Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av temapark på Skutberget i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av en temapark på Skutberget. Parkens placering blir från nuvarande motionscentralen i söder, skogspartiet intill, norrut mot gamla drivingrangen/E18
Nybyggnad av inomhusarena i Karlstad
En multifunktionell anläggning med ytor för tävling och träning samt kontors-, utbildnings-, drifts- och möteslokaler. Innehåller även gemensamma förråd samt publika toaletter som kan nyttjas för utomhusarenan. Omklädningsrum finns som kan nyttjas för allmänhetens träning med närhet till I2-skogen. Upphandlas med Id 1531778, 1531775
Beläggning halvvarmt i region Väst
Grupp DK61 och DK62, DM61, DV61
Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå
Projektet avser anläggande av mötesstationer Kil-Laxå delen delen Väse. Denna första etapp omfattar nya plattformar, en planskild korsning vid Storgatan i Väse (Plk 24868) samt gång- och cykelbro över Storgatan, norr om mötesstationen.
Byggande av gc bro i Karlstad
Uppförande av GC-bro mellan Råtorp och Färjestad. Längd om cirka 290 m.
Utbyggnad av allmänt VA till Lungvik i Karlstad
Förslag till VA-plan. Kostnad inkl. överföringsledning från Välsviken och pumpstationer.
Exploateringsarbeten Busterud, Karlstad, et 2
Avser ny- och ombyggnation av lokalgator samt utbyggnad av vatten, spillvatten och dagvatten i Busterud Karlstad. Arbetsområdet är beläget i Alster ca 9 km öster om Karlstads centrum.
Ombyggnad av VA-ledningar vid Älvåkersgatan i Karlstad, Etapp 4
Avser ombyggnad av befintliga vatten- , spill-, och dagvattenledningar vid Ringgatan i området Råtorp i Karlstad. Denna etapp omfattar sträckan söder om Stöpaforsgatan på Ringgatan till Södra Gärdesgatan på Älvåkersgatan.
Om- och nybyggnad av gator samt ledingsarbeten i centrala Karlstad
Avser om- och nybyggnad av gator samt ledningsarbeten för att förbättra framkomligheten för busstrafiken in till Karlstads resecentrum och omfattar Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan, Kvarnbergsgatan, Hööksgatan, Långövägen, Vikengatan.
Nybyggnad småbåtshamn i Karlstad Etapp 1
Etapp 1 avser nybyggnad av båthamn med 155 båtplatser, 50 sjöbodar samt restaurang och parkering.
Nybyggnad småbåtshamn i Karlstad Etapp 2
Etapp 2 avser nybyggnad av båthamn med ca 450 båtplatser, sjöbodar samt parkering.
Nyläggning av parallell råvattenledning, Karlstad
Prekvalificering för råvattenledning, dimension 630 mm och ca 3 km långt.
Exploatering av nytt verksamhetsområde i Södra Kroppkärr, Karlstad
Avser exploatering av nytt verksamhetsområde.
Nybyggnad av väg i Karlstad
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt bostadsområde i Karlstad. Området planeras för 12 villatomter.
Nybyggnad av uppvärmd konstgräsplan i Karlstad
Nybyggnad av uppvärmd fullstor konstgräsplan. Upphandlas med , Id 1531777, Id 1531775
Nybyggnad av cirkulationsplats Gräsdalen, Karlstad
Planer för ny cirkulationsplats vid Gräsdalen. Syftet för att möjliggöra genomföra stadsutvecklingsprojekten Katrineberg, Östra Zakrisdal och Jakobsberg.
Va-ledningsarbeten i centrala Karlstad
Avser va-arbeten Vikengatan-Orrholmsviken i centrala Karlstad.
Ny bro samt riskreducerande åtgärder längs E18 väster om Panken
Åtgärder för att minska risken för ras/skred. Ny bro över Pankens utlopp.
Konsulttjänst för utvärdering av ERUF-projekt. Värmlands län
ERUF-projekt gällande byggnation av fiberoptisk bredbandsstam.
Brygganläggning vid Klarälven i Karlstad
Planer finns för att 13 brygglägen längs Klarälven.
Riskreducerande åtgärder längs väg 62 vid Södra Älvkullen
Ca 200 m lång sträcka, åtgärd på vägtrumma.
Tubbyte på avfallspanna, Karlstad
Tubbyte på frontvägg i avfallspanna Heden 1.
Gestaltningsprogram för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde Karlstad
Uppdraget omfattar landskapsarkitektur såsom gestaltning och projektering av området söder om Bomstadvägen inkluderat entréområden, gatumiljö, park- och friluftsområde, badplats, väderskydd och torg.
Utbyte av belysning i elljusspåret Karlstad
Utbyte av belysning i elljusspår vid Molkoms idrottsplats.
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Rivning av idrottsplats i Karlstad
Rivning av idrottsplats, läktare, garage, förråd/kontorslokaler.
Nybyggnad av isbana i Karlstad
Avser anläggande av isbana vid Stora Torget , Karlstad vintern 2020/2021.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av 4 st padelbanor.
Nybyggnad av mur i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivning befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för utökning av parkering, hotell/restaurang.
Nybyggnad av brygga i Karlstad
Strandskyddsdispens för uppförande av bryggdäck.
Nybyggnad av gc-väg i Karlstad
Nybyggnad av gång- och cykelväg i centrala Karlstad. Ca 20 meter.
Tillbyggnad av reservoar i Karlstad
Avser liten åbyggnad av vattenreservoar Ris 2:2,Helgetorp 1:6.
Skötsel av naturreservat i Lurö och Millesviks skärgård
Option: 2023-01-01 - 2024-12-31 2025-01-01 - 2025-12-31
Renovering av jordkällare i Naturreservatet Tiskaretjärn
Renovering och funktionsförbättring av taköverbyggnad, renovering av murverk, upplag och anslutande mark, ny innerdörr samt nya karmar till inner- och ytterdörr. Arbetet ska vara klart för slutbesiktning senast 2021-10-15.
Anbud gällande markteknisk undersökning i Vålberg, Karlstad kommun
Avser att utföra en miljöteknisk/markteknisk undersökning av på fastigheten Stora Abborrtan 1:24 Vålberg i Karlstads kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: