Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Västerbottens län

Bjurholm (4)
Dorotea (0)
Lycksele (5)
Malå (4)
Norsjö (1)
Sorsele (26)
Storuman (24)
Umeå (34)
Vindeln (5)
Vännäs (1)
Åsele (7)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Nybyggnad av väg Söderslätt-Klabböle E09, Umeåprojektet
Avser nybyggnad av mötesfri landsväg, planskilda trafikplatser och cirkulationsplatser, vägbroar, jordbruks-, ägo- och fritidsportar. Längd ca 5,5 km.
Nybyggnad av bro över Ume älv mm, Umeåprojektet, E10
Projektet omfattar del av ny E12 med bro över Umeälven. Bron kommer att ha en längd av ca 550 m. I projektet ingår även en kortare landbro.
Nybyggnad av vindkraftverk i Högaliden
Planer finns på ca 25 st verk.
Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Djäkneboda-Bygdeå
Mötesfri väg med omkörningsfält och mitträcke, mer trafiksäkra korsningar, nya vänstersvängsöglor, breddning av vägen från 9 till 14 meter, ersättningsvägar, ny port under E4 vid Bobacken, breddning av bro över Dalkarlsån. 9 km lång sträcka.
Nybyggnad av kraftledning mellan Högnäs - Högaliden
Objektet avser nybyggnad av 58 km 150 kV transmissionsledning. Ledningen utförs med portalstolpar av trä med överliggande stålregel och faslina 3x1x910 mm2 AL59. Den nya kraftledningen sträcker sig från PT1 Högnäs, nära Krångfors i Skellefteå kommun till Högaliden vindkraftpark, nära Botsmark i Umeå kommun.
Nybyggnad av vindkraftverksanläggning vid Brännliden
Vindkraftsanläggningen planeras att bestå av 10 vindkraftverk med en totalhöjd om max 220 meter, förväntad årsproduktion 128 GWh.
Muddring samt om- och tillbyggnad av hamn och kaj i Skellefteå
Nya ytor, lagringsutrymmen, kajer och hamninfrastruktur planeras. Angränsande till hamnen planeras även nytt industriområde á ca 80 ha. Skellefteå kommun vill knyta konsult till utvecklingen för att kunna avropa kompetenser som behövs för de olika delprojekten framförallt under projektperioden 2018-2021. Delprojekten fram till 2020 omfattar muddring, invallning, byggnation av nya landytor.
Nya faunapassager längs E4 i Västerbotten
Två planfria passager för stora däggdjur.
Nybyggnad av industrispår i Nordmaling
Nordmalings kommun kommer att uppföra en industriterminal med järnvägsanslutning i Rundvik intill Botniabanan. Denna entreprenad avser avverkning och avtäckning.
Ombyggnad av väg 620 mellan Vindeln-Buberget
Bärighetsåtgärder. Förstärkning och tjälsäkring. Ca 11,4 km lång sträcka.
Flytt av väg 370 i Nölviken
Riskreducerande åtgärder. Ny väg 1 km, ny GC-väg 800 m samt rivning av tidigare vägsträckning 800 m.
Nybyggnad av järnvägsterminal i Umeå
Uppdraget omfattar utformning av ny järnvägsterminal, kostnadsberäkning och rambeskrivning för totalentreprenad. Förslag på ytmässig disposition av verksamhetsytor samt trafiklösningar.
Förbättring av väg 741 mellan Ånäset-Estersmark
Avser en sträcka på ca 5,9 km. Bärighetsåtgärder.
Nytt bostadsområde i Sävar
Preliminärt syfte med planen är att inom området, med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden samt riksintressen, skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Sökanden vill avstycka cirka 20 tomter på tre olika markområden för att sälja. Detaljplanen beräknas antas sista kvartalet 2018.
Ombyggnad av väg pendlingsstråket Vindeln-Umeå
Trafiksäkerhetsåtgärder i Hissjö och Haddingen, mötesfri landsväg mellan Forslunda-Håkmark samt parallellväg mellan Forslunda-Hissjö.
Nybyggnad av kaj för Kustbevakningen i Umeå hamn
Avser ny kaj ca 10 X 70 m för Kustbevakningen vid Hillskär inom Umeå Hamn. Den nya kajen byggs i anslutning till befintlig kaj.
Anläggande av vandringshinder för fisk i region Nord
Vandringshinder för vattenlevande djur .
Varma beläggningsarbeten genom Norsjö
Varma massor genom Norsjö inkl. liksobjekt Risliden Norsjö väg 785.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 522 mellan Röbäck-Stöcksjö
Ca 2 km lång sträcka. GC-väg inklusive belysning och busshållplatser mm.
Reparation av Victoriabron över Skellefte älv i Skellefteå
Brounderhåll på 24-1213-1 över Skellefte älv vid Victoriaesplanaden i Skellefteå.
Sanering av markområde i Skelleftehamn
Uppdraget omfattar att utarbeta en huvudstudie med hjälp av tillhandahållet undersökningsunderlag för Kolkajs- och Järnbruksområdet i Skelleftehamn. Huvudstudien ska utarbetas i enlighet med Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling, utgåva 5, 2013.
Utbyte av kablar längs järnväg i region Nord
Utbyte av icke föreskriftsenliga kablar.
Bredbandsutbyggnad Sillviken, Revet och Knivingen, Umeå Energi AB
Entreprenaden omfattar arbeten som svetsning, installation, mätning, uppkoppling av optofibernät samt schaktning och förläggning av kanalisation samt fiberblåsning. De områden som omfattas av denna upphandling är Sillviken, Revet och Knivingen.
Bredbandsutbyggnad Anumark, Kylören och Stenviken, Umeå Energi AB
Entreprenaden omfattar arbeten som svetsning, installation, mätning, uppkoppling av optofibernät samt schaktning och förläggning av kanalisation samt fiberblåsning. De områden som omfattas av denna upphandling är Stenviken, Anumark samt Kylören.
Ny överföringsledning mellan Burträsk och Bodbysund
Ca 5800 m överföringsledning för vatten och avlopp mellan Burträsk och Bodbysund samt anslutningar mot Innanbacken och Mora. Omfattar markförläggning av ledningar genom styrd borrning samt sjöförläggning av ledningar i sjön Burträsket.
Nya 170 kV-kabelförband mellan ställverk i Skellefteå
Skellefteå Kraft Elnät AB planerar att bygga nytt 170 kV-ställverk intill befintligt 170 kV-ställverk. Ställverken ska förbindas med två stycken 170 kV-kabelförband. Anläggningarna är benämnda ST22 Kvistforsen (bef.) och ST22 Kvistforsen (ny). Entreprenaden omfattar allt materiel och arbete för att erhålla förbindelsen mellan stationerna.
Bredbandsutbyggnad Holmen, Karlsvik, Storhäggsjö, Umeå Energi AB
Arbetet omfattar svetsning, installation, mätning, uppkoppling av optofibernät samt schaktning och förläggning av kanalisation samt fiberblåsning. De områden som omfattas av denna upphandling är Storhäggsjö, Karlsvik samt Holmen.
Upprustning av kaj i Umeå
Åtgärdande av sprickbildning och skador. Nytt erosionsskydd och trädäck.
Ombyggnad av bussgata mm i Umeå
Umeå kommun bygger om bussgatan Vättarnas Allé på Tomtebo mellan Älvans Väg och Sjöfruvägen. Sträckan är drygt 600 m och gatan ska breddas till 7 m asfaltbredd med kantsten.
Ny utrustning till transformatorstation vid Skellefteå lasarett
Entreprenaden avser installation av ny utrustning för befintlig transformatorstation B som omfattar ställverk i by 108 och by 120 samt allmänventilation inkl styr och övervakning By 120, samt därtill hörande byggnadsarbeten.
Riskreducerande åtgärder längs väg 363 i Hällnäs
Ombyggnad del av sträckan vid Stussbäcken. Vägen förskjuts ca 40 meter västerut samt att en ny plattrambro anläggs.
Nybyggnad av gata och va-ledningar i Vindeln
Arbetena består av nybyggnad av Tallvägen med VA-, el-, och bredbandsledningar samt ny gatubelysning. Omfattar ca 250 meter gata, 250 m VA-ledningar, El-ledningar ca 160 m ledningsschakt, Bredbandsledningar ca: 120 meter förläggning av kanalisation samt Gatubelysning: ca 260 m ledningsschakt.
Markarbeten för ny infartsväg till NLC Storuman, etapp 2
Avser markarbeten för nyanläggande av ny infartsvägen från E45 mot Timmervägen.
Markarbeten för omledning VA vid omlastningsterminalen Storuman
Avser byggnad av ca 1300 meter vatten- & avloppsledning i huvudsak i skogsmark. Borrning under järnväg & sprängning av berg ingår. Mellan Storuman & Stensele tätort.
Nybyggnad av konstgräsplan i Anderstorp, Skellefteå
Ligger vid förskolan Pusselbiten.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Utökning av parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Markarbeten avseende schakt, uppfyllnad och trädfällning.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov avseende uppfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för schaktning och trädfällning.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för uppfyllnad.
Ombyggnad av värmestuga i Vilhelmina
Bygglov för flytt av värmestuga.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lycksele
Bygglov gällande bullervall enl. detaljplan.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov gällande nätstation ns08958 projektid: nis244055, Bygglov gällande nätstation ns52935 projektid: nis244055 Granträsk 1:59,1:54.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov gällande opto boda.
Rivning av vattentorn i Lycksele
Bygglov gällande rivning av ej brukat vattentorn.
Nybyggnad av nätstation i Malå
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Malå
Bygglov transformatorstation.
Nybyggnad av rastplats i Skellefteå
Strandskyddsdispens för rastplats.
Nybyggnad av nätstation i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad nätstation tom 2022-12-31.
Nybyggnad av småbåtshamn i Skellefteå
Anläggande av småbåtshamn.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Anläggning av 65 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Åsele
Ansökan för nätstation ns79004, långbäcken 1:34.
Nybyggnad av nätstation i Åsele
Ansökan om bygglov - kopplingsstation 7 m² kp71676, lögda 3:23.
Nybyggnad av nätstation i Åsele
Ansökan om bygglov - ny nätstation 9 m2 ns76358.
Nybyggnad av nätstation i Åsele
Ansökan om bygglov - nätstation 4,5 m² nis 244054 Stensjö 3:3.
Nybyggnad av nätstation i Åsele
Ansökan om bygglov - nätstation 8,5 m², ns52257.
Nybyggnad av transformatorstation i Sorsele
Ansökan om bygglov för kopplingskiosk, transformator kp06395.
Nybyggnad av nätstation i Bjurholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Bjurholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Sorsele
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Sorsele
Ansökan om bygglov för transformatorstation 10,4 kvm.
Nybyggnad av transformatorstation i Sorsele
Ansökan om bygglov för transformatorstation 5,1 kvm.
Nybyggnad av transformatorstation i Sorsele
Ansökan om bygglov för transformatorstation nis264476.
Nybyggnad av transformatorstation i Sorsele
Ansökan om bygglov för transformatorstation ns25109.
Nybyggnad av transformatorstation i Sorsele
Ansökan om bygglov för transformatorstation ns82580.
Nybyggnad av transformatorstation i Sorsele
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Åsele
Ansökan om bygglov nordanås 1:9 - ny nätstation 8,0 m², projekt nis 244054 nt61115-l1.
Nybyggnad av transformatorstation i Sorsele
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för transformatorstation 10006 nis228583.
Ombyggnad av markanläggning i Bjurholm
Ansökan om marklov gällande utfyllnad av (del av) industritomt.
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av 2 st nätstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av 2 transformatorstationer Skarvsjö 1:139,1:23.
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av 4 transformatorstationer (ns14378) Grannäs 1:4,1:10,1:17,1:53.
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av 9 nätstationer Slussfors 1:95,1:13,1:31,1:25,1:7,1:55,1:96,1:10,1:6.
Tillbyggnad av ställverk i Skellefteå
Nybyggnad av kontrollrum för ställverk.
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av kopplingsstation (kp42960).
Nybyggnad av parkeringsplats i Umeå
Nybyggnad av laddplats för elbussar.
Nybyggnad av motorstadion i Storuman
Nybyggnad av motocrosstadion, Nybyggnad av klubbstuga/sekretariat Björkfors 1:414.
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (laddstation) baksidan q-star.
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (ns12556).
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (ns22815).
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (ns23094).
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (ns39089).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: