Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering för nytt bostadsområde i Uppsala
1400 bostäder på Kv Vinghästen och Kv Sagan. Hela programområdet är stort, cirka 100 hektar, och beläget på nära avstånd från stadskärnan och med direkt närhet till stora naturområden. Under mark inom delar av programområdet finns stadens grundvattentäkt vilket ställer höga krav på projektet i såväl planering som genomförande.
Underhållsbeläggning tank inom Uppsala, Södermanlands och Örebro län
Grupp C11 2020-2023, D1 2020-2022 och T1 2020-2022. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med 1 år.
Exploatering för verksamhetsområde i Librobäck, Uppsala
Utökning av Librobäcks verksamhetsområde samt skapa gång- och cykelvägar inom området. Projektet avser projektering av utbyggnad av VA, lokalgator och platsmark inom aktuella planområdet (Garverigatan, Librobäck).
Förberedande arbeten för planskilda korsningar i Uppsala
Projektet avser markarbeten vid järnväg, ombyggnad av gator, fastighetsåtgärder, ledningsomläggning mm.
Underhållsbeläggning värme i Uppsala län
Grupp C13 inom Uppsala län 2020-2022.
Nybyggnad av solcellspark i Uppsala
Solcellspark ca 18 tusen solpaneler på en 30 tusen kvm yta.
Ombyggnad av gågata i Uppsala
Gågatan är byggd på lera och sjunker lite varje år. Därför behöver den södra delen som går från Stora torget ner till Bangårdsgatan byggas om.
Nybyggnad av dagvattendamm och va-ledning i Uppsala
Utbyggnad av VA-anläggningar som damm och dagvattenledningar samt allmän platsmark.
Förberedande ledningsarbeten för planskilda korsningar i Uppsala
Omläggning av ledningar inom Uppsala stadsmiljö. Ostkustbanan/Dalabanan Bandel 429 km 66+373.
Ny anslutning till väg 282 från Södra Gunsta
Ca 23 km lång sträcka väg 282 E4-Almunge. Ny cirkulationsplats, trafikplats, gc-port, 2 busshållplatser samt anslutande gc-vägar.
Utbyggnad av fiber i Uppsala
Avser fiberbyggnation i området Storfors Sydost i Uppsala län; Storfors, Värmlands län.
Nybyggnad av solcellspark i Uppsala
Uppsala Kommun avser att gå ut med en upphandling beträffande projektering, byggnation samt driftsättning av solcellspark.
Utbyggnad av VA-ledningar i Skölsta, Uppsala etapp 1
Utbyggnad av VA i befintliga Skölsta. Projektet avser anläggning av självfallsledningar, LTA-ledningar och vattenledningar.
Ombyggnad av gata och VA mm i Uppsala
Avser ombyggnad av Gamla Uppsalagatan mellan Topeliusgatan och Iduns väg/Österleden, busshållplatser och GC-väg utefter Iduns väg respektive Österleden samt utförande av nytt tätskikt på befintlig GC-bro.
Anläggande av dagvattenpark i Södra Gottsunda, Uppsala
Målsättningen med projektet är att skapa en dagvattenpark som uppfyller flera olika funktioner samtidigt. Följande framtida kärnvärden har formulerats: - Rena dagvattnet från Gottsunda innan det leds mot Hågaån - Främja biologisk mångfald i området - Mötesplats för människor - Möjlighet för undervisning av förskolor och skolor - Öka förståelsen för rening av dagvatten, ekosystemtjänster och hållbar vattenanvändning.
Drift och underhåll av vägbelysning i Uppsala län
Skötsel samt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Uppsala län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år.
Nybyggnad av laddstation i Uppsala
Nybyggnad av laddstation. Kommer byggas på fler orter men ännu oklart vilka.
Anläggning av park i Fullerö, Uppsala
Entreprenaden avser anläggning av en 3 hektar stor stadsdelspark i Fullerö norr om Uppsala. I parkanläggningen ingår markmodulering, gräsytor, busk- och trädplanteringar och en lekplats.
Anläggningsarbete för två parker i Bäcklösa, Uppsala
Entreprenaden omfattar två delar. Del ett är en nyanläggning av en mindre lekplats, busk- och trädplanteringar intill en dagvattendamm i södra Bäcklösa. Del två innefattar tillägg till en befintlig historisk park som ligger i Bäcklösas norra ände. Det ska bland annat anläggas en ny utflyktslekplats, nya gångstigar och cykelvägar samt planteringar med såväl träd, buskar och perenner.
Anläggande av park i Rosendal, Uppsala
Nyanläggning av park och lekplatser samt dagvattendammanläggning i Rosendal
Utbyte av konstgräsmattor på Sävja IP, Uppsala
Rivning och deponering av befintligt konstgräs på 11 spel planen samt nytt konstgräs på densamma - rivning och deponering av befintligt konstgräs på multiplanen samt nytt konstgräs på densamma - option på rivning, deponering samt byte av konstgräs på kommande objekt inom Sportfastigheters fastighetsbestånd.
Sanering av mark i Uppsala
Sanering av mark vid Kv Skytteln, Kungsängen
Ombyggnad av gata i Uppsala
Ombyggnad av Bruno Liljeforsgata.
VA-omläggning i Luthagen, Uppsala
Omläggning av VA på Norrlandsgatan, Sibyllegatan och en bit av Ringgatan ca 200 M
Drift och underhåll av trafiksignaler i Uppsala, Västmanland och Örebro län
Trafiksignaler och trafikmätare. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nybyggnad av strandpromenad i Storvreta
Nybyggnad av gångstråk längs Fyrisån
Nybyggnad av konstgräsplan i Uppsala
Komplett utbyte av befintlig konstgräsplan om 7881 m² mot ny beläggning av nytt konstgräs samt inkluderat nya linjemarkeringar.
Nytt reservkraftsystem på Hovgården ÅVC i Uppsala
Avser ett mobilt reservkraftsystem, installation av reservkraftsystem med tillhörande generator, utrustning och arbeten. Utförs i samband med utbyte av ställverk.
Ombyggnad/upprustning av kvartersmark vid Kungsängens gård i Uppsala
Avser ombyggnation och upprustning av kvartersmark vid Kungsängens gård.
Stängsling av betesmarker i naturreservat, Uppsala län
Avser uppsättning av stängslel för betesdjur i naturreservatet Hjälstaviken i Håbo och Enköpings kommuner och i naturreservatet Granliden i Östhammars kommun.
Markarbete för förläggning av tomrör, Vattenfall AB
Schakt mellan dragbrunn DB 90-01 och pumphus T2, Fyra håltagningar i grundmur för anslutning av tomrören till byggnaden, Förläggning av 4 stycken tomrör, Återställning av asfaltytor, kantstenar och vegetationsytor samt Inmätning och fotodokumentation av förlagda tomrör före återfyllning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: