Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Ombyggnad av väg 56 mellan Kvicksund-Västjädra
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till mötesfri landsväg.
Basunderhåll väg område Arboga
Vägnätets totala längd för området är ca 832 km varav grusväg ca 167 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ny stadsdel i Sätra, Västerås
Uppdraget omfattar att ta fram en strukturbild, med illustration, av ett framtida Sätra som ska bli en ny stadsdel i Västerås. Strukturbilden, med illustration, ska bygga vidare på intentionerna som anges i stadsbyggnadsidé för Sätra. Projektet kommer att etappindelas.
Utförande av fjärrblockering mellan Fagersta-Ludvika
Även plankorsningsåtgärder ingår. Fjärrblockering samt nytt signalställverk. Vägskyddsanläggningar, ersättningsvägar/tillfartsvägar, nya kiosker/teknikhus, införande av Opto 2.0, elkraftsanslutningar, ombyggnad av Smedjebackens driftplats.
Nybyggnad av driftcentral i Västerås
Mälarenergi Elnät AB avser att handla upp en entreprenör för att i utökad samverkan upprätta en ny driftcentral. Syftet med projektet är att skapa en säker, ändamålsenlig och attraktiv arbetsplats för avdelningen nätdrift.
Ombyggnad av planskild korsning vid Kumla kyrkby
En planskild korsning med järnväg.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning i Köping
Avser anläggande av ca 13 km fjärrvärmeledning mellan Köping och Kolsva.
Nybyggnad av sopsuganläggning i Västerås
En automatiserad sopsuganläggning för insamling av avfall från hushåll samt plast- och pappersförpackningar ska installeras.
Sluttäckning av deponi i Sala
Avser sluttäckning av deponi.
Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 3
Denna del kommer efter etapp 1 och avser delsträckan: Stora Gatan - Knutsgatan.
Sluttäckning av deponi i Västerås
Avser sluttäckning av deponi.
Anläggning för uppgradering av biogas vid Gryta avfallsanläggning i Västerås
Avser anläggning för uppgradering av biogas med högre kapacitet.
Anläggning för uppgradering av biogas vid Gryta avfallsanläggning i Västerås
Avser anläggning för uppgradering av biogas med lägre kapacitet.
Utbyggnad av VA-anläggning i Hallstahammar
Avser utbyggnad av VA-anläggningen med spillvatten och vatten till ett femtiotal fastigheter i områdena Körninge, Tibble, Bergs kyrkby, Svenby och Norrby. För spillvatten är systemet trycksatt med en LTA-enhet per fastighet samt en huvudpumpstation. Anslutning till befintlig VA-anläggning sker i Agnesdal. Ledningssträckan är ca 7000 m.
Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 2
Avser nybyggnad av ca 650 m gator i planerat villaområde samt del av huvudväg ca 200 m med intilliggande GC-väg och busshållplats.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Kungsör
Planer finns på nybyggnad av radhus.
Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 3
Totalt 6 etapper som planeras att vara färdigställda inom 8 år.
Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 4
Totalt 6 etapper som planeras att vara färdigställda inom 8 år.
Utredning gällande framtida bebyggelsestrukturer i Västerås stad
Det finns ett behov av att analysera hur en framtida hållbar bebyggelsestruktur kan se ut på en övergripande strukturell nivå fram till år 2070. Syftet med utredningen framtida bebyggelsestrukturer är att lyfta blicken och visa på framtida hållbar bebyggelsestruktur baserade på scenarier. Utredningen kommer att vara på en övergripande nivå och omfatta hela kommunen.
Anläggande av dagvattenrening i Västerås
Omfattar leverans av Anläggning för dagvattenrening.
Ny- och ombyggnad av konstgräsplaner i Västerås
Tjänst avseende två stycken konstgräsmattor för 11-mannafotboll, inklusive markarbete, samt flytt av äldre konstgräsmattor till andra planer. En 11-manna till Wenströmska IP ska användas året om. Den äldre mattan som byts ut ska läggas på Önsta IP:s grusplan. En 11-manna till Hamre IP ska användas året runt. Den äldre mattan som byts ut ska läggas på Skälby IP:s grusplan som en 11-mannaplan alternativt delas upp i 2 st. 7-mannaplaner och läggas på andra planer
Renovering av hundrastgårdar i Västerås
Planer finns för renovering och nybyggnad av Hundrastgårdar i Västerås tätort. Befintliga hundrastgårdar finns på: Bäckby - intill Köpingsvägen, Sörängen - intill Ringduveskogen, Hammarby/Vetterstorp - intill Krumeluren, Centrum - Rudbecksparken, Önsta/Gryta - intill idrottsplatsen och Haga, intill Östra Utmarken.
Utbyggnad av gata i Köping
Avser nybyggnad av en gata om ca 700 m. För byggnationen se: 1492659.
Ombyggnad av VA-ledningar i Köping, etapp 1
Avser flytt av VA-ledningar. För byggnationen se: 1492659.
Installation av ultrafilter till container vid avfallsanläggning i Västerås
Avser Inköp och installation av 2 nya ultrafilter till container befintliga på VafabMiljö:s anläggning på Gryta i Västerås.
Ny oljepanna till värmeverk i Köping
Anläggningen ska bestå av en komplett och fullt fungerande oljepanna. Hetvattenpanna med en avgiven effekt om maximalt 13 MW värme.
Reparation av bro på E20 vid Skvalbacken
Byte kantbalkar, tätskikt och broräcke.
Renovering av bro över Hedströmmen i Skinnskatteberg
Ommålning insida låda. Stålbro.
Upprustning av bangårdsbelysning i Fagersta och Skinnskatteberg
Objektet Fagersta C avser utförande av bangårdsbelysnings upprustning på bandel 313 och sträckan 194+700 – 195+900. Objektet Skinnskatteberg avser utförande av bangårdsbelysnings upprustning på bandel 313 och sträckan 217+200 – 218+200.
Ledningsentreprenad för brandövervakning vid avfallsanläggning i Västerås
Objektet avser i huvudsak markförläggning av vatten- och el-ledning, samt optokabel för fiberinstallation. Förläggning av el- och opto-ledningarna skall ske fram till två master, medan vattenledning endast läggs till mast på bränsleplatta.
Ny- och ombyggnad av produktledningar i Västerås Hamn
Objektet avser nyinstallation och demontering av produktledningar i befintlig rörgata. Leverans av petroleumprodukter till oljedepåer vid Västerås Hamn sker via Energihamnen. Rörgatan med produktledningar löper mellan hamnen och depåerna.
Nybyggnad av aktivitetsyta på Öster Mälarstrand i Västerås
Nybyggnad av aktivitetsyta på Öster Mälarstrand inkluderat ytor för bollek, planteringar och utrustning för lek och rekreation. Ny offentlig belysning inkl. fundament, stolpar, armaturer och kablage.
Nybyggnad av fibernät i Arboga södra landsbygd
Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett underlag för att inkomma med anbud gällande övertagande av beslut om projektstöd för utbyggnad av fiberbaserat öppet bredbandsnät. Omfattar ett komplett passivt fibernät mellan telestation och ca 258 st fastigheter.
Nybyggnad av gång- och cykeltunnel i Västerås
Avser nybyggnad av gång- och cykeltunnel under Björnövägen.
Svets-, montage- och isoleringsarbeten i pumpstationer i Köpings kommun
Avser svets-, montage och isoleringsarbeten för nyanläggning av ledningar i pumpstationerna.
Nybyggnad av lekplats i Hallstahammars kommun
Avser nybyggnad av lekplats vid Hanstäppevägen.
Anläggande av skatepark i Sala
Avser anläggande av skatepark i Sala kommun. Nedgrävning av kabel och fundament för belysning ingår i entreprenaden.
Installation av värmekulvert till panncentraler i Virsbo
Entreprenaden avser installation av markförlagd värmekulvert till panncentral i Virsbo skola och panncentral i Dynabacken med därtill hörande mark-, el- och byggarbeten.
Ombyggnad av torg i Västerås
Avser toalett och teknikrum. Stora projektet: 1222373
Nybyggnad av lekplats i Hallstahammar
Kommunen planerar att riva, upprusta och bygga nya lekparker under en 7 års period.
Dränering vid Lärcenter i Norberg
Objektet dränering vid Lärcenter i Norberg.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Surahammar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Nybyggnad och rivning av bef. transformatorstation på Kungsörs Södra 1:152 & Hogsta 1:1, samt nybyggnad av transformatorstation på Granhammar 6:1, Gersilla 1:14 och Råsta 1:28.
Nybyggnad av nätstation i Sala
Nyyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sala
Nybyggnad av parkeringsplats på Tärna Prästgård 1:7 , Stadsskogen 2:1, Silvergruvan 1:3, Östringby 1:1 och Sala-Ösby 6:1.
Nybyggnad av plank i Sala
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Nybyggnad av transformatorstation, ersätter stolpstation.
Ombyggnad av utemiljö vid förskola i Hallstahammar
Avser renovering av utemiljö m.m.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av 4 st parkeringsplatser för rörelsehindrade.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av byggparkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplats med laddstolpar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av mast i Norberg
Bygglov för nybyggnad av en 72 m stagad mast med tillhörande teknikbod (1341-teliasa coob289 hobergsklack) inom fastigheten örbäck 2:19, norbergs kommun.
Nybyggnad av nätstation i Norberg
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ns67916 blombergs, id2777725) inom fastigheten rabbatsbenning 3:5, norbergs kommun.
Nybyggnad av nätstation i Norberg
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ns77054 näcktjärn, id2777725) inom fastigheten rabbatsbenning 3:25, norbergs kommun.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (na20033 myrbovägen) inom fastigheten alfa 15, fagersta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (na20034 olsbovägen) inom fastigheten björksta 1, fagersta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ref: ä1056864 jönsbacken) inom fastigheten hedkärra 12:1, fagersta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et350 samt rivning av den befintliga.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station et8504.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov för befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, et2707.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Fagersta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten fagersta 3:2, fagersta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Fagersta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten meling 11:1, fagersta kommun.
Tillbyggnad av markanläggning i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av teknikhus (under mark).
Nybyggnad av parkeringsplats i Fagersta
Bygglov för uppförande av parkeringsplats inom fastigheten filen 1, fagersta kommun.
Nybyggnad av plank i Västerås
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av staket i Västerås
Bygglov för uppförande av staket samt rivning av befintligt staket.
Utvändigt underhåll av nätstation i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring av nätstation inom fastigheten jesper 7, fagersta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Rivning av regionnät i Norberg
Strandskyddsdispens för rivning av kraftledningsstolpar inom fastigheten Bjurfors 8:1, Norbergs kommun.
Nybyggnad av regionnät i Norberg
Strandskyddsdispens för schaktning för elkabel (id269664 so nr: 7042899) inom fastigheterna livsdal 2.46, hönsgärdet 1:10 och högfors 1:14, norbergs kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Arboga
Uppförande av parkering.
Rivning och återuppbyggnad av utsiktsplattform i Ängsö naturreservat, Västerås
Uppdraget består av att riva befintlig utsiktsplattform, byggd 2008, belägen i Dalins trädgård vid Grisfjärden i Ängsö naturreservat. På samma plats ska sedan en ny plattform enligt ritning byggas med anslutning till befintlig träspång.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: