Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Nytt block på kraftvärmeverk i Västerås
Avser nybyggnad av kräftvärmeverk med ny panna med tillhörande utrustning med returträ som bränsle. Verket beräknas att tas i drift under 2020.
Ombyggnad av kaj i Västerås
Denna entreprenad innefattar: Pålningsarbeten för dykdalb och nya mellanstöd för rörbrygga. Spontning för ombyggnad av kaj. Spont utgörs av både borrad pålvägg och konventionell spont. Betongarbeten för gjutning av ny dykdalb, mellanstöd och krönbalk. Smidesarbetet till nya rörstöd och gångbryggor mellan land och dykdalber. Utrivning av befintlig kaj och produktledningar. Utfyllnad i vatten mellan ny och befintlig spont för nytt hamnplan. Tillverkning, montering och driftsättning av nya inpumpningsled. Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.
Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet.
Nybyggnad av biogasanläggning i Västerås
Denna upphandling avser byggnation av förbehandlingsanläggning, inkl. maskin och slit delar.
Sanering av oljedepå i Västerås
Ca 50 000 ton förorenade jordmassor.
Ombyggnad av gata och korsning i Kopperlunden, Västerås, etapp 2
Etapp 2 kommer före etapp 1. Delsträckan Knutsgatan - Metallverksgatan
Nybyggnad av väg i Hacksta
Stadsdel Hacksta, förlängning av Söderleden samt en tillfällig väg.
Utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband i Sevalla med omnejd
Omfattar ca 70 km schakt samt utbyggnad av fiberoptiskt bredbandsnät i Sevalla med omnejd, Västerås.
Nybyggnad av väg i Västerås
Bygglov för anordnande av gatusträcka 350 m.
Reparation av öppningsbara vägbroar vid Hjälmare kanal
Objektet avser målningsarbeten på bro 19-28-1, väg 250 i Kungsör, samt lagerbyte och nya ledverk på bro 19-10-1, väg E20, Gravudden.
Byte av järnvägsbroar över E18 vid Tegnérgatan i Västerås
Total brolängd 55,2 meter med spännvidderna 4,8 m, 22,8 m, 22,8 m och 4,8 m. Broarna är belägna på km 109+499 längs med bandel 349 på Mälarbanan.
Bredbandsutbyggnad i Norbergs kommun
Utbyggnad av fibernät på landsbygden i nord-östra delen av Norbergs kommun. Fiber kommer byggas i byarna Olsbenning, Karbenning, Karbenningsby, Livsdal och Snyltsbo.
Anläggande av faunapassage i Västerås
Bygge av faunapassage (fiskväg) ska ske under sensommaren 2018, byggstart 1 augusti. Projektet samordnas med kajmursreparation mot fisktorget som sker inom samma entreprenad.
Ombyggnad av del av gata i Kungsörs centrum
Objektet avser ombyggnad av en del av Drottninggatan i Kungsör.
Avvattning av deponiytor vid avfallsanläggning i Västerås
Objektet/entreprenaden avser i huvudsak förläggning av ny dagvattenledning, brunnar och ventiler etc för avledning av ytvatten från sluttäckta deponiytor på anläggningens östra sida.
Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 2
Totalt 6 etapper som planeras att vara färdigställda inom 8 år.
Exploatering för nya bostäder i Köping
Förslag till bostadsbyggande i form av friliggande småhus som en/tvåbostadshus samt radhus. Planen tillåter 34 småhustomter alternativt 26 småhustomter och 22 radhustomter.
Reparation av Herrgårdsbron samt damm i Arboga
Entreprenaden omfattar reparation av Herrgårdsbron och den dammanläggning med avbördningsanordningar som finns under brons överbyggnad, mellan brons stöd.
Exploatering för styckebyggda hus i Hallstahammar
30 småhus som säljs via tomtkön.
Nytt vägskydd/A-anläggning vid Kumla kyrkby
Uppgradering. Byte av vägskyddsanläggning, kraftmatning och nya skyddsportaler.
Omläggning av fjärrvärmeledningar vid Bergsgatan i Köping
Avser en större omläggning av fjärrvärmeledningar i Bergsgatan och vid Västmanlands Sjukhus i Köping.
Omläggning av VA-ledningar i Surahammar
Avser utbyte av befintliga VA-ledningar i Murargatan mellan Bergsvägen och Hjulmakarvägen. Vatten-, spill- och dagvattenledningar inklusive tillhörande brunnar, ventiler, brandposter m m ska bytas. Sträckan är ca 360 m.
Reparation av bro över Svartån vid Olsbenning
Förstärkning stenvalv, utbyte överbyggnad platsbro.
Förlängning av plattform i Ransta
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning. El och signalarbeten. Ransta Driftplats Bandel 443 km 14+422 – km 15+653 Plattform ca 14+870 - 14+990.
Utbyte av belysning på gata i Västerås
Utbyte av belysning Vasagatan, Stora gatan
Anläggning av skolgård i Hallstahammar
Upphandlingen avser justering och nyanläggning av skolgård vid Parkskolan.
Nybyggnad av fotbollsplan i Västerås
Nybyggnad av aktivitetsyta med bollplaner, skejtanläggning och omklädningsrum.
Nybyggnad av uteplats mm i Fagersta
Avser nybyggnation av uteplats samt invändig ny lyftplattform med tillhörande plan och trappa.
Upprustning av torg i Köping
Avser uppfräschning av torg med ny asfalt och marksten. Även ny cykelparkering och ombyggnad av befintlig bilparkering.
Ombyggnad av va-ledning i Köping
Renovering av huvudvattenledningen längs Ringvägen mellan Östanåsgatan och Arbmans väg.
Nybyggnad av värmeverk i Västerås
Bygglov för nybyggnad av reservkraftanläggning för vattenproduktion.
Ombyggnad av va-ledning i Kungsör
Anmälan va-anläggning, kommunal, i samlingslokal.
Ombyggnad av park i Sala
Om- och tillbyggnad av Sala Folkets park.
Ombyggnad av mur i Köping
Ombyggnad av murar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Arboga
Marklov bullervall intill gråsparven.
Rivning av transformatorstation i Köping
Rivning av tranformatorstation.
Nybyggnad av skjutbana i Sala
Rivning och nybyggnad av skjuthall.
Rivning av transformatorstation i Köping
Rivningsanmälan Transformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Köping
Rivningsanmälan Transformatorstation. (N3617).
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Strandskyddsdispens - Nybyggnad av tranformatorstation samt rivning av bef.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Sala
Tillbyggnad av friluftsanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Skinnskatteberg
Transformatorstation Västanhed 1:7,Täkten 1:28.
Nybyggnad av nätstation i Surahammar
Ansökan om bygglov, nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Surahammar
Ansökan om bygglov, prefabricerad nätstation.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Flugspögatans lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1482086, 1482091, 1482103 samt 1482104.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Gläntans lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1482086, 1482102, 1482103 samt 1482104.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Guldkullens lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1482086, 1482091, 1482102 samt 1482104.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Pingstliljans lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1482091, 1482102, 1482103 samt 1482104.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Trossbackens lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1482086, 1482091, 1482102 samt 1482103.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplats, bygga ny uteplats samt rivning av befintlig uteplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation et3057.
Nybyggnad av nätstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten dunshammar 2:1, fagersta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation (N3786 Myra).
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation (N3787 Marielund).
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation (N3791 Rya).
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation (N3793 Lillås).
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation (N3799 Torsmossen).
Nybyggnad av nätstation i Hallstahammar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av tranformatorstation (N3797 Åkerby).
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation (N3785 Åsby Gård).
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation (N3795 Malma Pumpstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation (N3796 Tibble).
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation. (N3794 Gålby).
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et1019.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et540.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et547.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et551.
Nybyggnad av transformatorstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten säteriet 1:1, fagersta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig et271.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov för gammal station.
Nybyggnad av mur i Västerås
Bygglov för uppförande av gabionmurar.
Nybyggnad av plank i Norberg
Bygglov för uppförande av plank inom fastigheten kronan 10, norbergs kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av 3 transformatorstationer samt rivning av befintliga, Torpstång 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n8217.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, förnyelse av befintlig transformatorstation på tallåsvägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: