Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 197 st.

Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan. Kvilleleden. Bullerskydd i Kvillestaden.
Nybyggnad av GC-väg mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av GC-bana, vändplats, ny belysning, breddning av gator samt arbeten med VA-, el-, tele- och fjärrvärmeledningar.
Utvidgning av hamn med nya kajer och ytor Torsland i Göteborg
Projektet avser att bygga om befintlig kombiterminal i hamnen för att utöka verksamheten och kunna hantera större volymer. Terminalen ska fungera som en omlastningspunkt mellan järnvägs- och vägtransporter för framförallt trailers men även för containers och tankcontainers. Entreprenaden omfattar främst mark- och järnvägsarbeten. Konsult för diverse tillstånd är anlitade av Ramböll.
Utfyllnad och underhållsmuddring i Göteborg, etapp 1 B
Projektet avser att underhållsmuddra hamnens farled och hamnbassänger, stabilisera och solidifiera muddermassorna samt utfyllnadsmaterial i en invallad havsvik vid Arendal.
Utbyggnad av allmän plats i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats och omfattar spårvagns- och busshållplatser, bil-, gång- och cykelvägar mm.
Överdäckning av ramper vid Götatunneln i Göteborg
Överdäckning av Götatunnelns av- och påfartsramper vid Järnvågsmotet.
Anläggande av gata i Hisings Backa, Göteborg, etapp 1
Projektet avser väg- och anläggningsarbeten med bl a byggnation av kollektivtrafikkörfält, nya gång- och cykelbanor, nya cirkulationsplatser, ombyggnad av busshållplatser mm.
Reparation av kaj i Göteborg
Projektet avser reparationer på befintliga kajer i Skandiahamnen, västra kajen, kajplats 641, 642 och 643. Arbetena omfattar bland annat rivningsarbeten, bortschaktning av massor, vattenbiling, gjutning med mera.
Ombyggnad av väg 158 Hovåsmotet-Brottkärrsmotet, Västra Götaland
Byggande av södergående busskörfält på Säröleden från Hovåsmotet till Brottkärrsmotet. Vid Hovåsmotet skall ramper byggas som möjliggör avfart från Säröleden i norrgående riktning samt påfart i södergående riktning. Ca 2 km lång sträcka. Breddning av två brokonstruktioner för gc-portar, omläggning av kommunala ledningar, ny belysning, nya bullerskärmar och vallar.
Utförande av tekniska installationer i Tingstadstunneln i Göteborg
Invändiga och utanförliggande installationer och tekniska system.
Byte av signalställverk på Sävenäs Rangerbangård
Utbyte av ställverk, integrering i Göteborg stlv 95. Även ytteranläggningen (kablar, signaler, skåp mm) måste bytas ut. Även spårväxelbyte i Sävedalen, etapp 2, ingår.
Nybyggnad av bro/gata mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av bro/gata mm.
Beläggning varmt inom område Göteborg
Beläggning varmt DGF högtrafikerat grupperna DGF01, DGF03, DGF04 inom område Göteborg.
Komplettering och omläggning av vattenledningar i Göteborg
Projektet avser komplettering och omläggning av vattenledningar, rivning och återställning av gång- och cykelbana.
Om- och nyanläggning av stomledningar i Göteborg, HD 1
Projektet avser om- och nyanläggning av stomledningar inför byggnation av utrafilteranläggning.
Upprustning av kanalmurar i Göteborg
Projektet avser att åtgärda muren för att säkra Åvägen och Gårda från framtida översvämningar på ett sätt som kan godtas både från teknisk och från estetisk synvinkel.
Beläggning varmt inom Göteborgs kommun
Entreprenaden omfattar 18 huvuddelar i DG01.
Anläggande av ny friidrottsanläggning i Björlanda, Göteborg
Planer finns för ny friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda, Hisingen. Avser även läktare, omklädningsrum, domartorn, klubbstuga, servering, sekretariat, parkering och GC-vägar. Uppskattad kostnad.
Utförande av ITS i Tingstadstunneln i Göteborg
Intelligenta Transport System (ITS).
Stängselåtgärder längs järnväg i distrikt Väst, etapp 6
Del 1 orter: Rävlanda, Sandared, Lackarebäck, Munkedal, Ljungskile, Säve, Ytterby samt Karlstad. Del 2 orter: Halmstad, Trönninge, Varberg, Kungsbacka, Mölndal. Del 3 orter: Falköping, Stenstorp, Skövde, Väring, Töreboda, Gårdsjö, Alingsås, Noresund, Partille, Grästorp. Option orter: Mölndal, Skövde, Hällevadsholm, Dingle, Hogstorp, Uddevalla, Vänersborg, Arvika.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Göteborg Norr och öster
Annekärr, Björboholm, Bleket Bleketskolan, Dämmevägen, Ekenäs, Gategården, Hagströms affär, Haråsvägen, Hindås station, Hindåsgården, Häggvalle damm, Härryda kyrka,Härryda skola, Jörlanda, Kode brandstation, Kode korsväg, Kodemotet, Lekstorp, Marstrands färjeläge, Mjörn, Myggenäs centrum, Myggenäs korsväg, Nösnäs, Rollsbovägen, Tjörns ishall, Skårtorpsvägen, Skällared, Stannum, Stationsvägen, Stenungsön, Stora Höga, Stora Höga station, Strandkärr, Strandnorum, Surte Videgårdsvägen, Stenungsund vårdcentral, Ytterby vägskäl, Östad kyrka.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Göteborg
Askimbadet, Backadalsmotet, Batterivägen, Bergkristallgatan, Bergums kyrka, Dockeredsvägen, Eriksbo skola, Eriksbo Västergärde, Gossbydalsvägen, Gustavsplatsen Handbollsvägen, Hjällbo, Hovås nedre, Hällsviksvägen, Kärra Klareberg, Kornhalls färja, Kvarnabäcken, Långrevsvägen, Majvik, Munkebäcksmotet, Olofstorp västra, Pilegården, Rågården, Trollängen, Övre Hällsvik.
Beläggning varmt inom Göteborgs kommun
Entreprenaden omfattar 14 huvuddelar i DG02.
Nybyggnad av gata i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två nya cirkulationsplatser i förlängningen av nya Polstjärnegatan österut.
Beläggning varmt inom område Göteborg
Beläggning varmt DGF högtrafikerat grupp DGF02.
Nybyggnad av VA-ledningar mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av huvudledningar och serviceledningar för VA, spill- och dricksvatten, fyra stycken nya spillvattenpumpstationer med tillhörande driftytor samt schakt och återställning av vägar och grönytor längs Sandenvägen och Strömsundvägen. I projektet ingår även ny kanalisation för el- och tele samt rivning/demontering av luftledningsstolpar. Objektet avser i huvudsak följande: 1 VA-ledningar ca 2850 meter rörgrav 2 Spillvattenpumstationer 4 stycken 3 Kabelrör för el och tele ca 1550 meter
Ny spårvägslänk i Göteborg
Projektet avser projektering av : spår, ledningar, gaturum, tillfälliga trafiklösningar, geohydrologi, buller, vibrationer, luft. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byggnation av gator, bro mm i Göteborg
Projektet avser byggnation av gator, bro mm.
Nybyggnad av lek- och lärpark i Jubileumsparken i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en ca 17000 kvm stor park i Frihamnen. I uppdraget ingår rivning av befintliga anläggningar och sanering. Parken ska innehålla: Bryggor, trappor och ramper. Planteringar, hårdgjorda ytor och fallunderlag för lekplats. Parkutrusning. El- och belysning. Pumpstation, VA- och bevattningssystem. Uppskattad kostnad.
Renovering av kaj i Göteborg, etapp 2
Projektet avser muddring, förstärkning av kaj och höjning av kajområdet. Byggstart tidigast hösten 2021.
Ombyggnad av gator och ledningsnät i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gator och ledningsnät för genomförande av detaljplan Volvo Lundby. Uppskattad kostnad.
Anläggande av park i Göteborg
Projektet avser anläggande av stadspark. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av cirkulationsplats mm i Göteborg
Projektet avser att korsningen byggs om till cirkulation med citybusstråk samt anläggande av pendelparkering med 10 platser. Byggstart oivss.
Drift och underhåll av likriktarstationer för spårvägsdrift i Göteborg
Projektet avser drift och underhåll av likriktarstationer för spårvägsdrift och omfattar idag 77 stycken likriktarstationer varav 75 är belägna inom Göteborgs stad och 2 stycken i Mölndals stad. Avtalet kan förlängas i ytterligare 3 år.
Drift och underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom driftområde Göteborg-Landvetter
Drift och underhåll samt eventuella reinvesteringar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 4
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten.
Tillbyggnad av trapphus och anpassning av byggnad för ny panna i hetvattencentral i Göteborg
Projektet avser uppförande av ett nytt komplett trapphus med hiss och anpassning av nödutgångar från befintliga utrymmen för ny panna i hetvattencentral. Uppskattad kostnad.
Flytt av ledningar i Göteborg
Projektet avser att flytt av ledningar i Gamlestadsvägen bör göras som en förberedande åtgärd för genomförande av detaljplan Gamlestads fabriker.
Tankbeläggning i Region Väst
För utförande tankbeläggning i Distrikt Väst DG21 2020. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Uppgradering av planbelysning i Göteborg
Projektet avser uppgradering av planbelysning på fotbollsplan.
Nybyggnad av gata, bro mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av enkelriktade cykelbanor.
Ombyggnad av gata mm i Göteborg, etapp 2 A
Projektet avser ombyggnad av Mejerigatan, Smörgatan och Smörkärnegatan inom detaljplanen, ny cykelbana byggs utmed Smörgatan och Mejerigatan samt att busshållplatser på sträckan flyttas och byggs om.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Göteborg, Huvuddel 2
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar vid Munspelsgatan.
Utbyggnad av gata och bro i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av gata och bro.
Om- och nybyggnad av cirkulationsplatser vid Rödbomotet
Åtgärden omfattar en ombyggnation av befintlig cirkulationsplats (väster om E6) till droppform samt byggnation av ny cirkulationsplats vid korsningen (öster om E6) i höjd med Vedbackavägen/Väg 587 samt påfart E6N. Lokalisering i Rödbomotet, Avfart 85.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 5
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Kärramotet, Göteborg
Projektet avser åtgärder för att förbättra trafiksituationen i motet. En korsning byggs om till en cirkulationsplats, körfält tas bort och som är kvar smalnas av och refuger breddas samt att GC-banor byggs om.
Delprojektledare för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet/Kvarnberget
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år (totalt 2 år).
Om- och nybyggnad av cykelbana i Göteborg, etapp 2
Projektet avser breddning av cykelbana och delvis nybyggnad av cykelbana, Toleredsgatan - Svedenborgs platsen samt delvis nytt bullerskydd.
Spårbyte i Göteborg
Projektet avser utbyte av befintliga spårvägsspår och dess överbyggnad på Södra Allégatan, sträckan mellan Järntorget och Hagabadet.
Byte av växelkomplex i Göteborg
Projektet avser utbyte av spår mm, förlängning av hållplatser, ombyggnad av gångpassager mm vid Stigbergsliden, Stigbergstorget och Bangatan.
Underhåll av bro över kommunal gata vid trafikplats Brottkärr
Utbyte av tätskikt och diverse betongreparationer.
Underhåll av bro vid Rödastensmotet i Göteborg
Utbyte kantbalkar, tätskikt, betongreparationer mm.
Reinvestering av detekteringssystem i Lundbytunneln
Reinvestering av kamera-, detektering- och SCADA-system.
Detaljprojektering av gatuanläggningar, allmän plats mm i Göteborg
Projektet avser detaljprojektering av gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS i en första etapp som möjliggör Bostad 2021 exploatering för Södra Änggården. Byggstart oviss.
Genomförandestudie för spårförbindelse inkl gång- och cykelbana i Göteborg
Projektet avser en genomförandestudie som ska säkerställa genomförandet av spårförbindelsen inkl gång- och cykelbana.
Utbyggnad av exploateringsområde i Göteborg
Projektet avser att försörja exploateringsområde med ny infrastruktur med bl a avsmalning av befintlig väg, nybyggnad av gång- och cykelvägar, nya utfarter, bygga ut befintlig gångpassage, bullerskyddsskärm, belysning. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Krafttransformatorer i Göteborg
Projektet avser 11 nya krafttransformatorer med fösta leverans augusti/september 2020. Uppskattad kostnad.
Upprustning av Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg
Projektet avser området framför Slottsskogsvallen med gräs-, grusytor, fontän, växter mm som ska rustas upp, kompletteras och utvecklas med nya dispositioner och material samt nya mindre byggnader samt spegeltak. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gata, bro mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gata, bro mm.
Ny gångbro i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gångbro. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av gata, gångvägar mm i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ny lokalgata, trottoarer och gångvägar. Dessutom ska ca 100 meter allmänna ledningar för dricks-, dag- och spillvatten byggas ut i ny lokalgata samt ledningar för fjärrvärme, el, tele och datakommunikation. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gata, gångvägar mm i Göteborg, etapp 2
Projektet avser ny lokalgata, trottoarer och gångvägar. Dessutom ska ca 100 meter allmänna ledningar för dricks-, dag- och spillvatten byggas ut i ny lokalgata samt ledningar för fjärrvärme, el, tele och datakommunikation. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Genomförandestudie för detaljplan i Göteborg
Projektet avser genomförandestudie för att utföra en fördjupning av befintligt trafik- och gestaltningsförslag för allmän plats, leverera kostnadsbedömning för respektive detaljplan samt en utbyggnadsplan. Uppskattad start. Avtalstid 1 år 3 månader.
Vattenskyddsåtgärder vid Gårdstenstunneln i Göteborg
Nytt ledningssystem för hantering av tunneltvättvatten. Ny tvättvattenbrunn mellan Gårdstenstunneln och Angeredsbron.
Vattenskyddsåtgärder vid Angeredsbron i Göteborg
Installation av rörsystem för insamling av vägdagvatten, oljeavskiljningsbrunn vid brofästet på Angeredsbrons västra sida, fördröjningsdamm under Angeredsbron mellan E6 och Göta älv samt oljeavskiljningsbrunnar vid brofästet på Angeredsbrons östra sida för säkrande av vägdagvatten.
Utbyggnad av enkelriktade cykelbanor i Göteborg
Avser utbyggnad av enkelriktade cykelbanor längs med Rosengatan samt enkelriktade cykelbanor längs med Älvsborgsgatan på sträckan Mariagatan - Karl Johansgatan. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av korsningen Torpagatan/Rosendalsgatan till cirkulationsplats samt cykelbanor, busshållplats, belysningsanläggning, ledningsanläggningar mm.
Byggledare berg till projekt Västlänken delprojekt Korsvägen
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år (totalt 2 år).
Byggledare mark och betong för projekt Västlänken/Kvarnberget
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Byggnation av gångbana mm i Göteborg
Projektet avser bättre gångbana samt förändrade parkeringsmöjligheter samt kompletteras med vatten och kanalisation för el mm.
Ny lokalgata samt trimning vid Klarebergsmotet i Göteborg
Ny lokalgata samt trimning på Klarebergsvägen, sträckan mellan Kärravägen och Ellesbovägen.
Projektering av detaljplan 1 handel mm i Göteborg
Projektet avser projektering av gatuanläggningar och ledningar i enlighet med upprättat trafikförslag som ligger till grund för förslag till detaljplanen.
Nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en dubbelriktad separerad GC-bana i sträckan Axchebergsgatan-Arkivgatan.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed Angeredsbanan.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed linjen Munkebäckstorget - Östra Sjukhuset. Byggstart oviss.
Uppsättning av bullerskyddsskärmar i Göteborg
Projektet avser uppsättning av bullerskyddsskärmar.
Byggledare berg till projekt Västlänken delprojekt Kvarnberget och Centralen
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år (totalt 2 år).
Bygga ny solcellspark i Göteborg
Projektet avser ny solcellspark i sydöstra delen av Utby i ett öppet gräsbetäckt område på ca 6,8 hektar. Anläggningen ska ha en minsta installerad effekt om 4 MW (AC) och maximalt 4,5 MW (AC). Uppskattad kostnad.
Renovering av arena i Göteborg
Projektet avser i huvudsak ommålning av arenan, utbyte av sittbänkar, nytt bjälklag/golv på läktare. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gata, GC-väg, ledningar mm i Göteborg
Projektet avser ledningsförläggningar, ombyggnad av Nymilsgatan, gång- och cykelbana längs med Marconigatan, GC-passager samt trädplanteringar. Uppskattad kostnad.
Nya ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten i Göteborg, etapp 2 B
Projektet avser nybyggnad av nya allmänna ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten inom planerat nytt bostadsområdet Kallebäcks Terrasser, ca 500 meter rörgrav. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av GC-banor, cirkulationsplatser mm i Göteborg, etapp 2
Projektet avser anläggningsarbeten på Smörslottsgatan och Östra Torpavägen i samband med genomförandet av detaljplan "Detaljplan för bostäder vid Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs i Göteborg, del av BoStad2021". I entreprenaden ingår byggnation av GC-banor, cirkulationsplatser, ledningsarbeten mm.
Tjänst för förebyggande samt avhjälpande åtgärder på AUMA utrustning i Göteborg
Projektet avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt akuta åtgärder på AUMA elektriska ställdon med tillhörande växlar. Avtalet omfattar även utbyte av ställdon och växlar som av olika anledningar inte går att reparera. Uppskattad kostnad.
Byte av kontrollutrustning för 12 kV-ställverket i Göteborg
Projektet avser byte av kontrollutrustning för 12 kV-ställverk i station K1 Marieholm.
Ombyggnad mark/park i Göteborg
Projektet avser ytskikt, planteringar, lekplats/parkmiljö.
Kajreparationer i Göteborg
Projektet avser reparationsåtgärder på betongkaj längs Norra Älvstranden. Uppskattad kostnad.
Vattenförsörjning vadhavet i Göteborg
Projektet avser sista steget i omvandling av Torsvikens södra bassäng från deponi till vadhav för fåglar och omfattar inköp, installation och driftsättning av ett bevattningssystem för att reglera vattenståndet i vadhavet, upphöjning av vallar samt driftsättning av anläggningen genom fyllning av bassängen. Uppskattad kostnad.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 1
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad kostnad.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 2
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad kostnad.
Underhållsbeläggning 2020 i Göteborg, etapp 3
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten. Uppskattad kostnad.
Uppförande av sandanläggning till depå Ringön i Göteborg
Projektet avser uppförande av sandanläggning vid Depå Ringön och inkluderar bl a leverans, installation samt driftsättning av sandsilo, filteranläggning och rörsystem. I entreprenaden ingår även installation och driftsättning av 4 stycken sandtankstationer som beställaren tillhandahåller. Uppskattad byggstart och kostnad.
Spårjustering i Göteborg
Projektet avser spårjustering i Viktoriagatan.
Upprusning av parkering och ny infart i Göteborg
Projektet avser upprustning av parkering och ny infart.
Utbyte av konstgräs på fotbollsplan i Göteborg
Projektet avser byte av konstgräs på fotbollsplan. Byggstart tidigast slutet 2020.
Nybyggnad av nätstationer i Göteborg
Avser nybyggnad av 2 nätstationer för att möjliggöra elladdning av bussar. Uppskatta kostnad.
Nybyggnad av avfallsanläggning i Göteborg
Avser nybyggnad av avfallsanläggning för återvinning av zink ur aska från avfallsförbränning. Uppskattad kostnad.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: