Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll väg område Enköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av gång- och cykelväg och vattenledning i Enköping
Cirka 330 m ny gång- och cykelbana, circa 210 m omläggning av befintlig gång- och cykel väg (grus), circa 450m nya dagvattenledningar, ny grus parkering och ny fördröjningsdamm för dagvatten
Byte av fjärrvärmeledningar vid Enköpings Garnison, etapp 2
Utförandeentreprenaden avser en markentreprenad som syftar till förläggning av i storleksordningen ca 325 m (schaktmeter) fjärrvärmeledningar inkl. tillhörande arbeten, ventiler mm samt skrotning av befintliga kammare som tas ur drift.
Nybyggnad av cykelbana i Enköping
Ny cykelbana mellan Österleden och Åkersberg.
Installation av brandlarm i kraftvärmeverk i Enköping
Nytt brandlarm till kraftvärmeverket.
Ny dricksvattenledning mellan Alstasjön-Örsundsbro, Enköping
Projektet avser tryckning/borrning av ny dricksvattenledning om ca 1,5 km samt passage under väg 55 inklusive inkoppling på befintlig ledning i båda ändar.
Renovering av rökgaskondensor i kraftvärmeverk i Enköping
Renovering av rökgaskylare, bla byte av tuber, tubplattor samt baffelplåtar i Enköpings värmeverk.
Byte av oljeavskiljare och VA-ledningar i Enköping
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig oljeavskiljare, samt ny anläggning av nya va-ledningar ca 80 m (vatten, spill och dagvatten) och tomrör för signalkabel samt ny oljeavskiljare.
Renovering av GC-bro i Enköping
Avser renovering av stålkonstruktion och farbana. Renovering av bron är uppdelad i två entreprenader: Entreprenad 1: Renovering av stålkonstruktion och farbana, Entreprenad 2: Renovering av brofästen och intilliggande markarbeten, samt säkerställande av media placerad under befintlig bro. För entreprenad 2 är Elvbygg AB utsedd entreprenör genom gällande avtal mellan Enköpings kommun och Elvbygg AB.
Utbyggnad sprinkler på kraftvärmeverk i Enköping
ENA Energi AB har för avsikt att upphandla utbyggnad av sprinklerutrustningen till kraftvärmeverket under sommaren 2018.
Ombyggnad av va-ledning i Enköping
Anmälan installation av avlopp och vatten i friggebod.
Nybyggnad av elverk i Enköping
Bygglov nybyggnad av elstation k-20.1-101.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation nis 154325.
Nybyggnad av plank i Enköping
Bygglov nybyggnad av plank samt rivningslov av befintligt plank.
Nybyggnad av plank i Enköping
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av staket i Enköping
Bygglov nybyggnad av staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation n151204.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov byggbodar och parkering (2018-06-25 - 2021-06-30).
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov avetablering av befintlig dieselanläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov schaktning och fyllning.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Enköping
Marklov utökning av befintlig bullervall.
Reservkraftverk för försörjning av pumpstation i Enköping
Entreprenaden omfattar installation och idrifttagning av reservkraftverk till Lillsidans APS. Erforderlig schaktning och förberedelse av grund till reservkraftcontainern ingår i entreprenaden.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: