Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 216 st.

Upphandling av servicetekniker för spåranläggning i Göteborg
Upphandling gällande servicetekniker, med eller utan arbetsmaskin för spåranläggningsverksamhet. Avtalstid 5 år.
Nybyggnad av järnvägsspår och tunnel, Eriksberg-Pölsebo
Nytt dubbelspår genom Bratteråsberget och Krokängsberget. Sträckan är ca 1900 m genom delvis tät stadsbebyggelse, varav ca 1100 m går i berg- eller betongtunnel. Tråg och stödkonstruktioner vid vardera tunnelmynning.
Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan. Kvilleleden. Bullerskydd i Kvillestaden.
Byggnation av halvö vid Masthuggskajen i Göteborg
Projektet avser för att utöka den byggbara marken i den mest attraktiva delen av området kommer en halvö att byggas ut i älven. Här kommer Global Business Gate - ett innovativt nav för internationella affärer och handel - att uppföras. Här ska även byggas hyresbostäder, bostadsrätter, kommersiella lokaler samt ytterligare kontor. Den konstgjorda kommer att betyda mycket för det kajstråk som ska koppla det nya området till vattnet. En stadspark i anslutning till halvön kommer också hjälpa till att förverkliga ett av de stora målen med Masthuggskajen - att binda ihop staden. Halvön som ska byggas blir ca 200 meter bred och kommer att sträcka sig ca 100 meter ut i Göta älv. Byggnationen kommer att innebära omfattande anläggningsarbeten, källarvåningar till 2,8 meter, kaj och allmän plats.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen Halvors länk
Nybyggnad av ca 1,3 km väg som knyter samman Ytterhamnsmotet på väg 155 med Hisingsleden, breddning av ca 1,7 km av Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons väg till fyrfältig mittseparerad väg, nybyggnad av 900 m oelektrifierad järnväg (Volvospåret), 3 st broar, en trafikplats på Halvors länk, belysning, 2 st busshållplatser i trafikplats Ytterhamnsmotet, bäckomgrävning, 2 fördröjningsmagasin, ny gc-bana längs Halvors länk och standardhöjning på befintlig gc-bana längs Hisingsleden.
Utfyllnad och underhållsmuddring i Göteborg, etapp 1 B
Projektet avser att underhållsmuddra hamnens farled och hamnbassänger, stabilisera och solidifiera muddermassorna samt utfyllnadsmaterial i en invallad havsvik vid Arendal.
Underhåll av Tingstadstunneln i Göteborg
Renovering av befintliga konstruktioner. Omfattande underhålls, anläggnings och säkerhetshöjande åtgärder. 455 m lång sänktunnel.
Utbyggnad av fjärrkyla i Göteborg, etapp 1
Projektet avser att en ledning under älven byggs för att koppla samman fjärrkylenätet på Lindholmen med nätet i centrala staden, fjärrkylekapaciteten i Rosenlundsverket förstärks och stamnätet med kundanslutningar byggs ut. Byggstat oviss.
Nytt spår samt flytt av signalkiosk mm vid Göteborg C
Byggnation av nytt spår, rivning av spår samt flytt av signalkiosk inklusive staket. Göteborg C (Skansen området) och Almedal.
Ny- och ombyggnad av gator, gc-vägar mm i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av gator, gc-vägar, VA-ledningar, schakt och fyllning för fjärrvärmeledningar, kanalisation för optokablar och elledningar.
Renovering av kaj i Göteborg, etapp 1
Projektet avser muddring, förstärkning av kaj och höjning av kajområdet.
Upprustning av kanalmurar i Göteborg
Projektet avser att åtgärda muren för att säkra Åvägen och Gårda från framtida översvämningar på ett sätt som kan godtas både från teknisk och från estetisk synvinkel.
Breddning av körfält mm längs E6 mellan Tingstad-Backadal
Breddning av norrgående körfält, ny gc-väg samt bullerskydd på Väster sida E6. Additionskörfält, gc-väg, bulleråtgärder.
Ny kulvert vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en ca 135 meter lång kulvert vid Diagnosvägen på Östra Sjukhuset och ska sammanlänka befintliga och kommande nybyggnader på Östra Sjukhuset. I projektet ingår att riva och återställa del av befintlig kulvert (Måsgången).
Anläggande av ny friidrottsanläggning i Björlanda, Göteborg
Planer finns för ny friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda, Hisingen. Avser även läktare, omklädningsrum, domartorn, klubbstuga, servering, sekretariat, parkering och GC-vägar.
Förberedande arbeten inför nybyggnad av kulturhus i Bergsjön Göteborg
Projektet avser förberedande arbeten för nytt kulturhus. I arbeten ingår bl a ledningsflytt, flytt av pumpstation, breddning av lokalgator, anläggning av tillfällig väg och busshållplats mm.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar mm i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar m.m inom projektet "Fixfabriken".
Anläggande av direktförbindelse mellan E6 syd och väg 40 i Göteborg
Projektet anläggande av direktramper mellan väg 40 och E6.20 för att avlasta St. Sigfridsgatan.
Ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar i Göteborg, etapp 2
Avser ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelbanor och cirkulationsplats.
Nybyggnad av gata i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två nya cirkulationsplatser i förlängningen av nya Polstjärnegatan österut. Byggstart tidigast kvartal 1 2020. Uppskattad kostnad.
Överdäckning Götaleden i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmänplats och ledningar för projektet "Överdäckning Götaleden). Uppskattad kostnad.
Nytt ITS-system vid Älvsborgsbron i Göteborg
Nya bommar samt variabla meddelandeskyltar och hastighetsskyltar.
Byggnation av gator, bro mm i Göteborg
Projektet avser byggnation av gator, bro mm.
Nybyggnad av brygg/betongdäck samt gata i Göteborg
Projektet avser byggnation brygg/betongdäck samt gata.
Exploatering av bostadsområde i Göteborg
Projektet avser exploatering av bostadsområde.
Ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar i Göteborg
Avser om- och nybyggnad av gator, gång-GC-bana, grönytor från Fyrktorget, utmed Växelmyntsgatan, Tolvskillingsgatan och Sjupundsgatan.
Utbyggnad av gator, GC-vägar mm i Göteborg, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av gator, GC-vägar med tillhörande gatubelysning, samt el-, fjärrvärme- och VA-arbeten mm.
Serviceåtagande avseende IT-infrastruktur för Framtidens Bredband i Göteborg
Projektet avser felsökning och service av Framdiens Bredbands gemensamma fibernät (passiva nätinfrastruktur).
Renovering av kaj i Göteborg, etapp 2
Projektet avser muddring, förstärkning av kaj och höjning av kajområdet.
Nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av cykelbana. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ombyggnad av cirkulationsplats mm i Göteborg
Projektet avser att korsningen byggs om till cirkulation med citybusstråk samt anläggande av pendelparkering med 10 platser.
Inspektion av storbroar på Västkusten
Avser inspektion av Älvsborgsbron, konstruktionsnummer 14-614-1,över Göta Älv i Göteborg, Tjörnbron konstruktionsnummer 14-498-1, som förbinder Källön och Almön, Uddevallabron, konstruktionsnummer 14-989-1, över Sunningesund samt Nya Svinesundsbron, konstruktionsnummer 14-1319-1, som förbinder Sverige och Norge.
Upprustning av park i Göteborg
Projektet avser upprustning av parken för att den ska upplevas som ett trygg och välkomnande park- och hållplatsrum.
Nybyggnad av spolvattenreservoar i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av spolvattenreservoar samt rivning av den befintliga reservoaren.
Nybyggnad av infrastruktur för bostadsområde i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, fjärrvärme mm till bostadsområde.
Spårväxelbyte i Göteborg
Spårväxelbyte 550, 551 samt DKV:er midjan Göteborg.
Om- och nybyggnad av cirkulationsplatser vid Rödbomotet
Åtgärden omfattar en ombyggnation av befintlig cirkulationsplats (väster om E6) till droppform samt byggnation av ny cirkulationsplats vid korsningen (öster om E6) i höjd med Vedbackavägen/Väg 587 samt påfart E6N. Lokalisering i Rödbomotet, Avfart 85.
Ny lokalgata samt trimning vid Klarebergsmotet i Göteborg
Ny lokalgata samt trimning på Klarebergsvägen, sträckan mellan Kärravägen och Ellesbovägen.
Drift och underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom driftområde Göteborg-Landvetter
Drift och underhåll samt eventuella reinvesteringar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Byte av växelkomplex i Göteborg
Projektet avser byte av växelkomplex vid Stigbergstorget.
Bortsprängning av Södra Kullen, Arendal i Göteborg
Projektet avser bortsprängning av Södra Kullen till en viss nivå som anpassar sig efter nya terminalens behov och innebär bl a sprängning, krossning av sprängsten, hantering av sprängstensmassar och sortering för lagring i två högar inom arbetsområdet.
Nyanslutning stamledning i Göteborg
Projektet avser att Swedegas AB önskar att ansluta Nynas AB oljeraffinaderi till stamledning i Göteborg och omfattar nybyggnad av fullt fungerande mät- och reglerstation, ledningsdragning till mät- och reglerstationen, ledningsdragning från mät- och reglerstationen till Nynäs raffinaderiets leveransgräns. Uppskattad kostnad.
Byte av spårkomplex mm i Göteborg
Projektet avser växelkomplex- och rälbyte med kompletterande av kontaktledningsmaster och signalanläggningar.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana. Byggstart tidigast hösten 2019.
Spårbyte i Göteborg
Projektet avser spårbyte i Södra Allégatan.
Biträdande delprojektledare till projekt Västlänken
Kontrakt löper tom 2022-12-31 med möjlighet option för beställaren att avropa förlängning i ytterligare tre (3) år med ett (1) år i taget.
Biträdande produktionsledare till projekt Västlänken
Kontrakt löper tom 2023-12-31 med möjlighet option för beställaren att avropa förlängning i ytterligare två (2) år med ett (1) år i taget.
Ny- och ombyggnad av gator, GC-vägar och VA-ledningar mm i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av gator, GC-vägar, VA-ledningar, fjärrvärmeledningar, optokablar, el-ledningar och grönytor.
Byggnation av gata, bro i Göteborg
Projektet avser byggnation av gata, bro mm.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser breddning och uppgradering av befintlig cykelbana. Byggstart tidigast hösten 2019.
Samordnande byggledare mark till Station Haga
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1.
Anläggande av hybridgräsplan i Göteborg
Avser installation av hybridgräsplan med bevattningsanläggning samt uppförande av planbelysning fundament och belysningsmaster.
Utbyggnad av gata och bro i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av gata och bro.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Kärramotet, Göteborg
Projektet avser åtgärder för att förbättra trafiksituationen i motet. Tre korsningar byggs om för ökad trafiksäkerhet, cirkulation, upphöjda GC-vägar, breddade refuger.
Nybyggnad av spillvattenledning i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 460 meter spillvattenledning från Bergsjövägen för att ansluta till huvudledningen längs med Mellbyleden.
Nybyggnad uppställningsplats för kassuner i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kassun uppställningsplats och består av markarbeten, sprängningsarbeten, arbeten med betongplattor för placering av 24 stycken kassuner, skärmtak över kassunerna samt elarbeten.
Nybyggnad av gata, bro mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av enkelriktade cykelbanor. Byggstart tidigast hösten 2019.
Färdigställande av lokalgator i Göteborg, etapp 7
Arbetet omfattar att färdigställa tidigare utbyggda lokalgator som i dagsläget är utbyggda med en sk första utläggning.
Anläggande av gata i Hisings Backa, Göteborg, etapp 1
Avser anläggande av gator och VA-ledningar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av gata & nybyggnad av GC-bana m.m i Göteborg
Avser anläggande av ny gångbana på södra sidan av Sven Brolids Väg, korsningen vid SBV och Västra kyrkogården hastighetssäkras genom en förhöjning, befintlig gångbana längs Sven Brolids Väg breddas från nuvarande 1,5 m till 2,0 m, i gränsen mot Västra kyrkogården i söder anläggs en vändplats. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av fördelningsstation i Göteborg
Avser nybyggnad av 12 kV fördelningsstation. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ramavtal avseende tekniska konsulter Spårvagn & Spårväg, Göteborgs Spårvägar AB
Avser ramavtal inom området tekniska konsulter med inriktning mot spårvagn och infrastrukturen kring spårvagnstrafiken.
Utbyggnad av enkelriktade cykelbanor i Göteborg
Avser utbyggnad av enkelriktade cykelbanor längs med Rosengatan samt enkelriktade cykelbanor längs med Älvsborgsgatan på sträckan Mariagatan - Karl Johansgatan. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Genomförandestudie för spårförbindelse inkl gång- och cykelbana i Göteborg
Projektet avser en genomförandestudie som ska säkerställa genomförandet av spårförbindelsen inkl gång- och cykelbana.
Nybyggnad av allmän plats och ledningsnät i Göteborg
Projektet avser GC-bana, beläggning, ytskikt och planteringar på allmän plats och ledningsnät.
Genomförandestudie för detaljplaner i Göteborg
Projektet avser genomförandestudie för detaljplaner i Centralenområdet.
Färdigställande av gata i Göteborg, etapp 30
Projektet avser färdigställande av gatan utmed två nyligen färdigställda kvarter. Uppskattad kostnad.
Krafttransformatorer i Göteborg
Projektet avser 11 nya krafttransformatorer med fösta leverans augusti/september 2020. Uppskattad kostnad.
Byggnation v allmän plats i Göteborg
Projektet avser byggnation av allmän plats.
Byte av dricksvattenledningar Lunden i Göteborg
Projektet avser byte av dricksvattenledningar på Storkgatan 6, Stockholmsgatan 40-42, Gustavsplatsen 1 respektive Löparegatan 1 till korsningen Löparegatan/Idrottsagtan. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av exploateringsområde i Göteborg
Projektet avser att försörja exploateringsområde med ny infrastruktur med bl a avsmalning av befintlig väg, nybyggnad av gång- och cykelvägar, nya utfarter, bygga ut befintlig gångpassage, bullerskyddsskärm, belysning. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gata, bro mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gata, bro mm.
Upprustning av Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg
Projektet avser området framför Slottsskogsvallen med gräs-, grusytor, fontän, växter mm som ska rustas upp, kompletteras och utvecklas med nya dispositioner och material samt nya mindre byggnader samt spegeltak. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Reparation av kaj i Göteborg
Projektet avser reparationer på befintliga kajer i Skandiahamnen, västra kajen, kajplats 641, 642 och 643. Arbetena omfattar bland annat rivningsarbeten, bortschaktning av massor, vattenbiling, gjutning med mera.
Byggledare telesystem och teleteknik i tunnlar och broar i Region Väst
Uppdraget omfattar alla telesystem och all teleteknik i tunnlar (komplexa anläggningar) samt på och vid ytvägnätet (främst då på broar) i region väst.
Produktionsledare till projekt Västlänken/Korsvägen
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad cykelfartsgata i Göteborg
Projektet avser ny cykelfartsgatan på Karl Johansgatan från Sågatan till Kustgatan och består av en 1,6 meter bred asfaltsdel för cykel kantad av två rader storgatsten på vardera sida.
Iståndsättning av kaj i Göteborg
Avser lagning av befintliga betongpålar, skadade betongkonstruktioner samt rivning av kjolen på kajen som ska ersättas med ny betongkonstruktion.
Nybyggnad av idrottsplats i Göteborg
Avser nybyggnad av publikbyggnad på ca 1500 kvm. Uppskattad kostnad.
Projektering av detaljplan handel mm i Göteborg
Projektet avser projektering av gatuanläggningar och ledningar i enlighet med upprättat trafikförslag som ligger till grund för förslag till detaljplanen.
Utvidgning av kyrkgogård i Björlanda
Projektet avser utvidgning av kyrkogård med kistgravplatser.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed Angeredsbanan.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed linjen Munkebäckstorget - Östra Sjukhuset.
Nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en dubbelriktad separerad GC-bana i sträckan Aschebergsgatan-Arikivgatan.
Nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av enkelriktade cykelbanor.
Iordningställande av yta vid Gasen i Göteborg
Projektet avser iordningställande av en markyta (ca 5000 kvm) i Skandiahamnen. Tomten är idag ojämn med berg i dagen och dels bevuxen med sly. Ytan ska i framtiden kunna användas som uppställningsyta för t ex fordon.
Ny cykelbana i Göteborg
Projektet avser ny cykelbana för tryggare trafik på Kärralundsgatan. Kommer att byggas mellan Delsjövägen och Lundenskolan. Uppskattad kostnad.
Ny panna i hetvattencentral i Göteborg
Projektet avser ny panna i hetvattencentral. Uppskattad byggstart och kostnad.
Iordningställande av torg och allmänna ytor i bostadsområde i Göteborg, etapp 2
Projektet avser iordningställande av torg och allmänna ytor i bostadsområde. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gata, GC-väg, ledningar mm i Göteborg
Projektet avser ledningsförläggningar, ombyggnad av Nymilsgatan, gång- och cykelbana längs med Marconigatan, GC-passager samt trädplanteringar. Uppskattad kostnad.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: