Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 168 st.

Nybyggnad av järnvägsspår och tunnel, Eriksberg-Pölsebo
Nytt dubbelspår genom Bratteråsberget och Krokängsberget. Sträckan är ca 1900 m genom delvis tät stadsbebyggelse, varav ca 1100 m går i berg- eller betongtunnel. Tråg och stödkonstruktioner vid vardera tunnelmynning.
Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan. Kvilleleden.
Utvidgning av hamn med nya kajer och ytor Torsland i Göteborg, etapp 1
Projektet avser att bygga om befintlig kombiterminal i hamnen för att utöka verksamheten och kunna hantera större volymer. Terminalen ska fungera som en omlastningspunkt mellan järnvägs- och vägtransporter för framförallt trailers men även för containers och tankcontainers. Entreprenaden omfattar främst mark- och järnvägsarbeten. Konsult för diverse tillstånd är anlitade av Ramböll. Byggstart för pilotförsöket under hösten 2016. Projektet är indelat i 2 etapper samt ett projekt med förberedande arbeten för etapp 1. Uppskattad kostnad.
Byte av kontaktledningar mm längs järnväg i Sävenäs
Sävenäs bdl 602, VGG 1401015 utbyte/upprustning av kontaktledningar, stolpar och bryggor på R-gruppen SÄR.
Ny attraktion på Liseberg
Projektet avser byggnad för ny åkattraktion av typen Dark Ride. Uppskattad kostnad.
Nytt spår samt flytt av signalkiosk mm vid Göteborg C
Byggnation av nytt spår, rivning av spår samt flytt av signalkiosk inklusive staket. Göteborg C (Skansen området) och Almedal.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Göteborg, Huvuddel 1
Avser ledningsflytt vid Munspelsgatan.
Nybyggnad av mark parkering i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av markparkering.
Omloppsnära uppställningsspår i Göteborg
Göteborg och Västsverige.
Bullerskyddsåtgärder längs Västerleden i Göteborg
Befintliga bullerskyddsskärmar ersätts med nya, på en del av sträckan uppförs ny bullerskyddsskärm.
Pålning och grundförstärkning på fastighet i Göteborg
Projektet avser pålning och grundförstärkning på fastighet med antikvariska krav.
Nytt ITS-system vid Älvsborgsbron i Göteborg
Nya bommar samt variabla meddelandeskyltar och hastighetsskyltar.
Nybyggnad av järnvägsterminal i Göteborg
Avser nybyggnad av järnvägsterminal i området Skandiahamnen i Göteborgs hamns ytterhamn.
Gestaltning av Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg
Syftet med tävlingen är att få fram ett förslag till en entrépark som motsvarar stadens och göteborgarnas ambitioner och att den är anpassad efter stadens finansiella förutsättningar. Ska kunna genomföras innan 2021. Vinnande förslag Speg-ling av Nyréns Arkitektkontor AB.
Exploatering bostadsområde i Göteborg
Projektet avser gatu-, mark- och ledningsarbeten med bl a nya gator, gc-vägar och cirkulationer, bullerskyddsskärm samt ombyggnad av befintliga gc-banor.
Byte av motorer och frekvensomriktare vid fjärrvärmeverk i Göteborg
Avser byte av 6 stycken 950 kW elmotorer inklusive tillhörande kylare och omriktare till fjärrvärmepumpar placerade vid Ryaverket i pumpstationen R3.P03. Uppskattad byggstart och kostnad.
Upprustning av park i Göteborg
Projektet avser upprustning av parken för att den ska upplevas som ett trygg och välkomnande park- och hållplatsrum.
Bullerskyddsåtgärder längs E20 vid Ånäs
Befintlig träskärm ska ersättas med ny bullerskärm, ca 300 m lång.
Nybyggnad av dagvattendamm i Göteborg
Avser dammsystem för rening av dagvatten i Välenparken.
Ombyggnad av cykelbana på Älvsborgsbron
Trafiksäkerhets- och förbättringsåtgärder.
Om- och nybyggnad av cirkulationsplatser vid Rödbomotet
Åtgärden omfattar en ombyggnation av befintlig cirkulationsplats (väster om E6) till droppform samt byggnation av ny cirkulationsplats vid korsningen (öster om E6) i höjd med Vedbackavägen/Väg 587 samt påfart E6N. Lokalisering i Rödbomotet, Avfart 85.
Spårbyte Södra Vägen i Göteborg
Projektet avser underhålls- och ombyggnad arbeten på spårvägsbanan och omfattar bl a ny spåruppbyggnad med bärande betongplatta, ombyggnad av cykelpassager och cykelväg mm.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar m.m, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar m.m inom projektet "Fixfabriken". Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Räl- och slipersbyte, Angeredsbanan
Avser utbyte av räl och slipers på Angeredsbanan, sträckan Hammarkullen-Storås.
Nybyggnad av GC-väg i Göteborg
Avser nybyggnad av GC-bana längs med Robertshöjdsgatan fram till Partille kommungräns och del av Smörsslottsgatan mot Härlanda tjärn.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt bredbandsnät på Köpstadsö, Göteborg
Avser anläggande av passivt fiberoptiskt nät på Köpstadsö.
Ombyggnad av skolgård i Hisings Backa
Avser omdisponering och anpassning av skolgård.
Ombyggnad av övergångställe samt GC-väg i Göteborg
Avser ombyggnad av Guldmyntsgatan med två nya övergångsställen samt en gång- och cykelväg på vänstra sidan. Rubelgatan och del av Bankogatan ska också byggas om.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg
Projektet avser bullerskyddsåtgärder. Byggstart tidigast våren 2020.
Tankbeläggning i Distrikt Väst
Distrikt Göteborg och Karlstad (DG21 och DK21).
Brandgasventilation i Hammarkulletunneln, Göteborg
Projektet avser installation av ventilationssystem för rökgaser i spårvägstunnel belägen i Hammarkullen i östra Göteborg.
Biträdande produktionsledare bergteknik till Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden upp till 2+1 år.
Utbyte ställverk i Göteborg
Entreprenaden omfattar projektering, rivning, montage, driftsättning och dokumentation samt alla erforderliga arbeten och material.
Ombyggnad av till cirkulationsplats samt breddning av cykelbana i Göteborg
Avser ombyggnad av korsningen vid Tuvevägen/Minelundsvägen till en cirkulationsplats samt breddning m.m av cykelbana längs Tuvevägen.
Nya bullerskärmar i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av bullerskärmar vid skola. Byggstart tidigast hösten 2019.
Upprustning av park i Angered, Göteborg
Projektet avser upprustning av park. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende totalentreprenad enskilda avlopp, Göteborgs stad
Projektet avser ramavtal av enskilda avlopp. Beräknad omfattning ca 10-12 fastigheter per år. Avtalstiden är 2 år kan därefter förlängas med 1 + 1 år. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av vattenledning på Hisingen
Projektet avser nybyggnad av ca 110 meter vattenledning i stål. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad 130 kV GIS K5 i Göteborg
Projektet avser leverans av en nyckelfärdig byggnad med komplett nyckelfärdig 145 kV anläggning. I entreprenaden ingår alla arbeten omfattande konstruktion, tillverkning , material, leverans, montage, provning, i drifttagning och intrimning till en fullt funktions- och driftklar 145 kV anläggning med byggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad av exploateringsområde i Göteborg
Projektet avser att försörja exploateringsområde med ny infrastruktur med bl a avsmalning av befintlig väg, nybyggnad av gång- och cykelvägar, nya utfarter, bygga ut befintlig gångpassage, bullerskyddsskärm, belysning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av gator och gångbanor på Lindholmen, Göteborg
Avser ombyggnad av gator och gångbanor kring ett kvarter på Lindholmen, där nya studentbostäder byggs. Avser även stensatt lokalgata och en förhöjd korsning. Uppskattad kostnad.
Omläggning av spillvattenledningar i Göteborg
Avser omläggning av två tryckspillvattenledningar mellan Smidesgatan och Stenkolsgatan på en sträcka av ca 250 m.
Byggledare för VA- och VVS-anläggningar i V Götalands län mfl
Byggledare VA- och VVS-anläggningar i Västra Götalands län, Värmlands län samt komplexa anläggningar. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+1 år.
Nybyggnad av allmän plats och ledningsnät i Göteborg
Avser anläggande av allmän plats och ledningsnät vid Mandolingatan.
Markarbeten för nytt koloniområde i Göteborg
Avser markarbeten för nytt koloniområde.
Anläggande av hybridgräsplan i Göteborg
Avser installation av hybridgräsplan med bevattningsanläggning samt uppförande av planbelysning fundament och belysningsmaster. Uppskattad kostnad.
Underhåll av bro över kommunal gata vid trafikplats Brottkärr
Utbyte av tätskikt och diverse betongreparationer.
Reparation av broar i Västra Götalands län
Utrivning bro 16-366-1, rep erosionsskydd, koner mm bro 16-299-1, byte kantbalk räcke bro 16-225-1, reparation bottenplattor, utrivning skyddsmurar bro 16-1059-1.
Nytt ITS-system längs E6 sträckan Kallebäck-Gullbergsvass
Variabla meddelandeskyltar och hastighetsskyltar.
Drift och underhåll av VA-VVS anläggningar i Västra Götalands län Syd
Skötsel samt reinvesteringsarbeten av VA-VVS anläggningar samt komplexa anläggningar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Anläggningar i Hallands län tillkommer kontraktet från och med 2020-03-01.
Nybyggnad av Spårvagndepå i Göteborg, etapp 1
Projektet spårvagnsdepå Ringön, etapp 1 är den första av Västfastigheters två etapper inom det nya depåområdet för spårvagnar på Ringön. I denna etapp ingår att uppföra en spårharpa för uppställning av spårvagnar, anslutningsspår, ett skärmtak över spårharpan och en mindre servicehall. Hela etappen med servicehall och uppställningsplatser av vagnar planeras vara klart i juni 2020.
Ombyggnad av gata, cykelbana mm i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av Fabriksgatan, anslutning till Ullevigatan, cykelbana, gångbana, ombyggnad av ledningsnät samt nya anslutande serviser för nya fastigheter.
Utbyte av VA-ledningar i Göteborg
Projektet avser utbyte av spill-, dag- och OFA (Olja Förorenat Avlopp) ledningar. Ledningslängd ca 400 meter.
Byte och komplettering av utomhusbelysning, Göteborg
Avser byte och komplettering av utomhusbelysning.
Utvidgning av kyrkgogård i Björlanda
Projektet avser utvidgning av kyrkogård med kistgravplatser.
Underhållsbeläggning 2019, etapp 1
Projektet avser underhållsbeläggning på gator/vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad kostnad.
Underhållsbeläggning 2019, etapp 2
Projektet avser underhållsbeläggning på gator/vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av markparkering i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av markparkering.
Grundförstärkning vid skolbyggnad i Göteborg
Avser grundförstärkning av Gula Villan.
Nybyggnad av områdesskydd, grindar mm i Göteborg
Avser nybyggnad av områdesskydd med tillhörande grindar samt dagvattenåtgärder och markarbeten.
Leverans av korsningspartier till spårvägsbana i Göteborg
Avser leverans av korsningspartier till underhållsarbeten på spårvägsbanan i Göteborg.
Rivning samt uppförande av flytbryggor i Göteborg
Avser rivning av två stycken befintliga bryggor och elva små träbryggor samt uppförande av tre nya flytbryggor i betong. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av kaj och iordningställande av markområde, Göteborg
Avser rivning och renovering av lastkaj samt iordningställande av markområde med väderskydd, cykel- och golfbilsparkering etc.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av cirkulationsplats mm i Göteborg, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av cirkulaitonsplats på Delsjövägen, färdigställande av gator i nytt bostadsområde, breddning av cykelbana längs Delsjövägen samt ombyggnad av befintlig belysningsanläggning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser breddning av cykelbana och delvis nybyggnad av cykelbana, Toleredsgatan - Svedenborgs platsen.
V800 infodring i Göteborg
Projektet avser infodring av befintlig dricksvattenledning DN800 med PE-rör, Dy710 mm, SDR17 samt nyanläggning av PE-rör Dy 710 mm, SDR 17 samt nybyggnation av en ventilkammare samt omläggning av dagvattenledningar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny vattenledning i Göteborg
Projektet avser förläggning av ny vattenledning. Förläggningen ska till del ske i öppen schakt och en del genom schaktfri förläggning. Uppskattad kostnad.
Om- och nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en pendlingscykelbana och en gångbana som är separerade inom ett grönområde längs Björlandavägen mellan Sankt Olofsgatan och Toleredsgatan samt VA- och ledningsarbeten. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bullervall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av bullervall och skärm.
Ny konstgräsplan i Göteborg
Projektet avser ny konstgräsplan i arbetet ingår att utföra ledningssystem, grus- och asfaltytor och en ny konstgräsplan inklusive staket och utrustning. Uppskattad kostnad.
Anläggande av konstgräsplan i Göteborg
Avser anläggande av nytt konstgräs på Valhalla IP.
Ombyggnad av parkering i Göteborg
Avser upprustning av parkering med bl a ny beläggning, VA-jobb, belysning och laddstolpar.
Ombyggnad av utemiljö i Göteborg
Avser bl.a att göra en brandväg på gårdssidan, anlägga plats för underjordiska sopbehållare, byta stolpbelysning, lägga naturstensplattor runt entréer etc. sätta dit cykelställ, ordna sittplatser, iordningställa planteringsytor.
Leverans av räl- och befästningstillbehör till Göteborgs Stad Trafikkontoret
Avser leverans av räl- och befästningstillbehör till underhållsarbeten på spårvägsbanan i Göteborg.
Leverans av spårkorsningar till underhållsarbeten vid torg i Göteborg
Avser leverans av spårkorsningar till underhållsarbeten vid Axel Dahlströms torg på spårvägsbanan i Göteborg.
Ledningsförläggning för uppvärmning av konstgräsplan i Göteborg
Avser ledningsförläggning för planvärme till huvudplanen på Ruddalens idrottscentrum. Uppskattad kostnad.
Inventering och statuskontroll av kajanläggningar, Göteborg
Avser inventering och statuskontroll av befintlig kajkonstruktion genom provgropar längs Eriksbergskajen.
Ombyggnad av dagvattenledning i Angered
Avser omläggning av ca 220 m dagvattenledning. Uppskattad kostnad.
Upprustning av utemiljö i Haga, Göteborg
Avser upprustning av utemiljö i flerbostadshusområde.
Ombyggnad av gator mm i Göteborg, etapp 2
Avser justering av körbanor samt utförande med slutlig toppbeläggning. Sättning av kantstöd, av betong samt justering av brunnsbetäckningar och ventiler inom området. Utförande av gångbanor på några sträckor ingår.
Utökning av deponi, Göteborg
Avser att utökning av Tegene deponiområdet genom att planspränga en yta om ca 84000 m2 vilket innebär ett uttag av berg på ca 3 miljoner ton under en 9-års period.
Ny pendelparkering i Göteborg
Projektet avser ny pendelparkering. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nya pendelparkeringar i Göteborg
Projektet avser nya pendelparkeringar. Uppskattad kostnad.
Genomförandestudie för spårförbindelse inkl gång- och cykelbana i Göteborg
Projektet avser en genomförandestudie som ska säkerställa genomförandet av spårförbindelsen inkl gång- och cykelbana. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny gångväg mm i Göteborg
Projektet avser ny gångväg i form av en trappa längs Kolumsbusgatan. Trappan/gångvägens vilplan kommer även att fungera som entré till nya bostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av begravningsplats i Göteborg
Projektet avser anläggande av minneslund.
Ny bullerskärm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av bullerskärm. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: