Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kaj i Västerås
Denna entreprenad innefattar: Pålningsarbeten för dykdalb och nya mellanstöd för rörbrygga. Spontning för ombyggnad av kaj. Spont utgörs av både borrad pålvägg och konventionell spont. Betongarbeten för gjutning av ny dykdalb, mellanstöd och krönbalk. Smidesarbetet till nya rörstöd och gångbryggor mellan land och dykdalber. Utrivning av befintlig kaj och produktledningar. Utfyllnad i vatten mellan ny och befintlig spont för nytt hamnplan. Tillverkning, montering och driftsättning av nya inpumpningsled. Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.
Nybyggnad av biogasanläggning i Västerås
Denna upphandling avser byggnation av förbehandlingsanläggning, inkl. maskin och slit delar.
Sanering av oljedepå i Västerås
Ca 50 000 ton förorenade jordmassor.
Ombyggnad av gata och korsning i Kopperlunden, Västerås, etapp 2
Etapp 2 kommer före etapp 1. Delsträckan Knutsgatan - Metallverksgatan
Utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband i Sevalla med omnejd
Omfattar ca 70 km schakt samt utbyggnad av fiberoptiskt bredbandsnät i Sevalla med omnejd, Västerås.
Nybyggnad av väg i Västerås
Bygglov för anordnande av gatusträcka 350 m.
Ombyggnad av torg och rekreationsstråk i Västerås
Nybyggnad av aktivitetsyta med bollplaner, skejtanläggning och omklädningsrum.
Byte av järnvägsbroar över E18 vid Tegnérgatan i Västerås
Total brolängd 55,2 meter med spännvidderna 4,8 m, 22,8 m, 22,8 m och 4,8 m. Broarna är belägna på km 109+499 längs med bandel 349 på Mälarbanan.
Anläggande av faunapassage i Västerås
Bygge av faunapassage (fiskväg) ska ske under sensommaren 2018, byggstart 1 augusti. Projektet samordnas med kajmursreparation mot fisktorget som sker inom samma entreprenad.
Marksanering på Öster Mälarstrand, detaljplan 5 i Västerås
Avser rivning av 2st befintliga byggnader och sanering av mark inför nybyggnation.
Avvattning av deponiytor vid avfallsanläggning i Västerås
Objektet/entreprenaden avser i huvudsak förläggning av ny dagvattenledning, brunnar och ventiler etc för avledning av ytvatten från sluttäckta deponiytor på anläggningens östra sida.
Byggledning/utsättning avseende vägmarkering i Västmanlands län (U)
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Asfaltering av upplagsytor vid avfallsanläggning i Västerås
Avser ombyggnad och för-stärkning av hårdgjorda, asfalterade, ytor till en omfattning av ca 9 000 m2. Ytan utgör del av den s.k. ”bränsleplattan” där material för framställning av olika typer av avfallsbränslen hanteras genom lagring, blandning, krossning mm.
Nybyggnad av fotbollsplan i Västerås
Nybyggnad av aktivitetsyta med bollplaner, skejtanläggning och omklädningsrum.
Nybyggnad av värmeverk i Västerås
Bygglov för nybyggnad av reservkraftanläggning för vattenproduktion.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et1019.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et540.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et551.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig et271.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov för gammal station.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Västerås
Bygglov för uppförande av gabionmurar.
Nybyggnad av mast i Västerås
Bygglov för uppförande av mast samt nybyggnad av 3 stycken teknikbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av 18 stycken parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplats, bygga ny uteplats samt rivning av befintlig uteplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation et3057.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Projekteringsledare väg och järnväg i Västerås
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Nya bryggor vid holme i Västerås
Option 2 avser anläggande av bryggor inom det muddrade området i option 1, ca 180 m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: