Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Uppsala län

Enköping (28)
Heby (7)
Håbo (5)
Knivsta (14)
Tierp (21)
Uppsala (33)
Östhammar (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 118 st.

Ny djupförvaringsanläggning i Forsmark
Slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall. Kostnad okänd.
Nybyggnad av kraftvärmeverk i Uppsala
Avser nybyggnad av kraftvärmeverk. Upphandlingen gäller: Generellt bygg- och anläggningsarbete inklusive pålning, fundament och arbete under mark som exempelvis vatten, dränerings - och avloppssystem och den del av vattenledningarna för brandsläckningssystemet som ligger under mark. I tillägg ingår alla aktiviteter för marksanering av det så kallade containerområdet där delar av toppskiktet behöver avlägsnas; jordlagren undertill kan vara förorenade
Nybyggnad av multiarena vid Gränby centrum
Ca 8500 åskådareplatser.
Ny Arena i Uppsala
Huvudarenan ska klara UEFA krav nivå 3 med publikkapacitet på 8 000 till 10 000 besökare. Integrerat med arenan samt i fristående byggnader planeras även för lokaler för kontor och verksamheter.
Nybyggnad av planskilda korsningar vid S:t Olofsgatan och S:t Persgatan i Uppsala
Projektet avser ombyggnad av korsningarna till planskilda korsningar där respektive gata läggs i tunnel under järnvägen. Tunnellängden anpassas för eventull utbyggnad till 3 spår.
Basunderhåll väg område Tierp
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Exploatering för nytt bostadsområde i Uppsala
1400 bostäder på Kv Vinghästen och Kv Sagan. Hela programområdet är stort, cirka 100 hektar, och beläget på nära avstånd från stadskärnan och med direkt närhet till stora naturområden. Under mark inom delar av programområdet finns stadens grundvattentäkt vilket ställer höga krav på projektet i såväl planering som genomförande.
Basunderhåll väg område Enköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Muddring av hamn i Hargshamn
Ca 300 000 kubikmeter, från nuvarande 8,5 m djup till 11 m djup.
Exploatering för nya bostäder i Alsike
Nybyggnation av VA-ledningar, dagvattendamm och sport- /aktivitetsyta i parkmiljö, där bland annat en omfattande trädlund ska anläggas.
Exploatering för verksamhetsområde i Librobäck, Uppsala
Utökning av Librobäcks verksamhetsområde samt skapa gång- och cykelvägar inom området. Projektet avser projektering av utbyggnad av VA, lokalgator och platsmark inom aktuella planområdet (Garverigatan, Librobäck).
Exploateringsarbeten för Södra Gunsta, Uppsala, Etapp 1 del 2
Avser exploatering för ca 300 bostäder i form av flerfamiljshus, radhus, kedjehus och enfamiljshus. I denna del kommer man göra: Justeringar efter del 1, samt arbeten för att färdigställa gatan med slitlager och kantstenar inklusive gräs och planeringar utmed gata.
Förberedande arbeten för planskilda korsningar i Uppsala
Projektet avser markarbeten vid järnväg, ombyggnad av gator, fastighetsåtgärder, ledningsomläggning mm.
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder längs väg 76 och 282, paket 2
Omfattar ca 70 hållplatser inom Heby, Uppsala, Tierp och Östhammars kommun. Med option för utförande av Rv 55 vänstersvängfält och accelerationsfält vid Dalby bergtäkt, inom Uppsala kommun, projektnr 1512440.
Nybyggnad av huvudledning för VA, Rosendal och Ulleråker, Etapp 1
Huvudledningar för dricksvatten och spillvatten mellan Rosendal och Kungsängen via Ulleråker.
Nybyggnad av huvudledning för VA, Rosendal och Ulleråker, Etapp 2
Huvudledningar för dricksvatten och spillvatten mellan Rosendal och Kungsängen via Ulleråker.
Nybyggnad av VA-ledning i Uppsala
Nybyggnad av VA-ledning på Pålagsbacken
Nybyygnad och flytt av huvudledning för VA i Kvarngärdet, Uppsala
Nybyggnad och flytt av huvudvattenledningar i Kvarngärdet 60:1 och Norra Kapellgärdet. Även ombyggnation av gator.
Ny anslutning till väg 282 från Södra Gunsta
Ca 23 km lång sträcka väg 282 E4-Almunge.
Modernisering av Husbyborgsverken i Uppsala
Vattenfall AB har för avsikt att under 2019 utföra en modernisering av el och automationssystem vid Vattenfalls anläggning, Husbyborgsverken, i Uppsala.
Anläggningsarbeten i Tierps kommun
Anläggningsentreprenader och beläggning genom dynamiskt inköpssystem, kvalificerade entreprenörer kommer att avropas. Anläggning Anläggning och beläggning. Linjemålning och vägmarkeringar Delområdet rör vägmarkeringar och annan linjemålning som hör samman med anläggning och beläggning.
Nytt ställverk på Hovgården ÅVC i Uppsala
Avser nytt ställverk med tillhörande byggnad samt ny markledning från nya ställverket till luftledningen.
Nybyggnad av park mm i Uppsala
Objektet avser nyanläggning av park och lekplatser samt ombyggnation av naturlikt parkområde inom Rosendal etapp 3. Parken ligger mellan Soldathemsvägen och Torgny Segerstedts Allé (benämns i resten av dokumentet som TSA) samt Sidenbigatan och Sandbigatan och Betty Pettersons gata. Parken gränsar till Soldathemmet. Entreprenaden omfattar anläggande av allmän park cirka 13000 kvm.
Ledningsförläggning av VA-ledningar i Uppsala
Ledningsförläggning av VA-ledningar inom Uppsala. Ny sträckning byggs ut för att ansluta samtliga utgående spillvattenledningar till en provtagningsbrunn för spillvatten. Även en ny mätarplats för inkommande kallvatten byggs ut (option) i närheten till provtagningsplatsen för spillvatten.
Nybyggnad av va-ledningar i Knivsta etapp 3
Genvägen kommer att grävas av i läge med Bergkullevägen vilket medför att genomfart från Forsbyvägen till Ledingevägen via Genvägen.
Ombyggnad av bro över Dalälven vid Marma
Utbyte av höghållfasta lager.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Österbybruk
Trafiksäkerhetsåtgärder på Gimogatan
Ombyggnation av damm i Bålsta
Ombyggnation av Dragets vattendamm.
Ny infart i Tierps kommun
Infart Siggbo, anläggning
Ombyggnad av gator och gc-vägar i Uppsala
Kvarteret Vapenhuset ombyggnad av gator ca 700m och Råbyvägen ca 300m samt gc-vägar ca 1200 m, Torkelsgatan- Vattholmagatan
Exploatering av mark i Bålsta
Ca 30 hektar mark.
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Nybyggnad av GC-bana och hållplats i Enköping
Avser anläggande av ny GC-bana mellan Åkersbergsvägen och Silvergatan inklusive ny busshållplats med anslutande gator i Enköping.
Nybyggnad av GC-bana och hållplats i Enköping
Nyanläggning av busshållplats och GC-väg om 1670 meter. Objektet är beläget i Enköping, placerat vid Österleden, infart Silvergatan.
Säkerhetshöjande åtgärder längs väg 70 mellan Simtuna-Sala
Objektet avser att sätta sidoräcken på ett antal ställen längs väg 70 mellan Simtuna och Sala.
Ombyggnad av korsning i Uppsala
Objektet omfattar nyanläggning av ett högersvängfält längs Vårdsätravägen och ett högersvängfält längs Norbyvägen. Intilliggande GC-bana byggs om, nya dagvattenbrunnar ansluts till befintligt VA-nät, befintliga belysningsstolpar flyttas och i korsningen byggs en trafiksignalanläggning.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 600 mellan Uppsala-Björklinge
Planer finns på anläggande av en gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge via Lövstlöt. Avser trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder. Ca 1,5 mil lång.
Ramavtal avseende anläggningsmaskintjänster i Heby kommun
Avser anläggningsmaskintjänster med förare och vid behov anläggare. Tjänsterna kan förekomma inom hela kommunens areal med koncentration till tätorterna. Avtalstiden är två (2) år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet på oförändrade villkor i ytterligare två (2) år.
Upphandling av kommunikationsoperatör för bredbandsnät mellan Kerstinbo - Runhällen
Avser kommunikationsoperatör för sträckan Kerstinbo - Runhällen.
Ombyggnad till snabbcykelled i Sävja, Uppsala
Avser ombyggnation av befintlig cykelväg mellan ICA-Sävja till Vimpelgatan till en s.k. snabbcykelled. Cykelvägen breddas från dagens 3 m till 4-5 m. Vid ICA-Sävja kommer cykelparkeringar att anläggas på båda sidor om väg 255.
Omläggning av va-ledningar i Eriksberg
Ledningar för vatten och avlopp i Bruksvägen och Skogsbergsvägen i Eriksberg.
Nybyggnad av gc-väg i Tierp
G-c väg från Strömsbergsvägen i Tierp till Tolfta
Ny dricksvattenledning mellan Alstasjön-Örsundsbro, Enköping
Projektet avser tryckning/borrning av ny dricksvattenledning om ca 1,5 km samt passage under väg 55 inklusive inkoppling på befintlig ledning i båda ändar.
Renovering av gc-väg i Tierp
Renovering av G-C vägen från Tobo till Örbyhus
Byte av oljeavskiljare och VA-ledningar i Enköping
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig oljeavskiljare, samt ny anläggning av nya va-ledningar ca 80 m (vatten, spill och dagvatten) och tomrör för signalkabel samt ny oljeavskiljare.
Ny fotbollsanläggning i Håbo kommun
Ny fotbollsanläggning.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Tierp
Trafiksäkerhet till Wallskoga/ Strömsbergsvägen.
Nybyggnad av cykelbana i Heby
Ur investeringsbudget 2017-2019. Sträckor och tidsplan ej fastställda.
Renovering av GC-bro i Enköping
Avser renovering av stålkonstruktion och farbana. Renovering av bron är uppdelad i två entreprenader: Entreprenad 1: Renovering av stålkonstruktion och farbana, Entreprenad 2: Renovering av brofästen och intilliggande markarbeten, samt säkerställande av media placerad under befintlig bro. För entreprenad 2 är Elvbygg AB utsedd entreprenör genom gällande avtal mellan Enköpings kommun och Elvbygg AB.
Utbyggnad sprinkler på kraftvärmeverk i Enköping
ENA Energi AB har för avsikt att upphandla utbyggnad av sprinklerutrustningen till kraftvärmeverket under sommaren 2018.
Ombyggnad av gata i Uppsala
Ombyggnad av 400 m gata
Nybyggnad av skatepark/parkourpark i Heby
Nybyggnad av skatepark / Parkourpark.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Bålsta
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Älvkarleby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Invändiga installationer i flislada i Enköping
Leverans och installation av släcksystem i flislada. Baserat på brandvattenkanoner som aktiveras och styrs av värmekameror.
Nybyggnad av mur i Heby
Marklov för nybyggnad av stödmur vid busshållplats.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov ändring av befintliga höjder på fastighet.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för anläggning av kablar.
Tillbyggnad av idrottsplats i Älvkarleby
Tillbyggnad av idrottsplats.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Bygglov för anläggande av nät.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Enköping
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bussangöringsplatser och parkering.
Nybyggnad av ställverk i Enköping
Bygglov för nybyggnad av elladdningsanläggning och ställverk.
Nybyggnad av brygga i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av gångbrygga runt hummelfjärden.
Nybyggnad av parkeringsplats i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av parkering (marklov för ändring av marknivå).
Nybyggnad av mur i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av stödmur (för ombyggnad av busshållsplats).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: