Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av motorväg mellan Köping-Västjädra
Projektet avser ombyggnad till mötesfri väg med 4 körfält eller motorväg, ca 25 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg mellan Kvicksund-Västjädra
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till mötesfri landsväg.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Fagersta
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ny stadsdel i Sätra, Västerås
Uppdraget omfattar att ta fram en strukturbild, med illustration, av ett framtida Sätra som ska bli en ny stadsdel i Västerås. Strukturbilden, med illustration, ska bygga vidare på intentionerna som anges i stadsbyggnadsidé för Sätra. Projektet kommer att etappindelas.
Utförande av fjärrblockering mellan Fagersta-Ludvika
Även plankorsningsåtgärder ingår.
Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Sala-Heby
12 km, vägbredd 13 m. Byggs om till 2+1 väg. Även en ny gc-bana ingår.
Nybyggnad samt rivning av bro i Västerås
Objektet avser utförande av ny bro med anslutningsvägar över Hässlösundet från fastlandet till Björnö och rivning av befintlig bro samt 2 st pontonbryggor, 2 st dagvattendammar, kalkcementpelare och ny belysning. Befintlig bro ska vara i bruk under tiden men rivas inkl. tillhörande återställningsarbeten, efter det att nya bron har tagits i bruk.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning i Köping
Avser anläggande av ca 13 km fjärrvärmeledning mellan Köping och Kolsva.
Anläggande av påldäck i Västerås
Entreprenaden avser stabilitetshöjande åtgärder av befintligt hamnplan direkt innanför befintlig kaj, Tvärkajen, genom uppförande av två nya påldäck. Den totala ytan för påldäcken uppgår till ca 5 100 m². Grundläggningen utgörs av både slagna betongpålar och stårlrörspålar samt borrade stålrörspålar. Antalet pålar uppgår totalt till ca 460 st pålar varav ca 200 st utgörs av borrade eller slagna stålrörspålar, D220x12,5. Djupet till fast botten från nuvarande marknivå varierar från ca 28 till 36 m. Själva påldäcket gjuts från nivå ca +1,0 och har tjockleken 650 mm längs pålrader och 400 mm däremellan.
Muddring av hamn i Köping
Muddring av botten och utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred. Muddringen påbörjas 2019.
Ombyggnad av rangerbangård i Västerås
Järnväg, torn och vall.
Ombyggnad av planskild korsning vid Kumla kyrkby
En planskild korsning med järnväg.
Ihopkoppling av väg i Västerås, etapp 2
Avser sträckningen Krankroksgatan- cirkulationsplatsen Hallsta Gårds Gata-Västerleden. Omfattar nybyggnad av 750 meter gata med intilliggande GC-väg och belysning.
Upprustning av torg i Västerås
Viktor Larssons plats utanför Växhuset är föremål för omgestaltning och ombyggnation. Trappan framför entré tas bort och hela markytan framför entrén höjs upp. Även anläggande av platsgjutna stödmurar som tar upp nivåskillnaden mellan marken framför huvudentrén och marken framför Växhusets övriga fasad. En lekplats för något äldre barn anordnas med bl a rutschrör, gunga och klättervägg på baksidan av stödmuren mm.
Nybyggnad av väg i Hacksta
Stadsdel Hacksta, förlängning av Söderleden samt en tillfällig väg.
Ny sjöledning i Mälaren i Köping
Ca 11 km. Försörja ca 200 hushåll.
Förnyelse av VA-ledningar i Irsta, Västerås
Objektet avser ca 535 m förnyelse av befintlig vattenledning med tillhörande serviser och anordningar samt nyanläggning av spill- och dagvattenledningar med tillhörande brunnar, serviser och anordningar. Objektet är beläget vid Havamals- och Eddagatan i Irsta, Västerås.
Exploatering för styckebyggda hus i Hallstahammar
30 småhus som säljs via tomtkön.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning i Västerås
Objektet avser: Schakt och svetsarbeten för fjärrvärmeledning DN600/900 till en sträcka om cirka 350 schaktmeter, Samförläggning av 2 st tomrör PE hela sträckan samt Byggnation, rör-och isolerarbeten för fjärrvärmekammare 233-01. Objektet är beläget i Västerås, korsningen Köpingsvägen/Lisjögatan och går sedan parallellt med Lisjögatan.
Exploatering infor bostäder i Västerås
Ca 80 lägenheter i punkthusen och 50-60 lägenheter i lamellhuset.
Utbyte av bro över Svartån vid Finnbo
Utbyte av bro till gc-bro.
Exploatering inför bostadsområde i Köping
Tomter för enbostadshus säljs via tomtkön. För radhus och grupphus se: 1495501
Nybyggnad av vågbrytare m.m. i Västerås
Arbetet består av anläggande av ny vågbrytare i gäddeholm samt flytt av befintlig vågbrytare inom samma område.
Ombyggnad av torg och rekreationsstråk i Västerås, etapp 2
Avser ombyggnation av befintlig gång-och cykelväg samt angränsande ytor. Det ska bli ett parkstråk med ny marksten och markbeläggning, träd och planteringar, sittplatser, belysning och utegym.
Renovering av hundrastgårdar i Västerås
Planer finns för renovering och nybyggnad av Hundrastgårdar i Västerås tätort. Befintliga hundrastgårdar finns på: Bäckby - intill Köpingsvägen, Sörängen - intill Ringduveskogen, Hammarby/Vetterstorp - intill Krumeluren, Centrum - Rudbecksparken, Önsta/Gryta - intill idrottsplatsen och Haga, intill Östra Utmarken.
Nybyggnad av småhus och enbostadshus i Köping
I området finns ett fornlämningsområde med ett gravfält.
Utbyggnad av gata och ombyggnad av VA-ledningar i Köping
Avser nybyggnad av en gata om ca 700 m samt flytt av VA-ledningar. För byggnationen se: 1492659
Exploateringsområde för verksamhetsområde i Skogsborg
Verksamhetsmark i Marieberg, invid E18 i Köping.
Utbyggnad av gator i Västerås
Avser utbyggnad av gator.
Exploatering inför bostäder i Köping
Tomterna säljs till privatpersoner i villatomtkön.
Exploateringsområde för bostäder i Köping
Husen, projektnummer: 1482925
Kapacitetsåtgärder vid Västerås Norra
Trimningsåtgärd repeterbalis.
Omläggning av fjärrvärmeledning i Västerås
Omläggning av fjärrvärmeledning genom gamla ”Wenströmska-området” i Västerås. Den nya fjärrvärmeledningen förläggs längsmed Vallbyleden och Vedbovägen och består av 2 st DN350/630 cirka 520m. med tillhörande avgreningar. Samt elinstallationsarbete i form av utbyte av gatubelysning längs Vedbovägen.
Nybyggnad av elledning i Västerås
Avser installation av ny belysning längs Vasagatan.
Nybyggnad av lekplats i Hallstahammars kommun
Avser nybyggnad av lekplats vid Hanstäppevägen.
Installation av värmekulvert till panncentraler i Virsbo
Entreprenaden avser installation av markförlagd värmekulvert till panncentral i Virsbo skola och panncentral i Dynabacken med därtill hörande mark-, el- och byggarbeten.
Ommålning av skorsten vid Kraftvärmeverket Västerås
Uppdraget innebär en totalentreprenad gällande ommålning av betongskorstenen på Kraftvärmeverket i Västerås. I samband med ommålningen skall PCB-haltig fogmassa runt belysningsfönster i skorstenstoppen saneras, transporteras bort och ersättas med ny PCB-fri fogmassa.
Nybyggnad av mobila elverk längs Bergslagspendeln
Mobila elverk i Hallstahammar, Surahammar, Brattheden, Virsbo och Ängelsberg.
Ombyggnad av va-ledning i Kolsva
Avser renovering samt infodring av VA-ledningar vid Lars Uno Lindbergs väg.
Nybyggnad av sopanläggning i Surahammar
Ansökan om bygglov för sopsugsanläggning.
Installation av selektiv jonbytare vid avfallsanläggning i Västerås
Avser installation av en selektiv jonbytare för rening av lakvatten vid Gryta avfallsanläggning.
Nybyggnad av vindkraftverk i Norberg
Anmälan om nybyggnation av vindkraftspark inom fastigheten stora åvesta 1:47, Hökmora 3:7,Norbergsby 9:16,Olsbenning 4:2,Svensbo 1:15,Bjurfors 8:1,8:2,Stora Åvesta 1:47.
Nybyggnad av brygga i Västerås
Anordnande av brygga samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et605.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et606 samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et8406.
Tillbyggnad av idrottsplats i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av idrottsanläggning, ändring av ventilation samt ombyggnad av vindfång.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation på Valbricka 2:8, 2:17, 2:19 och 2:8.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef. nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef. transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Köping
Nybyggnad plank.
Ombyggnad av väg i Fagersta
Strandskyddsdispens för omdragning av befintlig väg inom fastigheten sundbo 7:63, fagersta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Rivning av bef. transformatorstation samt nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Sala
Rivning och nybyggnad av nätstation på Kila-Muren 2:1, Fastbo 1:11 och Hönäs 1:13.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Parkeringsplats - flerbostadshus.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Sala
Ändrad användning från lokal till kroppsvård.
Ombyggnad av va-system vid avfallsanläggning i Västerås
Avser utbyte av befintliga urinseparerande toaletter mot WC, gråvatten som uppstår i kök och toaletter kopplas om från befintlig infiltration till spillvattenledning vid det s.k. ”Återvinnarhuset”, Returvägen 20, Västerås. Entreprenaden omfattar i huvudsak erforderlig projektering inklusive ritningar, omkoppling/nyinstallation av ledningar och toaletter, installation av spillvattenledning och pumpbrunn för avledning av spillvatten från huset till näraliggande befintlig spillvattenledning.
Renovering av lekplats i Hallstahammar
Avser renovering av lekplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: