Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Uppsala län

Enköping (23)
Heby (1)
Håbo (9)
Knivsta (13)
Tierp (12)
Uppsala (32)
Östhammar (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny djupförvaringsanläggning i Forsmark
Slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall. Kostnad okänd.
Utbyggnad av Ostkustbanan mellan Uppsala-länsgränsen Uppsala/Stockholm
Ostkustbanan fyrspår (Skavstaby-Arlanda-Uppsala) alt. fyrspår Myrbacken-Uppsala C, totalt cirka 23 kilometer dubbelspår
Nybyggnad av kraftvärmeverk i Uppsala
Avser nybyggnad av kraftvärmeverk. Upphandlingen gäller: Generellt bygg- och anläggningsarbete inklusive pålning, fundament och arbete under mark som exempelvis vatten, dränerings - och avloppssystem och den del av vattenledningarna för brandsläckningssystemet som ligger under mark. I tillägg ingår alla aktiviteter för marksanering av det så kallade containerområdet där delar av toppskiktet behöver avlägsnas; jordlagren undertill kan vara förorenade
Ny Arena i Uppsala
Huvudarenan ska klara UEFA krav nivå 3 med publikkapacitet på 8 000 till 10 000 besökare. Integrerat med arenan samt i fristående byggnader planeras även för lokaler för kontor och verksamheter.
Nybyggnad av bro över Fyrisån i Uppsala
Ny öppningsbar bro, en ny dragning av Ulleråkersvägen fram till Sjukhusvägen, rivning av befintliga Ulleråkersvägen, ny gång- och cykelbana, åtgärder längs Sjukhusvägen från Ulleråkersvägen till Dag Hammarskjölds väg. På östra sidan om ån ingår samtliga anslutningar till Kungsängsesplanaden och korsningen med Östra Ågatan. Uppdraget delas preliminärt upp i fyra förfrågningsunderlag, en för upphandling av totalentreprenad bro och tre utförandeentreprenader mark; östra sidan om ån, ny dragning av Ulleråkersvägen samt ombyggnad av befintliga Ulleråkersvägen till ny GC-bana.
Ny cykelanläggning i Uppsala etapp 1
I första etappen blir det: Asfaltsbanor, cykelkrossbana och trafikbanor för barn.
Exploatering för nytt bostadsområde i Uppsala
1400 bostäder på Kv Vinghästen och Kv Sagan. Hela programområdet är stort, cirka 100 hektar, och beläget på nära avstånd från stadskärnan och med direkt närhet till stora naturområden. Under mark inom delar av programområdet finns stadens grundvattentäkt vilket ställer höga krav på projektet i såväl planering som genomförande.
Muddring av hamn i Hargshamn
Ca 300 000 kubikmeter, från nuvarande 8,5 m djup till 11 m djup.
Rälsbyte mellan Gävle-Uppsala/Storvreta
Totalt ca 56 000 meter spår ska bytas.
Exploatering för verksamhetsområde i Librobäck, Uppsala
Utökning av Librobäcks verksamhetsområde samt skapa gång- och cykelvägar inom området. Projektet avser projektering av utbyggnad av VA, lokalgator och platsmark inom aktuella planområdet (Garverigatan, Librobäck).
Vägmarkering i Uppsala län
Avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten.
Ombyggnad av planskild korsning vid Simtuna-Kumla kyrkby
En planskild korsning och två gc-vägar.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 600 mellan Uppsala-Lövstalöt-Björklinge
Gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge via Lövstalöt. Avser trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder. Ca 1,5 mil lång.
Underhållsbeläggning Halvvarm inom Uppsala län och Södermanlands län
Halvvarm beläggning inklusive trumbyten och avvattning.
Nybyggnad av huvudledning för VA, Rosendal och Ulleråker, Etapp 2
Huvudledningar för dricksvatten och spillvatten mellan Rosendal och Kungsängen via Ulleråker.
Nybyggnad av VA-ledning i Uppsala
Nybyggnad av VA-ledning på Pålagsbacken
Nybyygnad och flytt av huvudledning för VA i Kvarngärdet, Uppsala
Nybyggnad och flytt av huvudvattenledningar i Kvarngärdet 60:1 och Norra Kapellgärdet. Även ombyggnation av gator.
Modernisering av Husbyborgsverken i Uppsala
Vattenfall AB har för avsikt att under 2019 utföra en modernisering av el och automationssystem vid Vattenfalls anläggning, Husbyborgsverken, i Uppsala.
Utbyggnad av VA-nätet i Håbo kommun
Ansluta området till kommunalt vatten och spillvatten.
Exploatering för bostadsområde i Skölsta, etapp 4-5
Allmänna gator och VA-ledningar till planerad bebyggelse inom detaljplanen Skölsta samt VA till befintlig bebyggelse längs med Svia byväg
Ombyggnad av bandyarena i Uppsala
* Nybyggnad av två ispister, 11 spelsplaner utomhus, en i betong och en i grus. * Ny kylanläggning för två ispister, 11 spelsplaner utomhus
Sanering av förorenat område i Östhammar
Sanering av Östhammarsågen
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Nytt ställverk på Hovgården ÅVC i Uppsala
Avser nytt ställverk med tillhörande byggnad samt ny markledning från nya ställverket till luftledningen.
Nybyggnad av va-ledningar i Knivsta etapp 3
Genvägen kommer att grävas av i läge med Bergkullevägen vilket medför att genomfart från Forsbyvägen till Ledingevägen via Genvägen.
Nybyggnad av exploateringsområde i Tierp
Exploateringsområde Triangelparken
Ledningsförläggning av VA-ledningar i Uppsala
Ledningsförläggning av VA-ledningar inom Uppsala. Ny sträckning byggs ut för att ansluta samtliga utgående spillvattenledningar till en provtagningsbrunn för spillvatten. Även en ny mätarplats för inkommande kallvatten byggs ut (option) i närheten till provtagningsplatsen för spillvatten.
Anläggande i gata och VA för bostadsområde i Skutskär
Anläggande av ny gata med VA, el, belysning och fiber på nyexploaterade bostadsområdet Liljebacken i Skutskär. Området består av kvartersmark som inrymmer 35 st tomter för blandad bebyggelse. Breddning av tillfartsväg Kopphusvägen inkl. nytt VA utförs fram till bostadsområdet.
Anläggningsarbeten i Tierps kommun
Anläggningsentreprenader och beläggning genom dynamiskt inköpssystem, kvalificerade entreprenörer kommer att avropas. Anläggning Anläggning och beläggning. Linjemålning och vägmarkeringar Delområdet rör vägmarkeringar och annan linjemålning som hör samman med anläggning och beläggning.
Ny överföringsledning för vatten mellan Örbyhus, Österbybruk och Alunda
Ansökan om strandskyddsdispens för överföringsledning av vatten mellan örbyhus, österbybruk och alunda.
Kapacitetshöjande åtgärder vid Uppsala centralstation
Rivning av 2 växlar, elektrifiering av spår 15, 16 och 17. Bandel 429.
Nybyggnad av park mm i Uppsala
Objektet avser nyanläggning av park och lekplatser samt ombyggnation av naturlikt parkområde inom Rosendal etapp 3. Parken ligger mellan Soldathemsvägen och Torgny Segerstedts Allé (benämns i resten av dokumentet som TSA) samt Sidenbigatan och Sandbigatan och Betty Pettersons gata. Parken gränsar till Soldathemmet. Entreprenaden omfattar anläggande av allmän park cirka 13000 kvm.
Ombyggnad av bro över Dalälven vid Marma
Utbyte av höghållfasta lager.
Säkerhetshöjande åtgärder längs väg 70 mellan Simtuna-Sala
Objektet avser att sätta sidoräcken på ett antal ställen längs väg 70 mellan Simtuna och Sala.
Ombyggnation av damm i Bålsta
Ombyggnation av Dragets vattendamm.
Ny infart i Tierps kommun
Infart Siggbo, anläggning
Ombyggnad av gator och gc-vägar i Uppsala
Kvarteret Vapenhuset ombyggnad av gator ca 700m och Råbyvägen ca 300m samt gc-vägar ca 1200 m, Torkelsgatan- Vattholmagatan
Byggledning/utsättning avseende vägmarkering i Uppsala län (C)
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Upprustning av gatubelysning i Tierps kommun
Stolpbyten och byte av uttag för belysningsstolpar
Nybyggnad av GC-bana och hållplats i Enköping
Avser anläggande av ny GC-bana mellan Åkersbergsvägen och Silvergatan inklusive ny busshållplats med anslutande gator i Enköping.
Nybyggnad av park i naturmiljö i Uppsala
Objektet avser nyanläggning av en gång och cykelväg, nya planteringar med buskar och träd ska anläggas, utrustning i form av sittytor och klätterredskap ska anläggas samt nya belysningsstolpar ska sättas upp och befintliga ska kompletteras.
Installation av brandlarm i kraftvärmeverk i Enköping
Nytt brandlarm till kraftvärmeverket.
Anläggande av allvädersbanor på Vegavallen i Tierp
Avser installation av nya allvädersbanor med tillhörande utrustning till friidrottsanläggningen på Vegavallen i Tierp.
Omläggning av va-ledningar i Eriksberg
Ledningar för vatten och avlopp i Bruksvägen och Skogsbergsvägen i Eriksberg.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Tierp
Trafiksäkerhet till Wallskoga/ Strömsbergsvägen.
Nybyggnad av cykelbana i Heby
Ur investeringsbudget 2017-2019. Sträckor och tidsplan ej fastställda.
Ombyggnad av gata i Uppsala
Ombyggnad av 400 m gata
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av 6 transformatorkiosk/nätstationer Älby 5:17,Gryttby 3:3,Uvlunge 3:2,Gryttby 27:1,Gryttby 5:17,Vendel 1:6.
Nybyggnad av nätstation i Älvkarleby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Bålsta
Nybyggnad av transformatorstation på Häggebylund 1:1, Häggeby-Sandvik 1:1, Viksjö 2:24, Viksjö 7:1, Rölunda 1:13, Nederhassla 2:3 och Häggeby 2:1.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för markkabel.
Nybyggnad av stängsel i Bålsta
Strandskyddsdispens för stängsel.
Ombyggnad av markanläggning i Knivsta
Tidsbegränsat marklov för utvidgning av befintlig bollplan.
Ny fjärrvärmeledning i Tierp etapp 4
Arbetet kommer att ta plats vid Rådhusallén 16
Ny fjärrvärmeledning i Tierp etapp 3
Arbetet kommer att utgå från Rådhusallén, över parkeringsytan och upp mot baksidan av kontorsbyggnaden på Centralgatan 17.
Ny fjärrvärmeledning i Tierp etapp 5
Arbetet omfattar två punktinsatser; i korsningen Rådhusallén/Torggatan samt vid Torggatan 9.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Bålsta
Ansökan om marklov för bullervall.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggning av sjökabel.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nerläggning av markkabel.
Nybyggnad av gångstråk i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av gångbrygga runt hummelfjärden.
Ombyggnad av brygga i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för utbyte av brygga.
Skyfallsplan för Uppsala tätort
Framtagande av skyfallsplan.
Nybyggnad av ställverk i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av ställverk.
Invändiga installationer i flislada i Enköping
Leverans och installation av släcksystem i flislada. Baserat på brandvattenkanoner som aktiveras och styrs av värmekameror.
Ombyggnad av markanläggning i Bålsta
Marklov för schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov ändring av befintliga höjder på fastighet.
Ombyggnad av brygga i Östhammar
Bygglov för flytt av gamla gästhamnsbryggan till sjösättningsrampen vid marinvägen.
Nybyggnad av nätstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en nätstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av mur i Enköping
Bygglov för nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nis245019/pn.00108.122.56.
Invändigt underhåll av reservoar i Enköping
Bygglov nybyggnad av vattentankstation.
Ombyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov ombyggnad av bef. stolpstation till ny nätstation, ns49098.
Betesdjursstängsel i naturreservat i Uppsala län
Avser nybyggnation av fårstängsel (fårnät), 3-trådigt elstängsel, gärdsgård samt rovdjursavvisande stängsel enligt följande: Fagerön, Östhammars kommun, nybyggnation av 365 m fårstängsel (fårnät) fördelat på tre delområden, Örby hagar, Uppsala kommun, nybyggnation av 4400 m rovdjursavvisande stängsel, samt rivning av 2200 m elstängsel och 1200 m fårnät, Hjälstaviken, Enköpings kommun och Håbo kommun, nybyggnation av ca 300 m elstängsel med tre trådar, Risön, Florarna, Tierps kommun. Nysättning av 290 meter gärdsgård samt Skeppsholmen, Gårdskärskusten. Nysättning av drygt 1000 meter insuletimberstängsel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: