Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Uppsala län

Enköping (25)
Heby (4)
Håbo (9)
Knivsta (10)
Tierp (10)
Uppsala (37)
Östhammar (14)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Utbyggnad av Ostkustbanan mellan Uppsala-länsgränsen Uppsala/Stockholm
Ostkustbanan fyrspår (Skavstaby-Arlanda-Uppsala) alt. fyrspår Myrbacken-Uppsala C, totalt cirka 23 kilometer dubbelspår
Nybyggnad av kraftvärmeverk i Uppsala
Avser nybyggnad av kraftvärmeverk. Upphandlingen gäller: Generellt bygg- och anläggningsarbete inklusive pålning, fundament och arbete under mark som exempelvis vatten, dränerings - och avloppssystem och den del av vattenledningarna för brandsläckningssystemet som ligger under mark. I tillägg ingår alla aktiviteter för marksanering av det så kallade containerområdet där delar av toppskiktet behöver avlägsnas; jordlagren undertill kan vara förorenade
Ny spårväg mellan Bergsbrunna & Gottsunda centrum
Nybyggnation av spårväg mellan Bergsbrunna och Gottsunda.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Uppsala
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Exploatering för nytt bostadsområde i Uppsala
1400 bostäder på Kv Vinghästen och Kv Sagan. Hela programområdet är stort, cirka 100 hektar, och beläget på nära avstånd från stadskärnan och med direkt närhet till stora naturområden. Under mark inom delar av programområdet finns stadens grundvattentäkt vilket ställer höga krav på projektet i såväl planering som genomförande.
Muddring av hamn i Hargshamn
Ca 300 000 kubikmeter, från nuvarande 8,5 m djup till 11 m djup.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 600 mellan Uppsala-Lövstalöt-Björklinge
Gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge via Lövstalöt. Avser trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder. Ca 1,5 mil lång.
Rälsbyte mellan Gävle-Uppsala/Storvreta
Totalt ca 56 000 meter spår ska bytas.
Sanering av mark i Enköping
Syftet med de åtgärdsförberedande undersökningarna är främst att avgränsa saneringsområdet och kartlägga plymområdet. Resultatet av undersökningarna ska ligga till grund för slutligt val av åtgärdsstrategi, och utgöra underlag för upphandling av erforderliga avhjälpandeåtgärder.” Ca 8000 kvm mark.
Exploatering för verksamhetsområde i Librobäck, Uppsala
Utökning av Librobäcks verksamhetsområde samt skapa gång- och cykelvägar inom området. Projektet avser projektering av utbyggnad av VA, lokalgator och platsmark inom aktuella planområdet (Garverigatan, Librobäck).
Förberedande arbeten för planskilda korsningar i Uppsala
Projektet avser markarbeten vid järnväg, ombyggnad av gator, fastighetsåtgärder, ledningsomläggning mm.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Knivsta, etapp 1
Avser Centralvägens sträckning söderut.
Nybyggnad av huvudledning för VA, Rosendal och Ulleråker, Etapp 2
Huvudledningar för dricksvatten och spillvatten mellan Rosendal och Kungsängen via Ulleråker.
Nybyggnad av VA-ledning i Uppsala
Nybyggnad av VA-ledning på Pålagsbacken
Nytt exploateringsområde för bostäder i Bålsta
Allmänna anläggningar inom området Tvåhus i centrala Bålsta
Utbyggnad av fiber i Uppsala
Avser fiberbyggnation i området Storfors Sydost i Uppsala län; Storfors, Värmlands län.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Uppsala
Avser anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät.
Ny förbindelseledning för ånga mellan Vattenfall och GE Healthcare i Uppsala
Vattenfall AB, BU Heat Sweden avser att utföra en förbindelseledning för ånga mellan Vattenfalls anläggning, Bolandsgatan 13 och GE Healtcare, Björkgatan 30.
Sanering av förorenat område i Östhammar
Sanering av Östhammarsågen
Nybyggnad av väg och va-ledning i Knivsta etapp 2
Avser byggväg och nya spillvattenledningar.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Uppsala
• LOT 3C kommer att bestå av ett EPC-kontrakt ABT06 (totalentreprenad) avseende leveranser inom nedanstående kompetensområden. Mer utförlig beskrivning av arbetets omfattning kommer finnas i förfrågningsunderlag som publiceras efter avslutad prekvalificering. o Rör och svetsarbete (byggnation av fjärrvärmeledningar, ventilhus, anslutning till befintlig varmvattenackumulator och andra system) o Högspänningselanslutning (70/10kV transformator, 10kV ställverk och kablar) o Bygg och anläggningsarbete (schakt/återfyllning, fundament, mediabrygga, ventilhusbyggnad, ställverksbyggnad och trafobås) o Styr & regler, ventilation och kommunikationsutrustning i ventilhus LOT 3C OSBL (Outside Battery Limits – utanför processarean) sammanbinder befintlig anläggning och fjärrvärmestamnät med LOT1 och 2, ISBL (Inside Battery Limits – inom processarean) vid en fördefinierad anknytningspunkt på mediabrygga
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder längs väg 76 och 282, paket 4
Avser busshållplatser i Heby och Tierps kommuner (Morgongåva station, Vittinge samt Vittinge Valls väg).
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder längs väg 76 och 282, paket 5
Avser busshållplatser i Uppsala kommun längs väg 282 (Bärby station, Gunsta, Funbo kyrka samt Länna Bruksgatan).
Nybyggnad av exploateringsområde i Tierp
Exploateringsområde Triangelparken
Exploatering för för Rosendalsområdet i Uppsala
Nyanläggning av gator och VA-ledningar
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Drift och underhåll av vägbelysning i Uppsala län
Skötsel samt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Uppsala län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år.
Ny överföringsledning för vatten mellan Örbyhus och Österbybruk etapp 1
Projektet ska lösa vattenförsörjningen i Österbybruk och Alunda. Arbetet är uppdelat i 2 st. etapper. En etapp för Örbyhus-Österbybruk som utförs 2019 och en etapp Österbybruk – Alunda som utförs 2020. Etappen mellan Örbyhus – Österbybruk består av två st. entreprenader. Denna entreprenad gäller läggning av vattenledning via schaktning och en sidoentreprenad läggning av vattenledning med schaktfri metod. Objektet avser en knappt 11 km, 225 mm/PE-vattenledning. Vissa delar kommer schaktas, det ingår i denna entreprenad och vissa delar utförs som schaktfri läggning (styrd borrning, AT/SBR-borrning, hammarborrning), vilket är en sidoentreprenad.
Ombyggnation av damm i Bålsta
Ombyggnation av Dragets vattendamm.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Österbybruk
Trafiksäkerhetsåtgärder på Gimogatan
Nya gator mm i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator och torg i Enköpings centrum. I projektet ingår även nyanläggning av dagvatten- och spillvattenledningar i Torggatan. Byggnationen omfattar cirka 180 m nya gator och entré ytor, cirka 30 m x 30 m torg och cirka 115 m nyläggning av dagvatten- och spillvattenledningar i Torggatan.
Exploatering av mark i Bålsta
Ca 30 hektar mark.
Nybyggnad av gc-väg i Östhammar
Nybyggnad av gc-väg ca 1100 m längs Albrektsgatan.
Ombyggnad till skolgård i Uppsala
Ombyggnad från P-plats till skolgård.
Asfaltering av väg mm sydörstra Fullerö, Uppsala
Ytskikt/finplanering såsom hårdgjorda ytor i form av asfalt, storgatsten och betongplattor samt trädplantering, planteringsytor och grönytor.
Nybyggnad av reservkraftaggregat i Knivsta
Vattenfall har för avsikt att byta ut befintligt dieseldrivet reservkraftaggregat mot en nytt fossiloljefritt aggregat till vår produktionsanläggning i Knivsta. Leveransen ska bestå av ett komplett driftsatt reservkraftaggregat bestående av motor och generator på minst 160kVA inklusive styrutrustning och bränslesystem. Befintligt aggregat med tillhörande utrustning ska demonteras och skrotas. Det nya aggregat ska ha samma placering som det gamla.
Finplaneringsarbete i bostadsområde i Uppsala
Objektet avser fräsning och beläggningsarbeten av Hällbygatan, nybyggnation av cirkulationsplats som ersätter befintlig korsning mellan Börjegatan och Hällbygatan
Finplaneringsarbete i bostadsområde i Uppsala
Objektet avser mindre finplaneringsarbeten i kvarteret Cementgjuteriet, Uppsala. Hårdgjorda ytor i form av asfalt, storgatsten och betongplattor. Skelettjordar med trädplantering, planteringsytor och grönytor.
Reparation av broar över E18 i Enköping
Objektet avser reparation av 4 st broar över E18, samt 2 st trummor under E18 i Enköpings kommun.
Renovering av konstgräsplan i Alsike
Renovering och omläggning av nytt konstgräs.
Markentreprenad för gata mm i Uppsala
Uppsala kommun avser att gå ut i upphandling beträffande en markentreprenad för del av Gamla Uppsalagatan/Iduns väg, Kv. Leopold och Gamla Uppsala 21:20.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
Entreprenaden omfattar planering, projektering och utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar inkl. avsättning.
Rivning och ombyggnad av helikopterplatta vid Uppsala flygplats
Arbetet avser rivning och ombyggnad av befintlig helikopterplatta i asfalt och betong samt rangeryta i betong mellan helikopterplatta och byggnad 096.
Uppförande av brandsläckningsutrustning till oljetankar vid värmeverk i Uppsala
Avser huvudsakligen schaktning och återfyllning alternativt transport till förbränning eller deponi, uppförande av betongfundament för rörstativ, färdigställande av 2 ytor för uppställande av containers, markförläggning av tomrör för el, svetsning och installation av rostfria rör ovan mark.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Älvkarleby
Avser TS-åtgärder som busshållplatser, gångpassager och andra trafiksäkeråtgärder.
Uppförande av brandsläckningsutrustning till oljetankar vid värmeverk i Uppsala
Avser uppförande av brandsläckningsutrustning som innefattar mark- och anläggningsarbeten, rörarbeten och inkoppling av ny ledning för brandsläckning. Oljetanken i Husbyborg innehåller fossil olja Eo3. Anläggningen används som reservlast till övriga produktionsenheter. Oljetanken har en diameter på 20 m och rymmer ca 4 000 m3.
Nybyggnad av brygga i Öregrund
Avser leverans av tre stycken, fullt färdiga att tas i bruk, betongpontonbryggor samt landgång, ramp och Y‐bommar. Entreprenaden inkluderar även transport, sjösättning, montering och utläggning vid Öregrunds hamn.
Ombyggnad av stoftutmatning elfilter på Block 4 i Uppsala
Avser leverans och montage av en (1) stycken skraptransportör av typ Redlerskrapa för utmatning av stoft från elfiltret på Block 4, Uppsala.
Nybyggnad av GC-bana i Enköping, etapp 2
Avser anläggande av ny GC-bana från Klondike och norrut.
Utbyggnad av fibernät i Runhällen C
Avser förprojektering, markentreprenad, installation och drift av passivt fiberoptiskt nät för bredband.
Nybyggnad av gata och va-ledning i Enköping
Nybyggnad av gata och VA under gatan.
Ny busshållplats och grönområde i Enköping
Ny busshållplats, avlämningsplats och grönområde.
Nybyggnad av gc-väg i Tierp
G-c väg från Libbarbovägen till Örbyhus
Drift och underhåll av trafiksignaler i Uppsala, Västmanland och Örebro län
Trafiksignaler och trafikmätare. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Renovering av två st broar i Bålsta
Omfattar renovering av två vägbroar över GC-bana i Bålsta: Centrumleden (Bro 6) och Västerhagsvägen (Bro 2).
Installation av brandlarm i kraftvärmeverk i Enköping
Nytt brandlarm till kraftvärmeverket.
Markundersökning för ev. sanering av fd tipp i Heby kommun
Avser konsulttjänst för markundersökningar på den nedlagda tippen på fastigheten Röcklinge 1:32 i Heby kommun.
Nytt reservkraftsystem på Hovgården ÅVC i Uppsala
Avser ett mobilt reservkraftsystem, installation av reservkraftsystem med tillhörande generator, utrustning och arbeten. Utförs i samband med utbyte av ställverk.
Nybyggnad av fyr i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för 5 fyrar och 2 kummel. gäller söderharg 15:1 m.fl.
Nybyggnad av idrottsplats i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av idrottsplats.
Omläggning av vatten och avloppsledningar i Uppsala
Omläggning av vatten– och avloppsledningarna i Kåbovägen, delen mellan Arosgatan och Norbyvägen.
Ombyggnad av vägbro i Älvkarleby
Tidsbegränsat bygglov för broreparation.
Ombyggnad av parkeringsplats i Tierp
Ändrad användning från grusad yta till parkering, marklov avseende schaktning och uppfyllning.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (it).
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation 150143 ät7321-ny etapp 3.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nis245019.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av brygga i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av brygga, nybyggnad av komplementbyggnad (torrdass), tillbyggnad av förläggning.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Enköping
Bygglov uppförande av bullerplank.
Ombyggnad av mark i Bålsta
Marklov för industribyggnad.
Nya vatten- och avloppsledningar i Uppsala
Nya vatten- och avloppsledningar i Vretalundsvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av 4 transformatorkiosker/nätstationer Slada 2:15,2:3,Slada S:4.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av 4 transformatorkiosker/nätstationer Österlövsta-åkerby 10:21,Elinge 11:17,Harfall 1:5,Elinge 5:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av 7 transformatorkiosker/nätstationer Bennarby 1:3,2:4,Björnboda 1:6,Broddby 1:2,Elsarby 1:14,Esarby 1:2.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av 8 transformatorkiosker/nätstationer Persbylånga 3:5,Prästarby 3:13,Prästarby 3:5,Göttorp 1:1,Fågelbo 1:3,Sixarby 2:7,Skala 3:21,Österrike 1:8.
Nybyggnad av sopanläggning i Älvkarleby
Nybyggnad av avfallshanteringsanläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Östhammar
Anmälan om borr av egen brunn.
Ombyggnad av va-ledning i Älvkarleby
Anmälan om installation av vatten och avlopp.
Trafiksäkerhetsåtgärder mm på torg i Skärplinge
Trafiksäkerhetsåtgärd/gestaltning av torg.
Utveckling av lekplats i Tierps kommun
Totalrenovering av befintlig lekplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: