Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 199 st.

Nytt dubbelspår mellan Göteborg-Borås
Projektet avser ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås, ca 6 mil. Stationer i Mölndal, vid Landvetter flygplats och i Borås.
Förledsfördjupning/muddring i Skandiahamnen i Göteborg
Samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Sjöfartsverket.
Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan. Kvilleleden. Bullerskydd i Kvillestaden.
Förstärkning av Skandiahamnen i Göteborg
Projektet avser projektering och kajförstärkning i Skandiahamnen som en följd av att farleden in till Göteborgs hamn ska fördjupas.
Utvidgning av hamn med nya kajer och ytor Torsland i Göteborg
Projektet avser att bygga om befintlig kombiterminal i hamnen för att utöka verksamheten och kunna hantera större volymer. Terminalen ska fungera som en omlastningspunkt mellan järnvägs- och vägtransporter för framförallt trailers men även för containers och tankcontainers. Entreprenaden omfattar främst mark- och järnvägsarbeten. Konsult för diverse tillstånd är anlitade av Ramböll.
Utfyllnad och underhållsmuddring i Göteborg, etapp 1 B
Projektet avser att underhållsmuddra hamnens farled och hamnbassänger, stabilisera och solidifiera muddermassorna samt utfyllnadsmaterial i en invallad havsvik vid Arendal.
Utbyggnad av fjärrkyla i Göteborg, etapp 1
Projektet avser att en ledning under älven byggs för att koppla samman fjärrkylenätet på Lindholmen med nätet i centrala staden, fjärrkylekapaciteten i Rosenlundsverket förstärks och stamnätet med kundanslutningar byggs ut. Byggstat oviss.
Byte av signalställverk på Sävenäs Rangerbangård
Utbyte av ställverk, integrering i Göteborg stlv 95. Även ytteranläggningen (kablar, signaler, skåp mm) måste bytas ut. Även spårväxelbyte i Sävedalen, etapp 2, ingår.
Utförande av tekniska installationer i Tingstadstunneln i Göteborg
Invändiga och utanförliggande installationer och tekniska system.
Anläggande av gata i Hisings Backa, Göteborg, etapp 1
Projektet avser väg- och anläggningsarbeten med bl a byggnation av kollektivtrafikkörfält, nya gång- och cykelbanor, nya cirkulationsplatser, ombyggnad av busshållplatser mm.
Beläggning varmt inom område Göteborg
Beläggning varmt DGF högtrafikerat grupperna DGF01, DGF03, DGF04 inom område Göteborg.
Ny spårväg och trafiklösning i Göteborg
Projektet avser ny spårväg och trafiklösning genom Frihamnen och Lindholmen.
Om- och nyanläggning av stomledningar i Göteborg, HD 1
Projektet avser om- och nyanläggning av stomledningar inför byggnation av utrafilteranläggning.
Komplettering och omläggning av vattenledningar i Göteborg
Projektet avser komplettering och omläggning av vattenledningar, rivning och återställning av gång- och cykelbana.
Anläggande av ny friidrottsanläggning i Björlanda, Göteborg
Projektet avser ny friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda, Hisingen. Avser även läktare, omklädningsrum, domartorn, klubbstuga, servering, sekretariat, parkering och GC-vägar.
Ny kraftförsörjning vid Olskrokens omformarstation
FA36 Kraftförsörjning 11/22 kV 50 Hz.
Fördjupad översiktsplan för västra Arendal och Torsviken
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden.
Nybyggnad av gata i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två nya cirkulationsplatser i förlängningen av nya Polstjärnegatan österut.
Nybyggnad av VA-ledningar mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av huvudledningar och serviceledningar för VA, spill- och dricksvatten, fyra stycken nya spillvattenpumpstationer med tillhörande driftytor samt schakt och återställning av vägar och grönytor längs Sandenvägen och Strömsundvägen. I projektet ingår även ny kanalisation för el- och tele samt rivning/demontering av luftledningsstolpar. Objektet avser i huvudsak följande: 1 VA-ledningar ca 2850 meter rörgrav 2 Spillvattenpumstationer 4 stycken 3 Kabelrör för el och tele ca 1550 meter
Beläggning varmt inom område Göteborg
Beläggning varmt DGF högtrafikerat grupp DGF02.
Byggnation av gator, bro mm i Göteborg
Projektet avser byggnation av gator, bro mm.
Ombyggnad till cirkulationsplats mm i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till cirkulationsplats samt förberedelse för City Buss trafik med mitt förlagda hållplatser.
Nybyggnad av lek- och lärpark i Jubileumsparken i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en ca 17000 kvm stor park i Frihamnen. I uppdraget ingår rivning av befintliga anläggningar och sanering. Parken ska innehålla: Bryggor, trappor och ramper. Planteringar, hårdgjorda ytor och fallunderlag för lekplats. Parkutrusning. El- och belysning. Pumpstation, VA- och bevattningssystem. Uppskattad kostnad.
Omläggning av vattenledningar mm i Göteborg
Projektet avser omläggning av vattenledningar och nybyggnad av dagspillvattenledningar samt ett kassettmagasin i området (separering av kombinerat ledningsnät). Arbetet omfattar i huvudsak av: 1 VA-ledningar, rörgravschakt, ca 450 meter. 2 Infordring av spillvattenledningar med flexibelt foder, ca 160 meter. 3 VA-ledningar, rörtryckning (schaktfri metod) ca 200 meter och 4 Dagvatten fördröjningsmagasin (kassett).
Mottagningsplatser för ej staplingsbara schaktmassor, Västlänken och Olskroken
Avser mottagning av ej staplingsbara schaktmassor från projektet Västlänken och Olskroken Planskildhet. Trafikverket har sedan tidigare upphandlat mottagning av förorenade schaktmassor, men då ej staplingsbara massor tidvis har varit svåra för nuvarande leverantörer att omhänderta så avser Trafikverket att teckna ett eller flera kompletterande kontrakt utifall nuvarande leverantörer ej kan ta emot samtliga massor som uppstår. Kontraktet/en kommer att innehålla en option på förlängning om 1+1+1 år.
Ombyggnad av cirkulationsplats mm i Göteborg
Projektet avser att korsningen byggs om till cirkulation med citybusstråk samt anläggande av pendelparkering med 10 platser.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 4
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten.
Tillbyggnad av trapphus och anpassning av byggnad för ny panna i hetvattencentral i Göteborg
Projektet avser uppförande av ett nytt komplett trapphus med hiss och anpassning av nödutgångar från befintliga utrymmen för ny panna i hetvattencentral.
Ny infrastruktur i samband med utbyggnad av detaljplan i Skra Bro i Göteborg
Detaljprojekteringen innebär att samordna utbyggnaden av infrastruktur, såsom vägar, gator, ledningar mm, på allmän platsmark ihop med exploatörer, ledningsägare och andra intressenter. I konsultuppdraget ingår även projektering för omdragning av befintlig bäck samt renovering av befintlig stenvalvsbro.
Uppgradering av planbelysning i Göteborg
Projektet avser uppgradering av planbelysning på fotbollsplan.
Byte av växelkomplex i Göteborg
Projektet avser utbyte av spår mm, förlängning av hållplatser, ombyggnad av gångpassager mm vid Stigbergsliden, Stigbergstorget och Bangatan.
Ombyggnad av gata mm i Göteborg, etapp 2 A
Projektet avser ombyggnad av Mejerigatan, Smörgatan och Smörkärnegatan inom detaljplanen, ny cykelbana byggs utmed Smörgatan och Mejerigatan samt att busshållplatser på sträckan flyttas och byggs om.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Göteborg, Huvuddel 2
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar vid Munspelsgatan.
Utbyggnad av gata och bro i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av gata och bro.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 5
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Kärramotet, Göteborg
Projektet avser åtgärder för att förbättra trafiksituationen i motet. En korsning byggs om till en cirkulationsplats, körfält tas bort och som är kvar smalnas av och refuger breddas samt att GC-banor byggs om.
Delprojektledare för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet/Kvarnberget
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år (totalt 2 år).
Produktionsledare el, signal & teletekn. installationer till projekt Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1+1 år.
Spårbyte i Göteborg
Projektet avser utbyte av befintliga spårvägsspår och dess överbyggnad på Södra Allégatan, sträckan mellan Järntorget och Hagabadet.
Upprustning av Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg
Projektet avser området framför Slottsskogsvallen med gräs-, grusytor, fontän, växter mm som ska rustas upp, kompletteras och utvecklas med nya dispositioner och material samt nya mindre byggnader samt spegeltak. Uppskattad kostnad.
Underhåll av bro vid Rödastensmotet i Göteborg
Utbyte kantbalkar, tätskikt, betongreparationer mm.
Krafttransformatorer i Göteborg
Projektet avser 11 nya krafttransformatorer med fösta leverans augusti/september 2020. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av exploateringsområde i Göteborg
Projektet avser att försörja exploateringsområde med ny infrastruktur med bl a avsmalning av befintlig väg, nybyggnad av gång- och cykelvägar, nya utfarter, bygga ut befintlig gångpassage, bullerskyddsskärm, belysning.
Vattenskyddsåtgärder vid Gårdstenstunneln i Göteborg
Nytt ledningssystem för hantering av tunneltvättvatten. Ny tvättvattenbrunn mellan Gårdstenstunneln och Angeredsbron.
Nybyggnad av gata, gångvägar mm i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ny lokalgata, trottoarer och gångvägar. Dessutom ska ca 100 meter allmänna ledningar för dricks-, dag- och spillvatten byggas ut i ny lokalgata samt ledningar för fjärrvärme, el, tele och datakommunikation.
Nybyggnad av gata, gångvägar mm i Göteborg, etapp 2
Projektet avser ny lokalgata, trottoarer och gångvägar. Dessutom ska ca 100 meter allmänna ledningar för dricks-, dag- och spillvatten byggas ut i ny lokalgata samt ledningar för fjärrvärme, el, tele och datakommunikation.
Stadsmiljöåtgärd i Göteborg
Projektet avser en stadsmiljöåtgärd.
Genomförandestudie för spårförbindelse inkl gång- och cykelbana i Göteborg
Projektet avser en genomförandestudie som ska säkerställa genomförandet av spårförbindelsen inkl gång- och cykelbana.
Ny gågatan i Göteborg
Projektet avser en gågata längs Tredje Långgatan mellan Linnégatan och Nordhemsgatan.
Nybyggnad av reservkraftsanläggning i Göteborg
Avser nybyggnad av reservkraftanläggning.
Utbyggnad av enkelriktade cykelbanor i Göteborg
Avser utbyggnad av enkelriktade cykelbanor längs med Rosengatan samt enkelriktade cykelbanor längs med Älvsborgsgatan på sträckan Mariagatan - Karl Johansgatan.
Vattenskyddsåtgärder vid Angeredsbron i Göteborg
Installation av rörsystem för insamling av vägdagvatten, oljeavskiljningsbrunn vid brofästet på Angeredsbrons västra sida, fördröjningsdamm under Angeredsbron mellan E6 och Göta älv samt oljeavskiljningsbrunnar vid brofästet på Angeredsbrons östra sida för säkrande av vägdagvatten.
Projekteringsledare berg för projekt Västlänken/Korsvägen
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år (totalt 2 år).
Byggledare berg till projekt Västlänken delprojekt Korsvägen
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år (totalt 2 år).
Byggledare mark och betong för projekt Västlänken/Kvarnberget
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Byggnation av gångbana mm i Göteborg
Projektet avser bättre gångbana samt förändrade parkeringsmöjligheter samt kompletteras med vatten och kanalisation för el mm.
Nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en dubbelriktad separerad GC-bana i sträckan Axchebergsgatan-Arkivgatan.
Ny lokalgata samt trimning vid Klarebergsmotet i Göteborg
Ny lokalgata samt trimning på Klarebergsvägen, sträckan mellan Kärravägen och Ellesbovägen.
Projektering av detaljplan 1 handel mm i Göteborg
Projektet avser projektering av gatuanläggningar och ledningar i enlighet med upprättat trafikförslag som ligger till grund för förslag till detaljplanen.
Ny förtöjningsdykdalb i Göteborg
Projektet avser en ny förtöjningsdykdalb grundlagd på kohesionspålar. Dykdalbkroppen ska bestå av betong. En gångbro i stål ska byggas mellan befintlig yttre dykdalb och ny dykdalb. På den nya dykdalben ska det monteras två förtöjningskrokar, räcken, belysning, en enklare stålbrygga och två fendrar.
Kajreparationer i Göteborg
Projektet avser reparationsåtgärder på betongkaj längs Norra Älvstranden. Uppskattad kostnad.
Vattenförsörjning vadhavet i Göteborg
Projektet avser sista steget i omvandling av Torsvikens södra bassäng från deponi till vadhav för fåglar och omfattar inköp, installation och driftsättning av ett bevattningssystem för att reglera vattenståndet i vadhavet, upphöjning av vallar samt driftsättning av anläggningen genom fyllning av bassängen. Uppskattad kostnad.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 1
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad kostnad.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 2
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad kostnad.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 3
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad kostnad.
Uppförande av sandanläggning till depå Ringön i Göteborg
Projektet avser uppförande av sandanläggning vid Depå Ringön och inkluderar bl a leverans, installation samt driftsättning av sandsilo, filteranläggning och rörsystem. I entreprenaden ingår även installation och driftsättning av 4 stycken sandtankstationer som beställaren tillhandahåller.
Ombyggnad mark/park i Göteborg
Projektet avser ytskikt, planteringar, lekplats/parkmiljö.
Bygga ny solcellspark i Göteborg
Projektet avser ny solcellspark i sydöstra delen av Utby i ett öppet gräsbetäckt område på ca 6,8 hektar. Anläggningen ska ha en minsta installerad effekt om 4 MW (AC) och maximalt 4,5 MW (AC). Uppskattad kostnad.
Nya ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten i Göteborg, etapp 2 B
Projektet avser nybyggnad av nya allmänna ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten inom planerat nytt bostadsområdet Kallebäcks Terrasser, ca 500 meter rörgrav.
Tjänst för förebyggande samt avhjälpande åtgärder på AUMA utrustning i Göteborg
Projektet avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt akuta åtgärder på AUMA elektriska ställdon med tillhörande växlar. Avtalet omfattar även utbyte av ställdon och växlar som av olika anledningar inte går att reparera. Uppskattad kostnad.
Förnyelse av vattenledning i Göteborg
Projektet avser i huvudsak följande: 1 Omläggning av vattenledning ca 130 meter med formpassat rör i samma och höjdläge som befintlig ledning 2 Inkoppling av befintliga vattenservicer 5 stycken 3 Nyanläggning av en brandpost
Renovering av arena i Göteborg
Projektet avser i huvudsak ommålning av arenan, utbyte av sittbänkar, nytt bjälklag/golv på läktare. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gata, GC-väg, ledningar mm i Göteborg
Projektet avser ledningsförläggningar, ombyggnad av Nymilsgatan, gång- och cykelbana längs med Marconigatan, GC-passager samt trädplanteringar.
Leverans växelpartier till projekt Alströmergatan i Göteborg
Projektet avser leverans av ett växelkomplex och ett övergångsspår.
Byte av kontrollutrustning för 12 kV-ställverket i Göteborg
Projektet avser byte av kontrollutrustning för 12 kV-ställverk i station K1 Marieholm.
Utbyte av konstgräs på fotbollsplan i Göteborg
Projektet avser byte av konstgräs på fotbollsplan.
Nybyggnad av nätstationer i Göteborg
Avser nybyggnad av 2 nätstationer för att möjliggöra elladdning av bussar. Uppskatta kostnad.
Spårjustering i Göteborg
Projektet avser spårjustering i Viktoriagatan.
Uppgradering av pendelcykelbana i Göteborg
Projektet avser uppgradering av en befintlig GC-bana i Sävenäs till gång- och pendelcykelbana i sträckan Billerudsgatan-Gränsvägen.
Utbyggnad av industrigata inkl vändplats och VA-ledningar i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av lindustrigatan inkl vändplats och VA-ledningar.
Reparation av dykdalb samt nytt erosionsskydd på Hönöleden
Reparation av en befintlig dykdalb i uppläggningsplatsen på Hönö och komplettering av befintligt erosionsskydd på Hönö.
Byggledare ATK och VViS i Distrikt Väst
Uppdraget avser att bistå Trafikverkets projektledare som arbetar med automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) och vägväderinformationssystem (VViS). Uppdraget innebär bland annat stöttning inom planering, byggledning, analysering, upprätthållande av anläggningsdokumentation, granskning av handlingar för externa och interna projekt och besiktning av anläggningarna. Andra delar av uppdraget är att följa upp projekten samt leda och styra diverse arbeten gällande mark- och anläggningsteknik i angivna län inom Trafikverket. Upphandlingen avser ett uppdrag med ett kontrakt för Region Väst; Värmlands-, Västra Götalands- och Hallands län.
Nybyggnad av avfallsanläggning i Göteborg
Avser nybyggnad av avfallsanläggning för återvinning av zink ur aska från avfallsförbränning.
Ny gc-väg längs väg 566 i Göteborg
Ca 400 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Ny gång- och cykelväg längs väg 570 i Göteborg
Ombyggnad av den signalreglerade korsningen vid Säve stationsväg till en cirkulationsplats, flytt av busshållplatserna vid Säve stationsväg, ta bort busshållplatser vid Bärby korsväg, vänstersvängfält, gångpassage och refug norr om korsningen vid Bärby korsväg, ca 1 100 meter lång gång- och cykelväg längs väg 570 mellan Säve stationsväg och Kornhallsvägen.
Projektering av allmänplats i Göteborg
Projektet avser konsulttjänster inom projektering av allmänplats på Västra Masthuggskajen. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad kraftvärmeverk i Göteborg
Projektet avser ny vattenbehandlingsanläggning.
Spår- och markarbeten i Göteborg
Projektet avser byte av spårvägsspår och asfaltbeläggning samt ombyggnad av spårövergångar på Aschebergsgatan från korsningen med Föreningsgatan norrut till Engelbrektsgatan.
Ombyggnad av huvudentré i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/funktionsanpassning av huvudentréen och läktare samt hissåtgärder.
Spår- och markarbeten i Göteborg
Projektet avser byte av spårvägsspår och asfaltbeläggning samt ombyggnad av spårövergångar på Aschebergsgatan från korsningen med Läraregatan vid Kapellplatsen norrut till Kapellgatan.
Byte av växelkomplex i Göteborg
Projektet avser byte av växelkomplex vid Godhemsgatan.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Göteborg
Projektet avser byte av konstgräs på fotbollsplan. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Göteborg
Projektet avser byte av konstgräs på fotbollsplan. I entreprenaden ingår också åtgärder av befintlig plandränering samt markåtgärder kring befintlig plan. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Byggledare samordning i Göteborg
Projektet avser avtal om konsulttjänster byggledning/samordning.
Omläggning av spill-, dag- och dräneringssystem, Distrikt Backa i Göteborg, etapp 1
Projektet avser att på grund av sättningsproblematik och ålder ska omläggning av spill-, dag- och dräneringssystem utföras. Dag- och dränvattensystem inklusive brunnar och stuprörsledningar läggs om. Ledningarna ska förläggas utanför husliv och får inte längre korsa under byggnaderna.
Omläggning av spill-, dag- och dräneringssystem, Distrikt Backa i Göteborg, etapp 2
Projektet avser att på grund av sättningsproblematik och ålder ska omläggning av spill-, dag- och dräneringssystem utföras. Dag- och dränvattensystem inklusive brunnar och stuprörsledningar läggs om. Ledningarna ska förläggas utanför husliv och får inte längre korsa under byggnaderna.
Omläggning av spill-, dag- och dräneringssystem, Distrikt Backa i Göteborg, etapp 3
Projektet avser att på grund av sättningsproblematik och ålder ska omläggning av spill-, dag- och dräneringssystem utföras. Dag- och dränvattensystem inklusive brunnar och stuprörsledningar läggs om. Ledningarna ska förläggas utanför husliv och får inte längre korsa under byggnaderna.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: