Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 156 st.

Om- och nybyggnad av spårsystem Olskroken Göteborg
Avser anläggande av nya spår, broar, mark och BEST-arbeten för att separera godstrafiken från persontrafiken. Projektet avser en sträcka på ca 2 km med byggnation av spår, 9 nya järnvägsbroar; Gamlestadsvägen, Ånäsvägen, Olskrokens bangård, Gullbergsån och bro utmed partihandelsområdet. Vägbroar över Gullbergsån och E6, gångbro över järnväg. Samt nya vägar, gång- och cykelbroar mm. Projektet är planerat att delas i 7 utbyggnadsetapper.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen Halvors länk
Nybyggnad av ca 1,3 km väg som knyter samman Ytterhamnsmotet på väg 155 med Hisingsleden, breddning av ca 1,7 km av Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons väg till fyrfältig mittseparerad väg, nybyggnad av 900 m oelektrifierad järnväg (Volvospåret), 3 st broar, en trafikplats på Halvors länk, belysning, 2 st busshållplatser i trafikplats Ytterhamnsmotet, bäckomgrävning, 2 fördröjningsmagasin, ny gc-bana längs Halvors länk och standardhöjning på befintlig gc-bana längs Hisingsleden.
Nybyggnad av anslutningsspår mm på Hisingen, Göteborg, etapp 1
Projektet avser nya anslutningsspår, vändspår och en sk spårharpa samt nybyggnad av depåtak, personalrum och enklare verkstäder. Spårvägsbyggnation för depåområde samt inkoppling till trafikspår och omfattar ca 4000 spårmeter rälsläggning av gaturäl på betongslipers med en överbyggnad som asfalteras av annan entreprenör samt byggnation av ca 33 växlar, 4 fyrkryss och 2 korsningsväxlar. Kontaktledning omfattar ca 5000 meter inklusive armar och upphandling varav delar i en uppställningshall. Alla växlar ska förses med växelvärme varav ca 12 är elektriskt styrda och 23 manuella. Uppskattad kostnad.
Anläggningsövervakning vid Västlänken
Styr- och övervakningssystem för att styra och övervaka anläggningens tekniska installationer.
Basunderhåll på Kust till Kustbanan Väst
Bandelarna 641, 654, 655 och 721.
Varmmassa- och TSKbeläggning i distrikt Göteborg DGF 01 och 03
Varmmassa- och TSK-beläggningar inom distrikt Göteborg (DGF) i distrikt Väst, beläggningsgrupp DGF 01 och DGF 03.
Vägmarkering inom distrikt Göteborg
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2018-03-01—2018-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2019-01-01—2019-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2020-01-01—2020-12-31. Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2021-01-01—2021-12-31, (optionsår). Huvuddel 5: (kontraktsår fem) 2022-01-01—2022-12-31, (optionsår).
Ombyggnad av gator, va-ledningar och parker, Göteborg
Avser ombyggnad av gator och va-ledningar samt kanalisation och anpassningar för kollektivtrafik och parkmiljöer inom följande områden: Långströmsgatan (Huvuddel 1) Nordöstra Gårdsten (Huvuddel 2) Samt option på: Norra Fjädermolnsgatan
Nybyggnad av gångstråk och brygga i Göteborg
Förstudie pågår. Avser vattennära gångstråk i Hamnkanalen mellan Brunnsparken och Älven med bryggor och sittplatser. Byggstart tidigast våren 2018.
Varmmassa- och TSKbeläggning i distrikt Göteborg 01 och 02
Varmmassa- och TSK-beläggningar inom distrikt Göteborg (DG) i distrikt Väst, beläggningsgrupp 01 och 02.
Varmmassa- och TSKbeläggning i distrikt Göteborg DGF 02
Varmmassa- och TSK-beläggningar inom distrikt Göteborg (DGF) i distrikt Väst, beläggningsgrupp DGF 02.
Utbyggnad av gator mm i Göteborg, etapp 1
Projektet avser utbyggnad av gator, VA-ledningar inom detaljplanens norra del. GC-bana utmed Lillhagsvägen samt tillhörande gatubelysning.
Nytt ITS-system vid Älvsborgsbron i Göteborg
Nya bommar samt variabla meddelandeskyltar och hastighetsskyltar.
Nybyggnad av bro över Bohusbanan i Gunnesby
Projektet omfattar byte av befintlig bro mot en ny bro med full bärighet. I samband med utbyte av bron så ska ombyggnad av vägkorsningen väg 570/587 ske för att göra korsningen mer trafiksäker och förbättra situationen för oskyddade trafikanter. Separat utrymme för oskyddade trafikanter ska tillskapas på bron i form av gång- och cykelbana. Dessutom inkluderar projektet ny anslutande gång- och cykelväg utmed väg 587 mellan Kornhallsvägen (570) och Kringlekullen (ca 600 m ny gång- och cykelbana) samt 2 st busshållplatser.
Varmmassa- och TSKbeläggning i distrikt Göteborg 03
Varmmassa- och TSK-beläggningar inom distrikt Göteborg (DG) i distrikt Väst, beläggningsgrupp 03.
Varmmassa- och TSKbeläggning i distrikt Göteborg 04
Varmmassa- och TSK-beläggningar inom distrikt Göteborg (DG) i distrikt Väst, beläggningsgrupp 04.
Nybyggnad av bro och anslutande spårarbeten i Göteborg
Projektet avser ny bro samt anslutande spårarbeten mellan Grönsakstorget och Nya Allén.
Nybyggnad av gator, gc-vägar och parkeringar i Göteborg
Avser nybyggnad av gator, GC-vägar och parkeringar. Nätutbyggnad för el, fjärrvärme, VA, kommunikation och belysning ingår också.
Plansprängning och terrassering inför exploatering i Göteborg
Avser plansprängning och terrassering av mark inför kommande exploatering.
Ny reningsanläggning vid deponi i Göteborg
Projektet avser ny reningsanläggning för lakvatten från befintlig deponi.
Underhåll av Älvsborgsbron i Göteborg
Utförande av hoppskydd på hängbro.
Utbyggnad av gator och ledningar, Göteborg
Avser utbyggnad av gator och ledningar vid Götaverksgatan.
Byte av motorer och frekvensomriktare vid fjärrvärmeverk i Göteborg
Avser byte av 6 stycken 950 kW elmotorer inklusive tillhörande kylare och omriktare till fjärrvärmepumpar placerade vid Ryaverket i pumpstationen R3.P03. Uppskattad byggstart och kostnad.
Spår- och slipersbyte Frölundalinjen i Göteborg
Avser byte av spår och slipers på spårvägsbanan mellan Frölunda Torg och Opaltorget. Omfattar även anläggning av ny påstigningshållplats vid Opaltorget, anläggning av nya övergångar och förlängning av hållplatser.
Spårbyte Aschebergsgatan i Göteborg
Avser byte av spår, ombyggnad av spårövergångar, förstärkning av uppbyggnad med betongplatta m.m.
Brandgasentilation i Hammarkulletunneln, Göteborg
Projektet avser installation av ventilationssystem för rökgaser i spårvägstunnel belägen i Hammarkullen i östra Göteborg.
Område för lastbilsservice i Göteborg
Projektet avser uppställningsplatser för lastbilar, dieselpumpar mm.
Nybyggnad av gator mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lokalgator, ombyggnad av Hjalmar Brantingsgatan mm. Uppskattad kostnad.
Senior Byggledare Berg till Västlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3 + 2 år. Avser byggledare berg för projekt Västlänken och främst entreprenad Korsvägen.
Nybyggnad av gångbana och va-ledning i Göteborg
Avser anläggande av ny gångbana och VA-ledningar. Omfattar också nya VA-ledningar samt ett dagvattenmagasin längs Kärralundsgatan.
Upphandling av konsult för gestaltningsprinciper av fästningspromenaden i Göteborg
Avser framtagande av gestaltningsprinciper för Göteborg Förstärkt: Fästningsstaden samt att testa gestaltningsprinciperna på en utvald av den framtida fästningspromenaden.
Upphandling av konsult för handlingsprogrammet "Göteborg Förstärkt: Landerierna" i Göteborg
Avser framtagande handlingsprogrammet "Göteborg Förstärkt: Landerierna" i Göteborg
Kapacitetshöjande åtgärder av väg i Askim, Göteborg
Avser breddning av Sisjövägen norr om Sisjömotet samt förstärkningsarbeten i anslutning till bron över Stora ån vid Askims industriväg. Kommer att utföras som två huvuddelar.
Upphandling av växelmaterial till spårvagnsbana, Göteborg
Avser leverans av växelmaterial till spårvagnsbanan i Göteborg.
Nybyggnad av allmän plats och ledningsnät i Göteborg
Avser anläggande av allmän plats och ledningsnät vid Mandolingatan.
Tele och säkerhetstekniska installationer vid Västlänken
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Byggledare avseende el, kraft och vägbelysning i Västra Götalands län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare ett (1) + ett (1) år.
Nya terminalen vid Arendal. Förberedande arbeten för etapp 1
Projektet avser byggnation av vallar, etableringsområde och förberedande arbete för den nya terminalen vid Arendal (objektnummer för etapp 1 är 1188966). Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av pelletspanna samt ombyggnad av värmesystem i Göteborg
Denna entreprenad avser en till- och ombyggnad av uppvärmningssystemet. Entreprenaden omfattar: Ny pelletscentral, Om- och tillbyggnad av närvärmekulvertnät, Om- och tillbyggnad undercentraler, Rivning av befintlig pelletspanncentral.
Tankbeläggning i distrikt Göteborg
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DG21-2018.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västra Götaland, delområde öst
Kontraktstiden löper till och med 2020-03-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.
Upprustning av utemiljö i Göteborg
Avser upprustning av utemiljö på gård samt belysningsanläggning på gård och vid entréer.
Delprojektledare signal för olika järnvägsprojekt i Västra Götalands län
Konsultuppdrag som delprojektledare signal för olika järnvägsprojekt för Investering Väst enhet 2, Västra Götalands län.
Om- och nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser breddning av cykelbana och delvis nybyggnad av cykelbana. Byggstart tidigast sommar 2018.
Ombyggnad av utemiljö i Göteborg
Avser upprustning av utemiljö i bostadsområde samt anläggande av konstgräsplan, fördröjning av dagvatten m.m.
Renovering av kaj och iordningställande av markområde, Göteborg
Avser rivning och renovering av lastkaj samt iordningställande av markområde med väderskydd, cykel- och golfbilsparkering etc.
Upphandling av tekniska konsulttjänster för genomförandestudie, Göteborgs Stad
Syftet med uppdraget är att göra en genomförandestudie för utbyggnad och ombyggnad av gatuanläggningar på allmän plats och angränsande kvartersmark i samband med ny detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan.
Ombyggnad av damm i Angered
Avser reparation av befintligt dämme vid Stora Lövsjön, anlägga provisorisk arbetsväg och fångdamm med ”dräneringsbrunn” samt tillfällig anläggning för sedimentation och tillhörande ledningar.
Ombyggnad av ventilation på värmeverk
Avser ombyggnad av luftbehandlingsanläggning på Renovas avfallsvärmeverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Färdigställande av lokalgator i Göteborg, etapp 6
Arbetet omfattar att färdigställa tidigare utbyggda lokalgator som i dagsläget är utbyggda med en sk första utläggning.
Nybyggnad av anslutande va-ledningar på Hisingen, Göteborg
Avser nybyggnad av anslutande VA – ledningar under väg 155 med schaktfri metod, cirka två gånger 90 meter. Uppskattad kostnad.
Leverans av växelmaterial, Göteborgs Stad
Avser leverans av växelmaterial till projektet Järntorget.
Nybyggnad av ställverk vid hamn i Göteborg
Avser installation och driftsättning av komplett ställverksbyggnad.
Anläggande av regnlekplats vid Näckrosdammen i Göteborg
Avser uppförande av regnlekplats vid Näckrosdammen i Renströmsparken i centrala Göteborg.
Spårbyte Högsbogatan i Göteborg
Avser utbyte av räl längs en sträcka mellan hållplatserna Högsbogatan och Bokekullsgatan på spårvägsbanan i Göteborg. I arbetena ingår bl.a. urschaktning, betonggjutning mellan sliprar,anläggning av ny asfalt samt anläggning av nya pollare och plattor vid övergångar.
Ramavtal avseende förhyrning av anläggningsarbetare och entreprenadmaskiner i Göteborg
Finns möjlighet till förlängning, kan ske med en eller flera leverantörer.
Upprustning av utemiljöer i Göteborg
Projektet avser upprustning av utemiljö vid flerbostadshus.
Spårbyte Aschebergsgatan i Göteborg
Avser byte av räl, underbyggnad mm på Norra Hamngatan.
Upphandling av byggledare byggnadsverk Marieholmsförbindelsen
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Drift och underhåll av tele i vägtunnlar i Göteborg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2)+ två (2) år.
Byggledare för underhåll av öppningsbara broar i Göteborg
Byggledare för brounderhållsprogram. Huvudsakligen i Älvsborg och Bohuslän.
Byggledare för ITV på vägar i region Väst
Byggledare ITV (kameror och video) i region Väst/Syd.
Ombyggnad av skolgård i Hisings Backa
Avser omdisponering och anpassning av skolgård.
Omhändertagande av Bambergkaka vid avfallskraftvärmeverk i Sävenäs, Göteborg
Avser omhändertagande av Bambergkaka innefattande hämtning, transport och behandling.
Ombyggnad av dagvattenledning i Angered
Avser omläggning av ca 220 m dagattenledning.
Rivning av transformatorstation i Göteborg
Avser rivning av transformatorstation samt sanering av omkringliggande ytor.
Ramavtal avseende katodiskt skydd, Kretslopp och vatten
Avser ramavtal avseende konsulttjänst för katodiskt skydd, såsom projektering, provning och installation.
Anläggande av grässpår i spårområde, Göteborg
Avser anläggande av gräsyta i befintligt spårområde mellan Elisedal och Lana.
Grundbevarande åtgärder i Göteborg
Avser grundbevarande åtgärd.
Skalskydd del 1: Tele- och säkerhetssystem i Göteborg
Avser installation av nytt system för tillträdeskontroll vid Göteborgs Spårvägars verksamheter på följande platser: Spårvagnsdepå Rantorget 4 Spårvagnsdepå Majorna, Karl Johansgatan 142 Spårvagnsdepå Slottsskogen, Margretebergsgatan 2 Göta Källare, Hotellplatsen 2
Ventilation- och brandskyddsåtgärder i Sävenäsverket i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ventilation för pumphall och pumpkällare, batterirum och ställverk på plan 4 samt källarplan. Uppskattad kostnad.
Omläggning av konstgräsplan i Göteborg
Projektet avser omläggning av konstgräsplan.
Higabs behov yttre skötsel 2018 i Göteborg
Projektet avser yttre skötsel i form av grönyteskötsel och vinterväghållning i 8 av 10 området som Higab AB äger och förvaltar. Uppskattad kostnad.
Installation av ventilationssystem vid bränslemottagningen på Sävenäs, Göteborg
Upphandlingen avser en komplett installation av ett ventilationssystem för dammuppsamling från tippfickan vid bränslemottagningen på Sävenäs. Uppskattad kostnad.
Avtal för leverans och installation av solceller i Göteborg
Projektet avser leverans och installation av solceller med tillhörande utrustning i Lokalförvaltningens fastighetsbestånd. Uppskattad kostnad.
Modernisering gaskomponenter station FOE och MRP i Göteborg
Projektet avser att modernisera tryckregleringen till kundnäten och egenförbrukningen i mät- och reglerstationer i två stationer. Uppskattad byggstart och kostnad.
Projektledare med teknisk kompetens i Göteborg
Projektet avser projektledare med teknisk kompetens inom område gnisselreduktion och vibrationer. Avtalsperiod: 2018-05-01 - 2019-04-30 med möjlighet till förlängning med 6 månader. Uppskattad kostnad.e
Driftorganisation för stationära flödesmätare i Göteborgs avloppsnät, Göteborgs Stad
Avser installation och drift av stationära flödesmätare i avloppsnätet i Göteborgs Stad.
Skadeinspektion av broar och tunnlar i Storgöteborg
Uppdraget avser beredskap och skadeinspektion för broar och tunnlar i Storgöteborg. Omfattning av aktuella broar inom uppdraget är ca 600 vägbroar och ca 170 st järnvägsbroar. Antalet vägtunnelanläggningar är 7 stycken. Kontraktstid 1 år med möjlighet till förlängning ytterligare 1 + 1 år.
Uppföljning av miljötillstånd vid Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år, alltså som längst till och 2026-12-31.
Byggledare bro till Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Kontrollansvarig till projekt Västlänken
Kontrollansvarig för projekt Västlänken, i första hand entreprenad E05 Korsvägen och E04 Haga.
Ombyggnad av golfbana i Göteborg
Bygglov tillbyggnad ändring träningsanläggning delsjö golfklubb.
Konvertering till bergvärme i skola och förskola i Göteborg
Projektet avser ny bergvärmeanläggning samt kulvert till skola och förskola.
Tillfälliga el-installationer, staket mm i Göteborg
Projektet avser tillfälliga el-installationer, staket och anläggningsmaskiner till Volvo Ocean Race. Uppskattad byggstart och kostnad.
Upprustning av kaj i Göteborg
Projektet avser upprustning av kaj. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Avlägsnande av oljepanna, biobränslepanna och expansionskärl i Västra Götaland
AVser avlägsnande av 1 st oljepanna, 1 st biobränslepanna och 1 st expansionskärl. För att få ut dessa ur lokalen så måste yttervägg öppnas samt marken grävas ut för att få bort pannorna. Dessa skall flyttas i helt skick, ca 2 km till en ny plats i helt skick.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: