Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Västra Götalands län

Ale (5)
Alingsås (17)
Bollebygd (1)
Borås (50)
Dals-Ed (6)
Essunga (2)
Falköping (25)
Grästorp (3)
Göteborg (191)
Götene (3)
Hjo (5)
Härryda (31)
Karlsborg (6)
Kungälv (23)
Lerum (20)
Lidköping (11)
Lysekil (7)
Mariestad (12)
Mark (28)
Mellerud (22)
Munkedal (11)
Mölndal (25)
Orust (3)
Partille (3)
Skara (7)
Skövde (15)
Sotenäs (13)
Strömstad (11)
Svenljunga (16)
Tanum (14)
Tibro (7)
Tidaholm (9)
Tjörn (11)
Tranemo (6)
Töreboda (8)
Uddevalla (28)
Vara (7)
Åmål (10)
Öckerö (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 642 st.

Nybyggnad av järnvägsspår och tunnel, Eriksberg-Pölsebo
Nytt dubbelspår genom Bratteråsberget och Krokängsberget. Sträckan är ca 1900 m genom delvis tät stadsbebyggelse, varav ca 1100 m går i berg- eller betongtunnel. Tråg och stödkonstruktioner vid vardera tunnelmynning.
Anläggande av linbana i Göteborg
Projektet avser byggnation av linbanor för kollektivtrafik mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen (2900 meter). Förstudien har gjorts av Tyréns. Åtgärdsvalsstudie är avslutad och genomförandestudie pågår och görs av Göteborgs Stad Trafikkontoret och Västtrafik med hjälp av ett 10-tal konsultbyråer. Vinnande förslag New Beacons har gjorts av UNStudio och Kjellgren Kaminsky Architechrue AB. Byggstart tidigast hösten 2020.
Nytt planprogramområde i Skövde kommun
Syftet med planprogrammet är att möjliggöra nybyggnad av stadskvarter med ca 1000 bostäder, kontor och lokal service samt infrastruktur och grönområden.
Ny ångpanna i Munkedal
Projektet avser ny ångpanna. Pålning och gjutning av betongplatta och fundament för skorsten samt bränslelager.
Underhåll av Tingstadstunneln i Göteborg
Renovering av befintliga konstruktioner. Omfattande underhålls, anläggnings och säkerhetshöjande åtgärder. 455 m lång sänktunnel.
Underhåll av Älvsborgsbron, etapp 3, 4 och 5
Reparation av brons betongkonstruktion under körbanorna, ny beläggning. Omfattar etapp 3 2019 och etapp 4 2020 med option på etapp 5 2021.
Utbyte av brosplann på Nordre älvbron i Kungälv
Ersättning av öppningsbara broklaffar med fasta spann samt ombyggnad av klaffkammare. Rivning av befintligt manöverhus, maskineri och elanläggning.
Underhåll av Nordre älvbron i Kungälv
Utbyte av kantbalkar, räcken, bullerskydd, övergångskonstruktioner, tätskikt, beläggning och vägbelysning. Vattenskyddsåtgärder för omhändertagande av dagvatten.
Åtgärder översvämningsskydd i Uddevalla
Projektet avser åtgärder översvämningsskydd. Byggstart tidigast hösten 2021. Projektet kommer att indelas i flera etapper.
Nybyggnad av kraftverk i Munkedal, etapp 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av kraftverk Kostnad inklusive maskinupphandling. Leverantör av en turbin: ZRE, Polen. Projektet är indelat i 2 etapper, etapp 1 april 2019- december 2019 och etapp 2 maj 2020 till december 2020.
Nybyggnad av fiskodling i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av landbaserad fiskodling. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard. Trafikutredning ska göras. Finansieringen ej löst.
Anläggande av överföringsledningar samt fiberutbyggnad i Härryda, etapp 1
Avser byggnation av överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten samt fiber (opto) mellan Landvetter och Hindås och nya ledningar för dricksvatten och dagvatten till en ny högreservoar i Hindås.
Nybyggnad av Spårvagndepå i Göteborg, etapp 1
Projektet spårvagnsdepå Ringön, etapp 1 är den första av Västfastigheters två etapper inom det nya depåområdet för spårvagnar på Ringön. I denna etapp ingår att uppföra en spårharpa för uppställning av spårvagnar, anslutningsspår, ett skärmtak över spårharpan och en mindre servicehall.
Nybyggnad av en skidtunnel i Vänersborg
Projektet anläggande av världens längsta skidtunnel. Byggstart tidigast våren 2019.
Förstärknings- och infräsningsarbeten i Distrikt Väst
Beläggningsgrupper DK63, DV61, DV62 och DV63.
Nytt spår samt flytt av signalkiosk mm vid Göteborg C
Byggnation av nytt spår, rivning av spår samt flytt av signalkiosk inklusive staket. Göteborg C (Skansen området) och Almedal.
Nybyggnad av mötesspår i Grohed
Mötesspåret ska placeras mellan befintligt spår och väg 678, strax väster om vägövergången invid före detta Groheds station.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst/Mariestad
TSK-, varmmassa och värmebeläggning. Beläggningsgrupp DM01-2019.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst/Mariestad
TSK-, varmmassa och värmebeläggning. Beläggningsgrupper DM02-2019, DM03-2019.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst/Vänersborg
TSK-, varmmassa och värmebeläggning. Beläggningsgrupper DV01-2019 och DV02-2019.
Utbyte av snedkablar på Tjörnbron
Utbyte av 16 snedkablar.
Underhåll av nya Svinesundsbron över Idefjorden vid Bjällvarpet
Ommålning av kantbalkar, reparation av målning stållådor, betongreparation båge samt underhåll av spännkabelförankringar.
Ny- och ombyggnad av gator, gc-vägar mm i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av gator, gc-vägar, VA-ledningar, schakt och fyllning för fjärrvärmeledningar, kanalisation för optokablar och elledningar. Uppskattad byggstart.
Upprättande av detaljplaneprogram för markområden i Alingsås kommun
Avser förstudie för upprättande av detaljplaneprogram för följande områden: E20, område A+ samt område Götaplan.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lilla Edet
Planer finns på uppförande av 4 vindkraftverk, 80 meter totalhöjd.
Nya överföringsledningar mm i Tanum
Projektet avser nya överföringsledningar i havet (ca 8000 meter) mellan Fjällbacka och Kämpersvik samt ett tillval med VA-ledningar i Veddökilen men en total ledningslängd ca 1500 meter.
Nybyggnad av exploateringsområde i Lilla Edet
Avser exploatering för bostäder, skola och affärscentrum.
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser nybyggnad av ett antal korsningar och cirkulationer på Ekeleden, nya busshållplatser, VA-system, belysning, planteringar mm.
Ny huvudgata i Landvetter, etapp 1
Projektet avser ny huvudgata, gc-väg samt en bro för både biltrafik och gc-trafik.
Ombyggnad av nätstation i Lidköping
Byggstart uppskattas till 2022.
Nybyggnad av va-ledningar och avloppspumpstation i Uddevalla
Avser anläggande av nya VA-ledningar om totalt ca 1300 m samt en tryckstegringsstation och avloppspumpstation. Projektet kommer att utföras i två faser. Fas 1 planering och projektering. Fas 2 produktions- och överlämningsfas. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 168 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 4,6 km.
Tillgänglighetsåtgärder på plattformar vid Göteborg Central
Reparation och rivning/utbyte av takkonstruktion med tillhörande fundament, byte av pelare.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 574 i Kungälv
Objektet avser utförande av ca 6300 m gång- och cykelväg på sträckan Kareby – Kode utmed väg 574 i Kungälvs kommun. I objektet ingår även schakter för ledningsomläggningar samt nedläggning av rör.
Bullerskyddsåtgärder längs Västerleden i Göteborg
Objektet avser utförande av nya bullerskyddsskärmar, dels fristående, dels monterade på befintliga bro- och vägräcken, utmed E6.20 Västerleden. Totalt sju nya skärmar med sammanlagd längd drygt 2,2 km. I objektet ingår också nya vägräcken med sammanlagd längd ca 1,1 km samt rivning av befintliga bullerskyddsskärmar.
Höjning av lågkontaktledningar i tunnlar vid Almedal och Borås
Objektet avser utförande av åtgärder för att höja kontaktledning och uppfylla lastprofil A i fem tunnlar. I arbete ingår även att anpassa kontaktledningssystemet vid ett antal plankorsningar till en lägsta höjd på minst 5300 mm. Portalhöjd på minst 4500 mm över vägbana. Bandel 641.
Beläggning halvvarmt samt infräsning inom underhållsdistrikt Väst
Halvvarm beläggning, infräsning och MB DV64. Ucklum-Västerlanda 2019 och 2020.
Drift och underhåll av kraft och belysning i Västra Götalands län
Drift och underhåll samt ev. reinvesteringar av kraft och belysning i komplexa och enkla anläggningar i Västra Götaland. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2)+ två (2) år.
Ny vattenledning i Göteborg
Projektet avser förläggning av ny vattenledning. Förläggningen ska till del ske i öppen schakt och en del genom schaktfri förläggning.
Ombyggnad av torg mm i Skövde
Kulturhustorgets nya utformning ska syfta till att tydliggöra entrén till Kulturhuset och att ge torget en öppen och flexibel utformning. På ytan ska man kunna arrangera kulturevenemang av olika slag och storlek. Ombyggnad av trädgårdsgatan, befintliga byggnader, trapport, fontän mm.
Upphandling av transformatorstation i Uddevalla
Avser upphandling av en ny 40/10 kV mottagningsstation till M4 Ljungskile.
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst, DGF02
DGF 02 består av 5 huvuddelar som ska utföras under 2019 och 2020.
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst, DGF01
DGF 01 består av 3 huvuddelar som ska utföras under 2019.
Anläggande av väg mellan Öxnered och väg 2025 i Vänersborg
Byggstart oviss. Konsultuppdraget går ut på att utreda vilken vägsträckning som är mest lämplig för att binda ihop Öxnered och väg 2025.
Ombyggnad av transformatorstationer, Skaraborg 2
Avser ombyggnad av fem stycken transformatorstationer med spänningsnivåerna 40/10 kV, till inomhusstationer där samtliga byggnader skall förnyas. Avser, Hassle, Horn, Husbacka, Laxå och Lugnås.
Nytt ITS-system vid Älvsborgsbron i Göteborg
Nya bommar samt variabla meddelandeskyltar och hastighetsskyltar.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Borås
Projektet avser byte av fasad på flerbostadshus.
Stabiliseringsåtgärder av mark i Sotenäs
Projektet avser stabilitetsåtgärder av mark i hamnområdet som visats vara instabil med rasrisk. Byggstart tidigast början 2020.
Ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar i Göteborg
Avser om- och nybyggnad av gator, gång-GC-bana, grönytor från Fyrktorget, utmed Växelmyntsgatan, Tolvskillingsgatan och Sjupundsgatan.
Nybyggnad av järnvägsterminal i Göteborg
Avser nybyggnad av järnvägsterminal i området Skandiahamnen i Göteborgs hamns ytterhamn. Uppskattad byggstart och kostand.
Ombyggnad cykelfartsgata i Göteborg
Projektet avser ny cykelfartsgatan på Karl Johansgatan från Sågatan till Kustgatan och består av en 1,6 meter bred asfaltsdel för cykel kantad av två rader storgatsten på vardera sida.
Exploatering för bostäder i Heljered, planetapp 2
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Ombyggnad av parkeringar och gator i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av parkeringar och gator vid ICA Maxi. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 5A
Projektet avser nybyggnad överföringsledningar av VA-ledningar (ca 4,8 km). Sträckan är uppdelad i två delsträckor Kode-Solberga och Solberga-Aröd.
Drift och underhåll av VA-VVS anläggningar i Västra Götalands län Syd
Skötsel samt reinvesteringsarbeten av VA-VVS anläggningar samt komplexa anläggningar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Anläggningar i Hallands län tillkommer kontraktet från och med 2020-03-01.
Nybyggnad av huvudledning i Alingsås, etapp 4
Avser nybyggnad av huvudledning. Total kostnad för etapp 1-4 är ca 50 mkr.
Ombyggnad av transformatorstation i Åsarp
Avser ombyggnadd av transformatorstation TT Åsarp. Stationen ska byggas om med ny byggnad för kontrollutrustning och 40- samt 20 kV ställverk. Två nya nollpunktsutrustningar ska installeras som ersättning för befintliga. Denna entreprenad omfattar allt arbete och material för att leverera och ta i drift nytt ställverk.
Fasadrenovering av vattentorn i Skara
Avser renovering av gamla vattentornet, Oxbacken 2 med fasadputs och stenarbeten.
Nybyggnad av VA-ledningar på Orust
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Ny utloppsledning i Tanum
Projektet avser ny utloppsledning. Byggstart tidigast våren 2020.
Byte av motorer och frekvensomriktare vid fjärrvärmeverk i Göteborg
Avser byte av 6 stycken 950 kW elmotorer inklusive tillhörande kylare och omriktare till fjärrvärmepumpar placerade vid Ryaverket i pumpstationen R3.P03. Uppskattad byggstart och kostnad.
Upprustning av park i Göteborg
Projektet avser upprustning av parken för att den ska upplevas som ett trygg och välkomnande park- och hållplatsrum.
Exploatering för nytt industriområde i Götene
Avser exploatering för nytt industriområde. Ligger still.
Nybyggnad av deponianläggning i Göteborg
Avser nybyggnad av deponianläggning. Omfattning oklar.
Exploatering för nya bostäder i Lidköping
Avser exploatering för nya bostäder, beläget i norra delen av Lidköpings tätort.
Ombyggnad av väg 172 i Färgelanda
Avser vänstersvängfält och lokalgata. Ny gc-väg med belysning, vägtrumma.
Bullerskyddsåtgärder längs E20 vid Ånäs
Befintlig träskärm ska ersättas med ny bullerskärm, ca 300 m lång. Återställning av anslutande områden, ny cykelväg samt en omdaning av Riddaregatan ingår.
Spårarbeten på Kinnekullebanan
Byte av ca 2000 spm spår. Km 95+700-97+700.
Ombyggnad av gata i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gata och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning. Uppskattad kostnad.
Ny gc-bro samt ombyggnad av väg 166 och E45 i Mellerud
Ny bro över väg Norra Rondellen i Mellerud samt två vänstersvängfält på väg 166 och E45.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Tibro
Ny cirkulationsplats, utformning av befintliga busshållplatser, säkra passagepunkter.
Ny cirkulationsplats i Skövde
Ombyggnad av fyrvägskorsning till cirkulationsplats.
Standardhöjande åtgärder längs väg 1800/1795 i Borås
Förstärkning av vägkanter och släntlutningar. Väg 1800 Paradisvägen och väg 1795 Hybergsvägen.
Bullerskydd av uteplatser längs järnväg i Vårgårda och Falköpings kommuner
Vårgårda samt Falköpings kommun, ca 105 fastigheter.
Spårbyte Södra Vägen i Göteborg
Projektet avser underhålls- och ombyggnad arbeten på spårvägsbanan och omfattar bl a ny spåruppbyggnad med bärande betongplatta, ombyggnad av cykelpassager och cykelväg mm.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar m.m, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar m.m inom projektet "Fixfabriken". Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggande av mark och VA för bostäder i Tibro
Mark och VA-arbeten för byggnation av 17 villatomter samt ett 25-tal lägenheter för sammanbyggda småhus.
Nyanslutning stamledning i Göteborg
Projektet avser att Swedegas AB önskar att ansluta Nynas AB oljeraffinaderi till stamledning i Göteborg och omfattar nybyggnad av fullt fungerande mät- och reglerstation, ledningsdragning till mät- och reglerstationen, ledningsdragning från mät- och reglerstationen till Nynäs raffinaderiets leveransgräns. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband i Ulricehamns kommun
Avser utbyggnad av infrastruktur för bredband.
Upphandling av grävtjänster och styrda borrningar i Axvall
Avser upphandling av grävtjänster och styrda borrningar i Öglunda.
Ombyggnad av skolgård i Hisings Backa
Avser omdisponering och anpassning av skolgård.
Anläggande av passivt fibernät inom området Tvärsjön Uspen, Lerum
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 110 st. fastigheter inom området Tvärsjön Uspen, Lerums kommun.
Ombyggnad av transformatorstationer, Västkusten 2,5
Avser ombyggnad av två stycken transformatorstationer med spänningsnivåerna 40/10 kV, till inomhusstationer där samtliga byggnader skall förnyas. Avser Torp och Fjällbacka.
Nytt exploateringsområde i Alingsås
Avser nytt exploateringsområde. Projektering av anläggningarna ska ske inför vidare upphandling av anläggningsentreprenad.
Grävning och blåsning av fiberkabel i Töreboda
Avser grävning och blåsning av fiberkabel i Töreboda.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning/kulvert i Skövde
Avser byte av fjärrvärmekulvert.
Nybyggnad av torg i Trollhättan
Avser nybyggnad av en torgyta om 6000 kvm samt tre busshållplatser.
Anläggande av spill- och vattenledningar m.m. i Alingsås kommun
Avser nyanläggning av spill- och vattenledningar, pumpstationer m.m.
Ombyggnad av övergångställe samt GC-väg i Göteborg
Avser ombyggnad av Guldmyntsgatan med två nya övergångsställen samt en gång- och cykelväg på vänstra sidan. Rubelgatan och del av Bankogatan ska också byggas om.
Tankbeläggning i Distrikt Väst
Distrikt Göteborg och Karlstad (DG21 och DK21).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: