Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Uppsala län

Enköping (32)
Heby (5)
Håbo (6)
Knivsta (14)
Tierp (21)
Uppsala (33)
Östhammar (17)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Ny djupförvaringsanläggning i Forsmark
Slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall. Kostnad okänd.
Ny vattenförsörjning i Enköping
Enköping kan i framtiden få en del av sitt dricksvatten från Västerås. Då behöver det dras nya ledningar mellan de två kommunerna och byggas ett nytt vattenberedningsverk i Enköping.
Ny motorbana/landsvägsbana i Enköping, etapp 1
Bårskär 1:1 m.fl 190 hektar mark som skall bebyggas
Exploatering för nytt bostadsområde i Uppsala
1400 bostäder på Kv Vinghästen och Kv Sagan. Hela programområdet är stort, cirka 100 hektar, och beläget på nära avstånd från stadskärnan och med direkt närhet till stora naturområden. Under mark inom delar av programområdet finns stadens grundvattentäkt vilket ställer höga krav på projektet i såväl planering som genomförande.
Muddring av hamn i Hargshamn
Ca 300 000 kubikmeter, från nuvarande 8,5 m djup till 11 m djup.
Underhållsbeläggning tank inom Uppsala, Södermanlands och Örebro län
Grupp C11 2020-2023, D1 2020-2022 och T1 2020-2022. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med 1 år.
Ombyggnad av driftsplats samt slopande av plankorsning i Knivsta
Slopande av plankorsning/ny gångbro över järnvägen, ombyggnad av driftstation, ny väderskyddad cykelparkering med ca 40 platser.
Exploatering för verksamhetsområde i Librobäck, Uppsala
Utökning av Librobäcks verksamhetsområde samt skapa gång- och cykelvägar inom området. Projektet avser projektering av utbyggnad av VA, lokalgator och platsmark inom aktuella planområdet (Garverigatan, Librobäck).
Underhållsbeläggning värme i Uppsala län
Grupp C13 inom Uppsala län 2020-2022.
Förberedande arbeten för planskilda korsningar i Uppsala
Projektet avser markarbeten vid järnväg, ombyggnad av gator, fastighetsåtgärder, ledningsomläggning mm.
Nybyggnad av solcellspark i Uppsala
Solcellspark ca 18 tusen solpaneler på en 30 tusen kvm yta.
Ombyggnad av gågata i Uppsala
Gågatan är byggd på lera och sjunker lite varje år. Därför behöver den södra delen som går från Stora torget ner till Bangårdsgatan byggas om.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Knivsta etapp 1
Avser Centralvägens sträckning söderut.
Nybyggnad av dagvattendamm och va-ledning i Uppsala
Utbyggnad av VA-anläggningar som damm och dagvattenledningar samt allmän platsmark.
Exploatering för bostadsområde i Ed
Styckebebyggelse. 75-100 tomter.
Förberedande ledningsarbeten för planskilda korsningar i Uppsala
Omläggning av ledningar inom Uppsala stadsmiljö. Ostkustbanan/Dalabanan Bandel 429 km 66+373.
Utbyggnad av VA-nätet i Håbo kommun
Ansluta området till kommunalt vatten och spillvatten.
Ny anslutning till väg 282 från Södra Gunsta
Ca 23 km lång sträcka väg 282 E4-Almunge. Ny cirkulationsplats, trafikplats, gc-port, 2 busshållplatser samt anslutande gc-vägar.
Nybyggande av infrastruktur i Tierp
Detaljplan 1010 kv Lejonet, infrastruktur
Nybyggnad av platsmark i Knivsta
Platsmark Sågenområdet
Nybyggnad av solcellspark i Uppsala
Uppsala Kommun avser att gå ut med en upphandling beträffande projektering, byggnation samt driftsättning av solcellspark.
Utbyggnad av VA-ledningar i Skölsta, Uppsala etapp 1
Utbyggnad av VA i befintliga Skölsta. Projektet avser anläggning av självfallsledningar, LTA-ledningar och vattenledningar.
Anläggande i gata och VA för bostadsområde i Skutskär
Anläggande av ny gata med VA, el, belysning och fiber på nyexploaterade bostadsområdet Liljebacken i Skutskär. Området består av kvartersmark som inrymmer 35 st tomter för blandad bebyggelse. Breddning av tillfartsväg Kopphusvägen inkl. nytt VA utförs fram till bostadsområdet.
Utbyggnad av fiber i Uppsala
Avser fiberbyggnation i området Storfors Sydost i Uppsala län; Storfors, Värmlands län.
Sanering av förorenat område i Östhammar
Sanering av Östhammarsågen
Ombyggnad av cirkulationsplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Ombyggnad av gata och VA mm i Uppsala
Avser ombyggnad av Gamla Uppsalagatan mellan Topeliusgatan och Iduns väg/Österleden, busshållplatser och GC-väg utefter Iduns väg respektive Österleden samt utförande av nytt tätskikt på befintlig GC-bro.
Exploateringsområde i Bålsta, etapp 1 och 2
Etapp 1 och 2 i Bålsta centrum ingår nu i varandra, etapp- och kvartersindelningen är inte fastställd ännu.
Korsningsåtgärder längs väg 292 i Tierp/Östhammars kommun
Korsningen väg 292/290 i Österbybruk och korsningen väg 292/709/716 i Örbyhus.
Anläggande av dagvattenpark i Södra Gottsunda, Uppsala
Målsättningen med projektet är att skapa en dagvattenpark som uppfyller flera olika funktioner samtidigt. Följande framtida kärnvärden har formulerats: - Rena dagvattnet från Gottsunda innan det leds mot Hågaån - Främja biologisk mångfald i området - Mötesplats för människor - Möjlighet för undervisning av förskolor och skolor - Öka förståelsen för rening av dagvatten, ekosystemtjänster och hållbar vattenanvändning.
Anpassningar vid resecentrum i Skutskär
Utbyggnad av parkeringar och bussterminalen.
Drift och underhåll av vägbelysning i Uppsala län
Skötsel samt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Uppsala län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år.
Nybyggnad av laddstation i Uppsala
Nybyggnad av laddstation. Kommer byggas på fler orter men ännu oklart vilka.
Anläggning av park i Fullerö, Uppsala
Entreprenaden avser anläggning av en 3 hektar stor stadsdelspark i Fullerö norr om Uppsala. I parkanläggningen ingår markmodulering, gräsytor, busk- och trädplanteringar och en lekplats.
Nybyggnad av skjutbana i Bålsta
Nybyggnad av skjuthall.
Utbyggnad av VA-ledning i Enköping
Förläggning av ny dricksvattenledning, cirka 1,5 kilometer, inklusive inkoppling på befintlig ledning. En del av ledningen ska förläggas i gata i ett befintligt bostadsområde. Cirka 900 meter förläggs i ängsmark. En del av sträckan kan tryckas/borras. Uppdraget omfattar även förläggning av dricks- och spillvattenledningar till 5 fastigheter.
Nybyggnad av reservkraftaggregat i Knivsta
Vattenfall har för avsikt att byta ut befintligt dieseldrivet reservkraftaggregat mot en nytt fossiloljefritt aggregat till vår produktionsanläggning i Knivsta. Leveransen ska bestå av ett komplett driftsatt reservkraftaggregat bestående av motor och generator på minst 160kVA inklusive styrutrustning och bränslesystem. Befintligt aggregat med tillhörande utrustning ska demonteras och skrotas. Det nya aggregat ska ha samma placering som det gamla.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Älvkarleby
Avser TS-åtgärder som busshållplatser, gångpassager och andra trafiksäkeråtgärder.
Anläggningsarbete för två parker i Bäcklösa, Uppsala
Entreprenaden omfattar två delar. Del ett är en nyanläggning av en mindre lekplats, busk- och trädplanteringar intill en dagvattendamm i södra Bäcklösa. Del två innefattar tillägg till en befintlig historisk park som ligger i Bäcklösas norra ände. Det ska bland annat anläggas en ny utflyktslekplats, nya gångstigar och cykelvägar samt planteringar med såväl träd, buskar och perenner.
Anläggande av park i Rosendal, Uppsala
Nyanläggning av park och lekplatser samt dagvattendammanläggning i Rosendal
Nybyggnad av GC-bana vid Österleden i Enköping, etapp 2
Avser anläggande av ny GC-bana mellan Silvergatan och Vargatans norra korsning med Österleden samt mellan Österled och Storvretsvägen i Enköping. Etappen omfattar cirka 960 m GC-bana.
Signaltrimning i Morgongåva
För att minska spårspring.
Reparation av bro över Trunstaån
Uppsala-Märsta km 50+123. Utbyte kantbalk, räcke, reparation platta.
Reparation av broar över E18 i Enköping
Objektet avser reparation av 4 st broar över E18, samt 2 st trummor under E18 i Enköpings kommun.
Utbyte av konstgräsmattor på Sävja IP, Uppsala
Rivning och deponering av befintligt konstgräs på 11 spel planen samt nytt konstgräs på densamma - rivning och deponering av befintligt konstgräs på multiplanen samt nytt konstgräs på densamma - option på rivning, deponering samt byte av konstgräs på kommande objekt inom Sportfastigheters fastighetsbestånd.
Upprustning av gatubelysning i Tierps kommun
Stolpbyten och byte av uttag för belysningsstolpar
Ny busshållplats och avlämningsplats i Enköping
Anläggande av ny angöringsplats till ny planerad skola inkl gång- och cykelväg vid Älvdansen inklusive ny mittrefug och övergånggställe på Mästergatan samt gång- och cykelbana mellan Mästergatan och området vid järnvägsstationens parkeringsplatser,
Byte av rörledningar mm på SFR, Forsmark
FAS 2 Översyn och åtgärder SFR Byte och byte av rörledningar och komponenter i system för länshållning och uppvärmning av bergrumsanläggningen på SFR
Ny gångbana i Håbo
Gångbana mellan Skörby och Björnbärsvägen
Nybyggnad av konstgräsplan i Uppsala
Komplett utbyte av befintlig konstgräsplan om 7881 m² mot ny beläggning av nytt konstgräs samt inkluderat nya linjemarkeringar.
Nybyggnad av gata, korsning och va-ledning i Enköping
Nybyggnad av gata/korsning och VA under gatan.
Nybyggnad av strandpromenad i Storvreta
Nybyggnad av gångstråk längs Fyrisån
Utbyte av larm- och övervakningsutrustning på SFR, Forsmark
System 848 SFR. Utbyte av larm- och övervakningsutrustning på SFR. Omfattar inköp av komponenter och byte av utrustning.
Drift och underhåll av trafiksignaler i Uppsala, Västmanland och Örebro län
Trafiksignaler och trafikmätare. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Sanering av mark i Uppsala
Sanering av mark vid Kv Skytteln, Kungsängen
Ombyggnad av gata i Uppsala
Ombyggnad av Bruno Liljeforsgata.
Renovering av två st broar i Bålsta
Omfattar renovering av två vägbroar över GC-bana i Bålsta: Centrumleden (Bro 6) och Västerhagsvägen (Bro 2).
VA-omläggning i Luthagen, Uppsala
Omläggning av VA på Norrlandsgatan, Sibyllegatan och en bit av Ringgatan ca 200 M
Markundersökning för ev. sanering av fd tipp i Heby kommun
Avser konsulttjänst för markundersökningar på den nedlagda tippen på fastigheten Röcklinge 1:32 i Heby kommun.
Nytt reservkraftsystem på Hovgården ÅVC i Uppsala
Avser ett mobilt reservkraftsystem, installation av reservkraftsystem med tillhörande generator, utrustning och arbeten. Utförs i samband med utbyte av ställverk.
Ombyggnad/upprustning av kvartersmark vid Kungsängens gård i Uppsala
Avser ombyggnation och upprustning av kvartersmark vid Kungsängens gård.
Ombyggnad av va-ledning i Älvkarleby
Anmälan om installation av va.
Invändiga arbeten på kraftvärmeverk i Enköping
Ombyggnad av befintligt elfilter till slangfilter på Ena Energis kraftverkspannan. I ombyggnaden ingår även kalkdosering för att kunna rena rökgaserna från surgörande ämnen.
Nybyggnad av småbåtshamn i Älvkarleby
Nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation Hillebola 1:16,1:18.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation Tolbo 2:1,2:2.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Heby kommun
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Enköping
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation, kabelskåp samt ny markkabel.
Nybyggnad av skylt i Tierp
Uppsättning av skylt, marklov avseende schaktning.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för markkabel, fällning av 5 lövträd samt flytt och byte av kabelskåp.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nytt kabelskåp och ny mark- och sjökabel.
Invändiga arbeten på idrottsplats i Älvkarleby
Luftbehandlingssystem bandyn, larmsystem, belysning och ny passage ishall och tekniska.
Ombyggnation av damm i Bålsta
Mindre underhållsarbeten.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Knivsta
Bygglov , tidsbegränsat lov för verksamhet (massage) till 2025-02-01.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: