Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt förbindelsespår i Maland, entreprenad E05
Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Mark och bro.
Upprustning av Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn-Huggsta
Elektrifiering och upprustning. Ny bro över Tunadalsspåret, Ekenäsvägen TE03 ingår. Mark- och broarbeten samt bana (spår). Utöver banan ska ersättnings- och servicevägar anläggas samt ombyggnad av allmänna vägen Johannedalsvägen.
Ombyggnad av väg 562 mellan Sundsvalls resecentrum-Selångersån
Projektet avser ombyggnad av väg till lokalgata med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,6 km. Busshållplatser vid resecentrum.
Ombyggnad av kaj i Sundsvall
Avser upprustning av kaj inför byggnation.
Mark och broarbeten för etapp Maland i projekt Maland- och Tunadalsspåret till Sundsvalls Hamn
Mark- och broarbeten för enkelspår inklusive servicevägar och omläggning av allmän väg. Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret (Entreprenad TE06).
Anläggande av gc-väg längs väg 622 mellan Ljustavägen-Ö Birsta
Ca 2,6 km lång sträcka från Alnöbron till Östra Birsta.
Skötsel samt ev reinvesteringsarbeten av vägbelysning i Västernorrlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västernorrlands Län.
Varmmassabeläggning i region Mitt/Västernorrlands län
Utförande av beläggningsarbeten med varmmassa i Västernorrlands Län. Beläggningsgrupp Y1.
Halvvarm massabeläggning i region Mitt/Västernorrlands län
Halvvarma massabeläggningsarbeten i Västernorrlands län. Beläggningsgrupp Y10.
Nytt 40 kV ställverk i Nederede
Komplettering med nytt 40 kV-ställverk och en andra transformering.
Totalombyggnad och reläbyte mm i Sköle
M12-T_Sköle. Totalombyggnad.
Ledningsflytt Maland
RN Ledn Ledningsflytt TRV Maland
Ny 40 kV Skallböle-Nederede
Ombyggnad av 30 kilometer 40 kV-ledning.
Efterbehandlingsåtgärder vid Lomyrans Deponi, etapp 2
Avser Etapp 2 efterbehandlingsåtgärder för Lomyrans gamla slam och soptipp. Denna del avser slutlig omformning av området tillsammans med utläggning av tätskikt och skyddsskikt mm.
Kabelbyte till fördelningsstation M8 i Granloholm, Sundsvall
Avser byte av markförlagda kablar tillhörande nya mottagningsstationen M8. Detta objekt är den tredje etappen avseende kabelbyten tillhörande M8. Omfattar i huvudsak, schaktning och kabelförläggning av både LSP/HSP-kablar samt även viss del samförläggning för gatubelysning och optokabelförläggning. Totalt ca 3,6 km schakt.
Anläggande av fibernät för bredband i Sundsvall, Kovland
Avser upprättande av fiberoptiskt nät i område Sundsvall Kovland.
Kabelkanalisation sträckan Sundsvall C-Västra station i Sundsvall
Objektet är beläget på Sundsvalls bangård mellan Sundsvall C ca km 347+430 och Sundsvall Västra ca km 348+900 (där kabelrännor för Nacksta driftplats tar vid).
Nybyggnad av teknikhus på Sundsvalls driftplats
Teknikhus för framtida installationer av signal- och teleutrustning. Bandel 234 Km 347+430.
Borrning för frikyla i Sundsvall
Objektet avser utförande av två (2) 324 mm formationsfilterbrunnar i parkmiljö i Västra Allén i Sundsvall. Håltagning genom rotationsborrning med omvänd spolning.
Upprustning av vägar i Forsa, Njurunda
Avser upprustning av de så kallade Metallvägarna i Forsa. Syftet med ombyggnationen är att rusta upp slitna och tjälskadade gator. Vägar som ska rustas upp är Guldvägen, Platinavägen, Titanvägen, Volframvägen, Manganvägen och Cormantvägen. Alla gatorna kommer att smalnas av och få en 5,5 meter bred körbana samt en asfaltsvinge på cirka 0,8 m. Guldvägen smalnas av med cirka 6,2 meter bred körbana. Längs Guldvägen byggs också en ny, tre meter bred, gång- och cykelväg mellan Skedlovägen och Cormantvägen.
Nytt konstgrässystem på NP3 Arena i Sundsvall
Avser nytt konstgrässystem till NP3 Arena och återinstallation av begagnat konstgrässystem på Baldershovs IP.
Ombyggnad av busshållplats i Sundsvall
Avser hållplatslägen, busskörfält 60 m, gc-väg 120 m.
Gc-vägar mm i Sundsvall
Avser nya cykelbanor och cykelparkeringar längs med Esplanaden, 660 m.
Nybyggnad av GC-väg Östra Långgatan, Sundsvall
En ny, fyra meter bred, gång- och cykelbana ersätter trottoaren på den norra sidan av Östra Långgatan, mellan Parkgatan-Esplanaden.
Nybyggnad av gc-väg i Sundsvall
Sträckan Dalgatan mellan Bergsgatan och Storgatan samt området runt korsningen Dalgatan/Norra Järnvägsgatan.
Omtoppning av taxibana och platta på Midlanda Airport
Objektet avser omtoppning av Taxibana Y och plattan framför Hangar 5 på Midlanda Airport. Yta ca: 9100 m2.
Entreprenadbesiktning av järnvägsprojekt inom Sundsvalls kommun
Entreprenadbesiktning av Bergsåker triangelspår/Nacksta driftplats, Maland och Tunadalspåret samt Sundsvall tillgänglighet och resecentrum.
Erfaren projektingenjör till järnvägsprojekt dubbelspår Dingersjö
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga uppdraget med maximalt 48 månader fördelat på maximalt 4 perioder.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av skjutbana i Sundsvall
Bygglov för etablering av skyttecenter.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (n154521).
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154216.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154221.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154250.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154899 norafors.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer (n154602 och n154604).
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Marklov för anordnande av parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för ändring av parkeringar.
Nybyggnad av plank i Sundsvall
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Nybyggnad av transformatorstation.
Nytt staket vid Skönsmons skogskyrkogård i Sundsvall
Objektet avser komplettering av befintligt staket då fastighetsgränsen för Skönsmons skogskyrkogård har flyttats på olika ställen. Pris ska lämnas för två olika staketlösningar där beställaren gör val mellan Trådstängsel/Villastängsel/Gunnebostängsel eller Målat trästaket innan tilldelning.
Nya stängsel till VA-anläggningar, MittSverige Vatten & Avfall
Avser nybyggnad av stängsel runt 3 st vattenreservoarer och 2 st vattenverk.
Marin dyk- och snorkelinventering i naturreservat i Sundsvalls och Örnsköldsviks kommuner
Upphandlingen syftar till att teckna avtal med en eller flera entreprenörer som lämnar fullständiga och utvärderingsbara anbud som syftar till att inventera och på så sätt följa upp tidigare dyk- och snorkelinventeringar i utpekade områden i Västernorrlands län. Avser naturreservaten Salen- Stornäset- Långharsholmen och nationalparken Skuleskogen, belägna i Sundsvall och Örnsköldsviks kommun.
Restaurering av mur i Sundsvall
Avser restaurering av 2st murar á ca 2m bred x 5m lång och 1m bred x 7m lång.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: