplats Ytterhamnsmotet, bäckomgrävning, 2 fördröjningsmagasin, ny gc-bana längs Halvors länk och standardhöjning på befintlig gc-bana längs Hisingsleden.
Utfyllnad och underhållsmuddring i Göteborg, etapp 1 B
Projektet avser att underhållsmuddra hamnens farled och hamnbassänger, stabilisera och solidifiera muddermassorna samt utfyllnadsmaterial i en invallad havsvik vid Arendal.
Totalombyggnad av Sävenäs Godsbangård i Göteborg
Sävenäs bdl 602, VGG 1401015 utbyte/upprustning av kontaktledningar, stolpar och bryggor på R-gruppen SÄR.
Utbyggnad av fjärrkyla i Göteborg, etapp 1
Projektet avser att en ledning under älven byggs för att koppla samman fjärrkylenätet på Lindholmen med nätet i centrala staden, fjärrkylekapaciteten i Rosenlundsverket förstärks och stamnätet med kundanslutningar byggs ut. Byggstat oviss.
Ny tvärförbindelse i Göteborg
Projektet avser en ny tvärförbindelse Älvegårdsförbindelsen Väst. Genomförandestudien ska utgöra underlag för fortsatt projektering och byggnation, samt underlag för finansiering och tidplan.
Ombyggnad av väg 158 Hovåsmotet-Brottkärrsmotet, Västra Götaland
Byggande av södergående busskörfält på Säröleden från Hovåsmotet till Brottkärrsmotet. Vid Hovåsmotet skall ramper byggas som möjliggör avfart från Säröleden i norrgående riktning samt påfart i södergående riktning.
Renovering av kaj i Göteborg, etapp 1
Projektet avser muddring, förstärkning av kaj och höjning av kajområdet.
Breddning av körfält mm längs E6 mellan Tingstad-Backadal
Breddning av norrgående körfält, ny gc-väg samt bullerskydd på Väster sida E6. Additionskörfält, gc-väg, bulleråtgärder.
Anläggande av ny friidrottsanläggning i Björlanda, Göteborg
Planer finns för ny friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda, Hisingen. Avser även läktare, omklädningsrum, domartorn, klubbstuga, servering, sekretariat, parkering och GC-vägar.
Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Väst, etapp 6
Del 1 orter: Rävlanda, Sandared, Lackarebäck, Munkedal, Ljungskile, Säve, Ytterby samt Karlstad. Del 2 orter: Halmstad, Trönninge, Varberg, Kungsbacka, Mölndal. Del 3 orter: Falköping, Stenstorp, Skövde, Väring, Töreboda, Gårdsjö, Alingsås, Noresund, Partille, Grästorp. Option orter: Mölndal, Skövde, Hällevadsholm, Dingle, Hogstorp, Uddevalla, Vänersborg, Arvika.
Utförande av ITS i Tingstadstunneln i Göteborg
Intelligenta Transport System (ITS).
Anläggande av direktförbindelse mellan E6 syd och väg 40 i Göteborg
Projektet anläggande av direktramper mellan väg 40 och E6.20 för att avlasta St. Sigfridsgatan.
Byte av signalställverk på Sävenäs Rangerbangård
Utbyte av ställverk, integrering i Göteborg stlv 95. Även ytteranläggningen (kablar, signaler, skåp mm) måste bytas ut.
Nytt ITS-system vid Älvsborgsbron i Göteborg
Nya bommar samt variabla meddelandeskyltar och hastighetsskyltar.
Nybyggnad av brygg/betongdäck samt gata i Göteborg
Projektet avser byggnation brygg/betongdäck samt gata.
Serviceåtagande avseende IT-infrastruktur för Framtidens Bredband i Göteborg
Projektet avser felsökning och service av Framdiens Bredbands gemensamma fibernät (passiva nätinfrastruktur).
Renovering av kaj i Göteborg, etapp 2
Projektet avser muddring, förstärkning av kaj och höjning av kajområdet. Byggstart tidigast hösten 2020.
Tankbeläggning i Region Väst
För utförande tankbeläggning i Distrikt Väst DG21 2020. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Inspektion av storbroar på Västkusten
Avser inspektion av Älvsborgsbron, konstruktionsnummer 14-614-1,över Göta Älv i Göteborg, Tjörnbron konstruktionsnummer 14-498-1, som förbinder Källön och Almön, Uddevallabron, konstruktionsnummer 14-989-1, över Sunningesund samt Nya Svinesundsbron, konstruktionsnummer 14-1319-1, som förbinder Sverige och Norge.
Nybyggnad av spolvattenreservoar i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av spolvattenreservoar samt rivning av den befintliga reservoaren.
Drift och underhåll av likriktarstationer för spårvägsdrift i Göteborg
Projektet avser drift och underhåll av likriktarstationer för spårvägsdrift och omfattar idag 77 stycken likriktarstationer varav 75 är belägna inom Göteborgs stad och 2 stycken i Mölndals stad. Avtalet kan förlängas i ytterligare 3 år.
Spårväxelbyte i Göteborg
Spårväxelbyte 550, 551 samt DKV:er midjan Göteborg.
Byte av växelkomplex i Göteborg
Projektet avser byte av växelkomplex vid Stigbergstorget och Godhemsgatan.
Drift och underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom driftområde Göteborg-Landvetter
Drift och underhåll samt eventuella reinvesteringar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ny lokalgata samt trimning vid Klarebergsmotet i Göteborg
Ny lokalgata samt trimning på Klarebergsvägen, sträckan mellan Kärravägen och Ellesbovägen.
Om- och nybyggnad av cirkulationsplatser vid Rödbomotet
Åtgärden omfattar en ombyggnation av befintlig cirkulationsplats (väster om E6) till droppform samt byggnation av ny cirkulationsplats vid korsningen (öster om E6) i höjd med Vedbackavägen/Väg 587 samt påfart E6N. Lokalisering i Rödbomotet, Avfart 85.
Bortsprängning av Södra Kullen, Arendal i Göteborg
Projektet avser bortsprängning av Södra Kullen till en viss nivå som anpassar sig efter nya terminalens behov och innebär bl a sprängning, krossning av sprängsten, hantering av sprängstensmassar och sortering för lagring i två högar inom arbetsområdet.
Biträdande delprojektledare för entreprenad Olskroken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare ett(1) + ett(1) + ett(1) + ett(1) år.
Nyanslutning stamledning i Göteborg
Projektet avser att Swedegas AB önskar att ansluta Nynas AB oljeraffinaderi till stamledning i Göteborg och omfattar nybyggnad av fullt fungerande mät- och reglerstation, ledningsdragning till mät- och reglerstationen, ledningsdragning från mät- och reglerstationen till Nynäs raffinaderiets leveransgräns. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av GC-väg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av GC-bana längs med Robertshöjdsgatan fram till Partille kommungräns och del av Smörsslottsgatan mot Härlanda tjärn. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Ny panna i hetvattencentral i Göteborg
Projektet avser ny panna i hetvattencentral. Uppskattad byggstart och kostnad.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg
Projektet avser bullerskyddsåtgärder. Byggstart tidigast våren 2020.
Reinvestering fjärrvärmeledningar i Göteborg
Projektet avser reinvestering av fjärrvärmeledningar DN300, 250 och 65.
Samordnande byggledare mark till Station Haga
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1.
Produktionsledare Västlänken till Station Haga
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1.
Nya bullerskärmar i Göteborg
Projektet avser att befintlig skärm ersätts av en längre och högre skärm längs Östra Torpavägen samt att en ny bullerskärm anläggs på norra sidan av spårvägen utmed Uddeholmsgatan.
Nybyggnad av gata, bro mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av enkelriktade cykelbanor. Byggstart tidigast hösten 2019.
Upprustning av Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg
Projektet avser området framför Slottsskogsvallen med gräs-, grusytor, fontän, växter mm som ska rustas upp, kompletteras och utvecklas med nya dispositioner och material samt nya mindre byggnader samt spegeltak. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Framtagande av genomförandestudie (GFS) för citybuss och pendelsykelstråk i Göteborg
Projektet avser att teckna avtal om konsulttjänster för framtagande av en genomförandestudie (GFS). GFS:en ska kartlägga förutsättningar som behöver utredas, åtgärdas samt säkerställa genomförandet av busskörfält och pendelcykelbana mellan Lindholmen och Ivarsbergsmotet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Genomförandestudie för detaljplan i Göteborg
Projektet avser genomförandestudie för att utföra en fördjupning av befintligt trafik- och gestaltningsförslag för allmän plats, leverera kostnadsbedömning för respektive detaljplan samt en utbyggnadsplan. Uppskattad start. Avtalstid 1 år 3 månader.
Byte av dricksvattenledningar Lunden i Göteborg
Projektet avser byte av dricksvattenledningar på Storkgatan 6, Stockholmsgatan 40-42, Gustavsplatsen 1 respektive Löparegatan 1 till korsningen Löparegatan/Idrottsagtan. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende tekniska konsulter Spårvagn & Spårväg, Göteborgs Spårvägar AB
Avser ramavtal inom området tekniska konsulter med inriktning mot spårvagn och infrastrukturen kring spårvagnstrafiken.
Anläggande av gata i Hisings Backa, Göteborg, etapp 1
Avser anläggande av gator och VA-ledningar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Underhåll av bro över kommunal gata vid trafikplats Brottkärr
Utbyte av tätskikt och diverse betongreparationer.
Underhåll av bro vid Rödastensmotet i Göteborg
Utbyte kantbalkar, tätskikt, betongreparationer mm.
Byggledare telesystem och teleteknik i tunnlar och broar i Region Väst
Uppdraget omfattar alla telesystem och all teleteknik i tunnlar (komplexa anläggningar) samt på och vid ytvägnätet (främst då på broar) i region väst.
Produktionsledare till projekt Västlänken/Korsvägen
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Byggledare berg till Station Haga
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1.
Byggledare berg till projekt Västlänken och Olskroken planskildhet
Avseende Byggledare Berg Västlänken Entreprenad Haga Projekt Västlänken och Olskroken Planskildhet. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1.
Nybyggnad av sopbehållare i mark i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av sopbehållare i mark.
Projektering av detaljplan handel mm i Göteborg
Projektet avser projektering av gatuanläggningar och ledningar i enlighet med upprättat trafikförslag som ligger till grund för förslag till detaljplanen.
Utbyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av cykelbana.
Nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av enkelriktade cykelbanor.
Ny cykelbana i Göteborg
Projektet avser ny cykelbana för tryggare trafik på Kärralundsgatan. Kommer att byggas mellan Delsjövägen och Lundenskolan. Uppskattad kostnad.
Uppsättning av bullerskyddsskärmar i Göteborg
Projektet avser uppsättning av bullerskyddsskärmar. Uppskattad kostnad.
Ramper och betongreparationer i Göteborg
Projektet avser reparationer på platsgjutna och prefabricerade betongkonstruktioner samt skyddsmålning.
Om- och nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser breddning av cykelbana och delvis nybyggnad av cykelbana, Toleredsgatan - Svedenborgs platsen samt delvis nytt bullerskydd. Byggstart oviss.
Nybyggnad av dagvattenledning i Hisings Backa
Nybyggnad av dagvatten. Exportgatan 2-4
Upphandling av byggledare installation för Marieholmsförbindelsen
Byggledare installation, VVS, styr och regler. Kontrakt löper tom 2020-12-31 med möjlighet option för beställaren att avropa förlängning i ytterligare ett (1) år med 6 månader i taget.
Landanslutning el på kajplats i Göteborg
Projektet avser att Göteborgs Hamn AB har ett långsiktigt mål att ansluta anlöpande fartyg till landström. Som ett led i detta byggs en ny utrustning för landanslutning av DFDS nya Roro-fatyg vid kajplats 712. Entreprenad omfattar leverans och montage av nytt 10 kV msp-ställverk i mobil 20 fot container och kran för landanslutning av fraktfartygs elsystem på kaj samt leverans, montage, inkoppling och injustering av radio-, el-, och telesystem till fullt funktions- och driftfärdig anläggning. Anläggningen ska vara flyttbar.
Nytt aktivitetsstråk i Göteborg
Projektet avser nytt aktivitetsstråk som kommer att innehålla bl a en bollplan, studsmattor, sittplatser och yta för parkour. Träd, växter och pergolor gör stråket grönt och skyddar mot vind och regn. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gc-väg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelbana från den befintliga busshållplatsen Kobbegården och söderut längs Kobbegårdsvägen uppför backen, ny förhöjd överfart och en tillgänglighetsanpassad anslutning till Askims Domaringsväg, vägen förses med ny belysningsanläggning.
Reinvestering av detekteringssystem i Lundbytunneln
Reinvestering av kamera-, detektering- och SCADA-system.
Genomförandestudie för åtgärder för att införa citybuss i Göteborg
Projektet avser genomförandestudie för åtgärder för att införa citybuss enligt Koll2035 mellan Brunnsbo och Körkarlens gata.
Genomförandestudie för åtgärder för att införa citybuss i Göteborg
Projektet avser genomförandestudie för åtgärder för att införa citybuss enligt Koll2035 mellan Lindholmen och Eriksberg.
Färdigställande av gata i Göteborg
Projektet avser färdigställande av gata.
Ny gc-väg längs väg 570 i Göteborg
Ca 1100 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nytt trafikledningssystem på E6.20 längs Söder- och Västerleden
Nytt trafikledningssystem på E6.20 Söder- och Västerleden mellan Åbromotet och Hagenmotet i Göteborgs stad och Mölndals stad.
Nybyggnad av avfallsanläggning i Göteborg
Avser nybyggnad av avfallsanläggning för återvinning av zink ur aska från avfallsförbränning. Uppskattad kostnad.
Uppgradering av pendelcykelbana i Göteborg
Projektet avser uppgradering av en befintlig GC-bana i Sävenäs till gång- och pendelcykelbana i sträckan Billerudsgatan-Gränsvägen.
Färdigställande av gata i Göteborg, etapp 30
Projektet avser färdigställande av gatan utmed två nyligen färdigställda kvarter.
Betong- och bergarbeten till cisternområde i Göteborg
Projektet avser i huvudsak betong- och bergarbeten i anslutning till cisternormdået vid Arendals kraftstation. Uppskattad kostnad.
Installation av elbilsladdare i Göteborg
Projektet avser installation av elbilsladdare. Uppskattad kostnad.
Byte av kulvertsystem vid radhusområde i Göteborg
Projektet avser byte av kulvertsystem (värme, varmvatten, varmvatten cirkulation) i mark vid radhusområde. Uppskattad kostnad.
Fiberinstallation i flerbostadshus i Göteborg, Delområde 1
Projektet avser fiberinstallation i flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Fiberinstallation i flerbostadshus i Göteborg, Delområde 2
Projektet avser fiberinstallation i flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Fiberinstallation i flerbostadshus i Göteborg, Delområde 3
Projektet avser fiberinstallation i flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av 12 kV oljeminimumbrytare i K17 i Göteborg
Projektet avser att byta ut ett antal oljeminimumbrytare mot ersättningsbrytare som ansluts till befintligt ställverk. Totalt rör det sig om 28 små brytare och 7 stora. Beställaren utför montage och provning i egen regi. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny kylmaskin Odin i Göteborg
Projektet avser att byta ut kylmaskin. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av reläskydd i Göteborg
Projektet avser att byte av reläskydd. Beställaren utför montage och provning i egen regi. Uppskattad byggstart och kostnad.
Objektsplanering och projektering för underhållsbeläggningar i Göteborg
Projektet avser att utföra objektsplaneirng och projektering av underhållsbeläggningar på kommunala gator, vägar, cykelbanor och gångbanor. Uppdraget innebär också att upprätta förfrågningsunderlag, bistå vid upphandling samt vid behov företräda trafikkontoret gentemot beläggningsentreprenörer och i kontakt med allmänheten. Uppskattad kostnad.
Byggnation av allmän plats i Göteborg
Projektet avser byggnation av allmän plats. Uppskattad kostnad.
Brandskyddande åtgärder i tunnel i Göteborg
Projektet avser brandskyddande åtgärder i Chalmerstunneln, belägen mellan Södra vägen och Aschebergsgatan i central Göteborg. Arbetena består främst av sprutbetong för brandskydd på befintliga dränmattor samt att riva och ersätta inte funktionsdugliga dränmattor vid tunnelpåslag. Uppskattad kostnad.
Reparation av spårvagnsspår i Göteborg
Projektet avser reparation av spårvagnsspår för att minska ljudnivån från spårvagnstrafiken och samtidigt göra trafiken säkrare. Uppskattad kostnad.
Ny gångbana i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gångbana längs Fyrklöversgatans norra sida. För att gångbanan ska få plats måste den befintliga körbanan smalnas av. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: